Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22016

Hankkeen nimi: Porukalla!

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 15.4.2020 ja päättyy 31.10.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Mikkelin kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0165116-3

Jakeluosoite: Maaherrankatu 9-11

Puhelinnumero: 015 1941

Postinumero: 50100

Postitoimipaikka: Mikkeli

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Petra Turunen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mikkeli(at)hopeyhdistys.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0505842874

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Porukalla! hankkeessa haetaan verkostona käytännön ratkaisuja asukkaiden poikkeusolojen tarpeisiin. Hanke toteutetaan Essoten toimialueella: Mikkeli, Juva, Mäntyharju, Puumala, Pertunmaa, Hirvensalmi ja Kangasniemi. Hanketta on suunniteltu laajana verkostona ESSOTE:n alueen kuntien, Mikkelin tuomiokirkko seurakunnan ja alueen muiden seurakuntien, kolmannen sektorin toimijoiden, osallisuushankkeiden ja vapaaehtoisten kanssa (Naapuriapu Mikkeli -ryhmä). Hankkeessa vahvistetaan jo käytössä olevia osallisuutta lisääviä kolmannen sektorin toimijoiden avun ja tuentarjoamisen malleja, jotka tukevat viranomaisten (Essoten, kuntien ja seurakuntien) tarjoamia palveluita. Hanke tarjoaa matalan kynnyksen mahdollisuuden osallistua vapaaehtoisena toiminnan toteuttamiseen.

Kohderyhmänä ovat nuoret ja työikäiset, erityisesti vähävaraiset perheet ja heikoimmassa olevat asukkaat. Välillisinä kohderyhminä ovat lapset ja ikäihmiset.

Hankkeen tavoitteena on:
- koota toimijoiden verkosto ja tarjota verkostona tukea ja apua Korona –epidemian aiheuttamissa poikkeusoloissa haasteellisessa asemassa oleville.
- kehittää osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja toimintakykyä edistävää etä- ja digitaalisia palveluita
- kehittää vapaaehtoistoimintaa poikkeusoloissa ja tarjota auttamisen mahdollisuuksia
- luoda mahdollisuuksia luovan toiminnan toteuttamiseen

Hankkeessa hyödynnetään etä- ja digitaalisia välineitä yhteisöllisyyden tukemisessa. Lisätään verkostossa toimijoiden välistä yhteistyötä ja otetaan käyttöön kriisitilanteeseen sopivat verkostomaiset toimintamuodot, joita voidaan jatkaa sopivassa mittakaavassa poikkeusolojen jälkeen. Vahvistetaan ja lisätään perhe- ja nuorisotyön muotoja kolmannen sektorin ja vapaaehtoistoiminnan kautta. Huomioidaan toiminnassa mielenterveys-, päihde- ja kriisityö, liikunta ja kulttuuri. Luodaan ansaintamahdollisuuksia luoville aloille ostopalveluin yhteisöllisyyden, osallisuuden ja toimintakyvyn tukemiseksi.

Hanke arvioi laajan yhteistyökumppaniverkostonsa avulla jatkuvasti poikkeustilanteen synnyttämiä tarpeita hankkeen toiminta-alueella ja kohdentaa ostopalveluresurssia joustavasti tyydyttämään näitä tarpeita. Samalla palveluostoin voidaan tukea vaikeassa tilanteessa olevia yrittäjiä ja luoda heille ansaintamahdollisuuksia tilanteessa, jossa normaali palvelukysyntä on heikentynyt.

Hanketta toteutetaan osana toimijaverkoston omaa perustoimintaa sekä verkostona yhteisenä toimintana. Hankkeen toimintaa koordinoidaan kahden toimitilan kautta. Toinen on Hope ry:n tilat Pomonkadulla ja toinen Viadian toimitilat Moisiossa. Hope ry kautta toiminta keskittyy erityisesti perheiden tukemiseen ja Viadian kautta toiminta huomioi myös muut vaikeassa asemassa olevat asukkaat. Viadian tiloista käsin organisoidaan mm. kauppojen hävikkiruoan jakaminen: pussitus ruokakasseihin ja vienti koordinoidusti asiakkaille.

