Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22018

Hankkeen nimi: Liikuntaa ja hyvinvointia etänä

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 7.4.2020 ja päättyy 30.6.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kuopion Reippaan Voimistelijat ry

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 0993158-1

Jakeluosoite: Kauppakatu 40-42

Puhelinnumero: 0442350635

Postinumero: 70100

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Jonna Heikkinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toiminnanjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: toiminnanjohtaja(at)krv.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0442350635

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Etäyhteyksien ja videotallenteiden käyttö urheiluseuran toiminnassa. Hankkeen tavoitteena on vaihtoehtoisten osallisuutta tukevien toimintojen ja toimintamallien kehittäminen, kun fyysinen kokoontuminen ja sosiaalinen kanssakäyminen on kiellettyä korona- pandemian vuoksi. Haluamme ehkäistä nuorten syrjäytymistä ja lisätä työikäisten toimintakykyä yhteisöllisyyden ja osallisuuden keinoin. Toimenpiteet:

1. Live-liikuntatunnit 1-5 x/vko ja niiden yhteydessä chat keskustelu ohjaajan ja osallistujien välillä. Tavoitteena yksilön osallisuuden ja yhteisöllisyyden tukeminen, syrjäymisen ehkäisy ja hyvinvoinnin lisääminen liikunnan avulla

2. Hyvinvointi iltapäiväkahvit etäyhteyden kautta, tuokion kesto noin 60min. Noin kerran viikossa järjestettävien kahvituokioiden teemoina on hyvinvointi, ravitsemus, lepo, palautuminen, liikunta. Aiheita voi nousta myös osallistujien toiveista. Alustuksen jälkeen keskustellaan osallistujien kanssa aiheesta sekä muista esille nousevista kysymyksistä. Mukaan keskusteluun voidaan pyytää myös muita asiantuntijoita päivän aiheeseen liittyen. Tavoitteena lisätä osallistujien ymmärrystä omaan hyvinvointiin liittyvissä asioissa sekä jakaa muiden kanssa mieltä askarruttavia asioita. Näin ollen lisätä myös osallisuutta ja yhteisöllisyyttä

3.Taukojumppa etätyötä tekeville ja työttömille 5 x vko. Tavoitteena lisätä työikäisten toimintakykyä sekä hyvinvointia.

Hankkeen aikana Kuopion Reippaan Voimistelijoille syntyy uusi toimintamalli tuottaa palveluja ja saada palvelut kaikkien ulottuville. Esimerkiksi syrjäytyneellä nuorella saattaa olla suuri kynnys osallistua ryhmäliikuntatunneille, mutta kotoa käsin tunnille osallistumisen kynnys laskee ja näin pystymme lisäämään nuoren hyvinvointia. Toimintamme on matalankynnyksen toimintaa ja aloittamalla liikuntaharrastuksen kotona, voimme saada myöhemmin nämä yksilöt osallistumaan myös ryhmäliikuntaan. Liikunnan avulla hän tuntee kuuluvansa porukkaan ja saa samalla fyysisen kunnon kohotuksen, mikä omalta osaltaan auttaa nuorta pitämään huolta itsestään.
Hyvinvointiluentojen avulla lisäämme yksilöiden tietoutta omasta hyvinvoinnistaan ja näin lisäämme heidän toimintakykyään arjessa.

Taukojumppa etätyötätekeville lisää työhyvinvointia ja toimintakykyä. Tyttömille taukojumppaa tuo toimintakykyä sekä osallisuutta toimintaan ja lisää kokemusta yhteisöllisyydestä.

Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn lisääntyminen tekee yksilön arjesta mielekkäämpää, joten mielenterveysongelmat vähenevät. Fyysisen kunnon ylläpitäminen vähentää riskiä sairastua mm. sydän-ja verisuonisairauksiin sekä diabetekseen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Työikäiset sekä nuoret, pyrimme lisäämään työikäisten toimintakykyä ja ehkäisemään nuorten syrjäytymistä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeeseen osallistuvien perheenjäsenet ja työnantajat, nuorten vanhemmat ja lähipiiri.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 15 503

