Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22023

Hankkeen nimi: Psykososiaalinen tuki COVID19 riskiryhmille etäyhteydessä

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 4.5.2020 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0825508-3

Jakeluosoite: Porrassalmenkatu 35-37

Puhelinnumero: 015-35111

Postinumero: 50100

Postitoimipaikka: Mikkeli

WWW-osoite: http://www.essote.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Syväoja Pirjo Helena

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: kehittämisjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: pirjo.syvaoja(at)essote.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358403596749

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tarkoituksena on valitun kohderyhmän (50 mielenterveys- ja päihdeasiakasta ja 50 aikuissosiaalityön asiakasta) hyvinvoinnin, mielenterveyden ja päihteettömyyden edistäminen, elämänhallinnan parantaminen, arjen tukeminen ja kuntoutus käyttäen etäpalvelumenetelmää. Tarkoituksena on myös digisyrjäytymisen ja digikuilun kaventaminen.

Hankkeen tavoitteena on tarjota kohderyhmän asiakkaille säännöllisessä ja vuorovaikutteisessa kuva-ääni-etäyhteydessä yhteydenpitoa, yleistä neuvontaa ja ohjausta, elintapaohjausta, jumppaa, ruoanlaiton ohjeistusta, digineuvontaa jne.

Hankkeen toimenpiteenä 100 mielenterveys- ja päihdepalvelujen ja aikuissosiaalityön asiakasta saa hankeaikana korvaavaa psykososiaalista palvelua etäyhteydessä, sillä COVID19 epidemian vaatimien sosiaalisten rajoitusten vuoksi kyseisen kohderyhmän päivätoiminta ja erilaiset ryhmätoiminnat ja kasvokkain toteutettavat sosiaalipalvelut ovat lakanneet. Kyseiset 100 asiakasta saavat käyttöönsä päätelaitteen (PAD) ja tietojärjestelmän, jonka avulla voivat olla yhteydessä ammattilaisten kanssa mutta myös yhteydessä omaisten, ystävien ja vertaisryhmien kanssa. Kohderyhmä saa henkilökohtaista opastusta laitteiden ja tietojärjestelmien käytössä.

Hankkeen tuloksena kyseiset syrjäytymisvaarassa olevat henkilöt 1) saavat akuutisti tavanomaista psykososiaalista tukea ja kuntoutusta korvaavia palveluja etäpalveluna ja 2) saavat tasavertaisen mahdollisuuden osallistua digiyhteiskunnan toimintaan varallisuudesta tai muista resursseista riippumatta. Hankkeen tuloksena 3) ESSOTE myös pilotoi uutta toimintamallia kyseisessä kohderyhmässä. Etätoimintamallin käyttö ei rajoitu pelkästään COVID19 epidemiaan tai muihin tuleviin epidemioihin. Etätoimintamalli on kuntouttavaa päivätoimintaa ja ryhmätoimintaa sekä asiakas-ammattilaistapaamisia/vastaanottoja täydentävä palvelu, joka on merkityksellinen erityisesti haja-asutusalueella asuville ja niille, joiden toimintakyky tai sairaus ei mahdollista tavanomaista sosiaalista osallistumista.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhmät ovat:

1) Essoten mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakkaat, joiden päivätoiminta ja toimintakykyä ylläpitävä toiminta on lakannut COVID19 epidemian vuoksi.

Essoten mielenterveys- ja päihdepalvelujen (mipä)asiakkaista valitaan 50 asiakasta, jotka ovat yleensä mukana mipän päivätoiminnassa. Valinta tapahtuu tiiviissä yhteistyössä järjestöjden kanssa. Monet kyseisistä asiakkaista ovat syrjäytyneitä, sillä heillä huono-osaisuus kasautuu monella elämän alueella (toimeentulo, työllisyys, terveys, ihmissuhteet, digiosaaminen).


2) Essoten aikuissosiaalityön asiakkaat (nuoret ja työikäiset), joiden tilanne on edelleen heikentynyt epidemian vuoksi.

Essoten aikusisosiaalityön asiakkaista valitaan 50 asiakasta, jotka ovat olleet esim. kuntouttavassa työtoiminnassa, mutta eivät pysty, kykene tai heillä ei ole välineistöä osallistua kuntouttavaan työtoimintaan etänä. He ovat jo aktiiviasiakkuudessa, mutta tällä hetkellä epidemiasta johtuen kotona. Osa näistä asiakkaista on myös sellaisia, jotka eivät kykene edes kuntouttavaan työtoimintaan mielenterveydellisten tai päihdeongelmien vuoksi.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välilliset kohderyhmät ovat:

1) mikä tahansa muu asiakasryhmä, joka tarvitsee psykososiaalista tukea tai kuntouttavaa toimintaa etäpalveluna esim. perhetyön ja lastensuojelun piirissä olevat asiakkaat sekä päivätoiminnan piirissä olevat ikäihmiset ja omaishoitajat
2) Essoten työntekijät, joille etäpalveluiden osaaminen ja halliseminen on osa soten tarvitsemaa digiloikkaa
3) Essoten työntekijät, jotka saavat valmiuksia sisällöntuotantoon livenä tai striimattuna palveluna (esimerkiksi jumppaohjeet, ruoanlaitto-ohjeet jne.)