Hankkeesta tiedotetaan yhteisen verkkosivuston ja sosiaalisen median kautta. Sisäinen viestintä toteutetaan sähköpostein ja sosiaalisen median palveluin. Teams- ympäristössä (Teams) pidetään verkoston palaverit, kirjataan suunnitellut toimenpiteet ja toteutuneet toiminnot.

Hanke kokoaa toimijat yhteen. Mikkelin kaupunki hallinnoi hankkeen ja Meijän Mikkeli -hanke tukee hankkeen toteuttamista, avustaa maksatuksessa ja kilpailuttamisessa.

Hankkeeseen palkataan kaksi päätoimista työntekijää. Hankkeen ostopalvelut tarjoavat monipuoliset mahdollisuudet tukea heikoimmassa asemassa olevia ja lisää mahdollisuuksia luovien alojen toimijoille tuottaa ratkaisuja osallisuuden, työkyvyn ja yhteisöllisyyden lisäämiseksi.

Hankkeen tuloksena syntyy toimintamalli, jota voidaan hyödyntää myös vastaavissa haasteellisissa tilanteissa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat nuoret ja työikäiset, erityisesti vähävaraiset perheet ja haasteellisessa asemassa olevat perheet.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Lapset ja ikäihmiset

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 250 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 198 808

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 250 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 198 808

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin, Pieksämäen

Kunnat: Puumala, Mikkeli, Kangasniemi, Hirvensalmi, Mäntyharju, Juva

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 9

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa on tehty toimintaympäristö analyysi sukupuolinäkökulmasta. Tilanne on poikkeuksellinen ja tutkittua tietoa poikkeustilanteesta ei ole saatavilla. Aikaisemman kokemuksen perusteella (Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä ja Meijän Mikkeli) voidaan sanoa, että naiset hakeutuvat palvelujen piiriin ja pyytävät apua miehiä helpommin. Hankkeessa on mietitty yksinäisten syrjäytyneiden miesten roolia ja aktiivista mukaan saamista esim. avun tarjoajan roolissa. Hanketta toteutetaan sukupuolten tasa-arvon mukaisesti.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Ihmiset kohdellaan ihmisinä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen toimenpiteet ovat kaikille avoimia.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei hankkeen toteutuksen kannalta oleellinen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei hankkeen toteutuksen kannalta oleellinen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei hankkeen toteutuksen kannalta oleellinen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei hankkeen toteutuksen kannalta oleellinen.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei hankkeen toteutuksen kannalta oleellinen.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 4
Hankkeessa hyödynnetään hävikkiruokaa. Hankkeessa huolehditaan materiaalien osalta asianmukaisesta kierrätyksestä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei hankkeen toteutuksen kannalta oleellinen.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 6
Hankkeella tuetaan alueen asukkaiden osallisuuden ja toimintakyvyn ylläpitoa haasteellisissa olosuhteissa. Hyvinvoivat asukkaat edistävät välillisesti elinkeinorakenteen kestävää kehittymistä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 6
Ostopalveluiden avulla tuetaan kansalaislähtöisesti tuotettujen aineettomien tuotteiden ja palveluja kehittymistä.
Liikkuminen ja logistiikka 4 4
Hanke vähentää ihmisten liikkumisen tarvetta järjestämällä etä- ja digitoimintaa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Hankkeessa pyritään edistämään kansalaisten osallisuutta vapaaehtoistoimintaan ja tuetaan hyvinvointia haasteellisissa olosuhteissa
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Huolehditaan heikommassa asemassa olevista
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 8
Kaikilla on mahdollisuus kriisiapuun
Kulttuuriympäristö 4 4
Tarjotaan kulttuuripalveluita
Ympäristöosaaminen 2 2
Hanketoiminnan kautta voidaan edistää asukkaiden tietoisuutta ympäristön mahdollisuuksista, kun he tutustuvat alueen ympäristön tarjoamiin virkistysmahdollisuuksiin ulkona liikkuessa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Porukalla! hankkeessa vastattiin korona ajan poikkeusolojen aiheuttamiin haasteisiin Essoten toiminta-alueella: Mikkeli, Pertunmaa, Juva, Mäntyharju, Hirvensalmi ja Kangasniemi. Aineellista ja henkistä tukea tarjottiin 17 toimijan verkostona, jossa mukana aktiivisesti yhteensä 75 henkilöä. Hankkeessa kehitettiin osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja toimintakykyä edistäviä toimia haastavassa asemassa olevien asukkaiden sekä etä- ja digitaalisia palveluita erityisesti kriisi- päihde- ja mielenterveys asiakkaiden tarpeisiin. Vahvistettiin käytössä olevia toimintoja sekä kehitettiin verkostoyhteistyötä. Hanke tarjosi merkittävän lisäresurssin haasteellisessa tilanteessa olevien tukemiseen.

