Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21982

Hankkeen nimi: Matalan kynnyksen sosiaali- ja mielenterveyspalveluiden tuki- ja kehittämiskeskus TUKEA

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2020 ja päättyy 28.2.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kankaanpään Aikuiskoulutussäätiö sr

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0203851-2

Jakeluosoite: Asemakatu 7

Puhelinnumero: 0445772119

Postinumero: 38700

Postitoimipaikka: Kankaanpää

WWW-osoite: http://www.valtti.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Niina Veko

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toiminnanjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: niina.veko(at)valtti.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0445772119

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Pitkäaikaistyöttömillä työnhakijoilla avoimille työmarkkinoille siirtyminen on haastavaa ja heidän kokemuksensa omasta työ- ja toimintakyvystään on huono. Hankkeen tavoite pohjautuu alueella havaittuun tarpeeseen kehittää oikea-aikaista, yksilöllistä ja räätälöityä palvelua, jotta syrjäytymisen riski vähenee, pitkäaikaistyöttömien tilanne paranee ja työelämään tai koulutukseen siirtyminen onnistuu. Hanke tavoittaa toimintakautenaan 120 työtöntä tai syrjäytymisuhan alla olevaa henkilöä osallisuuden ja matalan kynnyksen palveluiden piiriin.

Hankkeen tavoitteena on
1) parantaa kohderyhmän fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista työ- ja toimintakykyä tehostetulla ja räätälöidyllä yksilö- ja ryhmätuella. Toimenpiteinä ovat työ- ja toimintakyvyn palvelupilotteina erilaiset ryhmätoiminnot. Eri teemojen mukaisissa ryhmissä hyödynnetään mm. terapeuttisia ja luovia menetelmiä, luontoa, kulttuuria, digitaalisuutta ja liikuntaa. Mielen hyvinvointiin, ruokavalioon, painonpudotukseen tai talousasioihin jne. tarjotaan yksilöllistä tukea. Kohderyhmällä on mahdollisuus suorittaa lyhytkorttikoulutuksia, esimerkiksi työturvallisuuskortti ja hygieniapassi työllistymisen edistämiseksi. Sosiaalinen osallisuus edistää kokonaisvaltaista hyvinvointia ja parantaa työkykyä. Toimenpiteiden tuloksena osallistujan minäkuva ja - pystyvyyden tunne ja vastuun ottaminen omasta elämästä vahvistuu.

2) digivalmentajan työnkuvan kehittäminen - tavoitteena on kehittää digi- ja etävalmennusta palveluiden tueksi. Hankkeessa digivalmentaja etsii ja pilotoi kohderyhmän tarpeisiin yksilö- ja ryhmätoimintaa tukevia digitaalisia tuki-, kannuste- ja nettipalveluita. Hankkeelle avataan digivalmentajan ylläpitämä yhteydenpitokanava Tukea-sovellus, joka toimii yhteisenä verkkoalustana ryhmien ja yksilötapaamisten välillä. Tukea-sovelluksen välityksellä digivalmentaja ylläpitää osallistujaa välittämisen ilmapiirissä digitaalisuuden kautta. Sovelluksen kautta annetaan osallistujalle kannusteita, muistutuksia, valmennusta sekä viikko-ohjelmia eri elämäntilanteiden ja tavoitteiden tukemiseen. Tukea-sovelluksella kehitetään etävalmennuspalvelua. Sovellus jää digitaaliseksi ohjauksen työvälineeksi hankkeen päätyttyä. Hyvinvointia tukevat etävalmennuspalvelut pyritään löytämään maksuttomista digitaalisista sovelluksista, joiden käyttämistä osallistuja voi jatkaa myös hankkeen jälkeen.

3) hankkeen tavoitteena on hyvinvointia tukevien palvelupilottien toimenpiteiden vaikuttavuuden seuranta. Kokonaisvaltaista työ- ja toimintakyvyn muutosta arvioidaan käyttämällä mm. Kykyviisaria, 3X10D-elämäntilannemittaria, sekä muita itsearviointimenetelmiä osallistujan muutosprosessin selvittämiseksi. Kyselyiden avulla kartoitetaan, ovatko vaihtoehtoiset työ- ja toimintakykyä tukevat hyvinvoinnin palvelupilotit, ryhmä- ja yksilötapaamiset sekä digivalmennus edistäneet osallistujien tilannetta. Hanke tuottaa tietoa kaikkein heikommassa työmarkkina-asemassa olevien tukitoimenpiteiden tarpeesta ja vaikuttavuudesta.

