Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22005

Hankkeen nimi: Poikkeustilanteen etäneuvonta- ja tukipalvelut ja etäkoulutusten sarja yhdistyksille. Poikkeustilanteeseen luodut perheiden ja nuorten etäviikonloppuleirit.

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 24.4.2020 ja päättyy 30.9.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Pohjois-Savon Liikunta ry

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 1440589-3

Jakeluosoite: Haapaniemenkatu 10 A

Puhelinnumero: 050 322 3971

Postinumero: 70100

Postitoimipaikka: KUOPIO

WWW-osoite: http://www.pohjois-savonliikunta.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Markkanen Niina Susanna

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hankepäällikkö, seurakehittäjä

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: niina.markkanen(at)pohjois-savonliikunta.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 322 3971

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi lähes kaikkien pohjoissavolaisten seurojen ja useiden yhdistysten toiminta on pysähtynyt osin tai kokonaan. Yhdistysten elinvoiman ja toimintakyvyn säilyttäminen poikkeustilanteen yli on haasteellista. Elinvoiman ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi, tukemiseksi ja vahvistamiseksi sekä poikkeustilanteen päätyttyä yhdistystoiminnan uudelleen käynnistämisen helpottamiseksi hankkeessa luodaan ja käynnistetään kaikille pohjoissavolaisille yhdistyksille avoin ja maksuton, arkipäivisin toimiva neuvontapalvelu, rakennetaan ajantasainen ja päivittyvä poikkeustilanteen informaatiota, materiaaleja, linkkejä yms. sisältävä neuvontasivusto sekä toteutetaan käsiteltäviltä sisällöiltään tarvelähtöisesti suunniteltu, koulutuksellinen ja yhdistystoimijoiden jaksamista tukeva Etäyhdistysiltojen sarja. Laaja-alaiseksi, erilaisten yhdistysten tavoittamiseksi viestinnässä hyödynnetään mm. Pohjois-Savon Järjestöneuvoston edustajien verkostoja.

Poikkeustilanteessa perheiden ja nuorten hyvinvointi on koetuksella normaalien sosiaalisten kontaktien ja osallistumisen ja yhteisöllisyyden kokemisen mahdollisuuksien puuttuessa. Perheiden työikäisistä vanhemmista osa on lomautettu, osalla työt ovat voineet päättyä kokonaan ja osa tekee etätöitä kotona ja samanaikaisesti perheiden lapset ja nuoret käyvät kotikoulua vanhempien eriasteisesti tukemana. Jo ennen poikkeustilannetta vaikeissa elämäntilanteissa (mm. työttömyys, alkoholiongelmat, terveydelliset ongelmat, lasten ja nuorten oppimisen vaikeudet) olevissa perheissä tilanteet ovat voineet nyt edelleen vaikeutua ja myös joissain aiemmin vakaissa perheissä poikkeusolot ovat pahasti horjuttaneet perheen hyvinvointia ja jokapäiväistä selviytymistä. Jo ennen poikkeusoloja syrjäytymisvaarassa olleiden nuorten ja perheiden tilanne on voinut vaikeutua. Hankkeessa luodaan täysin uutena toimintamuotona kaikille pohjoissavolaisille perheille ja nuorille avoimet ja maksuttomat, osallistumaan innostavat ja aktivoivat, poikkeustilanteessa osallisuuden ja yhteisöllisyydenkin kokemista mahdollistavat liikunnalliset Etäleiriviikonloput. Kunkin Etäleiriviikonlopun jälkeiselle viikolle tuotetaan mielenkiintoisia lajin haastetehtäviä perheille ja nuorille. Tavoitteena on saada osallistumaan etenkin haasteellisissa elämäntilanteissa ja syrjäytymisvaarassa olevia nuoria ja perheitä ja viestinnän osalta tehdään yhteistyötä Niiralan Kulma Oy:n ja Kuopion Opiskelija-asunnot Oy:n kanssa. Lisäksi hankkeessa kootaan, ryhmitellään esim. kohderyhmittäin ja päivitetään Pohjois-Savon etäliikunnan tarjontaa (seurat, kunnat, muut yhdistykset, yritykset, muut tahot) yhdelle sivustolle ja viestitään aktiivisesti sivuston olemassaolosta.