Hankkeeseen palkattiin kaksi päätoimista työntekijää. Kohderyhmänä olivat nuoret ja työikäiset, erityisesti vähävaraiset perheet ja heikoimmassa asemassa olevat asukkaat. Välillisinä kohderyhminä ovat lapset ja ikäihmiset.

Hankkeessa luotiin uutta toimijoiden välistä yhteistyötä ja otettiin käyttöön poikkeusolosuhteisiin sopivat verkostomaiset toimintamuodot. Vahvistettiin perhe- ja nuorisotyön muotoja tapahtumineen, uusien toiminnoin ja verkkopalveluin kolmannen sektorin ja vapaaehtoistoiminnan yhteistyönä. Hankkeessa luotiin ansaintamahdollisuuksia luoville aloille ostopalveluin yhteisöllisyyden, osallisuuden ja toimintakyvyn tukemiseksi. Toteutettiin yhteensä 20 osallisuutta edistävää palvelua ja toimintaa. Porukalla! -hankkeen kautta on luotu verkoston kanssa yhteisiä pysyviä toimintatapoja ja opittu eri toimijoiden tuottamien palveluiden hyödyntämistä kaikkien omissa asiakaskunnissa myös palveluohjauksen kautta.
Luovan toiminnan mahdollisuuksia on edistetty varsinkin erilaisten tapahtumien kautta, vapaaehtoistyön kautta, jakamalla tehtäväkasseja/kuoria kohderyhmään sopivalla tavalla. Osallisuustoimintoja on tarjottu muun muassa liikunnallisten ja kulttuurillisten ostopalvelutoimintojen kautta. Etä- ja digitaalisia palveluita on hyödynnetty vapaaehtoisia tukemalla heidän henkisessä jaksamisessaan. Etä- ja digipalveluita on käytetty myös eri asiakasryhmien henkisen hyvinvoinnin edistämisessä ja yhteisöllisissä etätapahtumissa. Hankkeessa on luontevasti käsitelty toimijoiden perustyön kautta myös mielenterveys- , päihde- ja kriisityötä.

Vapaaehtoistyötä on mahdollistettu toimien verkostona, jolloin yhden luukun periaatteella on päästy ohjaamaan vapaaehtoiset mukaan itselleen sopivaan työmuotoon. Heitä on pystytty verkostona ohjaamaan kriittisen tarpeen mukaisesti eri toimijoille avuksi. Epäitsekkääseen ja avoimeen yhteisen hyvän edistämiseen on hankkeessa päästy jakaen toimijoiden henkilö- sekä aineellisia resursseja tarpeiden mukaan.

Hankkeessa toteutettiin jatkuvaa tilannetarkastelua, kuinka poikkeusolot ovat vaikuttaneet heikommassa asemassa oleviin ihmisiin. Tarkastelua on toteutettu kontaktoimalla kohderyhmiä eri tapahtumissa, kyselyiden kautta, sekä normaalien asiakaskohtaamisten kautta. Tietoa on jaettu verkostossa ajantasaisesti ja pyritty joustavasti vastaamaan avun tarpeisiin sitä kautta. Hankkeen toiminnoilla ja hankinnnoilla edistettiin alueen omaa liiketoimintaa ja yrittäjyyttä tukien.

