Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22000

Hankkeen nimi: Hehku

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 9.4.2020 ja päättyy 31.1.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2528792-5

Jakeluosoite: Jokiväylä 11

Puhelinnumero: 0403581872

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.lapinamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Trifon Suopela

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: trifon.suopela(at)lapinamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0403581872

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Digiähkyä pukkaa. Viime vuodet on puhistu digitalisaation parissa, mutta iso osa suomalaisia ja lappilaisia yrityksiä ei osaa hyödyntää digitalisaation tuomia mahdollisuuksia kokonaisvaltaisesti. Digistep-hankkeen tulosten mukaan digikenttää täytyykin kehittää laajasti kolmella eri osa-alueella, joita ovat Tietoisuus, Osaaminen ja Toimintaympäristö. PK-yritysbarometrin Lapin alueraportti (syksy 2019) porautuu tarkasti digitilannekuvaan. Raportti osoittaa, että vaikka suurin osa yrityksistä omistaa verkkosivuston, niin vain 14 % kaikista yrityksistä tekee kauppaa verkkokaupan tai vastaavan avulla. Digimyynnissä, -markkinoinnissa, uuden tyyppisissä liiketoimintamalleissa (uusissa firmoissa) ja osaavassa työvoimassa sekä sen saatavuudessa on isoja aukkoja. Jotain tarttis teherä!

Hehku-hanke tarjoaa ratkaisun Lapin alueen digiaukkoihin. Hanke on suunnattu kaikille Lapin seutukunnille ja projektin toimenpiteet jalkautuvatkin maakunnan eri alueille levittäen osaamista, vinkkejä ja oppeja lappilaisen työvoiman digibusiness-taitojen kehittämiseksi. Hankkeen sisältö koostuu neljästä täsmäteemasta digiosaamisen pullonkaulojen leventämiseksi. Teemat ovat uudenlaiset digiyritykset ja niiden perustaminen, digimarkkinointi ja -myynti, globaalit resurssipoolit ja digiosaajat sekä data ja asiakkuudet. Hanke kuitenkin starttaa "korona-paketilla", jossa yrityksille järjestetään 6 verkkomyyntiä ja -liiketoimintaa opettavia webinaarikoulutuksia. Näillä tarjotaan täsmälääkettä yritysten selviämiseen koronaepidemian yli.

Edellä kuvattua digibusinessosaamista valmennetaan lappilaisen työvoiman osaamisen kehittämiseksi 8 eri tapahtumassa. 4 tapahtumaa järjestetään Lapin pienemmillä seutukunnilla (Pohjois-Lapin seutukunta, Itä-Lapin seutukunta, Tunturi-Lapin seutukunta ja Torniojokilaakso) ja 4 niin kutsuttua main eventiä järjestetään Rovaniemellä. Jokaisessa pienemmän seutukunnan tapahtumassa hyödynnetään etäkonsultteja sekä Lapin AMKin läsnäolevaa projektihenkilöstöä. Tapahtumat ovat luento+workshop -tyylisiä. Rovaniemen main event -tapahtumissa on jokaisessa 4 keynote-puhujaa, jotka tuovat digibusinessoppeja osallistujien haltuun paikan päällä. Lisäksi järjestetään 6 verkkomyynnin edistämisen webinaaria sekä yksi verkostotyöpaja pk-yritysten verkkomyynnin edistämiseksi korona-aikana.

Hankkeen tuloksena syntyy täsmäosaamista digibusinessosaamisessa lappilaisen työvoiman hyödyksi, jotta syntyisi uusia yrityksiä, alueelle osattaisiin hankkia digiosaajia globaaleista resurssipooleista, syntyisi lisää digipohjaista myyntiä sekä kestävää kilpailuetua asiakasdatan hallinnan avulla. Hanke tavoittelee maagista 300 osallistumisen tavoitetta sen tapahtumissa. Ilman julkista tukea vastaavia osaamiskuiluja on erittäin vaikea täyttää koko Lapin osalta. Hanke boostaa lappilaisen ja suomalaisen kilpailuedun kasvua ja edistää kestävää kasvua ja työpaikkojen syntyä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Digitaalinen markkinointi ja -myynti sekä digitaaliset resurssipoolit (globaalit digipalvelualustat kuten Fiverr) ovat oleellinen osa tämän ajan tehokasta yritystoimintaa ja niiden kilpailukykyä. Hehkun varsinaisena kohderyhmänä ovat lappilaisten yritysten yrittäjät henkilöstöineen, opiskelijat ja jatko-opiskelijat, työttömät ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat naiset ja miehet sekä alueelle tulevat sesonkityöntekijät.

