Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22001

Hankkeen nimi: Pohjoinen johtamisen foorumi - uudistavilla toimintamalleilla kasvuun ja kehitykseen Lapissa

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2020 ja päättyy 31.5.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0973110-9

Jakeluosoite: Korvanranta 50

Puhelinnumero: 0405056881

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.redu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Anne Liedes

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: lehtori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anne.liedes(at)redu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0405836469

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Lappilaisten yritysten ja organisaatioiden toimintaympäristö on muuttumassa erityisesti digitalisaation, ikärakenteen muutoksen, kansainvälistymisen ja kestävää kehitystä koskevien vaatimusten myötä. Murrostekijät vaikuttavat Lapissa kaikilla toimialoilla ja edellyttävät yrityksiltä ja muilta organisaatioilta niitä koskevaa osaamista. Toimintaympäristön muutos on huomioitava osana yritysten ja muiden organisaatioiden johtamista.

Lappilaisissa yrityksissä ja organisaatioissa keskustellaan tällä hetkellä paljon johtajuudesta ja sen kehittämisestä. Erityisesti mikro- ja pk-yritysten johtamisella on haasteita hyödyntää toimintaympäristön muutoksia, jotka liittyvät muun muassa digitalisaatioon, kansainväliseen työvoimaan, kestävän kehityksen vaatimuksiin, henkilöstön hyvinvoinnin ja osaamisen kehittämiseen, talousosaamiseen ja uusille markkinoille siirtymiseen. Näihin liittyy haasteita myös julkisen sektorin organisaatioiden johtamisessa.

Hankkeen tavoitteena on kehittää yritysten muutos-, hyvinvointi- ja tulevaisuusjohtamista siten, että osaamisen vahvistaminen tuo tuloksellisuutta ja mahdollistaa yritysten kasvua sekä parantaa työhyvinvointia.

Hankkeen tavoitteena
- on selvittää alueen yritysten ja muiden työnantajaorganisaatioiden osaamistarpeita johtamiseen liittyen
- on kehittää toimenpiteitä ja koulutuksia, joilla voidaan vastata näihin yritysten osaamistarpeisin
- on kehittää yritysten ja muiden työnantajaorganisaatioiden toiminnan laatua
- on lisätä muutos-, hyvinvointi- ja tulevaisuusjohtamisen osaamista kohderyhmäorganisaatioissa
- on lisätä yritysten ja muiden työnantajaorganisaatioiden verkostoitumista

Hankkeessa kootaan johtamisverkosto, johon tulevat mukaan lappilaisten yritysten ja muiden organisaatioiden edustajat. Verkostoon kuuluvien yritysten ja muiden organisaatioiden osaamistarpeiden pohjalta kehitetään osaamisen lisäämisen toimenpiteet ja koulutukset. Hankkeessa muotoillaan Pohjoisen johtamisen foorumin konsepti, joka sisältää johtamisverkoston, sitä tukevan digitaalisen alustan, koulutukset sekä vertaisoppimista tukevien koulutus- ja kehittämissuunnitelmien laadinnan.

Hankkeen tuloksena yritysten ja organisaatioiden johtamisen laatu, työhyvinvointi ja tuottavuus paranevat.
Alueen yritykset ja organisaatiot oppivat hallitsemaan ja myös hyödyntämään tulevaisuudessa vahvistuvia muutostekijöitä. Hanke vahvistaa lappilaisten yritysten sekä toimialojen välistä verkostoitumista ja johtamista koskevaa yhteistyötä.

Hanke toteutetaan Lapin koulutuskeskus REDUn, Lapin ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston yhteistyönä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisia kohderyhmiä ovat lappilaiset mikro- ja pk-yritykset sekä muut johtamisosaamistaan kehittävät organisaatiot ja niiden johtohenkilöt. Johtamisen foorumin puitteissa tapahtuva verkostotoiminta kehittää organisaatioiden kykyä kokonaisvaltaiseen johtamiseen, jossa ovat mukana organisaatioiden johdon lisäksi henkilöstö.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välilliset kohderyhmät ovat yritysten ja organisaatioiden työntekijät, jotka eivät osallistu varsinaisesti hankkeen toimenpiteisiin. Hankkeessa kehitetään yritysten ja organisaatioiden johtamista, työhyvinvointia ja tuottavuutta koko Lapin elinkeinoelämän hyväksi. Hankkeen välilliset kohderyhmät ovat lappilaiset yritykset ja organisaatiot, lappilainen työvoima ja työntekijät. Hankkeessa kehitetään yritysten ja organisaatioiden johtamista, työhyvinvointia ja tuottavuutta koko Lapin elinkeinoelämän hyväksi.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 464 662

