Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21980

Hankkeen nimi: WorkFLOW -kehittämisohjelma

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2020 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Prizztech Oy

Organisaatiotyyppi: Muu julkisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 0773693-4

Jakeluosoite: Gallen-Kallelankatu 8

Puhelinnumero: 02 6205300

Postinumero: 28100

Postitoimipaikka: Pori

WWW-osoite: http://www.prizz.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Marika Susanna Lähde

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: marika.lahde(at)prizz.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 710 5314

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

WorkFLOW kehittämisohjelman tavoitteena on avata yritysjohdolle uusia näkökulmia johtamiseen. Hankkeessa edistetään myös eri aloja ja kokoluokkaa edustavien yritysten välistä vuorovaikutusta työyhteisöjen kehittämisen mahdollisuuksista. Hankkeen tavoitteena on edistää uudenlaisen johtamiskulttuurin syntymistä PK-yrityksiin.

WorkFLOW kehittämisohjelma rakentuu PK-yrityksille räätälöidyistä ja pienryhmissä toteutettavista valmennuskokonaisuuksista, digikokeiluista ja benchmarking-tyyppisisistä oppimiskokemuksista. Hankkeessa kokeillaan ja sovelletaan uudella tavalla yhdisteltynä erilaisia johtamisen ja työyhteisöjen kehittämisen työmenetelmiä. Näistä rakentuu räätälöity ja kokeileva kokonaisuus johtamisen kehittämisestä kiinnostuneille PK-yrityksille. Valmennukset toteutetaan pienryhmissä, joita käynnistyy hankkeen aikana arvioilta 5-7. Hankkeen toimintaan osallistuu yhteensä noin 35 yritystä Satakunnasta.

Hankkeessa hyödynnetään myös nuorten näkökulmia ja odotuksia työelämältä. WorkFLOW future -osuus kartoittaa työelämään valmistumassa olevien opiskelijoiden odotuksia, ajatuksia ja näkemyksiä työelämästä ja johtamisesta. Haastatteluiden tuloksista laaditaan yhteenveto, jota hyödynnetään myös yritysten valmennusryhmissä.

Hankkeessa järjestetään kolme seminaaritilaisuutta, joissa käsitellään johtamisen ajankohtaisia teemoja. WorkFLOW seminaarit järjestetään vuosittain. WorkFLOW kehittämisohjelman toiminnan ja kokemusten myötä mallinnetaan yhteisöllistä HUB toimintamallia, joka verkottaa kehittämiseen mukaan eri tahoja.

Hankkeessa järjestettävien seminaarien puheenvuorojen pitäjiksi ja valmennusten vetäjiksi valitaan useita eri asiantuntijoita, jotta pystytään kattavasti kokeilemaan erilaisia toteutuksia ja sisältöjä. Benchmarking -tyyppisten toteutusten alustajina toimivat yritysedustajat, jotka ovat menestyneet työyhteisönsä kehittäjinä tai tehneet poikkeuksellisen edistyksellisiä ratkaisuja yrityksissään. Erilaisiin digiratkaisuihin tutustutaan osana WorkFLOW hankkeen toimintaa. Hankehenkilöstö koordinoi ja organisoi hankkeen toimintaa tiiviissä yhtiestyössä osallistuvien yritysten ja asiantuntijoiden kanssa sekä toteuttaa opiskelijoiden näkemyksiä koostavan kartoitusmateriaalin.

WorkFLOW hankkeen vaikuttavuustavoitteen on, että näillä toimenpiteillä vaikutetaan sekä hankkeeseen osallistuvien henkilöiden osaamisen kehittymiseen että työhyvinvoinnin paranemiseen työpaikoilla. Hankkeessa PK-yritysten, hanketoimijoiden ja eri asiantuntijoiden kanssa kehitetään erityisesti PK-kenttään soveltuvia johtamisen kehittämisen valmennuskonsepteja, joiden myötä yrityskulttuurit kehittyvät. Hankkeen toiminnasta koostetaan avoimesti jakoon tulevaa julkaisua, jossa avataan kehittämispolkuja yritys- ja henkilötarinoiden kautta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat mikro- ja PK-yrityksissä työskentelevät henkilöt sekä yritysmäisesti toimivat yhdistykset.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välilliset kohderyhmät ovat julkisen sektorin organisaatiot, isot yritykset, oppilaitokset, kauppakamarit, muut kehittämisorganisaatiot ja yhdistykset. Tämän tyyppisistä organisaatioista voidaan osallistua hankkeen järjestämiin avoimiin tilaisuuksiin ja voivat olla tarvittaessa asiakkaan, sidosryhmän tai asiantuntijatahon edustajana läsnä PK-yritysten kehittämistoimenpiteissä, mikäli tämän tyyppistä näkökulmaa tarvitaan välttämättä mukaan, jotta hankkeen kehittämistoimet onnistuvat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 412 599

