Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21997

Hankkeen nimi: Kaupunkimallien Osaamispääoman Kehittäminen 6Aika-kaupungeissa (KAOS)

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2020 ja päättyy 31.12.2021

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Aalto-korkeakoulusäätiö sr

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 2228357-4

Jakeluosoite: PL11000

Puhelinnumero: 09 47001

Postinumero: 00076

Postitoimipaikka: AALTO

WWW-osoite: http://www.aalto.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Juhani Talvela

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: juhani.talvela(at)aalto.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 05062471

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Suomen Ympäristöopisto SYKLI, 0681365-1
Maanmittauslaitos, Paikkatietokeskus FGI, 0245954-4

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kaupunkien digitaalinen paikkatieto ja 3D-kaupunkimallit ovat keskeisessä roolissa älykkään kaupungin (smart city) ja kaupungin digitaalisen kaksosen (city digital twin) osana. Vaikka Suomessa ollaankin maailman kärkeä kaupunkien ylläpitämän paikkatiedon avaamisessa, niin kaupunkimallinnuksen yleistymistä on erityisesti jarruttanut käytännön sovellusten ja hyödyntämisratkaisujen vähyys, 3D-kaupunkimallien hyödyntämiseen liittyvien käytäntöjen muodostumattomuus läpi kaupunkiorganisaatioideni ja osaamisvaje kaupunkiorganisaatioissa ja yrityksissä.

Hankkeen tavoitteena on kehittää 3D-kaupunkimallintamisen osaamispääomaa ja hyödyntämisvalmiuksia 3D-kaupunkimallinnukseen liittyvissä ja 3D-kaupunkimalleja hyödyntävissä yrityksissä sekä yhteiskehittämisen kautta Espoon ja Helsingin kaupungeissa kolmella osaamisalueella: 1) kaupunkimallintamisen tekniset lähtökohdat, 2) 3D-kaupunkimallin toiminta koko organisaation prosesseja tukevana kokonaisuutena ja 3) 3D-kaupunkimallien hyödyntäminen jaettavana tietovarantona. Hankkeen merkittävänä uutuusarvona on tarjota koulutusta 3D-paikkatiedon soveltamiseen liittyen.

Hankkeeseen kootaan monialainen vuorovaikutusryhmä, johon osallistuvat kaupunkien eri alojen asiantuntijoiden lisäksi 3D-kaupunkimallintamiseen ja kaupunkimallien hyödyntämiseen liittyvien yritysten ja organisaatioiden edustajat. Kaupunkimallintamiseen liittyvän osaamispääoman tilanne kartoitetaan, kyselyiden, haastatteluiden ja järjestettävien tilaisuuksien kautta. Osaamisen kartoituksen ensisijainen prioriteetti on yritysten ja kaupunkien koulutustarpeen tunnistaminen, mitä täydennetään vuorovaikutusryhmän kautta saatavilla muiden organisaatioiden näkökulmilla. Pidemmällä aikavälillä tällä on taloudellisia vaikutuksia kaupunkiorganisaatioissa tehostuvan toiminnan kautta, joka näkyy mm. säästöinä ja tehokkaampana päätöksentekona. Yritysten ja kansalaisten lisääntyvä tietoisuus kaupunkien ylläpitämistä avoimista aineistoista ja niiden hyödyntämismahdollisuuksista tukee uuden liiketoiminnan syntyä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

- Espoossa ja Helsingissä sijaitsevat yritykset
- Espoon kaupunki
- Helsingin kaupunki
- Muut 6Aika-kaupungit
-Espoossa ja Helsingissä sekä muissa 6Aika-kaupungeissa sijaitsevat työlliset, valmistumassa olevat eri alojen opiskelijat ja työttömät.

Varsinaiseen kohderyhmään kuuluvien yritysten kanssa käytävää vuoropuhelua tuetaan hankkeen vuorovaikutusryhmällä (kuvattu kohdassa 6.1).

Hankkeen alkuvaiheessa kohderyhmätyö, erityisesti osaamispääoman kartoitus TP1:ssä, kohdistuu Espoon ja Helsingin kaupunkeihin ja yrityksiin.

Hankkeen loppuvaiheessa TP3:n ja TP4:n koulutustoimenpiteitä kohdistetaan Espoon ja Helsingin kaupunkien ja yritysten lisäksi myös muihin 6Aika-kaupunkeihin avoimien tilaisuuksien ja viestinnän kautta. TP3:n toimenpiteiden kohderyhmäksi voidaan hankkeen käynnistyttyä lisätä myös pienempiä kuntia ja kaupunkeja Uudenmaan alueelta. Hanke pyrkii kaikessa toiminnassa koulutuksien ja ohjauksen yhteiskehittämiseen sekä mm. yritysten kanssa yhdessä järjestettyihin tilaisuuksiin.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Muut sidosryhmät, kuten yritykset, alan yhdistykset ja koulutusorganisaatiot sekä kaupunkilaiset. Muut 6Aika-kaupungit, niiden asukkaat ja alueelliset yritykset.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 140 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 17 327

