Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22011

Hankkeen nimi: Liikunnallisten etätoimintamuotojen luominen ja pilotointi poikkeusoloissa.

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2020 ja päättyy 30.9.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Puijo Wolley Juniorit ry

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 1088208-6

Jakeluosoite: Haapaniemenkatu 10 A

Puhelinnumero: 0503066889

Postinumero: 70100

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: http://www.puijowolley.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Hänninen Heidi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toiminnanjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: heidi.hanninen(at)puijowolley.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0503066889

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Lentopalloseura Puijo Wolleyn kausi 2019-20 keskeytyi Korona-viruksen tuomien nopeiden muutosten vuoksi. Samalla päättyi seuran eri-ikäisten harrastajien viikoittainen liikuttaminen ja eri seuratoimijajoukkojen kohtaamiset ja yhteiset tilaisuudet.

Hankeen tavoitteena on poikkeustilanteessa aktivoida kaiken ikäisiä liikunnan lisäämiseen kotioloissa tai kodin läheisyydessä. Tämän pilottihankkeen avulla saadaan luotua yleisesti kopioitavissa oleva etäyhteyksiin perustuva malli, jota voidaan hyödyntää mm. vähävaraisten ja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten yhteisölliseen osallistamiseen ja liikunnan kasvattamiseen. Samalla pilotoidaan uutena toimintamallina koko seuratoimintaverkostolle etäyhteydellä toteutettavat seuran infotilaisuudet.

Poikkeusoloihin rakennetaan uutena nuorten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä tukevat toimintamuodot. Nuoret ovat hankkeen alusta lähtien tärkeässä roolissa ja mukana jo harjoitussisältöjen suunnittelussa. Samalla he saavat ohjaajakokemusta sekä suunnittelutyöstä ja etätyöskentelystä monipuolista oppia. Tärkeimpänä he aktivoivat toinen toisiaan liikkumaan ja lisäämään hyvinvointia. Näin nuoret saavat hankalassa poikkeustilanteessa uudella tavalla vuorovaikutusmahdollisuuksia toisiin nuoriin ja sisältöä elämään.

Perheiden liikuttaminen on tärkeänä osana hanketta. Monipuolisen liikkumisen mahdollistamisessa ovat kotona käytössä olevat välineet, mutta nuoria ohjaajia innostetaan keksimään uusia liikuntavälineitä ja jakamaan tietoa eteenpäin. Hankkeen myötä vähävaraisille mahdollistetaan harjoitusvälineiden lainaaminen seuran kautta.

Hankkeella lisätään nuorten ja seuratoimijoiden etäyhteyksien käytön osaamista. Käyttäjille ilmaisilla sovelluksilla mahdollistetaan helposti toteutettava vuorovaikutus hankkeen osallistujien kesken yhteiskunnallisesta asemasta riippumatta. Hankkeen sisällöstä informoidaan nykyiset seuran jäsenet, ohjaajat ja perheet, ja kootaan seuran verkkosivuille informaatiokoosteet ja ohjeet. Uusia liikkujia kutsutaan aktiivisesti mukaan Kuopion kaupungin verkostojen ja seuran yhteistyökumppaneiden kautta.

Hankkeen konkreettisena päätoimenpiteenä luodaan etäyhteyksiin perustuva vuorovaikutusperustainen, yhdessä useaa eri some-kanavaa, videoneuvottelu/webinaari-ohjelmistoa ja internetin kotisivuja hyödyntävä liikunta-alusta. Liikunta-alustan avulla nuorten aktivointiin käytetään some-kanavia, joissa tehokeinoina tuotettuja liikunnan eri osa-alueiden harjoitteita, haastetehtäviä, aktiivisuudesta palkitsemisia ja asiantuntijoiden palveluja. Perheiden aktivointiin tuotetaan ja julkaistaan materiaalia liikuntaharjoitteista ja haasteista kattaen koko perheen vähän liikkuvista perheistä aktiiviharrastajiin.

Hankkeen kaikki sisältö ja osallistuminen ovat osallistujille maksuttomia ja siten tasavertaisen osallistumisen mahdollistavia. Perheen yhdessä tekemä liikunta ja heille tarjotut liikuntasisällöt tuovat tärkeää vaihtelua ja sisältöä päivien rytmitykseen ja lisäävät henkistä ja fyysistä hyvinvointia.