Hankkeen tuloksena turvataan ja tuetaan pohjoissavolaisten yhdistysten selviämistä poikkeusolojen yli mahdollisimman hyvät toimintavalmiudet säilyttäen ja/tai hankkeen toimenpiteillä niitä vahvistaen. Hankkeen osallistumaan innostava ja aktivoiva, liikunnallinen toiminta edistää perheiden ja nuorten osallisuutta, kokonaisvaltaista hyvinvointia ja työ- ja toimintakykyä sekä tukee vahvasti arjessa selviytymistä poikkeusoloissa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen pääkohderyhminä ovat:
a) Pohjoissavolaiset yhdistykset, yhdistystoimijat ja yhdistysten työntekijät
- Kohderyhmän tavoittamisessa hyödynnetään Pohjois-Savon Liikunnan omien viestinnän rekistereiden lisäksi erityisesti Pohjois-Savon Järjestöneuvoston edustajien verkostoja (Järjestöneuvostossa on edustettuna 14 eri toimialaa, Pohjois-Savon Liikunnan aluejohtaja on neuvoston puheenjohtaja) ja pohjoissavolaisten kuntien viestintäkanavia

b) Pohjoissavolaiset ja erityisesti haasteellisissa elämäntilanteissa ja syrjäytymisvaarassa olevat perheet ja

c) Pohjoissavolaiset ja erityisesti syrjäytymisvaarassa ja haaasteellisissa elämäntilanteissa olevat nuoret

- Kohderyhmien b) ja c) mahdollisimman laajassa tavoittamisessa, aktivoinnissa ja osallistamisessa tehdään vahvaa viestinnällistä yhteistyötä perheiden ja nuorten osalta Niiralan Kulma Oy: n kanssa ja nuorten tavoittamisen osalta Kuopion Opiskelija-asunnot Oy:n kanssa. Lisäksi viestinnässä hyödynnetään Pohjois-Savon Liikunnan omia viestinnän rekistereitä mm. koulujen ja oppilaitosten ja kuntien suuntaan. Myös hankkeen etäleiriviikonloppujen toimintaa tuottavat seurat ovat aktiivisesti mukana viestinnässä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisinä kohderyhminä ovat edellisen, varsinaisten kohderyhmien a),b), c) -jaottelun mukaisesti:
a) Hankkeen toimenpiteisiin osallistuvien, pohjoissavolaisten yhdistysten toiminnassa mukana olevat ja laajemmin toimintaan osallistuvat sekä yhdistysten yhteistyötahot (mm. kunnille on erittäin tärkeää, että yhdistysten elinvoima säilyy ja yhdistykset pystyvät jatkamaan vaikuttavaa ja monipuolista toimintaansa kuntalaisten hyvinvoinnin edistämistä normaalisti poikkeustilanteen jälkeen)

b) Perheiden tuttavapiirit, asiointitahot ja muut perheiden arkeen kuuluvat tahot (mm. työpaikat, koulut)

c) Nuorten perheet, kaveripiirit, asiointitahot ja nuorten arkeen liittyvät tahot (mm. oppilaitokset)

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 65 800

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 64 351

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 65 800

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 64 351

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Koillis-Savon, Kuopion, Varkauden, Sisä-Savon, Ylä-Savon

Kunnat: Keitele, Rautavaara, Tuusniemi, Kuopio, Suonenjoki, Siilinjärvi, Rautalampi, Sonkajärvi, Vesanto, Kaavi, Lapinlahti, Kiuruvesi, Tervo, Varkaus, Pielavesi, Leppävirta, Vieremä, Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 20

