Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21977

Hankkeen nimi: Nuorista tuotannollisia yrittäjiä i4.0:n aikakaudella

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2020 ja päättyy 30.9.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Centria-ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 1097805-3

Jakeluosoite: Vierimaantie 7

Puhelinnumero: 068680200

Postinumero: 84100

Postitoimipaikka: Ylivieska

WWW-osoite: http://www.centria.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Pauliina Mattila

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Kehitysinsinööri

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: pauliina.mattila(at)centria.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0444492631

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Ylivieskan kaupunki, 0190557-3
Ylivieskan teknologiakylä Ytek Oy, 1488810-0
Nivala-Haapajärven seutu Nihak ry, 1057822-8
Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä, 1059660-2
Raahen kaupunki, 1791817-6

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on kehittää alueen alle 30-vuotiaiden yrittäjyystaitoja niin, että synnytetään alueelle nuorten alle 30-vuotiaiden käynnistämiä tuotannollisia ja teollisen tuotannon palvelua harjoittavia yrityksiä. Luodaan alueen tarpeisiin sopivia, uusien yritysten liiketoiminnan synnyttämistä tukevia valmennuksia huomioiden potentiaalisten yrittäjien nuori ikä ja iän tuomat erityispiirteet. Erityisesti keskitytään myynnin ja markkinoinnin taitojen kehittämiseen sekä uusimpien tuotantoteknologioiden (i4.0) hyödyntämiseen yritystoiminnassa.

Toimenpiteet
Hankkeen toimenpiteet koostuvat erilaisista tarvekartoituksista olemassa olevien yritysten ja omistajanvaihdosta suunnittelevien yritysten osalta. Näiden kartoitusten avulla pyritään löytämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia nuorille yrittäjiksi aikoville henkilöille. Toisaalta kartoitetaan alle 30-vuotiaiden yrittäjiksi aikovien nuorien kiinnostuneisuutta ja valmiuksia perustaa uusia yrityksiä. Yrittäjiksi aikovia nuoria tuetaan monipuolisella liiketoimintaan ja uusiin tuotantoteknologioihin liittyvällä valmennuksella. Uusia käynnistyviä yrityksiä tuetaan myös kartoittamalla alueen kasvualojen ns. veturiyritysten tarpeita esimerkiksi ulkoistaa tuotantoresurssejaan, toimitilojaan tai muutoin luoda mahdollisuuksia alkaville yrityksille. Hankkeen aikana luodaan toimintamalli, tukitoiminnot ja parhaat käytännöt nuorten perustamien tuotannollisten yrittäjien synnyttämiseksi. Toimintamallia voidaan soveltaa myöhemmin myös muualla nuorten ja yrittäjien aikovien tukemistehtävissä.

Tulokset
Hankkeen avulla edistetään ja kehitetään nuorten aikuisten yrittäjyyskasvatuksen keinoja ja toimenpiteitä. Tutkimus- ja kehittämistoiminta integroituu lähemmäs koulutusta. Hankkeen tuloksena saadaan uutta kokemusta ja tietoa teollisuuden alihankintaverkostojen rakentamisesta, (toimintamallit) erityisesti nuorten perustamien yritysten näkökulmasta. Hankkeen loputtua toiminta jatkuu hankkeen aikana kehitetyn toimintamallin ja kokemusten avulla toteuttajaorganisaatioissa.

Hanke edistää Pohjois-Pohjanmaan alueen ja syntyvien yritysten valmiutta siirtyä seuraavaan teknologiavaiheeseen tuotannollisessa teollisuudessa ja hyödyntämään mahdollisimman hyvin uusien valmistusmenetelmien ja Industry 4.0:n tarjoamia mahdollisuuksia.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Nuoret yrittäjäksi tähtäävät henkilöt, jotka ovat kiinnostuneet uusista innovaatioista ja haluavat kehittää liiketoimintaosaamistaan.

Pohjois-Pohjanmaan eteläosan alueen nuoret tuotannollisen alan yritystoiminnasta kiinnostuneet henkilöt.

Seutukuntien elinkeinotoimijoilla on hyvä kontaktiverkko alueillaan ja heidän tehtävänään on tiedottamisen kautta etsiä ja innostaa tuote- ja tuotantotyyppisestä yrittämisestä kiinnostuneita nuoria osallisumaan hankkeeseen. Järjestetään mm. infotilaisuuksia ja kontaktoidaan nuoria henkilökohtaisesti.