Hankkeen aikana nuoria kannustetaan ja palkitaan eri tavoin. Ohjaamisesta maksetaan korvaus. Aktiivisuudesta palkitaan konkreettisilla nuorten itse ideoimilla tavoilla ja seuratoiminnan vetovoimaa lisätään positiivisen toiminnan myötä sitoutumisen varmistamiseksi.

Tämä hanke on onnistunut, kun seurassa on syksyllä aktiiviset, sitoutuneet ja sosiaaliset nuoret valmiina alkavaan kauteen. Harrastaminen jatkuu sekä seurantoiminnassa aiemmin mukana olleilla, että hankkeen myötä innostuneilla uusilla nuorilla. Seuralla on laajempi ja osaava ohjaajaverkosto ja voimme tarjota harrasteryhmiä isommalle osallistujamäärälle mm. perheliikuntaryhmät. Lisäksi seurassa on työntekijät töissä ja seura elinvoimainen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinainen kohderyhmä ovat nuoret ja perheet. Kaikille nuorille ikää, yhteiskunnallista asemaa, tai liikuntataustaa katsomatta on samanlainen mahdollisuus osallistua ohjattuun ja osallistavaan toimintaan. Myös nuorten oman tuotetun materiaalin jakaminen tehdään helpoksi. Nuorten kanssakäyminen etäyhteyksien avulla tehdään myös helpoksi. Tavoitteena on tavoittaa sekä seuratoiminnassa jo mukana olevat, kuin myös seuratoiminnan ulkopuolella olevat nuoret. Ohjausta varten tehtävä materiaali, live-yhteydet, sosiaalinen kanssakäyminen ja yhdessä tehtävät ryhmäharjoitukset toteutetaan nuorille suunnatulla tavalla. Pyrkimyksenä on lisätä liikuntaa ja sosiaalista kanssakäymistä nyt poikkeusolojen aikana. Tämän pilottihankkeen avulla saadaan luotua myös toimiva monistettava malli millä tavoitetaan ja aktivoidaan nuoria myös tulevaisuudessa.
Hankkeen käynnistyessä tehdään suunnitelma siitä, miten nuoret tavoitetaan tehokkaimmin. Kartoitetaan parhaat ja eniten käytetyt sosiaalisen median kanavat nuorten keskuudessa ja luodaan aikataulu kohderyhmän tavoittamiseksi. Nykyisen sosiaalisen median suuren käytön vuoksi kiinnostuksen aiheuttava materiaali täytyy olla tarpeeksi erilainen ja kiinnostavalla tavalla toteutettu, jotta saadaan mukaan mahdollisimman paljon seuraavia nuoria. Lisäksi materiaalia on tuotettava runsaasti ja julkaistava säännöllisesti. Nuorten sosiaalisen kanssakäymisen mahdollistaminen kaikilla some-kanavilla materiaalia kommentoiden lisää sitoutumisen määrää. Live-yhteydet ja oma vaikuttaminen harjoitusten sisältöön, sekä asiantuntijoiden kanssa tapahtuva keskustelu kasvattaa nuorten vuorovaikutusmahdollisuuksia. Nuorille mahdollistetaan itselle sopivan sitoutumisen asteen ja oman liikkumisen tason mukaisesti harjoitussisällöt tuottamalla materiaalia valmiiksi eritasoisille liikkujille.
Nuorten aktivointiin käytetään tehokeinoina haastetehtäviä, aktiivisuudesta palkitsemisia ja asiantuntijoiden palveluja. Suunnitellessa nuorten mahdollisimman laajaa tavoittamista otetaan huomioon materiaalin kiinnostavuus, helppo toteuttaminen ja uusi näkökulma. Toteuttamalla materiaali ja sosiaalisen kanssakäymisen mahdollisuus kiinnostavaksi saadaan hankkeesta uusille harrastajille viestittäminen toteutettua nuorten keskuudessa nuorten itsensä kautta.