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 438 577

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 580 828

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 548 222

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen, Kemi-Tornion, Itä-Lapin, Torniolaakson, Tunturi-Lapin, Pohjois-Lapin

Kunnat: Pelkosenniemi, Posio, Rovaniemi, Kolari, Pello, Inari, Tornio, Ranua, Kittilä, Salla, Simo, Enontekiö, Keminmaa, Muonio, Ylitornio, Sodankylä, Savukoski, Tervola, Kemijärvi, Utsjoki, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 112

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 92

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 150

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä on ollut mukana Lapin Letka hankkeessa, jossa on analysoitu ammatillisen koulutuksen toimintaympäristöä sukupuolinäkökulmasta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa varmistetaan, että siinä koottavassa johtamisverkostossa on mukana molempien sukupuolten edustajia. Hankkeessa tuotettavat koulutukset huomioivat sukupuolinäkökulman muun muassa henkilöstön hyvinvoinnin näkökulmasta. Sukupuolta koskeva keskustelu sisältyy johtamista koskevaan keskusteluun. Hankevalmistelussa huomioitiin, että hyvinvointialan naisyrittäjyyttä Lappiin esiselvitysraportin perusteella naisyrittäjistä yli puolella on suunnitelmia oman yrityksen kehittämiseen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolta koskeva keskustelu sisältyy johtamista koskevaan keskusteluun. Johtamiskoulutusten painopisteet määrittyvät johtamisverkoston esittämien tarpeiden perusteella ja ei ole todennäköistä, että tämä teema dominoisi koulutusten sisältöä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 4
Lappilaisten yritysten ja organisaatioiden toimintaympäristö on muuttumassa myös kestävää kehitystä koskevien vaatimusten myötä. Murrostekijät vaikuttavat Lapissa kaikilla toimialoilla ja edellyttävät yrityksiltä ja muilta organisaatioilta niitä koskevaa osaamista. Luonnonvarojen käytön kestävyys ja ilmaston muutos huomioidaan osana johtamiskoulutuksia.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 4
Lappilaisten yritysten ja organisaatioiden toimintaympäristö on muuttumassa myös kestävää kehitystä koskevien vaatimusten myötä. Murrostekijät vaikuttavat Lapissa kaikilla toimialoilla ja edellyttävät yrityksiltä ja muilta organisaatioilta niitä koskevaa osaamista. Luonnonvarojen käytön kestävyys ja ilmaston muutos huomioidaan osana johtamiskoulutuksia.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 1
Hankkeen toimenpiteillä ei välitöntä vaikutusta. Kestävää kehitystä koskevat vaatimukset huomioidaan osana johtamiskoulutuksia, joten hankkeelle voi olla välillisesti vaikutusta yritysten oman toiminnan kehittymisen kautta kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 3
Lappilaisten yritysten ja organisaatioiden toimintaympäristö on muuttumassa myös kestävää kehitystä koskevien vaatimusten myötä. Murrostekijät vaikuttavat Lapissa kaikilla toimialoilla ja edellyttävät yrityksiltä ja muilta organisaatioilta niitä koskevaa osaamista. Luonnonvarojen käytön kestävyys ja ilmaston muutos huomioidaan osana johtamiskoulutuksia.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeen toimenpiteillä ei välitöntä vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 6
Hankkeessa suositaan sähköisiä materiaaleja. Johtamisen foorumin digialusta edistää sähköisten materiaalien jakamista ja yhteydenpitoa. Hankkeen koulutuksilla ja kehittämistoimenpiteillä kehitetään yritysten johtamista ja sen vaikuttavuutta tuottavuuteen, jossa yhtenä tekijänä on materiaalitehokkuus.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 1
Hankkeen toimenpiteillä ei välitöntä vaikutusta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 9
Hankkeen toimenpiteillä kehitetään Lapin alueen yritysten ja muiden organisaatioiden johtamisosaamista. Tuottavuutta ja työhyvinvointia kehittämällä vaikutetaan yritysten kasvuun ja alueen elinkeinorakenteeseen myönteisesti.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 6
Hankkeessa kehitetään aineettomia koulutuspalveluja ja johtamisosaamista kehittäviä palveluja.
Liikkuminen ja logistiikka 2 2
Hankkeen toteutuksessa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan etäyhteyskanavia.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 8
Hankkeen tavoitteena on kehittää työhyvinvointia johtamisen foorumiin osallistuvissa yrityksissä ja muissa organisaatioissa.
Tasa-arvon edistäminen 5 6
Hankkeessa varmistetaan, että siinä koottavassa johtamisverkostossa on mukana molempien sukupuolten edustajia. Hankkeessa tuotettavat koulutukset huomioivat sukupuolinäkökulma muun muassa henkilöstön hyvinvoinnin näkökulmasta. Sukupuolta koskeva keskustelu sisältyy johtamista koskevaan keskusteluun. Hankevalmistelussa huomioitiin, että hyvinvointialan naisyrittäjyyttä Lappiin esiselvitysraportin perusteella naisyrittäjistä yli puolella on suunnitelmia oman yrityksen kehittämiseen
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 3
Hankkeen koulutuksilla ja kehittämistoimenpiteillä tuetaan johtamisosaamista ja henkilöstön osallistamista, mikä lisää yhdenvertaisuutta yrityksissä ja muissa organisaatioissa.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeen toimenpiteillä ei vaikutusta.
Ympäristöosaaminen 3 5
Lappilaisten yritysten ja organisaatioiden toimintaympäristö on muuttumassa myös kestävää kehitystä koskevien vaatimusten myötä. Murrostekijät vaikuttavat Lapissa kaikilla toimialoilla ja edellyttävät yrityksiltä ja muilta organisaatioilta niitä koskevaa osaamista.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Pohjoinen johtamisen foorumi –hankkeen tavoitteina oli 1) selvittää Lapin alueen työnantajaorganisaatioiden osaamistarpeita johtamiseen liittyen, 2) kehittää toimenpiteitä ja koulutuksia, joilla voidaan vastata näihin yritysten osaamistarpeisin, 3) kehittää yritysten ja muiden työnantajaorganisaatioiden toiminnan laatua, 4) lisätä muutos-, hyvinvointi- ja tulevaisuusjohtamisen osaamista kohderyhmäorganisaatioissa sekä 5) lisätä yritysten ja muiden työnantajaorganisaatioiden verkostoitumista.