Hanketta suunniteltaessa arviointiin poikkeusoloissa avun tarpeeksi kokonaisuudet, joihin kohdennettiin ostopalveluresurssia seuraavasti:

Perhe- ja nuorisotyön toteuttaminen poikkeusoloissa (Viola ry)
Perheiden tuki poikkeusoloissa koordinoitiin Viola ry:n ostopalveluna, missä perheitä autettiin ruoka- vaate- ja tavara-avun lisäksi kriisiavun, ohjauksen ja neuvonnan kautta. Perheitä aktivoitiin ja ylläpidettiin kriisiajalla mahdollisimman normaalia virikkeellistä elämää. Saatiin toimintaan mukaan 21 uutta vapaaehtoista. Perheille jaettiin konkreettista tavara-apua ja ruokaa yhdessä verkostona: 1200 kassillista leipää ja ruokaa, tavara-apua 285 perheelle, hygieniakasseja 60 kpl, kesäkasseja 30 kpl, Hope ry omista varoista 7700 € harrastustukea lapsiperheille. Palkattiin neljäksi kuukaudeksi työntekijä avun tuottamisen perheille.

Ruoka-avun toteuttaminen poikkeusoloissa (ViaDia ry)
Viadia koordinoi Essoten alueella hävikkiruoan keräämistä, kuljettamista, säilyttämistä ja jakamista sen alueen eri ruokajakelupisteiden (ruokapankit) kautta avun tarvitsijoille. Kerättiin ja pakattiin hävikkiruoka valmiiksi ruokakasseiksi verkoston eri toimijoille jaettavaksi heidän asiakaskunnalleen.
Käynnistettiin ruokapankkitoiminnot seuraavissa paikoissa: Mäntyharju, Anttola, Laajatupa (Mikkeli), Haukivuori, Ristiina ja kehitetty jo aiemmin toimivia ruokajakopisteitä. Kehitettiin vapaaehtoistoimintaa kaikissa ruokajakopisteissä, sekä osallistuttu ohjaukseen, neuvontaa ja fasilitointiin.
Hävikkiruokaa jaettiin verkostona 11870 kassia (n. 60 000 kg) ml. tuottajien 2-luokan vihanneksia noin 1500 kg. Lisäksi toteutettiin viestinnällisen Hävikkiviikkotempaus. Ruokajaolla helpotettiin asukkaiden taloudellista tilannetta ja lisättiin hyvinvointia ehkäisemällä nälkää ja eriarvoisuutta. Tiedottamisessa korostettiin hävikkiruoan hyödyntämisen olevan positiivinen ilmastoteko, mikä vahvisti hävikkiruoanhakijan itsetuntoa ja hälvensi avun vastaanottamisen kynnystä.

Mielenterveys-, päihde- ja kriisityön saatavuus poikkeusoloissa (Kriisikeskus)
Laajennettiin järjestöjen mahdollisuutta toteuttaa mielenterveys-, päihde- ja kriisityötä. Palkattiin kaksi kriisityöntekijää Kriisikeskukseen mielenterveys-, päihde- ja kriisityön kasvavaan tarpeeseen”. Perustetiin verkkoon digitaalinen palvelu ja koulutettiin uusia vapaaehtoisia kriisiavun toteuttamiseen. Huolituoli toiminnalla, missä työntekijät jalkautuivat työpariksi ruuanjakoon ja muihin järjestettyihin tilaisuuksiin koko alueelle kohdattiin asiakkaita, tarjottiin keskusteluapua, kerrottiin keskusteluavun merkityksestä elämän kriisitilanteissa ja tiedottiin verkkopalveluista.