Perheet yksikköinä tavoitetaan tehokkaasti tuottamalla materiaalista ja haasteista lyhyesti ja innostavasti perheen kaikki kohderyhmät tavoittavia some-julkaisuja. Pelkästään jo nuorten kautta tavoitetaan suuri osa perheistä, mutta lisää tehokkuutta hankkeen terveysvaikutuksiin saadaan some-julkaisujen tavoittaessa nuorten lisäksi myös lapset ja vanhemmat. Koko perheen yhteinen tavoittaminen ja liikkuminen on poikkeusolojen aikaan etätöiden, lomautusten ja kotiopetuksen myötä entistä tärkeämpää. Perheiden arkeen saadaan näin yhteistä, päivää aikatauluttavaa, terveyttä edistävää ja innostavaa yhteistä tekemistä. Myös poikkeusolojen jälkeen perheen yhdessä liikkuminen on etäyhteyksien perustuvan konseptin avulla helppoa. Vuorovaikutukseen perustuvan Liikunta-alustan avulla saadaan myös palautetta poikkeusolojen jälkeiseen mahdolliseen perhetoiminnan aloittamiseen seurassa.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisinä kohderyhminä ovat seuran ohjaajat ja aikuiset liikkujat. Hankkeen kautta ohjaajat oppivat uuden toimintaympäristön hyödyntämisen liikkujien vuorovaikutuskanavana ja oma henkilökohtainen osaaminen monipuolisten etäohjelmien hallinnan kautta kasvaa samalla. Hankkeen aikana ohjaajien osaamisen täydennykseksi järjestetään heille etäkoulutusta mm. fyysisen, henkisen ja ravintovalmennuksen osa-alueista.

Hankkeen harjoitusmateriaaliin oteaaan huomioon monipuolinen liikuntasisältö ja aktivointi myös yksittäiselle aikuisliikkujalle. Lomautus tai muu syy työelämästä poissa olemiseen passivoi helposti. Hankkeen tarjoamat liikuntasisällöt tuovat matalankynnyksen aloitusmahdollisuuden ylläpitää tai aloittaa liikuntaa jokapäiväisessä elämässä samalla parantaen henkistä jaksamista.

Puijo Wolley on tiiviissä yhteistyössä maakunnan muiden juniorilentopalloseurojen kanssa. Nämä muut seurat toimivat pienemmillä paikkakunnilla ja ovat osana paikkakuntien yleisseuroja. Näitä seuroja infotaan hankkeesta ja aktivoidaan osallistumaan mukaan jakamalla tietoa eteenpäin seuran jäsenille ja paikkakunnillaan. Tavoitteena on saada viisi(5) seuraa mukaan.

Lisäksi välillistä vaikutusta on hankkeeseen osallistuvien nuorten perheisiin ja mukana olevien perheiden ja aikuisliikkujien lähipiiriin kun heidän hyvinvointi ja jaksaminen paranevat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 44 660

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 39 426

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 44 660

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 39 426

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Koillis-Savon, Kuopion, Sisä-Savon, Ylä-Savon

Kunnat: Kaavi, Siilinjärvi, Suonenjoki, Kiuruvesi, Rautalampi, Kuopio, Tuusniemi, Vesanto, Pielavesi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 5