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 15 502

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 15 503

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 15 502

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion

Kunnat: Kuopio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 5

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 4

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Kuopion Reippaan Voimistelijoiden tarjoamaan toimintaan osallistuu vain vähän poikia ja tyttöjä, vaikka toimintamme on avointa kaikille. Etänä kotoa käsin toimintaa osallistumisen kynnys on pienempi ja sosiaalinen paine "naisten lajista" ei ole este osallistua toimintaan.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke on avointa toimintaa sekä miehille että naisille.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen tavoitteena on vaihtoehtoisten osallisuutta tukevien toimintojen ja toimintamallien kehittäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 10
Kotona tapahtuva toiminta säästää luontoa autoilun ympäristöhaitoilta
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 10
Pakokaasujen osalta toimintamme vähentää päästöjä 100%
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Toiminta ei aiheuta haittaa kasvillisuudelle, eliöille ja luonnolle
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Toiminta ei aiheuta haittaa pinta- ja pohjavesille, maaperälle eikä ilmaale
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 10
Toiminnasta ei synny jätettä ja materiaali on sähköistä
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 10
Toiminta ei vaadi liikkumista kotoa minnekään
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 10
Toiminta lisää merkittävästi hyvinvointia
Tasa-arvon edistäminen 0 10
Toiminta lisää tasa-arvoa
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 5
Toiminta on avointa yhteiskuntaluokkaan tai etniseen ryhmään katsomatta. Toiminta on suomenkielllä, joten luennoille keskusteluun osallistuminen saattaa tuottaa vaikeuksia. Liikuntatoimintaan voi osallistua ilman kielitaitoa.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Etäyhteyksien ja videotallenteiden käyttö urheiluseuran toiminnassa. Hankkeen tavoitteena oli vaihtoehtoisten osallisuutta tukevien toimintojen ja toimintamallien kehittäminen, kun fyysinen kokoontuminen ja sosiaalinen kanssakäyminen oli kiellettyä korona- pandemian vuoksi. Halusimme ehkäistä nuorten syrjäytymistä ja lisätä työikäisten toimintakykyä yhteisöllisyyden ja osallisuuden keinoin. Toimenpiteet:

1. Live-liikuntatunnit toteuttettiin hankkeen aikana yhteensä 16 live-tuntia ja niiden yhteydessä chat keskustelu ohjaajan ja osallistujien välillä. Tavoitteena yksilön osallisuuden ja yhteisöllisyyden tukeminen, syrjäymisen ehkäisy ja hyvinvoinnin lisääminen liikunnan avulla. Sekä 11 tallennettua tuntia, mikä mahdollisti osallistumisen toimintaan silloin kun osallistujalla oli siihen aikaa.

2. Hyvinvointi iltapäiväkahvit etäyhteyden kautta, tuokion kesto oli 60min. Kahvituokioita järjestettiin hankkeen aikana yhteensä viisi kertaa. Kahvituokioiden teemoina oli 1. terveys ja hyvinvointi, 2. palautumine ja lepo, 3. ravitsemus, 4. liikkumattomuus, liikunta ja terveys ja 5. mielen hyvinvointi ja kysymyksia hyvinvointiin ja terveyteen liittyen. Alustuksen jälkeen keskusteltiin osallistujien kanssa aiheesta sekä muista esille nousevista kysymyksistä. Mukaan keskusteluihin pyydettiin palautumisen ja levon sekä ravitsemuksen teemoille asiantuntijat. Toiminnalla lisättiin osallistujien ymmärrystä omaan hyvinvointiin liittyvissä asioissa sekä jakaa muiden kanssa mieltä askarruttavia asioita. Näin ollen lisätä myös osallisuutta ja yhteisöllisyyttä

3.Taukojumppa etätyötä tekeville ja työttömille järjestettiin yhteensä 20 kertaa. Toiminnalla lisättiin työikäisten toimintakykyä sekä hyvinvointia.

Hankkeen aikana Kuopion Reippaan Voimistelijoille syntyi uusi toimintamalli tuottaa palveluja ja saada palvelut kaikkien ulottuville. Esimerkiksi syrjäytyneellä nuorella saattaa olla suuri kynnys osallistua ryhmäliikuntatunneille, mutta kotoa käsin tunnille osallistumisen kynnys laskee ja näin pystymme lisäämään nuoren hyvinvointia. Toimintamme on matalankynnyksen toimintaa ja aloittamalla liikuntaharrastuksen kotona, voimme saada myöhemmin nämä yksilöt osallistumaan myös ryhmäliikuntaan. Liikunnan avulla hän tuntee kuuluvansa porukkaan ja saa samalla fyysisen kunnon kohotuksen, mikä omalta osaltaan auttaa nuorta pitämään huolta itsestään. Hyvinvointiluentojen avulla lisäämme yksilöiden tietoutta omasta hyvinvoinnistaan ja näin lisäämme heidän toimintakykyään arjessa.


Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn lisääntyminen tekee yksilön arjesta mielekkäämpää, joten mielenterveysongelmat vähenevät. Fyysisen kunnon ylläpitäminen vähentää riskiä sairastua mm. sydän-ja verisuonisairauksiin sekä diabetekseen.