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 78 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 589 428

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 111 429

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Satakunta

Seutukunnat: Rauman, Pohjois-Satakunnan, Porin

Kunnat: Ulvila, Siikainen, Pori, Kokemäki, Pomarkku, Merikarvia, Huittinen, Säkylä, Nakkila, Rauma, Eura, Kankaanpää, Harjavalta, Jämijärvi, Eurajoki, Karvia

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 35

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 6

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 65

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen valmisteluvaiheessa on tehty Prizztech Oy:n toteuttaman SWOT-analyysi, sukupuolten tasa-arvon toteutumisen varmistamiseksi.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimenpiteet tukevat vastuullista johtamista, joka lisää tasa-arvoisuutta ja erilaisuuden arvostamista työpaikoilla ja parantaa henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena on kehittää johtamista ja luoda uudenlaista työkulttuuria, joka toteutuessaan edistää eri sukupuolten ja eri ikäisten henkilöiden tasa-arvoa työelämässä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Hankkeen vaikutus luonnovarojen käytön kestävyyteen on neutraali.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Hankkeen vaikutus ilmastonmuutoksetn aiheuttamiin riskeihin on neutraali.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeen vaikutus kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen on neutraali.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeessa pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) vaikutukset ovat neutraalit.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeen vaikutukset Natura 2000 -ohjelman kohteisiin ovat neutraalit.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Hankkeen vaikutus materiaaleihin ja jätteisiin on neutraali.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeen vaikutus energialähteiden käyttöön on neutraali.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 9
Paikallinen elinkeinorakenne kehittyy myönteisesti johtamisen uudistumisen ja työhyvinvoinnin kehittymisen myötä, koska työpaikoista tulee entistäkin halutumpia ja tuottavuus paranee, myös yritysimago kehittyy työnhakijoiden ja asiakkaidenkin näkökulmasta. Pidemmällä aikavälillä tämä luo kasvua, kilpailukykyä ja tuottavuutta, joka luo uusia mahdollisuuksia elinkeinotoimintaan uusien työpaikkojen ja uusien yritysten muodossa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Hankkeessa kehitetään PK-yrityksille johtamisen valmennuskonsepteja ja palveluita sekä WorkFLOW HUB osaamisyhteisö ja verkosto.
Liikkuminen ja logistiikka 3 3
Digitaalisten palveluiden testaus ja kehittäminen tehostavat osin myös tiedonkulun logistiikkaa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Hanke edistää johtamisen ja työkulttuurin kehittämisen kautta suoraan yritysten työhyvinvointia, tasa-arvoa ja tuottavuutta. Vaikutusmahdollisuudet oman työn kehittämiseen lisääntyvät henkilöstöllä uudenlaisen kulttuurin myötä.
Tasa-arvon edistäminen 9 9
Hanke parantaa eri henkilöstöryhmien ja sukupuolten tasa-arvoa mahdollisuuksia vaikuttaa omaan työhön, työhyvinvointiin ja tasa-arvoiseen johtamiseen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 8
Hanke vaikuttaa johtamisen kehittymisen myötä työntekijöiden yhdenvertaisuutta edistävästi työpaikoilla. Yhteiskunnallisesti esimerkiksi benchmarkingin kautta opitaan edelläkävijäyritysten käytäntöjä sovellettavaksi PK-yrityksiin.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeen vaikutus kulttuuriympäristön kehittymiseen on neutraali.
Ympäristöosaaminen 0 0
Hankkeen vaikutus ympäristöosaamiseen on neutraali.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-