Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21979

Hankkeen nimi: Fructus - toimintaa työelämäorientoituneille

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2020 ja päättyy 31.3.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Rauman Seudun Katulähetys ry

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 0864770-6

Jakeluosoite: Lyseokatu 7

Puhelinnumero: 044 068 4938

Postinumero: 26100

Postitoimipaikka: Rauma

WWW-osoite: http://www.raumanseudunkatulahetys.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Linnea Österman

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Aluekoordinaattori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: linnea.osterman(at)rskl.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 068 4960

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on kohderyhmän työllistymisen esteiden selvittäminen ja poistaminen. Työelämäorientoituneella kohderyhmällä tarkoitetaan niitä henkilöitä, joilla työelämä tai opiskelu on tavoitteena jakson aikana ja/tai sen päättymisen jälkeen. Hankkeessa käytettäviä arviointityökaluja ja -mittareita hyödyntämällä tehostetaan työelämäorientoituneen kohderyhmän eteenpäinohjausta työelämään ja/tai muihin työllistymistä edistävään palvelujärjestelmään. Tavoitteena on tulosten ja niiden pohjalta luodun toimintamallin esittely hankkeen päättyessä, sekä hyväksi koetun toimintamallin vakinaistaminen.

Hankkeen toteuttamat palvelut kohderyhmälle ovat; pienryhmätoiminta, matalan kynnyksen työtehtävät, sekä asiakasta tukeva ohjauksellinen yksilövalmennus.
Toimenpiteet hankkeen tavoitteiden toteutumiseksi:

1. toimintajakso: Tutustuminen, ryhmäytyminen ja ryhmän tavoitteiden asettelu. Jaksolla henkilö osallistuu yhtenä päivänä viikossa työllistämistä edistävään toimintaan.
2. toimintajakso: Ensimmäiseltä jaksolta nousseiden tavoitteiden mukainen sisältö, (toiminnallisten päivien sisältönä esimerkiksi tutustuminen erilaisiin harrastusmahdollisuuksiin, velka-asiat, omat vahvuudet, arjenhallinta, terveys -ja hyvinvointi). Jaksolla henkilö osallistuu kahtena tai kolmena päivänä viikossa työllistämistä edistävään toimintaan.
3. toimintajakso: Työllistämistä edistävä toiminta jatkuu ryhmissä tutustumalla erilaisiin työympäristöihin, ammatteihin, opiskelumahdollisuuksiin. Jaksolla henkilöä tuetaan erityisesti yksilötyön keinoin, joka voi myös olla jalkautuvaa. Kolmas jakso keskittyy varmistamaan, että henkilö ohjautuu oikea-aikaisen palvelun piiriin. Jaksolla henkilö osallistuu kolmena tai neljänä päivänä viikossa työllistämistä edistävään toimintaan.

Hankkeen tavoitteena on arvioida kolmen vuoden aikana 100 henkilön tilannetta. Työelämään, opiskeluun tai erilaisiin työllistämistä edistäviin toimenpiteisiin ohjautuu 80% henkilöistä.

Hankkeen tuloksena syntyy toiminta- ja ratkaisumalli työllistämisesteiden purkamiseen. Tiedon lisääminen yleisimmistä työllistymisen esteistä ja niiden syistä. Hankkeen kohderyhmä ohjautuu ja kiinnittyy palvelujärjestelmiin ja työllistämistä edistäviin palveluihin. Pitkällä aikavälillä hankkeen tuloksia hyödyntäen työelämän ulkopuolella olevien työelämäorientoituneiden työllistyminen tehostuu, minkä myötä alueellinen hyvinvointi kasvaa

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Toiminnan kohderyhmänä on heikoimmassa asemassa olevat työelämän ulkopuolella olevat, pitkäaikaistyöttömät, työelämäorientoituneet työnhakijat Rauman ja Porin alueella.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Fructus-hankkeesta välillisesti hyötyvät myös kohderyhmän lähiverkosto. Lisäksi muita välillisiä kohderyhmiä ovat Rauman ja Porin kaupungit sekä alueella toimivat yhteistyö- ja hankekumppanit, mm. eri sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat, työvoimapalvelut, kolmannen sektorin toimijat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 355 419

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 265 559

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 473 409

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 353 718

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Satakunta

Seutukunnat: Porin, Rauman

Kunnat: Pori, Rauma

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Lyseokatu 7

Postinumero: 26100

Postitoimipaikka: RAUMA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 8

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 10

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 100

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanketta varten ei ole tehty toimintaympäristön analyysiä sukupuolinäkökulmasta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke on suunnattu sekä naisille että miehille.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole hankkeen päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 3
Hankkeen toiminta ei kuluta merkittävästi luonnonvaroja. Hankkeen toiminnoissa vaikutetaan ekologiseen ajattelutapaan.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 1
Hankkeessa huomioidaan jätteiden kierrätys kestävän kehityksen periaatteiden mukaan.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 2
Hanke hyödyntää yheistyötä eri luonnonsuojelu yhdistysten kanssa, mm. ympäristön siivouksen muodossa.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei ole hankkeen päätavoite.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Eu ole hankkeen päätavoite.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 4
Hankkeessa käytetään ekologisia materiaaleja ja huomioidaan kierrätys. Hanke hyödyntää jo aiemmin aloitetun yhteistyön tarjoamia työtehtäviä Rauman jätehuoltolaitoksen kanssa, mm. poistotekstiilien lajittelun muodossa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei ole hankkeen päätavoite.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 2
Paikallisten resurssien hyödyntäminen toiminnassa. Työvoiman saatavuuden edistäminen pitkällä aikavälillä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 8
Hankkeen tulosten ja kokemusten pohjalta kyetään edistämään toimivien ja eteenpäinohjaavien palveluprosessien kehittämistä ja palvelumekanismien arviointia.
Liikkuminen ja logistiikka 2 2
Hankkeessa käytetään julkista liikennettä mahdollisimman paljon, hyödynnetään kevyen liikenteen tarjoamia vaihtoehtoja sekä motivoidaan kohderyhmää terveelliseen ja taloudelliseen elämäntapaan.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 9
Hankkeen toimintapoihin sisältyy kohderyhmän hyvinvoinnin edistämisen tavoite, jota tuetaan mm. kohderyhmän terveellistä elämäntapaa ja osallisuutta lisäämällä.
Tasa-arvon edistäminen 2 2
Hankkeessa huomioidaan yksilön tarpeet sukupuoleen katsomatta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 2
Hanke pyrkii eriarvoisuuden vähentämiseen toimimalla yhdenvertaisuuden periaatteet huomioiden.
Kulttuuriympäristö 2 2
Hanke lisää kohderyhmän tietoisuutta lähiympäristön kulttuuritarjonnasta ja sen merkityksestä, esim. osallistamalla heitä paikallisten toimijoiden (teatteri, museot jne.) toimijoiden toimintaan.
Ympäristöosaaminen 3 3
Hanke lisää kohderyhmän tietoisuutta ympäristöön ja sen suojeluun liittyvissä asioissa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-