Seuraavat yritykset ovat jo ilmoittaneet kiinnostuksensa hankkeen tiimoilta:
Valvimo,
OM Organic Beauty,
Eat Shoot Drive Oy,
Roadscanners,
Kunnon Paikka,
Hostel Cafe Koti,
Roll Outdoors,
Kalasydän,
Mothers in Business
Santasport

Lisää houkutellaan matkaan GET10 -hankkeen toteutuksen aikana ja Hehkun hankkeen toimenpiteiden kautta.

Opiskelijoita ja jatko-opiskelijoita houkutellaan mukaan hankkeen tapahtumiin korkeakouluverkoston avulla (Lapin AMK, LAY, REDU), jossa hyödynnetään erityisesti arktisen erikoistumisen klusterikontakteja ja asiantuntijoita eri korkeakouluverkostoista.
Työnhakijoiden ja työmarkkioiden ulkopuolella olevia miehiä ja naisia houkutellaan mukaan hankkeen tapahtumiin TE-keskuksien yhteyshenkilöiden avulla sekä sosiaalisen median avulla. Lisäksi viestinnässä hyödynnetään alueella toimivia erilaisia työn ulkopuolella olevien henkilöiden apujärjestestöjä (kuten Mothers in Business).

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hehkun tuloksena syntyvän digimyynnin ja -markkinoinnin sekä resurssihankinnan osaamisen kehittymisen myötä alueellinen kilpailukyky ja vetovoima kehittyvät. Välilliset kohderyhmät hyötyvät kehityksestä alueelle syntyvien parempien ja kilpailukykyisempien palveluiden sekä työvoiman saatavuuden kehittymisen myötä.

Hankkeen välillisinä kohderyhminä ovat:
Muut alueelliset tutkimus- ja koulutusorganisaatiot (Luke, Metsäkeskus, Geologinen tutkimuslaitos, Sodankylän Geofysiikan Observatorio,
kunnat ja kuntayhtymät, (kaikki Lapin kunnat)
muut toimintaan liittyvät järjestöt ja säätiöt sekä (esim. Mothers in Business)
uuden liiketoiminnan kautta työllistyvät työttömät.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 247 714

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 241 774

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 309 642

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 302 216

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Tunturi-Lapin, Pohjois-Lapin, Torniolaakson, Itä-Lapin, Rovaniemen, Kemi-Tornion

Kunnat: Savukoski, Tornio, Sodankylä, Ylitornio, Simo, Posio, Rovaniemi, Pello, Ranua, Keminmaa, Inari, Kittilä, Kolari, Salla, Muonio, Enontekiö, Pelkosenniemi, Utsjoki, Kemijärvi, Tervola, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Jokiväylä 11

