Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21986

Hankkeen nimi: Talent Hub Robotics – Satakunta Region Offers Robotics, AI and Automation Career opportunities in Smart Factories

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2020 ja päättyy 31.8.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Prizztech Oy

Organisaatiotyyppi: Muu julkisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 0773693-4

Jakeluosoite: Gallen-Kallelankatu 8, 28100 Pori

Puhelinnumero: 02 620 5300

Postinumero: 28101

Postitoimipaikka: Pori

WWW-osoite: http://www.prizz.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Essi Vanha-Viitakoski

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: essi.vanha-viitakoski(at)prizz.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 710 5367

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa tuetaan kansainvälisten osaajien tehostunutta rekrytointia (=työllistymistä) Satakunnan yrityksiin erityisesti keskeisille ja voimaikkaimmin kasvaville toimialoille keskittyen tekniikan korkeakoulutettuihin osaajiin robotiikassa, automaatiossa ja ICT:ssä. Satakunnan alue on osa positiivisen rakennemuutoksen aluetta (PORE) ja suuri pula osaajista on ollut erityisesti edellä mainituissa osaajaryhmissä. Robocoast osaamiskeskittymä ja automaatio & AI –toimiala on Satakuntaliiton seurannan mukaan voimakkaimmin kasvava toimiala jo useamman vuoden Hanke toteutetaan tarvelähtöisesti ja yrityslähtöisesti sekä toteuttaen konkreettisia pilotteja, joissa etsitään uusia innovatiivisia tapoja ratkaista kansainvälisten osaajien houkuttelua, rekrytointia ja integrointia sekä kehittäen alueen vetovoimaa ja pitovoimaa.

Hankkeen tavoitteet:
1)Hankkeen tavoitteena on Suomen työelämän houkuttelevuuden lisääminen kansainvälisten osaajien keskuudessa
2)Hankkeen tavoitteena on kansainvälisten osaajien työllisyyden ja rekrytoinnin lisääminen alueella alentamalla yritysten kynnystä rekrytoida kansainvälisiä osaajia
3)Hankkeen tavoitteena on Talent Hub –toiminnan rakentaminen, juurruttaminen sekä sellaisen Talent Hub –verkoston kokoaminen, joka tukee kansainvälisten osaajien houkuttelua ja integroitumista työyhteisöihin ja alueelle.


Hankkeen toimenpiteinä toteutetaan neljä työpakettia:
Työpaketti 1) Talent Hub –ekosysteemin luonti ja keskeisten toimijoiden kokoaminen
Työpaketti 2) Kansainvälisen osaajan rekrytointia tukevat pilotoinnit.
Työpaketti 3) Softlanding & Integration -palveluiden kehittäminen ja pilotointi. Tämä kokonaisuus tukee edellistä työpakettia ja tarjoaa mm. kv-mentoreita osaajille.
Työpaketti 4) Talent hub kokonaisuuden ja palveluiden juurruttaminen alueelle sekä hyvien käytäntöjen jakaminen.

Hankkeen kaikissa toimenpiteissä ja rakennettavissa palveluissa keskeistä on käyttäjäkokemuksen ”user experience” hyödyntäminen. Hankkeen toimenpiteet toteutetaan yrityslähtöisesti ja tiiviissä yhteistyössä alueen toimijoiden ja yritysten kanssa. ELY-keskuksen ja TE-toimiston Eures ja mm. rekrykoulutusmallit saavat hankkeen kautta uusia syötteitä ja hanke tukee yhteiskehittäen uusien palveluyhdistelmien syntymistä yli organisaatiorajojen. Talent Hub -palvelut ovat osa kuntien elinvoimapalveluita ja kehittäminen tehdään tiiviissä yhteistyössä, jotta Talent Hub saadaan integroitua osaksi pysyvää toimintaa alueella.

