Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21985

Hankkeen nimi: Vetovoimaa Kansainvälisistä Osaajista

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2020 ja päättyy 31.3.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Spring House Oy

Organisaatiotyyppi: Keskisuuri yritys

Y-tunnus: 1786915-9

Jakeluosoite: Ruoholahdenkatu 14

Puhelinnumero: 09 726 2800

Postinumero: 00180

Postitoimipaikka: Helsinki

WWW-osoite: http://www.springhouse.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Anna-Kaisa Koivikko

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Liiketoimintajohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anna-kaisa.koivikko(at)springhouse.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 09 726 2800

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Pohjois-Savon alueella on vallitseva ja lähitulevaisuudessa kiihtyvä työvoimapula useilla aloilla. Pohjois-Savo vastaa työvoiman riittävyyteen ja osaamiseen alueella mm. edistämällä työ- ja koulutusperäistä maahanmuuttoa ja ammattiosaajien kiinnittymistä alueelle sekä hyödyntämällä jo Suomessa asuvien kansainvälisten opiskelijoiden ja osaajien potentiaalia tehokkaammin. Hanke edistää Pohjois-Savon kehittämistavoitteita pilotoimalla alueella ulkomaalaistaustaisen työvoiman työllistämistä ja työpaikkaan sitoutumista edistäviä toimia yhteistyössä alueen työnantajien sekä keskeisten viranomaistahojen kanssa. Ulkomaalaistaustaisella työvoimalla tarkoitetaan hankkeessa Suomessa jo asuvia ulkomaalaistaustaisia henkilöitä sekä ulkomailta Suomeen rekrytoitavia ammattilaisia. Hankkeessa kehitettävien toimien ja palvelukokonaisuuksien pilotointi ja käyttöönotto aloitetaan klustereihin jaetuissa yhteistyöyrityksissä, jotka toimivat oman toimialansa edustajina ja ns. kummiyrityksinä muille toimialansa ja samankaltaisista työvoimahaasteista kärsiville työnantajille. Näiden työnantajien toimialat ovat teollisuus, tieteellinen ja tekninen toiminta, sekä maatalous. Lisäksi muita mahdollisia pilottiin osallistuvia toimialoja ovat työvoimapula-alat, kuten rakentaminen ja sosiaali- ja terveysala.

Hankkeen aikana kehitetään yhteistyössä palvelumalleja ja -prosesseja yhteistyössä yhteistyöhön sitoutuneiden yritysten kanssa. Kehitettävät palvelukokonaisuudet perustuvat Spring House Oy:n ajalla 1.6.2019 – 30.11.2019 toteuttaman selvityshankkeen alustaviin löydöksiin. Selvityshankkeessa kartoitettiin alueen työvoimapulasta kärsivien yritysten konkreettiset työvoimatarpeet, työllistämisen kipupisteet sekä palvelutarpeet ulkomaalaistaustaisen työvoiman työllistämisessä. Lisäksi selvityshankkeessa selvitettiin Suomessa ja Pohjois-Savon alueella jo olevien ulkomaalaistaustaisten henkilöiden näkemyksiä tekijöistä, jotka edistävät heidän työllistymistään, työpaikkaan sitoutumista sekä työyhteisöön integroitumista.

Hankkeessa kehitetään Suomessa jo asuville ulkomaalaistaustaisille osaajille sekä tarvittaessa ulkomailta rekrytoivalle työvoimalle suunnattuja palveluita, jotka edistävät ja tehostavat ko. henkilöiden työllistyvyyttä Pohjois-Savon alueelle. Samanaikaisesti alueen työnantajille kehitetään palveluja ulkomaalaistaustaisen työvoiman työllistämisen ja työpaikkaan sitouttamisen tueksi. Hankkeen toteuttaa Spring House Oy, joka vastaa hankkeen suunnittelusta, toteutuksesta ja raportoinnista. Hankkeen aikana toteutettavat toimenpiteet kehitetään yhteistyössä alueen työnantajien kanssa sekä koordinoiden alueellisten elinkeinoelämän ja työllisyyden toimijoiden kanssa.

Horisontaaliset periaatteet sukupuolten tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja kestävä kehitys huomioidaan hankkeessa läpileikkaavasti sisällössä ja toteuttamisessa. Hankkeeseen osallistetaan eri sukupuolien, ikäryhmien ja kansalaisuuksien edustajia sekä noudatetaan yhdenvertaisuuden periaatteita syrjimättömyydestä ja tasa-arvon edistämisestä. Kestävää kehitystä edistetään mm. kehittämällä aineettomia palveluita, jotka luovat edellytyksiä paikallistaloudelle. Näillä tarkoitetaan hankkeessa kehitettäviä toimia ulkomaalaistaustaisen työvoiman työllistämisen ja työpaikkaan sitoutumisen edistämiseksi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

1)Suomessa ja Pohjois-Savon alueella olevat ulkomaalaistaustaiset työnhakijat/opiskelijat/muut osaajat
2)Pohjois-Savon alueen työvoimapulasta kärsivien alojen yritykset sekä erityistä erikoisammattitaitoa vaativien alojen yritykset
3) Pohjois-Savon alueelle rekrytoitavat ulkomaalaistaustaiset henkilöt