4) hankkeessa luodaan matalan kynnyksen sosiaali- ja mielenterveyspalveluiden tuki- ja kehittämiskeskus TUKEA, joka juurrutetaan osaksi Valtti-työpajan toimintaa. TUKEA vahvistaa alueella olemassa olevaa palveluvalikoimaa ja julkisen sektorin sosiaalipalveluita. Hanke tuottaa alueelle sosiaalisen osallisuuden yksilö- ja ryhmätapaamisten ja digitaalisuutta hyödyntävän kokonaisvaltaisen tuen mallin, jossa helpotetaan matalan kynnyksen palveluiden saatavuutta.

Hankkeen toimenpiteiden kautta vähintään 60 %:lla osallistujista on selkeä jatkosuunnitelma ja 10 % siirtyy työelämään. Osallistujan työ- ja toimintakyky kohenee.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat heikossa työmarkkina-asemassa olevat ja pitkäaikaistyöttömät työnhakijat, jotka kokevat työ- ja toimintakykynsä olevan niin huono, etteivät kykene siirtymään suoraan työelämään tai koulutukseen. Kohderyhmässä korostuu alle 29-vuotiaat pitkäaikaistyöttömät nuoret, joiden sosiaaliset ongelmat vaikeuttavat työelämään tai koulutukseen siirtymistä ja joilla on suurempi vaara syrjäytyä työelämästä ja yhteiskunnasta.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillinen kohderyhmä on lähipiiriläiset, jotka hyötyvät oman läheisensä voimaantumisesta ja hyvinvoinnin kasvusta, sekä kolmannen sektorin työllistämistä edistäviä palveluita tuottavat toimijat (KaSeVa, Kankaanpään Toimitupa ry, Kankaanpään Tekevät ry), jotka saavat hankkeen tarjoamien palveluiden myötä lisäarvoa omille asiakkailleen heidän muutosprosessissaan.
Välillisenä kohderyhmänä on myös yhteistyöverkostot; Kankaanpään kaupunki, Satakunnan TE-toimisto Kankaanpää sekä PoSa:n aikuissosiaalityö ja terveydenhuolto. Alueen yrittäjät hyötyvät työkuntoisuuden vahvistumisesta ja saavat kykenevää työvoimaa yrityksen tarpeisiin.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 298 461

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 204 071

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 378 050

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 258 490

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Satakunta

Seutukunnat: Pohjois-Satakunnan

Kunnat: Kankaanpää, Siikainen, Karvia, Jämijärvi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 9

