Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21998

Hankkeen nimi: GROW

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2020 ja päättyy 31.10.2022

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Musikcafé After Eight rf

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0847017-0

Jakeluosoite: Storgatan 6

Puhelinnumero: 044 7816 512

Postinumero: 68600

Postitoimipaikka: Jakobstad

WWW-osoite: http://www.aftereight.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Elin Härmälä

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Ekonomiansvarig

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: elin(at)aftereight.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0505921046

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Musikcafé After Eight r.f. vill med projektet GROW utveckla nya innovativa modeller för meningsfull sysselsättning av arbetslösa ungdomar och unga vuxna, nyfinländare och människor som av olika orsaker hotas av marginalisering i Jakobstadsregionen. Vår målsättning är att minska utanförskap, mental ohälsa och arbetslöshet samt hitta nya vägar för integrering. Genom att tillsammans med projektdeltagarna skapa nya sociala, inspirerande utrymmen med fokus på återvinning och återanvändning, urbana gröna rum för odling samt en öppen cykelverkstad och kreativa konst- och hantverksworkshops vill vi bidra till ett hållbarare samhälle både ur ett mänskligt och miljömässigt perspektiv.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Målgruppen för utvecklingsprojektet är arbetslösa ungdomar, nyfinländare och människor som av olika anledningar riskerar att bli utanför samhället och dess olika stöd och även personer med svag ställning inom arbetsmarknaden. Vi riktar oss till hela Jakobstadsregionen.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Vår målsättning är även att de resultat och erfarenheter vi får under projektets gång ska dokumenteras och utgöra goda exempel för andra aktörer som arbetar med sysselsättning och integration. Vi hoppas genom projektet få mera synlighet för vår verksamhet, vilket indirekt gör att vi kan nå ut till ännu flera som är i behov av arbetsträning.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 120 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 82 424

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 120 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 82 424

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjanmaa

Seutukunnat: Jakobstadsregionen

Kunnat: Kruunupyy, Uusikaarlepyy, Pedersören kunta, Pietarsaari, Luoto

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Storgatan 6/Storgatan 4

Postinumero: 68600

Postitoimipaikka: Jakobstad

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 10

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 6

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 52

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Vår verksamhet baserar sig på jämlikhet. Inom de grupper som jobbar inom vår ungdomsverksamhet görs ingen skillnad på kön. Vi strävar alltid efter att skapa trygga sammanhang för våra deltagare.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
I de fall där män och kvinnor inte kan jobba tillsammans på grund av kulturella orsaker ordnas exempelvis kvinnogrupper för nyfinländare.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Musikcafé After Eight jobbar för att alla oberoende språk, kulturell bakgrund, kön, sexuell identitet o.s.v. ska känna sig inkluderade.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 8 5
De åtgärder och processer som tas fram under projektet baserar sig på återbruk och ett naturligt kretslopp. Exempelvis byggnationer och odlingsmiljöer byggda av spillmaterial, kompostering av hushållsavfall från Musikcafé After Eights kök som sedan används för odling och en cykelverkstad där gamla cykeldelar återanvänds för att restaurera cyklar.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 8 5
Vatten- och elförbrukning och källsortering beaktas i det dagliga arbetet.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 8 5
Genom ett urbant odlingsprojekt samt uppmuntrande till cyklande i Jakobstadsregionen värnar vi om miljön. Kompostering ska bli en naturlig del av verksamheten.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 7 5
Föreningen använder fjärrvärme (spillvärme från industrin) och hushåller med vattenresurser. Nya modeller för bevattning när det gäller det urbana odlingsprojektet kommer att utvecklas (tillvaratagande av regnvatten).
Natura 2000 -ohjelman kohteet 5 5
Biologisk mångfald är något vi värnar om och Natura 2000 projektet respekteras.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 9 7
Återbruk, återvinning och reparationer av material och cyklar som används inom projektet.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 7 6
Varmbäddar inom odling minskar elförbrukning och gör att odlingen kan tidigareläggas. I framtiden vill vi satsa på solenergi och värmeåtervinning.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 6
Inom projektet strävar vi till att handla lokalt, uppmuntra till återbruk och ha ett nära samarbete med det lokala näringslivet/samhället
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Inom ramarna för projektet vill vi utveckla nya modeller för integration och ökad delaktighet i samhället. Vi vill även skapa nätverk, nya kontakter och samarbetsformer med olika aktörer inom integration, mentalvård och sysselsättning.
Liikkuminen ja logistiikka 8 5
Med projektet vill vi minska vårt avtryck på klimatet genom att uppmuntra till cyklande och vid behov samordna transporter vilket också ger en positiv ekonomisk effekt.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Projektets mål är att erbjuda meningsfull sysselsättning, en inkluderande miljö och möjlighet att lära för livet, vilket i sin tur stärker individens möjligheter att klara vardagen och bli en del av samhället.
Tasa-arvon edistäminen 10 10
Aktiviteterna är inkluderande och alla är välkomna.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 10
Vi vill öka förståelsen för olika kulturer genom att skapa aktiviteter som för människor samman oberoende kulturell bakgrund eller ekonomisk status.
Kulttuuriympäristö 10 10
Musikcafé After Eight är lokaliserad i en kulturhistorisk värdefull miljö och har 30 års erfarenhet av att ordna olika aktiviteter och evenemang.
Ympäristöosaaminen 9 9
Vi tar aktivt del av samhällsdebatten och frågor kring klimatfrågor.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-