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 99 960

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 88 172

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 99 960

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 88 172

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin, Pieksämäen

Kunnat: Kangasniemi, Puumala, Mäntyharju, Mikkeli, Pertunmaa, Pieksämäki, Hirvensalmi, Juva

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Ei ole tehty varsianista analyysiä mutta entuudestaan tiedetään että kuntouttavassa päivätoiminnassa, joka on hankkeen toimintaympäristö, ovat molemmat sukupuolet lähes yhtä vahvasti edustettuna. Kuntouttava päivätoiminta on vakiintunut ja olennainen Essoten tarjoama palvelu.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Digitaalisissa palveluissa/etäpalveluissa sekä naiset että miehet ovat samassa asemassa. Digitaalinen päivätoiminta, kuten kasvokkainenkin päivätoiminta on avointa kaikille halukkaille sukupuoleen katsomatta. Sukupuoli otetaan huomioon, mikäli tarvitaan naisille ja miehille erikseen kohdennettuja ryhmiä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Tämän hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 3
Digipalvelut vähentävät liikkumista ja uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä vaikkakin digilaitteet vaativat jonkin verran uusiutumattomia raaka-aineita.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 1
Ei ole merkittävää vaikutusta ilmastonmuutokseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet -1 -1
Digilaitteet ovat jossain määrin ongelmajätettä (akut)
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 3
Digipalvelut vähentävät liikkumista ja uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä vaikkakin digilaitteet vaativat jonkin verran uusiutumattomia raaka-aineita.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Ei vaikutusta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 4
Psykososiaalinen tuki etänä on aineetonta palvelua, jota hankkeessa kehitetään.
Liikkuminen ja logistiikka 2 3
Etäpalvelujen ansiosta liikkuminen vähenee.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 6
Hankkeen keskeinen tavoite.
Tasa-arvon edistäminen 5 6
Digipalveluita myös syrjäytyneille --> kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja ja eriarvoisuutta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 6
Kohderyhmä voi osallistua digiyhteiskunnan toimintaan.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta.
Ympäristöosaaminen 1 1
Aikaansaa pienen vaikutuksen koska kohderyhmä (asiakkaat ja Essoten työntekijät) oppii käyttämään ja tuottamaan palvelua digitaalisesti ilman fyysistä matkustamista palveluihin tai asiakkaiden luokse.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Psykososiaalinen tuki Covid 19 riskiryhmille etäyhteyksin hankkeen tarkoituksena oli valitun kohderyhmän
hyvinvoinnin, mielenterveyden ja päihteettömyyden edistäminen, elämänhallinnan parantaminen, arjen
tukeminen ja kuntoutus käyttäen etäpalvelumenetelmää. Tarkoituksena on myös digisyrjäytymisen ja digikuilun kaventaminen.

COVID19 epidemian vaatimien sosiaalisten rajoitusten vuoksi kyseisen kohderyhmän päivätoiminta ja erilaiset ryhmätoiminnat ja kasvokkain toteutettavat sosiaalipalvelut lakkasivat. Kohderyhmän päivätoiminnan ja ryhmätoiminnan palveluita oli sopeutettava nopeasti rajoitusten mukaisiksi.

Hankkeen tavoitteena oli tarjota kohderyhmän asiakkaille säännöllisessä ja vuorovaikutteisessa kuva-äänietäyhteydessä yhteydenpitoa, yleistä neuvontaa ja ohjausta, elintapaohjausta, jumppaa, ruoanlaiton ohjeistusta, etäkahvilatoimintaa ja digineuvontaa etäyhteyksiä hyödyntäen. Hankealueena oli Essoten alue. Hanketta toteutettiin laajalti koko alueella huomioiden erityisesti alueet, joilla palveluihin pääsy oli vaikeaa tai palveluja ei ollut käytettävissä.
Hankkeen aikana (4.5 - 31.12.2020) luotiin Essoten mielenterveys- ja päihdepalvelujen päivätoiminnan ja aikuissosiaalityön asiakkaille etäpalveluohjaustoimintamalli, joka asiakkaat saivat lähipalveluja korvaavaa psykososiaalista palvelua etäyhteydessä. Tarvittaessa asiakkaille pystyttiin lainaamaan älylaite toiminnan mahdollistamiseksi. Toimintamallin luomisessa ja sisällöntuottamisessa tehtiin tiivistä yhteistyötä paikallisen mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden yhdistyksen Virike ry:n kanssa. Hankkeen aikana olleisiin ryhmiin osallistui yhteensä 80 eri asiakasta ja asiakaskontaktien määrä oli 520.

Hankkeessa luotu etäpalveluohjauksen toimintamalli ei rajoitu tulevaisuudessa pelkästään COVID19
epidemiaan tai muihin tuleviin epidemioihin. Etätoimintamalli on kuntouttavaa päivätoimintaa ja ryhmätoimintaa sekä asiakas-ammattilaistapaamisia/vastaanottoja täydentävä palvelu, joka on merkityksellinen erityisesti haja-asutusalueella asuville ja niille, joiden toimintakyky tai sairaus ei mahdollista tavanomaista sosiaalista osallistumista. Hankkeen etäpalveluohjaustoimintamalli, sen ryhmät ja älylaitteiden lainaustoiminta jatkuu hankkeen jälkeenkin Essoten toiminnoissa ja niiden kehittämistä jatketaan edelleen muille asiakasryhmille.