4.2 Välilliset kohderyhmät

1)Pohjois-Savon ulkomaalaistaustaisille henkilöille/maahanmuuttajille, yrityksille/työnantajille ja elinkeinoelämästä sekä työllistymisestä vastaaville toimialoille palveluita tarjoavat tahot
2)Pohjois-Savon alueen elinkeinoelämästä ja työllistymisestä vastaavat viranomaistahot
3)Pohjois-Savon alueen muut elinkeinoelämästä ja työllistymisestä sekä sen edistämisestä vastaavat tahot ja sidosryhmät
4)Muut alueen työnantajat
5)Muut alueen toimijat (esim. oppilaitokset, harrastusseurat), jotka hyötyvät alueen elinvoimaisuuden lisääntymisestä

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 719 998

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 438 539

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 719 998

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 438 539

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Koillis-Savon, Varkauden, Kuopion, Sisä-Savon, Ylä-Savon

Kunnat: Kiuruvesi, Rautalampi, Keitele, Tervo, Sonkajärvi, Lapinlahti, Siilinjärvi, Vesanto, Tuusniemi, Rautavaara, Kuopio, Kaavi, Suonenjoki, Pielavesi, Varkaus, Vieremä, Leppävirta, Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 90

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 62

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 250

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen valmistelussa on arvioitu toimintaympäristöä sukupuolinäkökulmasta, ja huomioitu se hankkeen valmistelussa. Hankkeeseen osallistetaan eri sukupuolten edustajia ja huomioidaan palvelujen kehittämisessä mahdolliset sukupuolittuneet tarpeet/haasteet ulkomaalaistaustaisten henkilöiden työllistymisessä/työllistämisessä. Hankkeen loppuraportissa huomioidaan sukupuolinäkökulma.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen eri vaiheiden toteutuksessa huomioidaan sukupuolinäkökulma. Toteutukseen osallistetaan eri sukupuolten edustajia. Hankkeen aikaisten palvelujen kehittämisessä ja loppuraportissa huomioidaan sukupuolinäkökulma ja mahdolliset sukupuolittuneet haasteet/tarpeet/suositukset.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 5
Hanke edistää välillisesti luonnonvarojen käytön kestävää käyttöä mm. keskittämällä toiminnot rajattuihin toimitiloihin, joissa on nykyaikaiset puitteet kestävälle toiminnalle sekä huomioimalla hankinnoissa kestävän kehityksen periaatteet.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 5
Hanke edistää välillisesti ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentämistä mm. hyödyntämällä etämenetelmiä mahdollisuuksien mukaan ja siten vähentäen paikasta toiseen siirtymistä. Lisäksi hankinnoissa ja toimitilojen käytössä huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 5
Hanke edistää välillisesti kasvillisuuden, eliöiden ja luonnon monimuotoisuutta mm. keskittämällä toiminnot rajattuihin toimitiloihin, joissa on nykyaikaiset puitteet kestävälle toiminnalle, sekä huomioimalla kestävän kehityksen periaatteet hankinnoissa ja palveluiden järjestämisessä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 5
Hanke edistää välillisesti pinta- ja pohjavesien, maaperän sekä ilman puhtaana säilymistä mm. keskittämällä toiminnot rajattuihin toimitiloihin, joissa on nykyaikaiset puitteet kestävälle toiminnalle.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole välitöntä/välillistä vaikutusta Natura 2000-ohjelman kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 5
Hanke edistää välillisesti kestävää materiaalitehokkuutta ja jätehuoltoa mm. keskittämällä toiminnot rajattuihin toimitiloihin, joissa on nykyaikaiset puitteet kestävälle toiminnalle, sekä huomioimalla materiaalihankinnoissa kestävän kehityksen periaatteet.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 5
Hanke edistää välillisesti uusiutuvien energialähteiden käyttöä mm. keskittämällä toiminnot rajattuihin toimitiloihin, joissa on nykyaikaiset puitteet kestävälle toiminnalle.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 0
Hanke edistää paikallisen elinkeinorakenteen kestävää kehittämistä tukemalla Pohjois-Savon määrittelemiä työllisyyden kehittämistavoitteita. Hankkeen toimilla tavoitellaan työllisyyden edistämistä ja mm. alueen elinvoimaisuuden lisääntymistä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 0
Hankkeessa suunnitellut palvelukonseptit alueen työllisyyden kehittämiseen edistävät sekä taloudellista, ekologista että sosiaalista kestävyyttä.
Liikkuminen ja logistiikka 0 5
Hankkeessa suunnitellut palvelukonseptit ja investoinnit alueen palveluliiketoiminnan kehittämiseen edistävät välillisesti myös tehokkaampaa liikkumista ja logistiikkaa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 0
Hankkeessa suunniteltujen toimien ja palvelukonseptien tavoitteena on edistää työllisyyttä ja sitä kautta lisätä alueen asukkaiden hyvinvointia sekä palvelujen monipuolisuutta.
Tasa-arvon edistäminen 5 0
Hankkeen tuloksilla on vaikutuksia ulkomaalaistaustaisten henkilöiden sukupuolten välisen tasa-arvon lisääntymiseen tasa-arvoisten työllistymismahdollisuuksien lisääntymisen kautta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 0
Hankkeen tuloksilla on vaikutuksia mm. alueen työpaikkojen monikulttuurisuuden lisääntymiseen, maahanmuuttajien ja kantaväestön eriarvioisuuden kaventumiseen.
Kulttuuriympäristö 5 0
Hankkeen toimet kehittävät kulttuuriympäristöä mm. edistämällä kulttuurillista monimuotoisuutta ja tietoisuutta.
Ympäristöosaaminen 0 5
Hanke edistää välillisesti ympäristöosaamista huomioimalla toiminnassaan kestävän kehityksen periaatteet ja ympäristön erityisvaatimukset.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-