Hankkeessa rakennettiin lappilaisten koulutusorganisaatioiden, elinkeinoelämän edustajien sekä kehittäjäorganisaatioiden johtamisverkostoa. Verkostoon kuuluvien organisaatioiden osaamistarpeiden pohjalta käynnistettiin kehittämistyö johtamisosaamisen lisäämiseksi. Hankkeessa muotoiltiin hankeaikana kerättyjen kokemusten ja palautteiden pohjalta Pohjoinen johtamisen foorumin konsepti. Toimintamalli luo pohjan verkoston toiminnalle myös hankkeen jälkeen. Konseptia tukemaan perustettiin digitaalinen alusta ammatillisen verkostoitumisen kanavalle LinkedIn:iin.

Eri koulutusasteiden välisellä yhteistyöllä lappilaisille johtajille tuotettiin verkostotilaisuuksia, organisaatiokohtaisia koulutuskokonaisuuksia sekä johtamisteemaisia seminaareja. Näillä toimenpiteillä hanke vahvisti lappilaisten organisaatioiden ja johtajien osaamista, ja näin tuettiin osallistuvien organisaatioiden ja sitä kautta myös alueen menestystä esimerkiksi digitalisaation, työhyvinvoinnin ja tuottavuuden, kansainvälistymisen, väestörakenteen muuttumisen ja kestävän kehityksen vaatimusten muuttamassa toimintaympäristössä.

Koulutusorganisaatiot Lapin koulutuskeskus REDU, Lapin Yliopisto ja Lapin ammattikorkeakoulu hyödynsivät johtamisosaamisen kehittämisessä lappilaista koulutuskumppanuusmallia ja hankkeen tuloksena kehitettyjä verkoston toimintaa tukevia toimenpiteitä jatketaan soveltuvin osin koulutuskumppanuuden hengessä myös jatkossa. Foorumin jatkossa pääroolissa ovat jo verkoston muodostavat yritykset ja muut organisaatiot, joiden aktiivinen osallistuminen mm. LinkedIn keskusteluihin muodostavat toiminnan rungon. Oppilaitokset tukevat osaltaan verkoston toimintoja mm. erilaisten tapahtumien ja koulutusten kautta. Koulutuksen järjestäjät ovat solmineet vuonna 2018 koulutuskumppanuussopimuksen, jolla tiivistetään ja yhtenäistetään myös TKI-toiminnan yhteistyötä ja vähennetään päällekkäisyyksiä.