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 25

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa. Hanke kohdistuu tasapuolisesti molempiin sukupuoliin ja hankkeessa toimitaan sukupuolineutraalisti.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa tarkastellaan molempien sukupuolten osallistumista hankkeen toimenpiteisiin ja arvioidaan toteutettujen toimenpiteiden vaikutusta sukupuolten tasa-arvoon.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen toimenpiteissä huomioidaan tasapuolisesti molemmat sukupuolet, mutta tämä ei ole hankkeen päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 2
Usea hankkeen Etäleiriviikonlopuista ja niiden perään tuotettavista haasteista toteutetaan ulkona, erilaisissa osallistujien lähi- ja luontoympäristöissä liikkuen. Osallistujat tutustuvat uusiin ympäristöihin ja lähiympäristöihinsä paremmin. Luonnon tarjomat mahdollisuudet huomataan paremmin ja eri ympäristöjen arvostus ja niistä huolehtiminen lisääntyvät.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 6 4
Hankkeen toimenpiteet toteutetaan lähes kokonaan etäohjatusti ja osallistujat pääsevät osallistumaan toimenpiteisiin suurimmaksi osaksi kotoaan käsin. Ilmastoa kuormitetaan kulkemisen osalta hyvin vähän. Hankkeen myötä etäosallistuminen lisääntyy ja hyviä liikkumisen mahdollisuuksia löydetään aiempaa enemmän koti- ja lähiympäristöistä aiempien, kauempana olevien paikkojen sijaan. Jatkossa yhdistyksille suunnattuja tilaisuuksia ja koulutuksia toteutetaan enemmän etänä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 2
Hankkeen Etäleiriviikonloppujen ja haastetehtävien toteutuksessa liikutaan eri ympäristöissä, tutustuen ja samalla havainnoiden ympäristöjä ja niiden monimuotoisuutta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 4 4
Hankkeen lähes kokonaisuudessaan etäohjatusti toteutettavat toimenpiteet minimoivat kasvihuonekaasujen syntymisen. Osallistujat pääsevät osallistumaan hankkeen toimenpiteisiin kotoaan/kotoaan liikkeelle lähtien. Kulkuneuvoilla kuljetaan korkeintaan hyvin lyhyitä välimatkoja esim. tiettyyn metsäympäristöön. Hankkeen myötä jatkossakin osallistutaan aiempaa enemmän esim. koulutuksiin ja neuvontaan etänä ja perheet ja nuoret liikkuvat jatkossakin enemmän lähiympäristöissään.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
-
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 4
Materiaalihankinnoissa huomioidaan ekologisuus ja esim. tulostaminen minimoidaan ja tulosteita tehdään mahdollisuuksien mukaan kaksipuoleisina. Hankkeessa toimitaan paljon sähköisillä alustoilla ja etäyhteyksin. Infoja ja materiaaleja jaetaan sähköisesti ja viestintää tehdään paljon sähköpostitse ja eri somekanavissa. Osallistuneiden tulostaminen voi vähentyä ja materiaalien sähköinen jakaminen lisääntyä. Jätteiden syntyminen on vähäistä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
-
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 3
Hankkeen toimenpiteet monipuolistavat paikallista ja laajemmin etätoteutusten myötä maakunnallistakin tarjontaa. Toimenpiteet toteutetaan paikallisin resurssein. Välillisesti hanke voi lisätä ja edistää paikallistason yhteistyötä ja uuden toiminnan syntymistä eri puolilla maakuntaa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
-
Liikkuminen ja logistiikka 5 2
Pääsääntöisesti etäohjatusti toteutettava hanke minimoi eri kulkuneuvoin kulkemisen niin kohderyhmään kuuluvien yhdistysten, perheiden kuin nuortenkin osalta. Hanke edistää osallistuvien nuorten ja perheiden liikkumista koti- ja lähiympäristöissä aiempaa enemmän niin hankkeen aikana kuin sen jälkeenkin. Jatkossa etäliikunnan tarjonta voi lisääntyä ja hankkeen toimintamuotoja voi levitä laajemmalle ja yhdistykset voivat saatujen kokemusten myötä toteuttaa omia sisäisiä koulutuksia ja palavereita enemmän myös etänä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 8
Hanke edistää hankkeen kohderyhmien hyvinvointia laaja-alaisesti ja tukee sekä edistää osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemista näissä poikkeusoloissa. Hankkeen toimenpiteet parantavat poikkeustilanteen tiedon saatavuutta tietoa yhteen paikkaan kooten ja päivittäen. Hankkeen luodaan ja pilotoidaan uusia etäosallistumisen ja -harrastamisen mahdollisuuksia. Välillisesti hanke edistää toimenpiteisiin osallistuvien yhdistysten elinvoiman säilymisen ja tukemisen kautta koko yhdistysten jäsenistön hyvinvointia ja hankkeen toimenpiteisiin osallistuneiden nuorten ja perheiden lähipiirien hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 9 7
Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat tasapuolisesti naisiin ja miehiin. Hankkeessa toimitaan sukupuolineutraalisti, suvaitsevaisesti ja tasa-arvoisesti. Hankkeen toimenpiteisiin voivat osallistua taustoiltaan kaikenlaiset yhdistykset, nuoret ja perheet. Välillisesti mm. erilaisuus nähdään aiempaa vahvemmin rikastuttavana asiana.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 8
Hankkeen toimenpiteisiin voivat etänä osallistua yhdenvertaisesti taustoiltaan erilaiset yhdistykset eri puolilta Pohjois-Savoa. Hankkeen Etäleiriviikonloppuihin ja niihin liittyviin haastetehtäviin voivat osallistua yhdenvertaisesti taustoiltaan erilaiset perheet eri puolilta Pohjois-Savoa. Etätoimintaan osallistuminen on osallistujille maksutonta ja kaikille hyvin saavutettavaa. Hankkeen Etäyhdistysillat lisäävät taustoiltaan erilaisten yhdistysten kohtaamista, vuorovaikutusta ja asioiden jakamista poikkeusoloissa. Hankkeella vaikutetaan eriarvoisuuden vähenemiseen ja edistetään yhdenvertaisia osallistumisen mahdollisuuksia.
Kulttuuriympäristö 2 4
Lähiympäristöt, jotkin virkistysalueet ja lähialueen maisemat tulevat osallistuville nuorille ja perheille tutummiksi etäohjatuissa, ulkona toteutettavissa Etäleiriviikonlopuissa ja virkistysalueisiin ja lähialueen maisemiin tutustuminen voi lisääntyä osallistuneiden ja heidän lähipiirien arjessa laajemmin.
Ympäristöosaaminen 1 2
Ympäristötietoisuus ja lähiympäristön tuntemus vahvistuu. Kiinnostus parempaan ympäristön tuntemukseen voi herätä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen toimenpidekokonaisuuden 1 alla toteutettiin kaikille yhdistyksille avointa ja maksutonta etäneuvontaa, etäyhdistys- ja etäkoulutusiltoja sekä koottiin poikkeusoloihin liittyviä tietolähteitä. Yhdistysten etäneuvonta- ja tukipalvelu oli toiminnassa ajanjaksoilla 24.4.-18.6.2020 ja 3.8.-30.9.2020 arkipäivisin klo 8-16. Neuvontapalveluun kirjattiin yhteensä noin 140 neuvonnan toimenpidettä. Etäyhdistys- ja etäkoulutusiltoja toteutettiin yhteensä seitsemän. Iltojen teemoina oli mm. yhdistyksen talous ja kassavirtalaskelma, korona-ajan avustushaut, kriisiviestintä, rahoituskanavat, tunnistautuminen, verotus ja toimijahankinta. Etäiltoihin tuli 143 ilmoittautumista ja etäneuvontapalvelun tavoin osallistumisia tuli eri puolilta Pohjois-Savoa ja laajasti erilaisista yhdistyksistä. Poikkeusolojen vuoksi monen yhdistyksen toiminta oli lamaantuneessa tilassa ja hanke tuki ja edisti toimenpiteillään yhdistysten toimintakykyä ja elinvoimaa mm. eri avustushakujen hyödyntämisen ja hakemisen tukemisen, käynnistyneiden ESR-hankkeiden toteuttamisen tukemisen, poikkeusoloissa eteen tulevien tilanteiden ratkomisen ja laaja-alaisen osaamisen lisäämisen kautta.

