Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21988

Hankkeen nimi: VOIMAX - maatalousyrittäjät

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2020 ja päättyy 30.9.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Jyväskylän yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245894-7

Jakeluosoite: Talonpojankatu 2B

Puhelinnumero: (06) 8294 111

Postinumero: 67701

Postitoimipaikka: Kokkola

WWW-osoite: http://www.chydenius.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Magnus Andreas Björkgren

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Magnus Björkgren

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: magnus.bjorkgren(at)chydenius.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 40 7476418

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntien elinvoiman vahvistamiseksi väestön ikääntyessä tarvitaan merkittäviä kehittämispanoksia. Tarvitaan työkaluja työurien pidentämiseen ja uusia toimintamalleja terveyden, toimintakyvyn ja fyysisen kunnon vahvistamiseen. Yksi kriittinen ammattiryhmä on maatalousyrittäjät. Tässä hankkeessa kehitetään työhyvinvointia parantavia ohjaus, neuvonta- ja asiantuntijapalveluja sekä vahvistetaan vertaisoppimista ja verkostoitumista. Työkaluna hyödynnetään Kokkolan yliopistokeskuksen kehittämä kuntokatsastuskonsepti, jonka avulla tutkitaan maatalousyrittäjien ja työntekijöiden fyysinen toimintakyky ja kunto. Toteutetaan palvelukokeiluja, joiden avulla haetaan konkreettisia kuntoa ja terveyttä edistäviä toimintamalleja maatalousyrittäjien lähtökohdista. Tulokset näkyvät työhyvinvoinnissa ja uusissa ennaltaehkäisevissä toimintamalleissa, palveluissa ja ratkaisuissa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maatalousyrittäjät, turkistarhayrittäjät, mikro- ja pk-yritysten henkilöstö ja työyhteisöt. Maatalous- ja puutarhayritysten lukumäärä vuonna 2018 Pohjanmaan ELY alueella oli 4 457. Suurin osa yrityksistä ovat mikroyrityksiä. Ikäryhmän kohdalla keskeinen kohderyhmä ovat 50+ ikäiset maanviljelijät, jos on kyse pariskunnasta riittää, että toinen täyttää ikärajan. Toinen kohderyhmä ovat toimintakyvyn riskiasiakkaat. Nuoremmilta ikäryhmiltä kerätään rajattu määrä tietoa vertailuarvojen laskemiseen, joten nuoremmat henkilöt voivat osittain osallistua hankkeeseen. Hankkeen tarvetta on varmistettu haastattelemalla kaksi maataousyrittäjää, jotka pitivät hanketta erittäin tarpeellisena ja ajankohtana hyvänä.

Tavoitteena on saada 50-60 henkilöä mukaan hankkeeseen.

Kuntokatsastukset tehdään yliopistokeskuksen tutkimuslaboratoriossa Kokkolassa. Alueellisesti hanke kattaa koko Keski-Pohjanmaan maakunnan. Pohjanmaan maakunnan osalta osallistuminen rajautuu todennäköisesti lähinnä Pietarsaaren alueeseen välimatkojen syystä (välimatka ei ole sinänsä este osallistumiselle). Projektin osallistujat palvellaan molemmilla kansankielellä. Kuntokatsastus tarjotaan ohjattuna sekä suomeksi että ruotsiksi, tämä antaa hankkeelle lisäarvoa.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisiin kohderyhmiin kuuluvat alana etujärjestöt (MTK, SLC), maatalousyrittäjien eläkejärjestö (Mela), ProAgria, muut tutkimus- ja koulutuslaitokset. Maatalousyrittäjillä on laajat järjestöt ja nämä ovat tärkeitä kanavia tiedottamisen osalta. Välillisiin kohderyhmiin kuuluvat myös työterveydenhuollon yritykset, kuntosaliyritykset, henkilökohtainen valmentajayritykset, fysioterapia-/kuntoutusyritykset ym. Näitä pyritään aktivoimaan antamalla yrityksille mahdollisuuden tarjota omia palvelujaan hankkeen interventiojaksoille. Työterveydenhuollon osalta Työplus Oy on tärkeä kumppani, koska monet maatalousyrittäjät kuuluvat siihen Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueella. Tämän lisäksi pyritään saamaan mukaan useita terveys- ja hyvinvointiteknologia-alan yrityksiä palvelukokeiluihin.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 113 713

