Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22017

Hankkeen nimi: Poikkeusolon aikainen tuki ja valmennus erityisryhmille Suonenjoella

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2020 ja päättyy 31.8.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Suonenjoen Rivertech ry

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 1507863-6

Jakeluosoite: Raviradankatu 5

Puhelinnumero: 0405271880

Postinumero: 77600

Postitoimipaikka: Suonenjoki

WWW-osoite: http://www.riveripajat.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Outi Väyrynen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toiminnanjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: outi.vayrynen(at)riveripajat.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0405271880

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tavoitteena on vähentää korona- viruksesta johtuvan poikkeusolon aikaisia haittoja erityistä tukea tarvitsevalle kohderyhmälle Suonenjoella;
1. Työ- ja toimintakyvyn ylläpito poikkeustilanteessa.

2. Syrjäytymisestä ja yksinäisyydestä johtuvien haittojen lieventäminen poikkeustilanteen aikana.

3. Osallisuuden tukeminen ryhmämuotoisia toimintamalleja hyödyntämällä.

4. Oikeaikaisen avun saaminen kriisitilanteissa poikkeusolojen aikana vähentää sosiaali- ja terveyshuollon kuormitusta

5. Digitaitojen kehittyminen kohderyhmässä ja toteuttajilla.  Olemassa olevan osaamisen näkyväksi tekeminen.

Toimenpiteet

1. Tavoitteellinen virtuaalityöpaja osallisuutta ja oppimista tukevana toimintamuotona. Työpaja toimii virtuaalisesti 2 päivää viikossa, jolloin ohjausresurssit käytetään ryhmämuotoisiin verkkovalmennuksiin.
2. Virtuaalinen ohjaus ja neuvonta. Saavutamme vähintään 30 henkilöä viikkotasolla puhelimella / wa- ryhmässä poikkeustilanteen ajan.
3. Lähiohjaus- ja valmennus erityistilanteissa. Saavutamme 5 henkilöä viikkotasolla lähiohjaukseen /valmennukseen
4. Digitaitojen koulutus- ja ohjauspäivien hankinta toteuttavalle henkilökunnalle

Tulokset
1 Virtuaalinen ohjaus- ja neuvontatyö puhelimitse ja watsapp - järjestelmän kautta käytännön toteutus
2.Virtuaalinen työpajavalmennus käytännön toteutus. 
2.a. Virtuaalisen työpajamallin julkaisu verkkosivuilla

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Suonenjoella asuvat kehitysvammaiset työikäiset aikuiset

Suonenjoella asuvat työikäiset mielenterveyskuntoutujat

Vaikeassa työmarkkinatilanteessa olevat aikuiset ja nuoret Suonenjoella

4.2 Välilliset kohderyhmät

Suonenjoen työ- ja toimintakeskuksen henkilökunta
Suonenjoen Nuorten työpajan henkilökunta
Sidosryhmien edustajat: kehitysvammahuollon toimijat Suonenjoella, mielenterveyspalveluiden toimijat Suonenjoella, kohderyhmään kuuluvien henkilöiden lähihenkilöt sekä sosiaalityö.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 30 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 30 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 30 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 30 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Sisä-Savon