Toimintakokonaisuuden 2 alla toteutui perheille ja nuorille suunnatut, viitenä peräkkäisenä viikonloppuna toteutetut ja viiden kuopiolaisen seuran etäohjaamat etäleiriviikonloput ajanjaksolla 16.5.-14.6.2020 ja kunkin viikonlopun perään liikuntahaasteet. Lisäksi hankkeessa koottiin etäliikunnan tarjontaa. Etäleiriviikonloppujen osallistumisen maksuttomuus ja etätoteutus mahdollistivat osallistuminen eri puolilta Pohjois-Savoa ja toimintaan tulikin osallistumisia 16 eri paikkakunnalta. Viikonloppukohtaiset osallistujamäärät vaihtelivat 238-306 välillä ja toimintaan osallistui 95 eri perhettä. Uudella yhteistyöllä luodut ja täysin uutena toimintamuotona käynnistyneet etäleiriviikonloput olivat tarpeeseen tullut, monipuolisuudellaan mielenkiintoinen ja poikkeusoloissakin osallistumaan aktivoiva tuote, jolla saatiin perheitä viettämään aikaa ja liikkumaan yhdessä ja siten vahvistettiin hyvinvointia. Etäleiriviikonlopuista rakentui helposti levitettävä ja erilaisiin käyttötarkoituksiin monistettava yhteistyön tuote. Yleisesti hanke kehitti paljon niin kaikkien osallistuneiden, mukana olleiden seurojen ja yhdistysten kuin hankehenkilöstönkin digiosaamista ja käytännön digitaitoja ja saadut opit hyödyttävät laajasti jatkossa.