Tulokset:
Hankkeen International Talent Mentoring – pilotteihin osallistuu 120 kansainvälistä osaajaa. Hankkeen tuloksena löydetään työpaikkoja kansainvälisille osaajalle rekrytointia tukevan palvelun avulla. Kun alueella jo olevat kansainväliset osaajat saadaan nopeasti yrityksiin koulutustaan vastaavan työhön, osaajien substanssiosaaminen kehittyy. Työyhteisöt ja yritykset saavat viimeisimmän tutkimustiedon käyttöönsä ja tämä tukee yritysten uudistumista ja kilpailukykyä. Valmennuksen tuloksena myös työyhteisöt kehittyvät ja niiden diversiteetti kasvaa. Hankkeen tuloksena tietoisuus alueen uramahdollisuuksista lisääntyy ja alueen vetovoima vahvistuu.
Hankkeessa kehitettävät rekrytointi-, asettautumis- ja integrointi- sekä valmennuspalvelut jalkautetaan osaksi Talent Hub –toimintaa alueella yli organisaatiorajojen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat Satakunnassa ja Suomessa jo olevat kansainväliset nuoret (alle 30-vuotiaat) osaajat erityisesti tekniikan alalta. Pääpaino on korkeakoulutetuissa robotiikan, automaation ja ICT:n osaajissa, jotka ovat valmistumassa.

Lisäksi hankkeen kohderyhmänä ovat Suomen ulkopuolella olevat kansainväliset korkeakoulutetut osaajat, jotka ovat lähellä valmistumista tai juuri valmistuneita. Nämä hankkeen tavoittelemat kv-osaajat eurooppalaisista tunnistetuista osaamiskeskittymistä (Digital Innovation Hubs ja muut osaajakeskittymät Euroopassa) ovat pääsin Euroopassa.

Hankkeen piloteissa voi olla yksittäisiä kansainvälisiä osaajia, jotka ovat yli 30-vuotiaita, mutta pääpaino on nuorissa. Kohderyhmä koostuu tasapuolisesti miehistä ja naisista. Hankkeen kohderyhmä ei koostu TE-toimiston pääasiallisista asiakkaista eli työttömistä työnhakijoista alueella.

Hankkeen kohderyhmänä ovat yritykset ja muut organisaatiot, joilla on tarvetta osaavalle työvoimalle robotiikan, automaation ja ICT:n osalta ja jotka ovat kohderyhmän potentiaalisia työllistäjiä. Yksi keskeinen kohderyhmä ovat Robocoast-yritykset, joilla on tunnistettu ko. osaajien tarve. Yritykset toimivat pilotointikohteina ja niiden mahdollisuuksia työllistää ja rekrytoida kansainvälisiä osaajia tuetaan erilaisin palveluin. Hankkeen tavoitteena on pääsääntöisesti rekrytoida kansainväliset osaajat suoraan teknologiayrityksiin. Henkilöstöpalveluyritykset voivat kuitenkin joissain tapauksissa toimia kansainvälisten osaajien rekrytoijayrityksinä. Henkilöstöpalveluyritykset voivat toimia hankkeen ostopalvelujen tuottajina ja toimia mm. asiantuntijoina yrityksiä ja osaajia mätsätessä. Ostopalveluasiantuntijoina toimivat henkilöstöpalveluyritykset kilpailutetaan ja täten niiden suhteen toimitaan hankkeessa avoimesti ja tasapuolisesti. Niissä toimenpiteissä, joissa henkilöstöpalveluyritys rekrytoi kansainvälisen osaajan hankkeen toimenpiteiden seurauksena, toimii hanke samalla tavoin tasapuolisesti ja avoimesti.

