Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22003

Hankkeen nimi: Tekemisen riemu takaisin - Poikkeusoloista takaisin ja kohti työelämää

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2020 ja päättyy 31.10.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Suomen Nuorisoseurat ry

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 0215296-4

Jakeluosoite: Puijonsarventie 54

Puhelinnumero: 0505564748

Postinumero: 70260

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: https://pohjoissavo.nuorisoseurat.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Jussi Salmi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toiminnanjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jussi.salmi(at)nuorisoseurat.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0505564748

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Suomen Nuorisoseurojen Pohjois-Savon aluetoimisto on järjestänyt nuorten työllistymistä edistävää toimintaa yli kahdenkymmenen vuoden ajan (mm. palkkatuki, työkokeilu, työharjoittelu ja kuntouttava työtoiminta).
Pandemia on pysäyttänyt lähes kaiken työllistämis- ja nuorisotoiminnan toimipisteissämme. Emme kykene tarjoamaan riittävää tukea jo talossa oleville työllistetyille avoimille työmarkkinoille työllistymiseen, arjen hallintaan, päivärytmiin sekä opintoihin hakemiseen. Emme ole pystyneet tarjoamaan työkokeilupaikkoja työttömille nuorille. Nuorisotila on viranomaisten määräyksellä kiinni ja kaikki toiminta seis.
Hankkeen tavoitteena on etä- ja digitaalisten menetelmien suunnittelu, testaus ja käyttöönotto ennaltaehkäisevässä nuorisotyössä. Nuorisotyöllistäminen poikkeusoloissa ja varhaisen puuttumisen keinojen löytäminen digitaalisia kanavia hyödyntäen.
Tarkoitus on myös päästä jatkamaan vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien työttömien nuorten työllistämistoimintaa sekä Suomen Nuorisoseurojen Kuopiossa tarjoamaa nuorisotyötä.
Hankkeessa keskitytään tarkastelemaan, suunnittelemaan ja toteuttamaan nuorisotyöllistämistä poikkeusoloissa ja varhaisen puuttumisen keinojen löytymistä digitaalisia kanavia hyödyntäen sekä nuorisotyössä että työllistämisessä.
Konkreettisia toimenpiteitä nuorisotyöllistämisessä ja työllistämisessä tulevat olemaan mm: poikkeusolojen ja niiden jälkeisten tapahtumien, leirien ja teemaviikkojen suunnittelu, työllistymistä edistävät koulutukset etänä tai alle 10 hengen ryhmävalmennuksina, ostopalvelukoulutukset (esim. motivaatio ja stressinhallinta) etänä tai alle 10 hengen pienryhmävalmennuksina, yksilönohjaus -ja keskustelut kohderyhmän kanssa, itsenäisten työtehtävien suunnittelun ja niiden mahdollistaminen etänä sekä työnhaun tukemisen mahdollistaminen etänä.
Varhaisen puuttumisen keinojen hyödyntämisen ja verkkokesäleirien toimenpiteinä tulevat olemaan verkkoalustojen, live-lähetysten sekä chat -palveluiden suunnittelu ja luominen sekä nuorisotalon että työllistämisen käyttöön, esim. Youtube ja Twitch, Discord, Mumble, Skype ja Teamspeak.
Hyödynnetään myös sosiaalisen median kanavia: TikTok, Instagram, Facebook ja Whatsapp. Verkkoalustojen -ja kanavien käyttöön innostetaan ja osallistetaan myös kohderyhmiä. Nuorten tavoittamiseksi tehdään yhteistyötä muiden verkossa toimivien nuorisotyön toimijoiden kanssa esim: Netari (digitaalinen nuorisotalo), Po1nt (digitaalinen nuorisotyöportaali Kuopiossa) ja nuorten mielenterveystalo (valtakunnallinen verkkopalvelu). Perinteistä jalkautuvaa nuorisotyötä toteutetaan kesä-heinäkuussa yhdessä Kuopion nuorisotoimen kanssa.
Hanketoiminnan tuloksina tulevat olemaan Pohjois-Savon aluetoimiston tukityöllistämisen, nuorisotalotoiminnan sekä työkokeilumahdollisuuden elvyttäminen pandemian aikana ja jälkeen, Julkulan nuorisotalon kesäajan toiminnan mahdollistaminen, verkkokesäleirin ja kulttuuritapahtumien suunnittelu ja toteutus.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmää ovat 18-29 -vuotiaat työttömät ja pitkäaikaistyöttömät nuoret, nuoret ja nuoret aikuiset (työkokeilu ja palkkatukityö), nuoriso -ja kulttuurialojen opiskelijat (työharjoittelu) sekä 8-17 -vuotiaat lapset, varhaisnuoret ja nuoret (nuorisotalon asiakkaat).
Kaikki Pohjois-Savon aluetoimistolle tulevat työkokeilijat ja palkkatukityöllistetyt sekä nuorisotalon asiakkaat tulevat olemaan hankkeen asiakkaita, koska kaikki toiminta on hankkeen kautta tehtävää toimintaa.