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 4

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Sukuopuolinäkökulma on huomioitu hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa. Kaikki hankkeen toimenpiteet ja sisällöt kohdistuvat yhtäläisesti molempiin sukupuoliin. Hanke on sukupuolineutraali.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa seurataan ja aktivoidaan molempia sukupuolten osallistumaan liikkumaan sekä osallistumaan suunnitteluun ja toteutukseen. Arvioidaan millaiset vaikutukset hankkeella on sukupuolten tasa-arvoon.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Kaikessa hankkeen sisällössä huomioidaan molemmat sukupuolet yhtäläisesti, ei varsinainen päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 7
Liikuntasuoritukset toteutetaan kotioloissa, joitakin liikuntamalleja tai yksilön harjoituspaikkoja voi valikoitua metsään tai ulkoilureiteille. Välillisenä vaikutuksena voi joku liikkuja innostua luonnossa liikkumisesta ja ulkoilusta aiempaa enemmän. Poikkeustilanteen pitkä kesto lisää motivaatiota ulkoiluun.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 6 8
Hankkeen liikuntasuoritukset voi suorittaa kotona ja kodin lähiympärisössä. Tämä karsii liikennehaitat kokonaan pois. Välillisenä vaikutuksena opitaan tekemään omatoimisesti treenejä kotiympäristössä, mikä vähentää myös myöhemmin riskien vähenemistä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 0
Ei varsinaista vaikutusta. Ulkona toteuttavia harjoituksia voi toteuttaa myös metsässä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 5 7
Kuormitus vähenee kun kulkeminen harjoituspaikoilla jää pois tai koko perhe siirtyy yhdessä esim. ulkoilureitille samassa autossa. Kannustetaan myös hyötyliikuntaan mahdollisilla siirtymätaipaleilla. Välillisesti hankkeen myötä opitaan uusia toimintatapoja jotka kuormittavat luontoa vähemmän.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 8
Materiaaleissa hyödynnetään jo olemassa olevia tai käyttöön jatkossakin jääviä. Välillisesti pitkälle tulevaisuuteen kestävät välineet ovat harrastajien käytössä jatkossa ja siten vaikuttavat harrastamisen monipuoliseen sisältöön ja saatavuuteen edelleen. Hankkeessa hyödynnettään sähköistämateriaalia joka jää myös hankkeen jälkeen hyödynnettäväksi liikkujille.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 9
Hankkeessa käytetään paikallisia ohjaajia ja osaamista sekä ostopalveluna käytettävät henkilöt ovat paikallisia yrittäjiä. Välillisesti hankkeen yrittäjien palveluille voi syntyä uusia asiakkaita kun tuotteet ja henkilöt tulevat tutuiksi ja syntyy myönteisiä kokemuksia. Seura voi saada hankkeen mukana tulevista uusista liikkujista harrastajia toimintaan.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 7
Seuran tarjoamat liikuntapalvelut monipuolistuvat ja tulevat hankkeen myötä tutuiksi laajasti. Myös hankkeen paikalliset asiantuntijat tarjoavat kaikentasoisille liikkujille palveluitaan verkkoympäristössä. Välillisesti seuran toiminta monipuolistuu verkkoympäristön aktiivisen käyttöönoton myötä ja parantaa yhteisöllisyyttä ja seuratoimijoiden sitouttumista erinomaisesti. Hanke tarjoaa uusille liikkujille seurasta vetovoimaisemman ja harrastamiseen ja osallistumiseen seuran toimintaan.
Liikkuminen ja logistiikka 7 9
Liikuntaharrastukseen siirtyminen jää kokonaan tai vähenee lähes tyystin hankkeen suorituspaikkojen ollessa kotona, kotiympäristössä toteuttavaa. Hankkeessa totutut uudet käytännöt jäävät monelle myös jatkossa toimintatavoiksi. Verkkoympäristön tarjoamat liikuntasisällöt monipuolistavat yksilön ja perheiden arkea ja lisäävät jaksamista.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 8
Hanke tarjoaa monipuolisesti liikuntaa ja sosiaalisia toimintamalleja syrjäytyneille tai syrjäytymisvaarassa oleville. Poikkeustilanne passivoi kaiken ikäisiä ja hanke tuo uusin keinoin liikunnan sen myötä hyvinvointia lapsista aikuisiin. Välillisesti liikuntaharrastukset koetaan motivoivina elämäntapoina ja lisäävät sosiaalisia kontakteja.
Tasa-arvon edistäminen 8 8
Hankkeen kaikki sisältö on sukupuolineutraalia ja osallistumismahdollisuudet yhdenvertaiset. Hankkeessa ovat tervetulleita liikkumaan eri taustaiset henkilöt ja perheet. Välillisesti hanke tuo suvaitsevaisuutta ja yhdessä tekemisen mahdollisuuksia kaikille mukanaolijoille niin liikujille kuin sisältöä tuottaville toimijoille.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 9 8
Hanke liikuttaa tasavertaisesti eri henkilöitä, perheitä. Osallistuminen on maksutonta kaikille ja helposti saavutettavissa. Hanke tarjoaa liikuntaa,osallistumista, vuorovaikutusta ja siten hyvinvointia poikkeustilanteessa mutta välillisesti positiivisten vaikutusten ja opittujen tapojen myötä vaikuttaen arkeen jatkossa.
Kulttuuriympäristö 5 3
Julkisten liikuntapaikkojen sulkeutumisen vuoksi poikkeustilassa virkistysalueet ja luonnossa liikkuminen lisääntyy. Hankkeessa kannustetaan liikunnan lisäämiseen. Välillisesti retkeily ja luonnossa liikkuminen opitaan uutena tai uudestaan ajanviettotavaksi.
Ympäristöosaaminen 2 0
Tietoisuus lisääntyy ympäristöstä