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 237 363

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 23 502

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin

Kunnat: Espoo, Helsinki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 38

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 148

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
3D-kaupunkimallinnus pohjaa monelta osin geoinformatiikkaan, peliteknologioihin ja digitaalisten suunnittelumallien perinteeseen. Kyseisillä aloilla on ollut miesvaltainen edustus, ja esimerkiksi geoinformatiikan opiskelijoissa miehet ovat useimmiten enemmistönä. Jotta 3D-kaupunkimallien hyödyntäminen, oppiminen ja kehittäminen voidaan varmistaa kaikissa sukupuoliryhmissä, kiinnitetään hankkeen koulutusten ja tapahtumien osallistujien rekrytoinnissa sekä hankeviestinnässä huomiota yleisöihin eri aloilta ja koulutustaustoilta, ja rohkaistaan myös naispuolisia oppimaan 3D-kaupunkimallien toimintaa ja hyödyntämistä. Viestinnän sisältöjen saavutettavuus (mm. kieliasu ja -termit) sekä asian käsitteleminen esimerkein ja eri näkökulmista edesauttaa eri ryhmien osallistumista. Hankkeen sisältöjen suunnittelussa kiinnitetään huomiota mm. erilaisiin tietoteknisiin osaamistaustoihin, eikä erilaisten osaamistaustojen anneta olla este osallistumiselle.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen osaamispääoman kartoitusvaiheessa (TP1) analysoidaan toimintaympäristö myös sukupuolinäkökulmasta. Lisäksi koulutuksissa huomioidaan sukupuolinäkökulma.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Laajasti erilaisissa sovelluksissa ja kaupungin prosesseissa hyödynnetty 3D-kaupunkimalli palvelee hyvin laajaa joukkoa kaupungin kansalaisia ja organisaatioita.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 4
3D-kaupunkimalli edistää luonnonvarojen käytön kestävyyttä mm. rakentamisessa (BIM) sekä kaupunkisuunnittelussa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 5
3D-kaupunkimalli voi vähentää ilmastonmuutoksen aiheuttamia riskejä tarjoamalla tarkkaa ja ajantasaista tietoa mm. tulvasimulaatioiden kautta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 3
3D-kaupunkimallin avulla voidaan välittää tietoa kasvillisuuden, eliöiden ja luonnon monimuotoisuudesta sekä edistää niiden suojelua.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 3
3D-kaupunkimallin avulla voidaan välittää paikkaan sidottua tietoa pinta- ja pohjavesien, maaperän sekä ilman laadusta ja tilasta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 2
3D-kaupunkimallin tarjoaman paikkatiedon avulla voidaan edistää Natura 2000- kohteiden suojelua ja arvostusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 3
3D-kaupunkimallin avulla voidaan kehittää ja tehostaa materiaalien ja jätteiden lajittelua (mm. jätelogistiikka, kaupunkisuunnittelu).
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 3
3D-kaupunkimallinnus tarjoaa suoraan keinoja tehostaa uusiutuvien energialähteiden käyttöä tarjoamalla tarkkaa ja ajantasaista tietoa (mm. rakennusten aurinkoenergian tuottopotentiaali, energiatodistukset, energiankulutus).
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Toimiva ja ajantasainen 3D-kaupunkimalli tukee paikallisten elinkeinojen kehittämistä sekä mahdollistaa jopa kokonaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia (mm. IT-, paikkatieto- ja kulttuurialan yritykset, konsultit, palveluala)
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
3D-kaupunkimalli tarjoaa ajantasaista ja tarkkaa aineetonta tietoa tuotteiden ja palveluiden monipuoliseen kehittämiseen.
Liikkuminen ja logistiikka 2 5
3D-kaupunkimalli tukee ihmisten ja tavaroiden liikkumista ja logistiikkaa mm. mahdollistamalla erilaiset jopa reaaliaikaiseen dataan perustuvat 3D-simulaatiot.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 4
3D-kaupunkimallin tarjoama parempi käsitys kaupunkiympäristöstä ja sen sisältämistä palveluista edistää ihmisten hyvinvointia (palvelut, virkistys- ja viheralueet jne.)
Tasa-arvon edistäminen 1 0
3D-kaupunkimallia voidaan hyödyntää useilla eri toiminnan aloilla kaupunkiympäristössä, sisältäen myös esim. sote-alan.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 1
Laajasti erilaisissa sovelluksissa ja kaupungin prosesseissa hyödynnetty 3D-kaupunkimalli palvelee laajalla skaalalla kaupungin kansalaisia ja organisaatioita.
Kulttuuriympäristö 4 5
3D-kaupunkimallinnusta voidaan hyödyntää kulttuuriympäristössä ja sen kehittämisessä lukuisin eri tavoin (mm. tapahtumatuotanto tai kulttuuriperinnön dokumentointi).
Ympäristöosaaminen 4 5
3D-kaupunkimalli mahdollistaa ympäristön monipuolisen tarkastelun ja analysoinnin, siten parantaen kaupunkilaisten ympäristöosaamista.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-