Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21999

Hankkeen nimi: Verkkokohtaamisia kylillä

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2020 ja päättyy 30.9.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Pohjois-Savon Kylät ry

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 1070190-0

Jakeluosoite: Isoharjantie 6

Puhelinnumero: 045 1791070

Postinumero: 71800

Postitoimipaikka: Siilinjärvi

WWW-osoite: http://www.pohjois-savonkylat.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kaija Merja Maarit

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Kyläasiamies / sihteeri

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: merja.kaija(at)pohjois-savonkylat.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 045 1791070

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Verkkokohtaamisia kylillä -hankkeen tavoitteena on luoda kuudelle kylälle Pohjois-Savon alueella etäryhmätoimintaa verkon välityksellä. Hankkeen tavoitteena on luoda yksi ryhmä per kylä ja tukea osallistujia sosiaalisten kontaktien ylläpitämisessä ja yhteisöllisyyden tukemisessa omalla kylällään poikkeusolojen aikana ja myös sen jälkeen. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa ja pitää yllä osallistuvien kylien ja osallistujien sosiaalista pääomaa sekä lisää myönteistä mielialaa verkkokohtaamisten kautta.
Ensisijaisena kohderyhmänä ovat sosiaalisen tuen tarpeessa olevat työikäiset ja nuoret kyliltä.
Hankkeen kautta luodaan kylille etäyhteydellä verkkotoimintaa, joissa voidaan käydä keskusteluja, saada sosiaalikontakteja, kokeilla etäliikuntaa, jakaa kokemuksia, harrastaa yhdessä tai saada verkon kautta kotiin kulttuuria tai musiikkiesityksiä. Voimme verkon kautta saada aikaan sosiaalista vuorovaikutusta kylien asukkaiden välille. Tuemme henkilöitä, joilla on sosiaalisia tuen tarpeita kiinnittymään omaan kyläyhteisöön ja saamaan sitä kautta uusia mahdollisuuksia esim. harrastamiseen, vapaaehtoistyöhön tai vaikka kylälle työllistymiseen palkkatuen tai työkokeilun kautta. Hankkeena teemme ennaltaehkäisevää työtä syrjäytymisen vähentämiseksi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat Pohjois-Savossa eri kylien asukkaista ensisijaisesti työikäiset sekä nuoret, jotka ovat sosiaalisen tuen tarpeessa. Mukaan hankkeeseen voivat tulla kaikki kylien asukkaat, jotka kokevat, että tarvitsevat sosiaalisia kontakteja oman kodin ulkopuolelta poikkeusoloissa.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Kylän asukkaat ja toimijat sekä muut järjestöt ja kolmannen sektorin toimijat, sekä osaltaan myös julkisen sektorin toimijat ja seurakunnat voivat olla mukana hankkeen toiminnassa, jos siihen on tarvetta.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 25 989

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 20 743

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 25 989

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 20 743

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Koillis-Savon, Varkauden, Ylä-Savon, Sisä-Savon