Hankkeen avulla innostetaan nuorisoa kertomalla i4.0 -teknologiavalmennuksesta eli digitalisaation vallankumouksesta tuotannollisissa yrityksissä ja niiden sovelluksista, kuten virten virtuaalitodellisuus, robotiikka, tekoäly jne.

Suurin osa osallistujista on joko työssäkäyviä tai opiskelujen loppuvaiheessa olevia henkilöitä (toisen asteen koulutus on riittävä minimikoulutus, poikkeuksiakin voi olla). Joukossa voi olla myös työttömiä työnhakijoita tai yritystoiminnan ensivaiheessa olevia henkilöitä, jotka haluavat vaihtaa tuotannolliselle alalle. Esimerkiksi työssäkäytäyvästä nuoresta voi tulla yrittäjä, kun hänen työnantajansa antaa luvan ulkoistaa osaamistaan tämän nuoren henkilön perustamaan yritykseen.

Valmennusten tavoite nuorille jo syntyneille yrityksille on kyetä hankkimaan sellaista osaamista, joka skaalautuu ja joka vastaa alueen teollisuuden tarpeisiin (ks välilliset kohderyhmät).

4.2 Välilliset kohderyhmät

Tuotannolliset yritykset, jotka haluavat uudistaa liiketoimintaansa, eriyttää tai ulkoistaa osan toiminnoista tai käynnistää spinn-off tyyppistä toimintaa.

Tuotannolliset yritykset, joissa omistajanvaihdos on ajankohtainen.

Joissakin tapauksissa myös olemassa olevat yritykset voisivat osallistua johonkin hankkeen vaiheeseen kummiyrityksenä (kuuluvat välilliseen kohderyhmään kumppaneina): etenkin silloin, kun on kyseessä sellainen palvelukokonaisuus, jossa syntyvä nuoren yrittäjän yritys alkaa jatkossa tuottaa palveluita tällaiselle valmennukseen osallistuvalle yritykselle.

Tavoitteena välillisenä kohderyhmänä toimivilla yrityksillä eli kummmiyrityksillä/veturiyrityksillä olisi etsiä mahdollisuuksia parantaa omaa liiketoimintaansa antamalla sellaisia toimintoja nuorten yritysten hoidettavaksi, jotka eivät ole heidän ydinliiketoimintaansa.

Pohjois-Pohjanmaan eteläosan alueen yrityskehitysorganisaatiot, oppilaitokset, tutkimuslaitokset, kunnat, yrittäjäjärjestöt ja muut yrityksille asiantuntijapalveluita tuottavat yritykset ja julkiset organisaatiot ovat myös välillisiä kohderyhmiä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 465 423

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 178 501

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 581 778

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 223 126

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Raahen, Nivala-Haapajärven, Haapavesi-Siikalatvan, Ylivieskan

Kunnat: Reisjärvi, Siikalatva, Kärsämäki, Kalajoki, Ylivieska, Siikajoki, Raahe, Merijärvi, Sievi, Pyhäjärvi, Alavieska, Oulainen, Pyhäntä, Pyhäjoki, Nivala, Haapavesi, Haapajärvi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 50