9 Loppuraportin tiivistelmä

Lentopalloseura Puijo Wolleyn kausi 2019-20 keskeytyi Korona-viruksen tuomien nopeiden muutosten vuoksi. Samalla päättyi seuran eri-ikäisten harrastajien viikoittainen liikuttaminen ja eri seuratoimijajoukkojen kohtaamiset ja yhteiset tilaisuudet. Hankkeen tarkoituksena oli aktivoida kaiken ikäisiä sekä perheitä liikkumaan fyysisen harjoitustoiminnan keskeydyttyäkin etäyhteyksien avulla.

Seura sai hankkeen avulla luotua etäyhteyksiin perustuvan toimintamallin, jonka avulla se pystyy nyt liikuttamaan paitsi omia junioreitaan myös kaikenikäisiä ja tasoisia liikunnasta kiinnostuneita ihmisiä. Hankkeen tavoitteen mukaisesti nuoria osallistettiin niin suunnittelussa kuin toteutuksessakin. Eri ikäisiä sekä eri sukupuolta edustavia nuoria seuran sisältä käytettiin liikunta-alustan videoiden suunnittelussa sekä itse toteutuksessa joko kuvaamassa tai kuvattavana ohjaajan kanssa. Nuoret saivat ohjaamisesta korvauksen ja kaikkien hankkeeseen osallistuneiden kesken arvottiin palkintoja.

Tavoitteena oli mahdollistaa liikkuminen matalalla kynnyksellä, innovatiivisuuteen tässä kannustettiin. Lopulta kaikki liikunta-alustan videoiden harjoitteet suunniteltiin niin, että henkilö pystyy ne toteuttamaan lähes tai kokonaan ilman välineitä. Ne välineet ja esineet, joita videoissa käytettiin, olivat sellaisia, joita perheiltä usein kotoa tai läheltä pihapiiristä löytyy kuten pihakeinu tai penkki. Lisäksi seura mahdollisti välineiden lainaamisen kesän ja koko hankeajan kaikille halukkaille.

Liikunta-alusta rakennettiin Youtubeen, joka on monille nuorille ja vanhemmillekin jo hyvin tuttu. Kanavalle ohjattiin ihmisiä seuran nettisivujen, hankkeen omien nettisivujen sekä sosiaalisen median kanavien kautta. Hankkeesta informoitiin seuran toimijoita sekä nuorten vanhempia vielä erikseen seuran toimintojen yhteydessä. Lisäksi hankkeessa hyödynnettiin yhteistyökumppanimme Pohjois-Savon liikunnan verkostoja laajemman yleisön tavoittamisessa.

Hankkeen päätavoitteena oli, että seurassa on syksyllä aktiiviset, sitoutuneet ja sosiaaliset nuoret valmiina alkavaan kauteen. Harrastaminen jatkuu sekä seurantoiminnassa aiemmin mukana olleilla, että hankkeen myötä innostuneilla uusilla nuorilla. Seuralla on laajempi ja osaavampi ohjaajaverkosto ja voimme tarjota harrasteryhmiä isommalle osallistujamäärälle. Lisäksi seurassa on työntekijät töissä ja seura elinvoimainen. Kausi käynnistyy suunnitelmien mukaan ja kerhotoiminnat sekä muut pyritään järjestämään kaikkien turvallisuus huomioiden.

Hankkeen tavoitteisiin päästiin, sillä seuran harrastajamäärä on pysynyt lähes saman viime kaudesta, jokaisella ikäryhmällä ja joukkueella on oma valmentaja ja uusia ihmisiä on saatu mukaan seuran toimintaan. Erityinen huomio voidaan luoda yläasteikäisten tyttöjen ikäryhmään, jossa on tapahtunut normaalia suurempaa kasvua. Lisäksi ryhmässä on täysin uusia harrastajia enemmän kuin koskaan ennen.