Hankitiin maksutta Webex -ympäristön koulutus verkossa toteutettavien ryhmien alustaksi. Järjestettiin Microsoft teams ympäristössä ryhmiä jaksamisen tueksi.
Jaettiin 500 kriisikeskuksen esitettä ruokakassien mukana. Työstettiin Porukalla! -henkisen tun esitteet, joita jaettiin 1500 kpl, esitteitä jaettiin ESSOTEn henkilöstölle sähköpostilla ja Vilma-viestillä kaikkien koululaisten perheisiin.
Järjestettiin hankkeen toimijoiden vapaaehtoisille (mm. ruuanjaossa toimiville) purkukeskusteluja. Purkukeskusteluja järjestettiin myös hankkeessa toimiville työntekijöille. Toteutettiin someviestintää henkisen tuen merkityksestä ja tuen antajista eri kanavilla. Toiminnasta kerättiin säännöllisesti tietoa osallistuville tehdyillä palautekyselyillä

Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen poikkeusoloissa
Hankkeessa toimijat rekrytoivat uusia vapaaehtoisia sekä aktivoitiin opiskelijoita ja työttömiä työnhakijoita vapaaehtoisiksi avun toteuttajiksi. Vapaaehtoisille järjestettiin kaksi virikkeellistä koulutustapahtumaa. Uusia vapaaehtoisia verkostoon yhteensä 76 henkilö. Vapaaehtoistoimintaa koordinoitiin omana ryhmänä ja ylläpidettiin päivitettyä listaa vapaaehtoisista.

Etä- ja digitaalisten menetelmien hyödyntäminen yhteisöllisyyden tukemisessa
Hankkeessa koottiin verkoston toiminta ja palvelut yhteen sekä toteutettiin palveluohjausta avun tarvitsijan tarpeiden mukaan. Verkoston toimintaa varten otettiin käyttöön TEAMS:n palvelut monipuolisesti (verkostopalaverit, yhteinen toiminnan koordinointi- ja raportointi alusta). Meijän Mikkeli -hanke tarjosi viestinnällinen tukea toiminnasta tiedottamiseen tapahtumien järjestämisessä ja kilpailuttamiseen liittyvässä tiedottamisessa ja viestinnässä. Uusilla digitaalisin etäpalveluin kohdattiin haasteellista kohderyhmää (mielenterveys- ja päihdekuntoutujat, eristetyt ja karanteenissa olevat ja haasteelliset perheet).

Luovien menetelmien hyödyntäminen kohderyhmän yhteisöllisyyden, osallisuuden ja toimintakyvyn tukemisessa
Asukkaiden osallisuutta ja yhteisöllisyyttä edistettiin yhteistyössä paikallisten yritysten ja yhdistysten kanssa. Yritysten ja yhdistysten poikkeusoloihin ideoimiin ja toteuttamiin toimintoihin osallistui paikan päällä yhteensä 505 henkilöä. Virtuaalisesti toteutettuihin (Hattuaid, Aikuisbaletti, Bändi -streamit ja kamppailullinen videosarja) avoimiin tapahtumiin, työpajoihin ja toimintoihin seuraajien määrät vaihtelivat kymmenestä aina tuhanteen kerralla. Lisäksi Mobo-ratojen osallistuja määriä on vaikea arvioida, radat jäävät käyttöön hankkeen päätyttyäkin.

Hankkeesta tiedotettiin yhteisen verkkosivuston ja sosiaalisen median kautta. Sisäinen viestintä toteutettiin sähköpostein ja sosiaalisen median palveluin. Teams- ympäristössä pidettiin viikoittain verkoston palaverit, kirjattiin suunnitellut ja toteutuneet toimenpiteet. Hankkeen eri toimintojen tiedottamisessa käytettiin lisäksi eri somekanavia, puhelimien applikaatioita, sekä perinteisimpiä tiedotusmenetelmiä kuten lehti-ilmoitukset, jutut ja tiedotteet, paperiset tiedotteet ja julisteet. Lisäksi hyödynnettiin toimijoiden omia tiedotuskanavia mm. jättiscreenejä.
Mikkelin kaupunki on hallinnoinut hanketta ja Meijän Mikkeli -hanke on avustanut maksatuksessa, kilpailutuksessa ja viestinnässä. Hankkeen joustava rahoitusmalli edisti hankkeen tavoitteiden toteutumista.

Hankkeen tuloksena syntyi toimiva verkosto, yhteinen auttamisen toimintamalli, jonka toiminta jatkuu mukana olleiden toimijoiden perustoimintana. Hankkeessa koottu toimijoiden verkosto on helposti otettavissa käyttöön toimivaksi kriisiavun työmuodoksi poikkeusolojen edelleen pitkittyessä.