Kunnat: Suonenjoki, Rautalampi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen kohderyhmään kuuluvista henkilöistä Suonenjoen kaupungin alueella (4/2020) työikäisistä kehitysvammaisista enemmistö on miehiä, (yht. 47); miehiä 30 ja naisia 17. Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavista (yht. 231 henkilöä) oli miehiä 50% ja naisia 50% vuonna 2018. Alueen työttömmistä henkilöistä (yht.266 henkilöä) oli helmikuun 2020 työllisyyskatsauksen mukaan 66% miehiä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toiminnalla pystytään vaikuttamaan sekä miesten, että naisten hyvinvointiin. Miehiä hankkeen toiminnassa arvioidaan lukumääräisesti olevan enemmän. Toiminnan yksilölliset tuki- ja ohjaustoimet odotetaan lisäävän miesten edellytyksiä osallistua ryhmätoimintaan, minkä katsotaan vähentävän miesten yksinäisyyttä ja syrjäytymistä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Päätavoitteena ei ole tasa-arvon edistäminen, vaan hankkeen kohderyhien mukaisten erityisryhmien hyvinvoinnin ja osallisuuden lisääminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 4
Hanke tuottaa lisätietoa uudesta palvelusta. Hankkeessa syntyy myös uudenlaista yhteistyötä verkkovalmennuskehittäjäorganisaation kanssa.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Hankkeen toimenpiteillä pystyttän suoraa vaikuutamaan erityisryhmien syrjäytymisriskin vähentämiseen sekä osallistamaan uuden oppimiseen, millä on vaikutusta myönteiseen minäkuvaan. Näemme, että välillisesti poikkeusolojen haittatekijöihin vaikuttaminen vaikuttaa myös poikkeusolojen jälkeiseen korjaavaan työn vähentymisenä. Hankkeessa syntyvät palvelut ovat lähtökohtaisesti suunniteltu esteettömiksi ja edistää erityisryhmien tiedon saantia poikkeusoloissa. Työ- ja toimintakykyyn pystytään vaikuttamaan verkkovalmennuksen keinoin.
Tasa-arvon edistäminen 6 3
Tasa-arvo on tässä hankkeessa tarkasteltuna suhteessa erityistä tukea tarvitsevat ja ilman erityistä tukea toimeen tulevat. Hanke pystyy toimenpiteillä edistämään välittömästi yhdenvertaisuutta toteuttamalla ohjau- ja valmennuspalvelua myös heille, jotka olisivat muussa tilanteessa verkkojen käytön ulkopuolella.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 6 2
Hankkeen toimenpiteillä pystyttän suoraa vaikuutamaan erityisryhmien osallisuuteen ja tiedon saantiin vallitsevissa poikkeusoloissa. Toimenpiteet tukevat siten yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta sekä erityisryhmiin kuuluvien henkilöiden oikeutta saada tietoa poikkeustilanteessa, heidän ymmärtämällään tavalla tuotettuna.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Potkuri – Poikkeusaikainen tuki ja valmennus erityisryhmille Suonenjoella -hankeen tavoitteena oli kehittää toimintamalli, jonka avulla voidaan tukea Suonenjoella asuvien kehitysvammaisten, mielenterveyskuntoutujien sekä pitkäaikaistyöttömien osallisuutta sekä ylläpitää kohderyhmän työ- ja toimintakykyä poikkeustilan aikana.

Toiminta
Hankkeen aikana testattiin erilaisia toimintatapoja järjestää verkkovälitteistä valmennusta erityistä tukea tarvitseville henkilöille. Verkkovälitteistä ohjausta ja neuvontaa järjestettiin osallistujien digitaitojen mukaan jaetuissa pienryhmissä (kesä-elokuussa 2020), joissa oli 3-6 henkilöä. Pienryhmät kokoontuivat kaksi kertaa viikossa. Lisäksi kerran viikossa järjestettiin “etäkahvihetki”, johon sai osallistua yhtä aikaa kaikki hankkeeseen osallistuneet henkilöt. Hankkeen aikana tarjottiin myös lähivalmennusta sellaisille hankkeeseen osallistuville henkilöille, joilla ei ollut aiempaa kokemusta digilaitteiden käytöstä, tai jotka halusivat vahvistusta digilaitteiden ja -sovellusten käytössä. Hankkeeseen osallistuminen oli osallistujille maksutonta ja osallistujilla oli mahdollisuus saada digilaite lainaksi hankkeelta.

Valmennustoiminnan ja kohderyhmien tuen tarpeiden kartoittamisen lisäksi hanketyöntekijät kartoittivat aiemmin erityistä tukea tarvitseville suunnattua digitaitojen oppimiseen tarkoitettua materiaaleja ja muokkasivat niitä edelleen hankkeeseen osallistuneiden henkilöiden tuen tarpeisiin sopiviksi. Kehittämistyöhön hankittiin lisäosaamista Paju Consulting Oy:ltä hanketyöntekijöiden digi- ja asiakasymmärryssparrauksien muodossa, etävalmennusmallin visualisointiin Piirre C Oy:ltä sekä laitteiden hankintaan ja niiden muokkaamiseen hankkeen kohderyhmille sopivaksi It-Apurit Oy:ltä.

Tulokset
Virtuaalisella etävalmennuksen kehittämisellä ja käytännön toteutuksella pystyttiin vaikuttamaan kohderyhmän ja hankehenkilöstön sekä hanketta hallinnoivan yhdistyksen henkilöstön digiosaamiseen. Kohderyhmän karttuneet digitaidot tukivat osallisuuden ja yhteiskuntaan kuulumisen kokemusta sekä kykyä toimia verkkoympäristöissä. Ryhmämuotoiset toimintamallit lisäsivät hankkeeseen osallistuneiden henkilöiden ryhmätyötaitoja, toisten huomioonottamisen taitoja sekä loivat jopa uusia ystävyyssuhteita verkossa. Lisäksi hankkeen päätyttyä kehitetyn toimintamallin katsottiin olevan hyödynnettävissä osana Suonenjoen Riveripajojen työtoimintaa. Visualisoitu etävalmennusmalli on julkaistu yhdistyksen verkkosivuilla (kts. kuva liitteenä). Mallia tukeva aineisto on vapaasti katsottavissa ja sitä voivat hyödyntää kaikki ne tahot, jotka tarvitsevat omassa toiminnassaan valmennustyökaluja digitaitojen oppimisen tueksi.