Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21981

Hankkeen nimi: ICT-täsmä

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2020 ja päättyy 30.9.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Tampereen ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 1015428-1

Jakeluosoite: Kuntokatu 3

Puhelinnumero: 0294 5222

Postinumero: 33520

Postitoimipaikka: Tampere

WWW-osoite: http://www.tuni.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Juha Tuominen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Lehtori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: juha.tuominen(at)tuni.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0408203030

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Tampereen korkeakoulusäätiö sr, 2844561-8

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

ICT-täsmä on Tampereen korkeakouluyhteisössä toteutettava hanke, ja ICT4N (ICT for Need) on siinä toteutettava koulutuskokonaisuus. Hankkeen päätavoitteena on helpottaa pirkanmaalaisten ICT-alan yritysten jatkuvaa osaajapulaa tilanteessa, jossa kotimainen koulutustarjonta ei riitä kattamaan yritysten tarvetta, ja yritysten pitää tuoda osaamista myös ulkomailta. Tavoitteena on vähentää Suomessa jo olevien korkeasti koulutettujen ulkomaalaistaustaisten osaajien työttömyyttä.

Vieraskielisten osaajien saatavuus Suomessa paranee samalla kun kantasuomalaisten osuus työvoimasta vähenee. Yritykset kuitenkin yleensä rekrytoivat mieluummin suomea työkielenään puhuvan kuin vieraskielisen kun osaaminen on samanarvoista. Näin ollen Suomessa jo olevien vieraskielisten ICT-alan osaajien kapasiteetista osa jää hyödyntämättä. On syntynyt tilanne, jossa tunnistettuja haasteita ovat työntarjonnan ja kysynnän kohtaanto; tunnistetun osaamistarpeen mukaisen osaamisen saatavuus.

Tässä hankkeessa ICT-osaajatarve ja vapaana oleva työvoima saadaan kohtaamaan suunnittelemalla ja toteuttamalla täsmäkoulutus, jonka aikana osallistujille haetaan yrityksistä työssäoppimispaikat. Työssäoppimisjakson aikana osallistujat pystyvät osoittamaan osaamisensa yrityksille, ja näin heidän työllistymismahdollisuutensa paranevat. Samalla suomalainen työkulttuuri ja toimintatavat tulevat käytännössä tutuiksi. Työssäoppiminen on samalla yrityksille turvallinen tapa saada varmuus kunkin osaajan osaamisesta.

Hankkeen vaikutuksesta saadaan korkeakoulutettujen vieraskielisten ICT-osaajien työttömyyttä vähennettyä päivittämällä heidän osaamistaan antamalla täsmäkoulutusta juuri paikallisen yrityselämän todennettuihin tarpeisiin. Hanke poistaa osaltaan yritysten ICT-osaajapulaa, mikä parantaa yritysten menestymisen mahdollisuuksia jatkossa. Yritys saa tukea osaamisvajeen täyttämiseen ja matalamman riskin rekrytointimahdollisuuden. Konkreettisena tuloksena korkeakouluyhteisön yhteistyönä suunniteltu täsmäkoulutus on pilotoitu hankkeen aikana kaksi kertaa.

Hankkeessa luodaan täsmäkoulutukseen prosessimalli, jonka avulla vastaavaa koulutusta voidaan toteuttaa hankkeen jälkeen sekä ICT-alalla että muillakin aloilla, joissa on vastaava kohtaanto-ongelma. Samalla toimintatapa tulee tutuksi yrityksille niin että ne voivat tehdä itse aloitteita täsmäkoulutustarpeistaan seuraavien mahdollisten koulutusten pohjaksi. Osallistujat puolestaan pääsevät alkuun jatkuvan oppimisen poluillaan, jolloin heille syntyy kyky löytää jatkossakin itsenäisesti erilaisia jatkuvan oppimisen väyliä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhmänä on ensisijaisesti korkeasti koulutetut työttömät ja työttömyysuhan alla olevat vieraskieliset ICT-alan ammattilaiset ja täydentäen vaikeassa työmarkkina-asemassa olevat korkeasti koulutetut osaajat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välilliset kohderyhmät ovat Tampereen työllisyyspalvelut sekä Pirkanmaan yritykset, joilla on ICT-alan osaajapulaa, sekä näiden yritysten asiakkaat, jotka hyötyvät parantuneista tuotteista ja palveluista. Välillisenä kohderyhmänä voidaan pitää myös oppilaitoksia, jotka pystyvät soveltamaan hankkeessa tehtyä täsmäkoulutusprosessia vastaavanlaiseen kohtaanto-ongelmaan; tässä joukossa on mukana myös TAMK ja TAU. Kyseisten organisaatioiden maksullisen koulutuksen myynnit voivat tarjota täsmäkoulutuksia myöhemmin hankkeen jälkeen.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 241 712

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 178 216

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 322 284

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 237 623

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa

Seutukunnat: Etelä-Pirkanmaan, Tampereen, Lounais-Pirkanmaan, Luoteis-Pirkanmaan, Ylä-Pirkanmaan

Kunnat: Hämeenkyrö, Mänttä-Vilppula, Nokia, Orivesi, Kangasala, Punkalaidun, Pirkkala, Ruovesi, Lempäälä, Virrat, Valkeakoski, Tampere, Vesilahti, Urjala, Parkano, Ikaalinen, Pälkäne, Akaa, Juupajoki, Ylöjärvi, Sastamala, Kihniö

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 30

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 20

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Sukupuolen vaikutusta on analysoitu hanketta valmistelleiden asiantuntijoiden kokemukseen perustuen. Valmistumistilastojen perusteella enemmistö ICT-alan osaajista on miehiä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa tullaan huomioimaan tasavertaiset mahdollisuudet kummallekin sukupuolelle. Sukupuolten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat kantavia arvoja hankkeessa sekä toteuttajien toiminnassa yleensäkin.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen tavoitteena ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 2
Koulutuksessa käytetään digitaalisia oppimisympäristöjä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 2
Hankkeessa käytetään digitaalisia ympäristöjä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei kohdennu Natura 2000 kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 2
Hankkeessa materiaalit ovat sähköisessä muodossa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 9
Yritysten osaamiskapasiteetin kasvattaminen. Oppilaitosyhteistyön kehittyminen. Hankkeessa tehdään yhteistyötä Tampereen yliopiston, TAMKin ja TyPan kanssa. Samalla hankkeeseen osallistuvat yritykset oppivat tuntemaan yliopistoverkoston mahdollisuudet ja resurssit.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 9
Kaikki hankkeen tulokset ovat aineettomia. Hanke tähtää osaamiskapasiteetin lisääntymiseen. Hankkeessa tuotettu malli on hyödynnettävissä jatkossakin.
Liikkuminen ja logistiikka 3 2
Hankkeessa on paljon verkkokoulutusta, mikä vähentää liikkumisen tarvetta. Ohjausta järjestetään myös etänä erilaisten verkkokokoussovellusten avulla.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 9
Hanke edistää työllisyyttä, ja sitä kautta hyvinvointia. Hanke mahdollistaa ICT-osaamisen kasvun Pirkanmaalla.
Tasa-arvon edistäminen 9 9
Hanke tarjoaa vieraskielisille tasa-arvoiset mahdollisuudet kohdata suomalaiset työnantajat.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 9 9
Vieraskielisen työnhakijan integroitumista edistetään suomalaiseen työelämään (verotus, työelämäolosuhteet, ammattiyhdistys, verotus) Työnantajalle ohjausta vieraskielisen työnhakijan kohtaamiseen.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei merkittävää vaikutusta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-