Nuorisotyöllistämisen kautta hankkeeseen tulevat asiakkaat (työkokeilijat, palkkatukityöllistetyt sekä opiskelijaharjoittelijat) työskentelevät Pohjois-Savon aluetoimiston työtehtävissä (mm. graafikko ja toimistosihteeri) sekä nuorisotalolla (nuoriso- ja kerhonohjaajat). He osallistuvat myös leiritoiminnan sekä syksyn kulttuuritapahtumien toteutuksiin.

4.2 Välilliset kohderyhmät

30-40 -vuotiaat työttömät ja pitkäaikaistyöttämät. Kohderyhmien perheet ja muut läheiset.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 40 040

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 38 021

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 40 040

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 38 021

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion

Kunnat: Kuopio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Puijonsarventie 54

Postinumero: 70260

Postitoimipaikka: Kuopio

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Suomen Nuorisoseurat ry on noudattanut sukupuolineutraaleja periaatteita toiminnassaan. Tässä hanketoiminnassa jatkamme sukupuolisen tasa-arvon periaatetta ja otamme hankkeeseen asiakkaita TE-toimistosta ja Työllisyyspalveluilta lähetetyssä ilmoittautumisjärjestyksessä. TE-toimisto soveltaa työkokeilijan ohjaamiseen naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annettua lakia (609/1986), yhdenvertaisuuslakia (21/2014)
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen aikana korostamme koulutuksissa ja muissa ryhmäohjaustilanteissa sukupuolten tasa-arvoa suomalaisessa työelämässä liittyen työnhakuun, valintatilanteisiin sekä työelämässä toimimiseen
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole hankkeen päätavoite, mutta toiminnassa ylläpidetään sukupuolten välistä tasa-arvoa

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Hankkeessa ei ole tähän kohtaan vaikutusta, mutta käytämme koulutuksissa mahdollisimman vähän paperia ja muita luonnolle haitallisia aineita esim. muovia.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Käytämme mahdollisimman paljon kimppakyytejä, julkisia kulkuneuvoja liikkumiseen sekä digitaalisia ja verkkoalustoja.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 7 5
Kierrätys, vähäpaperinen toimisto ja koulutukset.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
-
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
-
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 5
Hankkeessa toimitaan mahdollisimman paljon aineettomasti kuten esimerkiksi ryhmä- ja yksilönohjauksissa.
Liikkuminen ja logistiikka 6 2
Kimppakyydit, julkinen liikenne, hyötyliikunta työmatkoissa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 9
Hankkeen pääpaino on koronaepidemian jälkeisessä toiminnan elvyttämisessä, nuorten ja nuorten aikuisten motivoitumisessa sosiaaliseen sekä työelämään, digitaalisuuden ja verkkoalustojen vakiinnuttamisessa osaksi nuorisotyötä, työhyvinvoinnin lisääntymisessä, voimavarojen vahvistumisessa, työyhteisössä toimimisessa, osallisuudessa, kansalaistoimintaan ja avoimille työmarkkinoille kannustamisessa sekä koulutukseen ja työelämään tähtäämisessä. Asiakkaille voidaan järjestää koulutuksia liittyen myös yleiseen hyvinvointiin työkyvyn ylläpitämisessä sekä esteettömyydestä.
Tasa-arvon edistäminen 8 8
Hankkeen hakijalla on yhdenvertaisuusperiaatteet strategiassa ja tätä sovelletaan kaikessa toiminnassa. Sosaalinen tasa-arvo on toiminnan keskiössä ja työkokeilussa sekä palkkatukityössä korostetaan työntekijöiden tasa-arvoa sukupuoleen, koulutukseen, työttömyyden kestoon, uskontoon tai kansallisuuteen katsomatta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 9 8
Monkulttuurisuden arvostaminen, tasa-arvo työelämässä.
Kulttuuriympäristö 8 5
Hankkeen tarjoamat työtehtävät toteutetaan kulttuurin ja kulttuurisen nuorisotyön parissa. Toimipisteemme sijaitsee Puijon luonnonsuojelualueen välittömässä läheisyydessä. Puijon metsästä suurin osa kuuluu EU:n Natura -ohjelmaan. Kannustamme asiakkaitamme kunnioittamaan kulttuuriympäristöämme. Osa toiminnasta tapahtuu kesällä ulkona.
Ympäristöosaaminen 0 0
-

