Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22009

Hankkeen nimi: Työllisyyden palvelutori

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2020 ja päättyy 30.4.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kuopion kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0171450-7

Jakeluosoite: PL 228

Puhelinnumero: 0447183999

Postinumero: 70101

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: http://www.kuopio.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Laura Kukkonen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Palvelutoripäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: laura.mirjami.kukkonen(at)kuopio.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0447183999

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Työllisyyden palvelutori -hankkeella kootaan työllisyyden edistämiseen liittyvät ohjaus- ja neuvontapalvelut helposti tavoitettavaksi kokonaisuudeksi yhdelle luukulle. Palvelutori on nähtävä ennen kaikkea Kuopion kaupungin koordinoimana integraatioalustana, jossa eri toimijat yhdessä järjestävät tarvittavat palvelut asiakaslähtöisesti. Palvelutorille kootaan nuorten ohjaamo -palvelut, aikuisten ohjaus- ja neuvontapalvelut sekä osa muuttajapalveluista.
Hankkeen tavoitteena on 1) rakentaa matalan kynnyksen toimintamalli työllisyyttä edistäville ohjaus- ja neuvontapalveluille kohderyhmän erilaiset tarpeet huomioiden, 2) käynnistää yhden luukun palveluperiaatteella toimiva palvelutori Kuopion keskustaan torin laidalle ja 3) vakiinnuttaa palvelutorin toiminta osaksi kuopiolaista työllisyyden edistämisen palveluekosysteemiä.

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat kaikki työikäiset Kuopiossa asuvat henkilöt. Nuorten ohjaamon toiminta suunnataan 15-29 vuotiaille ja aikuisten ohjaus- ja neuvontapalvelut 30-65 vuotiaille henkilöille. Hankkeen varsinaiseen kohderyhmään kuuluvat myös palvelutorin toimintakonseptin toteutukseen liittyvä henkilöstö sekä heidän taustayhteisönsä. Henkilöstöä tulee mm. Kuopion kaupungilta, TE-toimistosta, Kelalta, oppilaitoksista ja järjestöistä. Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat alueen työnantajat yksityisellä, julkisella ja kolmannella sektorilla.

Hankkeen tuloksena syntyy palvelutori, jonne integroidaan nuorten ohjaamo, aikuisten ASKEL ohjaus- ja neuvontapalvelut sekä osa muuttajapalveluista. Palvelutori sisältää fyysisen toimintaympäristön lisäksi tarvittavat toimintamallit, tarjottavat palvelut ja toimijaverkostot. Hankkeen välittömänä vaikutuksena työikäisille suunnatut työllisyyttä edistävät ohjaus- ja neuvontapalvelut jäsentyvät ja paranevat. Pitkän aikavälin vaikutuksena ehkäistään nuorten työttömyyttä sekä vähennetään rakennetyöttömyyttä kaikissa ikäluokissa. Työvoimareservin saaminen nykyistä tehokkaammin työmarkkinoille turvaa myös osaavan työvoiman saatavuutta alueella sekä edistää yksilötasolla kuopiolaisten hyvinvointia ja toimeentuloa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen ensisijaisena varsinaisena kohderyhmänä ovat kaikki työikäiset Kuopiossa asuvat henkilöt.
Nuorten ohjaamon toiminta suunnataan 15-29 vuotiaille ja aikuisten ohjaus- ja neuvontapalvelut 30-65 vuotiaille henkilöille. Kohderyhmä käsittää myös maahanmuuttajataustaiset henkilöt, vaikkei sitä hankesuunnitelmassa erikseen korosteta.

Hankkeen varsinaiseen kohderyhmään kuuluvat myös palvelutorin toimintakonseptin toteutukseen liittyvä henkilöstö (70-80 henkilöä) sekä heidän taustayhteisönsä. Henkilöstöä tulee mm. Kuopion kaupungilta, TE-toimistosta, Kelalta, oppilaitoksista ja järjestöistä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat alueen työnantajat yksityisellä, julkisella ja kolmannella sektorilla.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 2 886 158

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 1 733 307

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 3 607 696

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 2 166 632

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion

Kunnat: Kuopio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Asemakatu 38-40, 3. kerros

Postinumero: 70100

Postitoimipaikka: Kuopio

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 40

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 23

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 1000

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Nuorten miesten syrjäytyminen on monessa eri yhteydessä todettu isoksi haasteeksi, joten hankkeessa kiinnitetään huomiota erityisesti nuorten miesten syrjäytymisen ehkäisyyn.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Erityisesti nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä ja työttömyyden alentamiseen liittyvissä toimissa on huomioitu sukupuolten erilainen tilanne suhteessa alueen työmarkkinoihin.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on työllisyyden edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Asia ei ole olennainen hankkeen toteuttamisen kannalta
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Asia ei ole olennainen hankkeen toteuttamisen kannalta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Asia ei ole olennainen hankkeen toteuttamisen kannalta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Asia ei ole olennainen hankkeen toteuttamisen kannalta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Asia ei ole olennainen hankkeen toteuttamisen kannalta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Asia ei ole olennainen hankkeen toteuttamisen kannalta
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Asia ei ole olennainen hankkeen toteuttamisen kannalta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Hanke tekee yhteistyötä alueen elinkeinoelämän kanssa, mutta sen kehittäminen ei ole hankkeen tavoitteena.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Hankkeen tavoitteena on kehittää työllisyyden edistämisen palveluekosyysteemiä ja siihen kuuluvia palveluja.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Hankkeessa kehitetään digi- ja etäpalveluja, mutta liikkumiseen liittyvät tavoitteet eivät ole kehittämistyön keskiössä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Hankkeen avulla edistetään kuopiolaisten työllistymismahdollisuuksia ja tuetaan hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Asia ei ole hankkeen tavoitteena
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 4 4
Hankkeen toiminta parantaa myös muualta Kuopioon tulleiden palvelutarjontaa. Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus ei kuitenkaan ei ole hankkeen tavoitteena.
Kulttuuriympäristö 0 0
Asia ei ole olennainen hankkeen toteuttamisen kannalta
Ympäristöosaaminen 0 0
Asia ei ole olennainen hankkeen toteuttamisen kannalta

9 Loppuraportin tiivistelmä

-