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 9

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 60

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Tuotannollisissa yrityksissä pääosa yrittäjistä on miehiä. Myös tekniikan alan opiskelijoissa, varsinkin keskiasteella, on miesenemmistö. Vain viidennes opiskelijoista on naisia. Hankkeen avulla pyritään aktivoimaan naisia yrittäjiksi tuotantotekniikan alalle sekä sitä tukeviin palveluihin. Tämä kaventaa alalla työskentelevien miesten ja naisten määrän suurta eroa ja näin ollen lisää tasa-arvoa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Tuotannollisissa yrityksissä pääosa yrittäjistä on miehiä. Myös tekniikan alan opiskelijoissa, varsinkin keskiasteella, on miesenemmistö. Hankkeen avulla pyritään aktivoimaan naisia yrittäjiksi tuotantotekniikan alalle sekä sitä tukeviin palveluihin. Näin saadaan kavennettua vinoutunutta sukupuolijakaumaa. Myös valmennusten sisällöissä ja toteutustavoissa huomioidaan ikäryhmän lisäksi sukupuoli.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on tuottaa ajantasaista valmennusta etenkin alle 30-vuotiaille tuotannollisesta yrittämisestä kiinnostuneille henkilöille osaajapulan pienentämiseksi. Tavoitteeksi on asetettu saada naisia enemmän mukaan kuin tämän hetken tilanne alalla on. Näin saadaan kavennettua vinoutunutta sukupuolijakaumaa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 7 7
Tavoitteena on aktivoida nuoria synnyttämään yrityksiä alalle, joka suosii vähähiilisiä ja muita kestäviä ratkaisuja. i4.0:n tuomat mahdollisuudet säästävät luonnonvaroja edistyksellisten teknologisten menetelmien ja digitalisaation kautta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 7 7
Tavoitteena on aktivoida nuoria synnyttämään yrityksiä alalle, joka suosii vähähiilisiä ja muita kestäviä ratkaisuja. i4.0:n tuomat mahdollisuudet säästävät luonnonvaroja edistyksellisten teknologisten menetelmien ja digitalisaation kautta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 5 5
Kestävä i4.0-teknologia hidastaa luonnon monimuotoisuuden vähenemistä, ja tuottaa aikaisempaa paremmin luonnonvarojen säästämistä huomioivia tuotantomenetelmiä, tekniikoita, ja tuotteita.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 5 5
Mahdollisimman paljon ilmastoa säästävät ratkaisut, niiden kehittäminen ja esitteleminen on eräs tämän hankkeen keskeisiä tavoitteita: kuinka saada uudet kestävät teknologiat käyttöön nuorten synnyttämissä yrityksissä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 5 5
Hankkeessa pyritään puun ja luonnonvarojen mahdollisimman ekologiseen hyödyntämiseen nuorten synnyttämissä yrityksissä.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 8 8
Uudet tuotantoteknologiat pitävät sisällään myös materiaalien ja jätteiden käsittelyn. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on aktivoida nuoria yrittäjyyteen, joka hyödyntää kestäviä ratkaisuja. Tämä vaatii uusien i4.0 - menetelmien haltuunottoa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 8 8
Uudet tuotantoteknologiat pitävät sisällään myös uusiutuvien energialähteiden käytön. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on aktivoida nuoria yrittäjyyteen, jossa hyödynnetään kestäviä ratkaisuja. Tämä vaatii uusien i4.0 - menetelmien haltuunottoa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Hankkeen välillisenä tavoitteena on turvata osaaminen alueen keskeisillä kasvualoilla. Tämä tapahtuu aktivoimalla nuoria yrittäjyyteen ja luomaan alihankintaverkoston. Elinkeinorakenne samalla monipuolistuu, kun veturiyritysten ei tarvitse hankkia tarvitsemiaan materiaalia, komponentteja tai liiketoiminnassa tarvittavaa osaamista muualta. Hanke synnyttää yrityksiä mm. palvelualoille, esimerkiksi kunnossapitoon ja laatupalveluihin.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Hankkeessa siirretään osaamista nuorille yrittämisestä kiinnostuneille henkilöille, jotka laajentavat sitä veturiyrityksille ja alueelle laajemminkin toimintansa kautta.
Liikkuminen ja logistiikka 5 5
Voi olla, että hankkeessa nuoret perustavat yrityksiä myös liikkumisen ja logistiikan alalle: kestäville teollisuuden tuotteille on kysyntää maailmalla ja satamien läheisyys mahdollistaa viennin Eurooppaan ja kauemmaksikin. Uudet tuotteet voivat vaatia uudenlaisia logistisia ratkaisuja.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 7
Hankkeessa toteutettavien valmennusten eräs osio pitää sisällään yrittäjiksi haluavien hyvinvointivalmennuksen.
Tasa-arvon edistäminen 7 7
Hanke pyrkii kaventamaan naisten ja miesten määrienvälistä epätasapainoa tuotantotekniikan työtehtävissä ja yrittäjyydessä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 5
Hankkeen kohderyhmään kuuluu myös työttömät ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat henkilöt. Näin hankkeen toimenpitein pyritään omalta osaltaan vähentämään työttömien ja työmarkkinoiden ulkopuolisen työvoiman osuutta ja alle 30-vuotiaiden ajautumista yhteiskunnan ulkopuolelle.
Kulttuuriympäristö 5 5
Hankkeen vaikutuksiin kuuluvat mm. alueen kilpailukyvyn ja elinvoimaisuuden nousu. Tämä mahdollistaa pitkällä tähtäimellä panostukset kulttuuriympäristöön, ja rikastaa alueen kulttuuria henkisesti.
Ympäristöosaaminen 5 5
Hankkeen välillisiin tavoitteisiin kuuluu ympäristöosaamisen vahvistaminen alueella. Kun syntyvä alihankintaverkosto levittää osaamistaan, myös alueen olemassa oleva teollisuus saa käyttöönsä ympäristöllisesti tehokkaampia ratkaisuja.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-