Hankkeen toimenpiteenä on ns. Softlanding & Integration –palvelun kehittäminen ja konseptointi sekä kuvaaminen mm. verkkosivuille (businesspori sekä muut verkkosivut alueen tarpeiden mukaan). Tässä palvelukokonaisuudessa tuetaan alueelle muuttavan kansainvälisen osaajan integroitumista alueelle. Näissä toimenpiteissä kohderyhmänä ovat julkishallinnon viranomaiset ja palveluntuottajat, oppilaitosten edustajat sekä yritykset ja järjestöt, jotka tuottavat palveluiden osia. Yhtenäisen palvelukokonaisuuden luominen edellyttää näiden tahojen sitouttamista ja yhteistä toimintaa, jolloin toimenpiteitä ja niistä syntyviä kustannuksia kohdistuu ko. palveluntuottajiin ja toimijoihin.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen toimenpiteistä hyötyvät välillisesti esimerkiksi muut alat, jotka voivat hyödyntää hankkeessa rakennettua verkostoa ja toimintamalleja. Alueen kunnat ja niiden elinvoima lisääntyy, kun alueelle muuttaa uusia osaajia tai osaajat jäävät alueelle löytäessään työpaikan.

Samalla tavoin hankkeessa pilotoitavista ja konseptoitavista palveluista voivat hyötyä muut Digital innovation Hubit sekä Suomessa että ulkomailla. Nämä osaamiskeskittymät voivat ottaa käyttöönsä parhaat toimintamallit ja näin niiden osaajapulaan löydetään tehokkaita ratkaisuja sekä niiden osaamispotentiaali kasvaa.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 333 844

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 296 764

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 445 126

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 395 686

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Satakunta

Seutukunnat: Pohjois-Satakunnan, Rauman, Porin

Kunnat: Nakkila, Merikarvia, Ulvila, Rauma, Huittinen, Siikainen, Pomarkku, Kankaanpää, Eura, Kokemäki, Pori, Säkylä, Harjavalta, Eurajoki, Karvia, Jämijärvi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 23

