Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21992

Hankkeen nimi: TEO- hanke (Työkuntoa ja Elinvoimaa Osalliuudesta)

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2020 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Vaasan kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0209602-6

Jakeluosoite: Raastuvankatu 33

Puhelinnumero: 0401628262

Postinumero: 65100

Postitoimipaikka: Vaasa

WWW-osoite: http://www.vaasa.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Nina Marie Waxlax

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektityöntekijä

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: nina.waxlax(at)vaasa.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0401628262

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on kaikkein heikoimmassa asemassa olevien alueen henkilöiden osallisuuden lisäämistä, osallisuuttaa ja edistää oman elämän hallintaa. Auttaa heitä löytämään omat vahvuudet, kehittää ja käyttämään niitä, jotta heidän jokapäiväinen elämänsä saa merkityksellistä sisältöä.
Hankkeen työvälineinä käytetään erimuotoisia ryhmätoimintoja, ryhmä- ja yksilöohjausta, joiden kehittäminen lähtee kohderyhmäläisten omista toiveista ja he ovat vahvasti mukana niin suunnittelussa kuin toteutuksessa.
Toimenpide alueet:
1) Merkityksellinen ja mielekäs tekeminen – räätälöityä tukea vaikeassa elämäntilanteessa ja omien vahvuuksien löytäminen ja kehittäminen.
2) Digiosaaminen kansalaistaidoksi – arjessa selviämiseen lisää osallisuutta ja syrjäytymisen ehkäisyä.
3) Palveluohjausmallin kehittäminen, pilotointi ja juurruttaminen palvelumuotoilun avulla – palvelut kohderyhmälle helppokäyttöiseksi ja helposti ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi. Palvelun tarjoajille selkeä kuva omasta ja muiden roolista sekä selkeä työnjako. Päällekkäisten palveluiden karsiminen.

Näiden kolmen tavoitteen toimenpiteet ja toiminnasta syntyvät tulokset on kirjattu tarkemmin liitteessä Hankkeen haasteet, toiminnat ja läpiviennin kuvaus.
Hankkeen pitkän aikavälin tuloksena kohderyhmän sosiaaliset olosuhteet paranevat ja palvelut vastaavat paremmin käyttäjien tarpeisiin palvelukokonaisuuden eheytyessä. Osallisuuden askeleet työllisyyden poluille – hankkeessa on osallisuustutkimuksen ja kootun kokemustiedon kautta osoitettu osallistavien hanketoimintojen edistäneen jo lyhyelläkin aikavälillä hyvinvointia, elämänhallintaa sekä osallisuutta.
megatrendeihin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

1. Varsinaisena kohderyhmänä on eri syistä työelämän ulkopuolella olevat työikäiset vaasalaiset. Ryhmä on erittäin heterogeeninen mikä edellyttää osallisuuden kehittämisessä erilaisten tarpeiden tunnistamista niin yksilö- kuin ryhmätasolla. Hankkeen kohderyhmässä huomioidaan erillisiä väestöryhmiä kuten maahanmuuttajataustaiset ja vankilasta vapautuvat henkilöt.

2. Hankkeen toisena varsinaisena kohderyhmänä on palvelujen tuottajat ja heidän henkilöstönsä niin julkisella ja yksityisellä sektorilla kuin järjestöissä, sekä kokemusasiantuntijat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Maakuntien ja kuntien päättäjät sekä muut päättävässä asemassa olevat toimijat

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 521 934

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 427 668

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 686 408

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 562 436

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjanmaa

Seutukunnat: Vaasan

Kunnat: Vaasa

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 18

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 240

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa on suunnilleen yhtäpaljon osallistujia kummastakin sukupuolesta, joskin potentiaalisessa kohderyhmässä on enemmän miehiä. Naisia on kuitenkin helpompi saada aktivoitua.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Toimintaa järjestetään kaikille sopivaksi
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on osallisuuden lisääminen ja syrjäytymisen ehkäisy

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 4
-Hankkeessa suunnitellaan toteutettavan kierrätykseen ja vaihtotalouteen liittyviä toimenpiteitä. -Hankkeen viestintä ja markkinointi painottuu sähköiseen viestintään.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 8 0
-Hankeen toimenpiteet säästävät luonnonvaroja ja lisäävät tietoisuutta niiden käytöstä osana hyvinvointia.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 8 6
-Hankkeessa suunniteltu viljely- ja puutarhakurssi sekä Green Care -toiminta tukevat tätä kokonaisuutta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 7 7
Hankkeessa suunnitellaan toteutettavan kierrätykseen ja vaihtotalouteen liittyviä toimenpiteitä osana kokonaisudesta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
-Hankkeessa toteutetut toimenpiteet eivät liity Natura- ohjelmaan.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 8 7
-Hankkeessa suunnitellaan toteutettavan kierrätykseen ja vaihtotalouteen liittyviä toimenpiteitä. -Hankkeessa minimoidaan paperin käytön määrä ja toiminta painottuu sähköisten alustojen käyttöön kohderyhmän osaamisen lisääntyessä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
- Ei kuulu tämän hankkeen sisältöön.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 7
- Hankkeessa hyödynnetään paikallisia resursseja ja palveluja huomioiden kilpailulainsäädäntö.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 9
Hankkeessa kehitetään aineettomia tuotteita ja palveluita syrjäytymisvaarassa oleville henkilöille yhteisöjä ja osallisuutta tukien. -Hanke vahvistaa osallisuuteen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen liittyvää osaamista ja alueiden kulttuurista ja sosiaalista pääomaa.
Liikkuminen ja logistiikka 6 6
- Lihasvoimin tapahtuvan liikkumisen lisääminen. Julkisten kulkuneuvojen käyttö aina kun mahdollista
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 9
-Dialoginen oppiminen ja sen avulla tuotetun tiedon käyttöön ottaminen edistää hyvinvointia. Osallisuuden lisäämien eri toimintojen kautta lisää henkilöiden hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 8 8
- Hankkeen toimenpiteissä huomioidaan molempien sukupuolien yhdenvertainen mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 9 9
-Kaikkien kulttuurien osallistumisen optimointi ja yhdenvertaisuuden vahvistuminen. -Hankkeen toimenpiteillä edistetään eri väestö- ja kulttuuriryhmien yhdenvertaisuutta tuettaessa kaikkein heikoimmassa olevien osallisuutta.
Kulttuuriympäristö 0 0
- Lisätään kulttuuriympäristö tietoisuutta eri toimintojen ohella.
Ympäristöosaaminen 8 7
Lisätään kohderyhmän ja hanketoimijoiden ympäristötietoutta sekä vahvistetaan ympäristöä yhteisöllisyyden ja osallisuuden areenana, jossa yksilöt ja yhteisöt ovat osa sitä sekä vastuineen että mahdollisuuksineen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-