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 386 150

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa

Seutukunnat: Kaustisen, Kokkolan, Jakobstadsregionen

Kunnat: Veteli, Uusikaarlepyy, Toholampi, Perho, Kruunupyy, Halsua, Kaustinen, Kannus, Kokkola, Pedersören kunta, Pietarsaari, Lestijärvi, Luoto

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Talonpojankatu 2B

Postinumero: 67101

Postitoimipaikka: Kokkola

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 50

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 50

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Tutkimusten mukaan elinkeinosta on tullut yhä enemmän yritysmäinen, jossa roolit maataloudessa on hieman muuttunut myös sukupuolten välillä. Esimerkiksi emäntänä ja isäntänä maatilassa, miten "voimaantuminen" parannetaan arjessa. Tämä on yksi keskeinen kysymys hankkeessa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Lähtökohtana on, että sekä naiset ja miehet voivat osallistua tasapuolisesti hankkeeseen. Maatalousyritykset ovat usein perheyrityksiä ja niissä tapauksessa pyritään saamaan molemmat puolisot mukaan hankkeeseen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Tasa-arvon edistäminen ei ole päätavoite, mutta tärkeä tavoite koska työkyvyn ylläpitäminen ja fyysinen kunto on yhtä tärkeää molemmille sukupuolille.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Neutraali.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Neutraali.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Neutraali.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Neutraali.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Neutraali.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Neutraali.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Neutraali.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 4
Elinkeinon tärkein resurssi ovat ihmiset. Kestävää kehitystä voidaan ainoastaan saavuttaa jos yrittäjien työkyky ja työhyvinvointi on kunnossa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
Esimerkiksi liikuntakonseptien kehittäminen maatalousyrittäjille, mitkä ratkaisut toimivat tälle kohderyhmälle.
Liikkuminen ja logistiikka 5 3
Liikkuminen toimintakyvyn näkökulmasta. Työhön liittyy paljon istumista ja fyysistä työtä. Miten huomioidaan näitä aspekteja työkyvyn ylläpitämisessä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 9
Hankkeen toimenpiteiden keskeinen tavoite on edistää terveyttä, työkykyä, työhyvinvointia, osallistumista, elämänlaatua ja verkottumista.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Molemmille sukupuolille tasa-arvoiset mahdollisuudet liikuntaan ja kuntokatsastukseen. Sukupuolikäsitysten purkaminen työhyvinvoinnin suhteen on myös tärkeätä alalla, jossa perinteisesti on vahvat sukupuolipainotteiset perinteet.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 5
Parantamalla maatalousyrittäjien mahdollisuudet harjoittaa liikuntaa työpäivän aikana. Maatalousyrittäjien työajat ovat haasteellisia, kohderyhmälle tulisi kehittää kohdennettuja liikuntapalveluja. Tyypillinen kommentti on, että eläimistä pidetään huolta mutta oma terveys ja kunto tahtoo jäädä taka-alalle.
Kulttuuriympäristö 2 3
Maatalousyrittäjät ovat tärkeä osa maaseudun kulttuuriperinnettä. Hanke tukee maaseudun elinvoiman ylläpitämistä. Ilman maatalousyrittäjiä maaseutu muuttuisi kokonaan.
Ympäristöosaaminen 0 2
Työkyvyn ylläpitäminen voi liittyä välillisesti ympäristöosaamiseen esim. työergonomian alueella uuden teknologian käyttöönotossa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-