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 120

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Toimintaympäristö soveltuu kummallekin sukupuolelle. Sukupuoli vaikuttaa työttömyyden luonteeseen ja kokemukseen siitä. Eri sukupuolien tarpeet huomioidaan palveluiden kehittämisessä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimenpiteitä suunnataan molemmille sukupuolille. Toimintoja kohdennetaan myös erikseen suunnaten vain naisille ja vain miehille esim. laihdutusryhmät. Keskiössä on kuitenkin yksilö ja hänen toiveensa ja tarpeensa. Hankkeen kohderyhmästä puolet ovat miehiä ja puolet naisia, myös muu sukupuoliset otetaan hankkeessa huomioon.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Vaikutukset ovat välillisiä. Tasa-arvon edistäminen huomioidaan hankkeen toiminnoissa, mutta se ei ole päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 7 7
Käytetään mahdollisimman paljon sähköisiä, digitaalisia palveluita tiedottamiseen sekä kohderyhmälle, että yhteistyöverkostolle. Sähköinen arkistointi. Hyödynnetään toiminnassa kierrätysmateriaaleja osana luonnonvarojen käytön kestävyyttä. Kestävän kehityksen mukaiset eettiset valinnat, kierrättäminen ja raaka-aineiden uusiokäyttö. Irti kertakäyttökulttuurista.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 6 6
Suositaan liikkumisessa yhteiskyydityksiä. Liikutaan luonnossa jalkaisin ja hyödynnetään luontoa hyvinvoinnin voimavarana.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 7 7
Hyödynnetään luontoa, luonnossa liikkuen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn parantamiseksi. Luonnon antimien kerääminen ravinnoksi. Geopark alueiden ja luonto-osaamisen kehittäminen ja hyödyntäminen kohderyhmälle suunnatuissa luontoteemoissa.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 4 4
Esimerkin ja ohjeistuksen kautta ohjeistetaan kohderyhmää näkemään oman toiminnan vaikutus ympäristöön. Luovan toiminnan ryhmissä hyödynnettään luonnon antimia ja kierrätysmateriaalia kestävän kehityksen periaatteella.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 5 5
Hankkeessa luonto on yksi keskeinen toiminta-alue ja luonnossa liikuttaessa korostetaan luonnon vaalimisen ja kunnioittamisen merkitystä. Luontoteemassa tutustutaan alueen Natura 2000 kohteisiin ja niiden käyttöoikeuksiin ja mahdollisuuksiin. Hankkeessa kunnioitetaan luontoa ja sen moninaisuutta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 8 7
Käytetään mahdollisuuksien mukaan kierrätysmateriaalia toiminnassa hyödyksi. Suositaan digitaalisia palveluita tiedottamisessa ja yhteydenpidossa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 5 5
Julkiset kulkuyhteydet alueella ovat heikot ja etäisyydet pitkiä. Hankkeessa palvelut tuodaan lähipalveluksi, jolloin pystytään osaltaan vaikuttamaan hiilijalanjälkeen. Hankkeessa kannustetaan yhteiskyydityksiin, liikkumiseen esim. polkupyörällä tai jalkaisin yksityisautoilun sijaan.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Matalan kynnyksen tuki- ja kehittämiskeskus omalla paikkakunnalla julkisen toimijan tukena. Enemmän matalan kynnyksen palveluita omalla paikkakunnalla. Kohderyhmän työ- ja toimintakyvyn sekä elämänhallinnan parantuminen -> palveluntarve vähenee. Työkuntoisuus kasvaa, enemmän työvoimaa yritysten tarpeisiin.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Heikommassa työmarkkina-asemassa olevien matalan kynnyksen tuki- ja kehittämiskeskus; vertaistuki, osallisuus ja voimaantuminen kohti parempaa elämää.
Liikkuminen ja logistiikka 8 8
Yhteiskyyditykset, matalan kynnyksen palvelut ilman ajanvarausta, sähköisten tukipalveluiden kehittäminen ja tavoitettavuus.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen työ- ja toimintakyvyn edistäminen yksilö- ja ryhmätoiminnalla. Matalan kynnyksen palvelut; sosiaalinen vuorovaikutus, osallisuus ja vertaistuki. Minäkuvan ja oman toimijuuden vahvistaminen.
Tasa-arvon edistäminen 10 10
Hankkeen toiminta ja toimintaympäristö ei ole sidottu sukupuoleen. Hankkeessa kunnioitetaan jokaisen oikeutta omaan sukupuoli-identiteettiin ja tuetaan jokaista omien tavoitteiden saavuttamisessa. Hankkeen arvona on yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden edistäminen. Kannustetaan ottamaan vastaan työtä ja koulutusmahdollisuuksia myös aloilta, jotka eivät ole perinteisen sukupuolikäsityksen mukaisia.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 10
Matalan kynnyksen palvelua tarjotaan kaikille heikommassa työmarkkina-asemassa oleville tasapuolisesti. Kankaanpään aikuiskoulutussäätiön arvoihin kuuluu erilaisuuden hyväksyminen ja oikeus syrjimättömyyteen kaikissa toiminnoissa. Hankkeen kohderyhmään kuuluvat kaikki ikään, sukupuoleen, kulttuuriin, uskontoon tai toimintakykyyn katsomatta.
Kulttuuriympäristö 7 7
Hankkeessa huomioidaan ja kunnioitetaan kohderyhmän eri kulttuuritaustoja. Hankkeessa myös huomioidaan ja hyödynnetään kulttuuriympäristö
Ympäristöosaaminen 7 7
Opastetaan kohderyhmää kierrätyksessä ja kestävässä kehityksessä ja oman toiminnan merkityksestä hiilijalanjäljen jättämisessä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-