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 51

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 120

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Tekniikan ala on sukupuolittunut siltä osin, että valtaosa osaajista on miehiä. Korkeakoulutetuissa naisten määrä on lisääntynyt, mutta yritysten työvoimassa miesosaajien enemmistö on huomattavissa. On tärkeää tiedostaa, että nämä oletukset aloista miehille sopivampina tai vetoavampina. Toisaalta integroimiseen liittyvät palvelut kuten koulut ja päiväkodit ovat perinteisesti olleet naispuolisten ehkä osaajan mukana muuttavan puolison vastuulla. Osaajan mukana uuttavan puolison uramahdollisuudet on hyvä tiedostaa ja tunnistaa tähän liittyvät vaikutukset sukupuolinäkökulmasta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa keskitytään tekniikan alojen kansainvälisten osaajien houkutteluun, työllistämiseen ja integrointiin ja pääpaino nimenomaan robotiikassa, automaatiossa ja ICT-aloilla. Näillä aloilla työskentelee enemmän miehiä kuin naisia, mutta naisten osuutta tekniikan alan osaajissa on pyritty nostamaan. Hankkeessa painotetaan myös naispuolisten tekniikan alan osaajien houkuttelua ja viestitään alan uramahdollisuuksista myös naispuolisia osaajia ajatellen (”womenintech”). Näin vältetään stereotyyppisten mielikuvien vahvistaminen näistä aloista vain miesten uramahdollisuuksina. Suomessa on tasa-arvoinen työelämä esimerkiksi perhevapaiden osalta, joihin on mahdollisuus sekä miehillä että naisilla. Tästä syystä hankkeessa on jopa mahdollista lieventää sukupuolittuneita uramahdollisuuksia ja painotuksia tekniikan alalla, kun houkutellaan sekä nais- että mies osaajia. Osaajien mukana muuttavat puolisot on huomioitava tarjottava näille uramahdollisuuksia tasapuolisten mahdollisuuksien edistämiseksi.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
hankkeen päätavoite ei ole sukupuolen tasa- arvon edistäminen, mutta hanke tukee tasa-arvoisia mahdollisuuksia esimerkiksi tekniikan alalla.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Hankkeen avulla ratkaistaan suurimpien työvoimapula-alaojen osaajapulaa. Kun robotiikka, automaatio ja ICT-yritykset saavat osaajia, niiden kasvun esteet poistuvat ja alueen elinvoima kasvaa. Nämä ko. alat ovat keskeisiä myös muiden toimialojen kuten teollisuuden uudistumisen näkökulmasta. Kehittyvät robotiikka-, automaatio- ja ICT-yrtykset tukevat koko alueen kehitystä. Kansainväliset osaajat perheineen korjaavat alueen väestökehitystä ja huoltosuhdetta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 10
Hankkeessa kehitetään uusia palvelumalleja, jotka hyödyntävät sosiaalisia innovaatioita kuten tulosperusteisia hankintoja rekrytoinnissa ja monialaisia osaajatiimejä, jotka mahdollistavat uusia palvelumallien synnyn. Kun automaatio-, robotikka- ja ICT alat saavat osaajia, niiden kehittymismahdollisuudet kasvavat. Ne voivat luoda uusia innovaatioita ja kehittää uusia palveluja.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Hankkeessa lisätään alueella olevien ulkomaalaistaustaisten osaajien työllistymistä ja integraatiota. Työ mahdollistaa ulkomaalaistaustaisen hyvinvoinnin kasvun ja tuo sosiaalsia suhteita. Hankkeessa tuetaan myös ulkomaalistaustaisten integroitumista yhteisöön, joka lisää osallisuuden kokemusta.
Tasa-arvon edistäminen 8 8
Hankkeessa houkutellaan myös naisosaajia, vaikka näiden suhteellinen määrä ko. aloilla on vähäisempi. Näin tuetaan naisten yhtäläisiä mahdollisuuksia edetä teknisellä uralla. Hankkeessa huomioidaan myös puolison työllistyminen, mikä lisää naisten ja nimenomaan ulkomaalaistaustaisten naisten työllisyyttä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 10
Hankkeessa houkutellaan kansainvälisiä osaajia vahvasti korkeakoulutettuihin keskittyen ja tuetaan heidän työllistymistään. Alueella ulkomaalaistaustaisten mahdollisuudet korkeakoulutetusta vastaavaan uraan ovat heikommat, silä yritysten kynnys rekrytoida ko. ryhmää on korkeampi.
Kulttuuriympäristö 1 6
Alueen kehityksen ja kulttuurin näkökulmasta väestökehitys edellyttää työperäistä maahanmuuttoa ja osaajien integroimista alueen työpaikkoihin. Kun hankkeen seurauksena alueen osaava työvoima kasvaa, sääilyy kulttuuriympäristö elinvoimaisena.
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Talent Hub Robotics -hanke käynnistettiin helpottamaan Satakunnan alueen osaajapulaa erityisesti robotiikka-, automaatio- ja ict-alan yrityksissä, sekä edistämään kansainvälisten osaajien työllistymistä alueella. Hanke on osa Kokka kohti Suomea -hankekokonaisuutta, ja toteuttaa sen myötä Työ- ja elinkeinoministeriön Talent Boost -toimenpideohjelmaa, joka pyrkii edistämään vieraskielisten henkilöiden työllistymistä Suomessa ja erityisesti houkuttelemaan heitä Suomeen muista maista. Hankkeen tavoitteena oli Satakunnan houkuttelevuuden lisääminen vieraskielisten henkilöiden silmissä, kansainvälisten osaajien työllistymisen edistäminen sekä Talent Hub -toiminnan rakentaminen Satakuntaan.

Tavoitteita toteutettiin muun muassa kehittämällä aluemarkkinointia, pilotoimalla erilaisia rekrytointimalleja sekä kokoamalla Talent Hub -verkostoa teeman parissa työskentelevistä henkilöistä. Hankkeen tapahtumiin ja rekrytointipilotteihin osallistui yhteensä 149 työnhakijaa, tavoitteen ollessa 120. Aluemarkkinointia edistettiin tuottamalla sisältöä kahdelle eri verkkosivustolle. Paikalliselle Talent Hub -toiminnalle luotiin hankkeen aikana hyvä pohja kokoamalla ekosysteemiä, jonka avulla pysyvän Talent Hub -toiminnan kehitystyö on mahdollista.