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: Rovaniemi

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 50

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 210

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 115

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta. Hankkeen valmisteluvaiheeseen osallistui miehiä ja naisia. Hankkeen sidosryhmissä vaikuttaa miehiä ja naisia tasavertaisesti. Hanke toteutetaan, siten että sen tapahtumissa huomioidaan yhtäläisesti miesten ja naisten tarpeet. Projektiryhmään kuuluu yksi nainen. Hankkeen osallistujiin kuuluu useita vaikka osallistuvat alat ovat miespainoitteisia. Lisäksi toimintaympäristön arviointi sukupuolinäkökulmasta on tehty suvauskoneella. Tehdyn testin mukaan hanke edistää tasapuolisesti molempien sukupuolten asioita. -Hankkeen toimintaan osallistuu sekä miehiä että naisia. -Hankkeen kohderyhmässä on sekä miehiä että naisia. -Hankkeen kohderyhmän alat ovat miesvaltaisia, mutta monialainen osaaminen ja naisten määrä ovat kasvussa. -Hanke huomioi molempien sukupuolten koulutus- ja kehitystarpeet tasapuolisesti.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma huomioidaan hankkeessa osallistamalla entistä enemmän naisia hankkeen kehitystapahtumiin. Hankkeessa käytettävät toimintamallit, kuten yritysten kontaktointi, työttömien kontaktointi ja työpajat huomioivat sekä miesten että naisten tasavertaiset mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa. Molemmille sukupuolille annetaan yhtäläiset mahdollisuudet osallistua hankkeen toimintaan. Lisäksi suvauskoneella tehdyn arvioinnin mukaan:"Hanke edistää miesten ja naisten asioita tasapuolisesti".
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeessa toimitaan tasa-arvon periaatteiden mukaan, mutta projektin varsinainen päätavoite ei ole tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 5
Hankkeessa tuotettava osaaminen ja valmius muutokseen digiaikakaudella edistää kohderyhmänä olevien toimijoiden kilpailukykyä ja vaikuttaa digitaalisen kyvykkyyden myötä välillisesti luonnonvarojen käytän kestävyyteen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 5
Hankkeessa tuotettava osaaminen ja valmius muutokseen digiaikakaudella edistää kohderyhmänä olevien toimijoiden kilpailukykyä ja vaikuttaa välillisesti ilmastonmuutoksen riskien vähentämiseen. Kohderyhmässä on paljon aineellista resurssia hyödyntäviä yrityksiä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei oletettuja vaikutuksia
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 5
Hankkeessa tuotettava osaaminen ja valmius muutokseen digiaikakaudella edistää kohderyhmänä olevien toimijoiden kilpailukykyä ja vaikuttaa digitaalisen kyvykkyyden myötä välillisesti kasvihuonekaasujen vähentämiseen. Kohderyhmässä on paljon aineellista resurssia hyödyntäviä yrityksiä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei oletettuja vaikutuksia.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 5
Hankkeessa tuotettava osaaminen ja valmius muutokseen digiaikakaudella edistää kohderyhmänä olevien teknologiatoimijoiden kilpailukykyä ja vaikuttaa digitaalisen kyvykkyyden myötä suoraan sekä välillisesti materiaalien ja jätteiden hallintaan.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 5
Kohderyhmään kuuluvien yritysten kehittyminen edistää uusituvien energialähteiden käyttöä välillisesti.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 10
Yritysten osaamisen ja muutosvalmiuden kehittäminen digiaikakaudella mahdollistaa paikallisen elinkeinorakenteen kestävänkehitämisen. Hankkeen toimenpiteet tähtäävät teknologia yritysten liiketoiminnallisen kyvykkyyden kehittämiseen verkostokoulutustapahtumien kautta. Yritykset voivat suoraan hyödyntää uutta osaamista kilpailukyvyn kehittämisessä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 7
Hankkeessa ei luoda suoraan uusia aineettomia palveluita, mutta välillisesti tuotetaan osaamista ja kyvykkyyttä hyödyntää enemmän digitaalisia ja aineettomia toimintatapoja.
Liikkuminen ja logistiikka 0 5
Hankkeen kohderyhmään kuuluu myös tieinfra- sektorin toimijjoista ja heidän osaamisen kehittäminen edistää liikkuminen ja logistiikka sektorin kehitystä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 7
Hankkeen myötä kohderyhmissä (yritykset ja oppilaitokset) syntyy uutta osaamista mm. digitaalisten toimintataapojen omaksuntaan. Nämä edesauttavat tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kasvua.
Tasa-arvon edistäminen 0 5
Hankkeen toteutus edistää miesten ja naisten asioita tasapuolisesti ja edistää työttömien asioita tarjoten mahdollisuuksia uuden oppimiseen ja verkostoitumiseen yritysten ja oppilaitostoimijoiden kanssa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Yhteiskunnan ja eri kulttuureiden tasolla ei oleteta olevan vaikutuksia
Kulttuuriympäristö 0 5
Lapin Lapin kulttuuriympäristön vihreys ja luonnonarvot vahvistuvat toteutuksessa mukana olevien yritysten myötä.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei oletettuja vaikutuksia.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli lisätä osaamista Lapin alueen toimijoiden keskuudessa allakerroituista teemoista. Hanke sisälsi webinaarisarjan, workshoppeja (4) ja koulutustapahtumaa (4). Alla tiivistetysti hankkeen päätapahtumat. Näiden lisäksi hanketoiminta sisälsi koulutuksia, workshop ja webinaareja valmistelevia toimia, joita olivat kouluttajahankinnat, tilaselvitykset ja varaukset, koulutusten järjestäminen tapahtumapaikassa sekä tarvittavat hankinnat koulutuksen toteuttamiseksi. Lisäksi tapahtumat olivat hybriditapahtumia, jolloin streamaus tapahtui ammattimaisesti tuottennuna.