Kunnat: Kaavi, Suonenjoki, Tuusniemi, Sonkajärvi, Kiuruvesi, Rautavaara, Lapinlahti, Tervo, Varkaus, Vieremä, Leppävirta, Pielavesi, Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen kohderyhmäkylillä asuu sekä miehiä että naisia osallistujaryhmissä. Miehillä voi olla suurempi haaste lähteä mukaan ryhmätoimintaan, mutta toisaalta heille tietoteknisten laitteiden ja etäyhtyeksien käyttäminen ja kokeilu voi olla helpompaa. Naisten osalta vastaavasti ryhmäkeskusteluihin mukaan tuleminen voi olla helpompaa, mutta yhteyksien käyttäminen ja tietotekniset haasteet isompia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Naisiin hanke vaikuttaa lisäämällä hyvinvointia ja tuomalla sosiaalisia kontakteja tarjolla. Naiset voivat mahdollisesti myös ryhmäytyä keskenään hankkeen toimenpiteiden ansiosta. Miehillä tarjotaan hyvinvointia, tukea vuorovaikutukseen ja ryhmässä toimimiseen ja etenkin arjen hyvinvointia ja tukea terveellisiin elämän tapoihin. Miesten voi olla helpompi ottaa käyttöön myös muita netissä käytettäviä sovelluksia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeemme keskittyy osallisuuden ja yhteisöllisyyden tukemiseen ei tasa-arvon edistämiseen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 0
Hankkeen kautta pystymme tekemään hankintoja ostopalveluna paikallisilta liikunta, kulttuuri ja hyvinvointipalveluiden tuottajilta ja turvata näin olleen heidän olemassa oloaan.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 0
Kehitetään mallia, jota voidaan hyödyntää etäyhteydellä. Hyvinvointia voidaan tuoda kotiin etäyhteydellä, joten hankkeessa mallinnetaan sellaisia palveluita, joita voi hyödyntää verkkoyhteyksien kautta jokainen omasta kodistaan.
Liikkuminen ja logistiikka 2 2
Hankkeen kautta tuotavat palvelut tulevat kotiin. Hanke rohkaisee nyt juuri pysymään kotona, jottei kukaan alistu virukselle. Saadakseen tukea hankkeelta ei tarvitse lähteä liikkeelle, vaan hankkeen pariin pääsee kotoa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 4
Hanke edistää osallistujien hyvinvointia sekä sosiaalisia kontakteja. Tuetaan osallistujien hyvää elämää ja tuodaan virkistystä arkeen sekä mahdollistetaan etäyhteydellä kasvokkain kohtaamista ja keskustelua. Osallisuuden kokemukset lisäävät jokaisen osallistujan mielenhyvinvointi ja vähentävät yksinäisyyden kokemuksia.
Tasa-arvon edistäminen 3 2
Mahdollistetaan kaikkien osallistumista, mutta huomioidaan, että kaikilla ei kuitenkaan ole laitteita tai nettiyhteyksiä mikä vaaditaan osallistumiseen. Kaikki saavat osallistua kenellä on tarve saada sosiaalisia kontakteja.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 2
Etäyhteyden kautta osallistujat voivat kokea kuuluvansa yhteiskuntaan ja osallistujalla mahdollistetaan tunne, että heitä ei ole unohdettu. Hanke toteutetaan kylätasolla, joten kohdennetun toiminnan kautta pystytään tarjoamaan toimia, jotka edistävät myös kylillä asuvien yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Verkkokohtaamisia kylille -hankkeessa tarjottiin yhteisöllistä etätoimintaa kuudelle (6) pohjoissavolaiselle kylälle. Tavoitteena oli tukea osallistujia siihen, että heillä on mahdollisuus tulla kohdatuksi myös poikkeusoloissa sekä saada osallistujille tunne siitä, että meistä kaikista välitetään ja asukkailla on mahdollisuus saada reaaliaikaista kontaktia myös verkon välityksellä.

Kolmelle kylälle järjestettiin omaa etätoimintaa. Lisäksi tarjottiin yhteisiä etäkyläkahveja kaikkien hankekylien asukkaille. Hankkeen toiminnalla haluttiin ylläpitää kylän yhteisöllistä toimintaa, tukea kyläläisten jaksamista ja sosiaalisia kontakteja koronan tuoman poikkeustilanteen aikana. Hankkeessa oli mukana osallistujia yhteensä 10 kylältä, kaikkiin 60 eri osallistujaa ja osallistumisia yhteensä 230. Järjestimme etätilaisuuksia yhteensä 34 kpl.

Sisältöä luotiin osallistujien toiveen ja tarpeen mukaan: ruokasienitietoutta, musiikkia, Väärnin pappilassa vierailu ja luontoretkeilyä. Kaikissa etätapahtumissa oli lisäksi aikaa keskustelulle, hanketyöntekijät olivat kuulevina korvina ja keskustelun johdattelijoina. Etäyhteyteen osallistuminen oli monelle uutta, mutta neuvoimme ja opastimme niin osallistujia kuin sisällön tuottajia etälinjoille. Yhdessä kokeiltiin ja onnistuttiin. Palaute osallistujilta hankkeesta oli hyvä. Saimme kiitosta niin osallistumisen helppoudesta ja mukavasta ilmapiiristä kuin sisällöistä.