9 Loppuraportin tiivistelmä

Tekemisen riemu takaisin -hankkeen tavoitteena oli sopeuttaa työllistämistoiminta ja nuorisotalotyö pandemia-ajalle, johon kuuluivat etä- ja digitaalistenmenetelmien suunnittelu, testaus ja käyttöönotto ennaltaehkäisevässä nuorisotyössä. Nuorisotyöllistäminen poikkeusoloissa ja varhaisen puuttumisen keinojen löytäminen, digitaalisia kanavia hyödyntäen.

Hankkeessa oli asiakkaita 20. Asiakasmäärään vaikutti eniten pandemia-aika ja sen tuomat rajoitussuositukset. Asiakaskunta koostui 16 – 63- vuotiaista työttömistä, pitkäaikaistyöttömistä, alanvaihtajista ja opiskelijoista. Asiakkaille tarjottuja työtehtäviä olivat nuoriso-ohjaaja, digitaalinen nuoriso-ohjaaja, kuvittaja, graafikko, järjestötyöntekijä ja järjestösihteeri. Lisäksi nuorisotalolla oli asiakkaita yhteensä n. 30 nuorta / vko (toukokuu-elokuu) ja 50 nuorta/ vko (syyskuu-lokakuu).

Hankkeen asiakkaille järjestettiin pienryhmäkoulutuskertoja liittyen video- CV:een ja itsensä markkinoimiseen. Muihin työllistymistä edistäviin asioihin keskityttiin yksilökeskusteluissa.
Hankkeen tuella työllistämistoimintaa ja nuorisotyötä pystyttiin jatkamaan kevään poikkeusolojen jälkeen täydellä sykkeellä. Tästä oli erityisesti hyötyä työttömille nuorille, jotka hankkeeseen pääsivät mukaan. Osalla oli taustallaan pandemiasta johtunut yllättävä työttömyys. Pandemian aikana erityisesti nuoret kokivat henkistä ja sosiaalista taakkaa ja työn haku vaikeutui entisestään. Digitaalinen nuorisotyö nousi erityiseen asemaan ja sen avulla toimintaa pystyttiin monipuolistamaan.

Suomen nuorisoseurojen Pohjois-Savon aluetoimistolla on aiempaa hankekokemusta ja Tekemisen riemu- hanke oli kolmas ESR- hanke, jota lähdettiin toteuttamaan. Hankkeen kautta luotiin käytäntöjä pandemia-ajan nuorisotyöhön, nuorten työllistämiseen ja työssä tukemiseen. Koska korona on todennäköisesti tulossa jollain tavalla jäämään, tätä osaamista tullaan hyödyntämään myös jatkossa tulevissa toiminnoissa.
Hankkeen aikana yksilökeskusteluissa kävimme läpi asiakkaiden edistymistä ja työnhakutilannetta läpi. Asiasta olimme yhteydessä viimeistään harjoittelun tai palkkatukijakson päätyttyä TE-toimiston ja Työllisyyspalvelun asiantuntijoihin.
Tekemisen riemu- hanke toteutui melko lailla ongelmitta ja aikataulussa pysyttiin koko hankekauden ajan. Koronapandemiasta johtuen asiakkaita ohjautui hankkeeseen vähemmän mitä olimme alun perin suunnitelleet. Tämä kuitenkin selittyy sillä, että työntekijämäärää piti muutenkin aluetoimistolla rajoittaa koronapandemian takia.

Hankkeen kahdestakymmenestä asiakkaasta, yksi pääsi opiskelemaan ja neljä työllistyi kesken hankekauden. Hanke on saanut erittäin hyvää palautetta asiakkailta koko toimintakauden ajalta. Erityisesti asiakkaat olivat tyytyväisiä video- CV- toimintaan ja digitaaliseen nuorisotyöhön. Jälkimmäisen tekemiseen moni pääsi osallistumaan ensimmäistä kertaa elämässään. Osa hankkeen asiakkaista jatkaa työkokeilua ja palkkatukityötä Julkulan nuorisotalolla ja Pohjois-Savon aluetoimistolla.