Hankkeessa järjestetyt koulutustapahtumat hankesuunnitelman mukaisesti:


Myy verkossa tehokkaasti -webinaarisarja

1. Digitaalinen liiketoiminta ja strategia 5.5.2020
Jukka Ala-Mutka

2. Verkkokaupan integrointi kivijalkakauppaan 12.5.2020
Valtteri Lindholm

3. Verkkokaupan varastointi ja logistiikka 19.5.2020
Joonas Blomqvist

4. Kustannustehokas ja tuloksellinen markkinointi 26.5.2020
Maria Luukkainen

5. Digitaalinen asiakaskokemus 3.6.2020
Belinda Gerdt

6. Verkostojen hyödyntäminen liiketoiminnassa 9.6.2020
Risto Oksa
Lappilaisten verkkokauppojen tarinat - Askeleet menestykseen 16.6.2020
Tiina Skinnari
Juho Uutela


Workshop:

1. Workshop - Digistartup
27.10.2021
Suomutunturi, Ravintola Takka
Vetäjänä Sani Leino
Paneelissa paikallisia yrityksiä Crossfit Kemijärvi ja Mokkatupa

2. Workshop - Globaalit digiresurssit
3.11.2021
Saariselkä, Santa’s Hotel -kota
Vetäjänä Sani Leino
Paneelissa paikallisia yrityksiä Lapin Loitsu ja Olli Nuoranto tmi

3. Workshop - Digimarkkinointi ja myynti
5.5.2022
Levi
Vetäjänä Pauli Kopu
Paneelissa paikallisia yrityksiä ja toimijoita Viuvalo Visuals sekä Visit Levi

4. Workshop - Data ja asiakkuudet
10.11.2022
Tornio
Vetäjä Ilkka Lavas
Paneelissa paikallisia yrityksiä ja toimijoita LaVe Oy sekä Farm EscapePääkoulutustapahtumat:
TEQU Talk - Busineksen supersankarit
24.-25.11.2021 Rovaniemellä kaksipäivänen tapahtuma
Digistartup -teemasta puhumassa
Peter Vesterbacka
Kim Väisänen
Noora Fagerström
Anssi Vanjoki
Globaalit digiresurssit -teemasta puhumassa
Terhi Majasalmi
Jukka-Pekka Heikkilä
Antti Merilehto
Jari Sarasvuo

TEQU Talk - Bisneskarnevaalit
18.5.2022 Rovaniemi
Digimarkkinoinnista ja -myynnistä puhumassa
Kari Ketonen
Jari Lähdevuori
Elise Pietarila
Jarkko Nordlund

TEQU Talk - Bisnesagentit
24.11.2022 Rovaniemellä
Data ja asiakkuudet -teemasta puhumassa
Esko Aho
Taneli Tikka
Sointu Borg
Saku Tuominen

Tilastoja
Osallistumiset (hlöä)
Webinaarisarja 513
Workshopit 97
Päätapahtumat 561

Livenä yhteensä 270
Etänä yhteensä 911
TOTAL 1181, joista 480 eri henkilöä

Katselukertoja (live + tallenne) 3308 kertaa

Viestintä somessa
28 kamppanijaa koulutustapahtumien järjestämisestä
264 mainostuspäivää
Kampanijoita nähty 190 691 kertaa
Sitoutumiset 5 744