Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22026

Hankkeen nimi: TOIMET - toiminnallinen etävalmennus

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2020 ja päättyy 30.9.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Tukeva-säätiö sr

Organisaatiotyyppi: Säätiö

Y-tunnus: 2211414-8

Jakeluosoite: Teollisuuskatu 1

Puhelinnumero: 044055832

Postinumero: 70620

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: http://www.tukevasaatio.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kristiina Karhu

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: erno.kaariainen(at)tukevasaatio.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0440225832

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

TOIMET-hankkeella toteutetaan työpajatoiminnan digiloikka.

Convid -19 pandemian seurauksena voimaan tullut poikkeustila muutti työpajojen toimintaa radikaalisti. Työpajatoiminta on perinteisesti ollut toiminnallista lähivalmennusta ja tämän poikkeustilan myötä lähivalmennus ei ole enää mahdollista. Lähivalmennuksen poistuminen 'toimenpidevalikosta' tarkoittaa sitä, että valmennuksen toteuttaminen, rakenne, sisältö sekä toiminnallisuus täytyy rakentaa avain alusta, hyödyntäen etävalmennusta ja erilaisia digitaalisia alustoja.

Hankkeen tavoitteena on löytää etävalmennukselle sopivat digitaaliset alustat ja tekniikka, jotka ovat helposti tavoitettavissa myös valmentautujille. Hanke kouluttaa henkilökunta ja valmentautujia digitaalisten alustojen tekniikan käytön lisäämiseen. Hankkeen tavoitteena on myös rakentaa työpajatoiminnan sisällöt uudelleen, että sitä voidaan toteuttaa etävalmennuksena. Tämä tarkoittaa hyvin erityylisten sisältöjen luomista välitettäväksi digitaalisilla alustoilla ja toiminnallisuuden, konkreettisen tekemisen rakentaminen osaksi etävalmennusta.

Hankkeen yhtenä, kaikkia yhteen kietovana tavoitteen on aloittaa opinnollistamisen digiloikka: Tarkoituksena olisi määrittää opinnollistamisen mobiilisovelluksen rakenne ja toiminnot hankkeen aikana.

Hankkeessa tehdään konkreettisesti seuraavia asioita tavoitteiden edistämiseksi: Henkilökunnan osaamiskartoituksen tekeminen ja sen pohjalta koulutussuunnitelman tekeminen ja toteuttaminen. Kouluttamisen ohella hankitaan tarvittava teknologia ja ohjelmistot. Valmentautujien osaamistason kartoittaminen ja valmentautujista ’asiakasraadin’ kasaaminen, joka vaikuttaa myös valittaviin alustoihin ja sovelluksiin, mutta merkittävästi myös niissä välitettävään sisällöntuotantoon.

Erilaisissa alustoissa välitettäviin erilaisiin sisältöihin ja niiden laadukkuuteen tullaan kiinnittämään huomiota. Sisällöntuotannossa ja alustojen käyttöönotossa huomioidaan loppukäyttäjänäkökulma, matala kynnys ja niihin lisätään niihin mahdollisimman paljon toiminnallisuutta jotta tuotettavat etävalmennuspalvelut olisivat motivoivia, helposti saavutettavia ja että valmentautuja voisi sitoutua näiden käyttöön.

Hankkeessa määritellään myös mahdollisimman pitkälle konkreettiseen muotoon opinnollistamisen mobiilisovelluksen rakenne ja toiminnot jotta voimme hakea sille jatkorahoitusta Kopioston DigiDemo -rahoituksesta.

Hankkeella saavutetaan organisaatiossa merkittävä toiminnallinen muutos. Organisaatio on joustavampi ja ketterämpi tulevaisuudessa, valmennusta voidaan toteuttaa suuremmalle joukolle ja laajemmalle maantieteelliselle alueelle. Samalla vastaamme digiajan osaamisvaateisiin. Tämä myös mahdollistaa erilaisten ja eritasoisten palveluiden rakentamisen, myös seinättömän pajatoiminnan ja yritysverkoston rakentumisessa.

Valmennukseen olisi jo alusta alkaen sisällytetty digitaalisten taitojen vahvistaminen ja lisääminen, oli kyse mistä palvelusta tahansa. Tämä lisäsi valmennuksen monimuotoisuutta, reaaliaikaisuutta sekä saavutettavuutta.

Opinnollistamisen mobiilisovelluksen määrittely ja prosessin käynnistäminen tuottaa valtakunnallisesti ison digiloikan työpajasektorilla siinä vaiheessa kun sovellus saadaan käyttöön. Mobiilisovelluksen avulla osaamisenkerryttäminen on mahdollista laajemmalle joukolle ihmisiä, reaaliaikaisesti ja kustannustehokkaasti, vaikka he eivät olisikaan kiinnitettyinä eri palveluihin työpajoille.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Ensisijaiset kohderyhmät ovat Tukeva-säätiö sr:n valmennushenkilöstö sekä Tukeva –säätiön valmentautujat palveluista riippumatta.

Tukeva -säätiön valmennushenkilöstö työskentelee toimintaamme ohjautuvien valmentaujien kanssa työ-, yksilö- tai ryhmävalmennuksellisin menetelmin. Toimintaamme ohjautuvat valmentautujat ovat työ- tai koulutuselämän ulkopuolella olevia henkilöitä, jotka ovat jo syrjäytyneet tai joilla on suuri riski syrjäytyä yhteiskunnasta ja sen toiminnoista. Tätä syrjäytymisriskiä yritämme vähentää ja poistaa toiminnallamme ja edistää jokaisen valmentautujamme yhteiskuntaosallisuutta.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välilliset kohderyhmät ovat tulevaisuudessa palveluun ohjautuvat valmentautujat, koska hanke muuttaa pysyvästi toimintatapojamme ja valmennuksen sisältöä.

Lisäksi välilliseksi kohderyhmäksi voidaan katsoa oleva ne viranomaiset, tahot ja organisaatiot jotka ohjaavat toimintaamme. Samalla kun muovaamme omaa tapaamme toimia ja omia asenteitamme siihen mitä valmennus tämän tyylisissä palveluissa on, muovaamme meidän kanssamme toimivan verkoston, niin viranomaisten kuin muidenkin toimijoiden asennetta ja mielikuvaa toiminnastamme, sen mahdollisuuksista ja toteuttamisesta. Samalla se voi avata myös uusia yhteistyömahdollisuuksia ja uusia yhteistyökumppaneita.

Välillisesti tämä hanke vaikuttaa myös koko Suomen työpajaverkostoon. Lähivalmennuksen digitalisoituminen toiminnallisesti on aivan uusi ajatus, jota on toteuttu hyvin pienessä määrin. Toimintaamme, siinä syntyneitä sisältöjä, ideoita, oivalluksia ja toimintatapoja tullaan jakamaan valtakunnallisesti hyvien käytänteiden kautta Valtakunnallisen työpajayhdistyksen kautta. Työpajakentällä ollaan tällä hetkellä hyvin hämmentyneitä siitä että miten oma ydinosaaminen otetaankin käyttöön etävalmennuksessa ja jos vain voimme olla laajemminkin auttamassa tässä digiloikassa, teemme sen mielellämme.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 101 500

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 89 660

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 101 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 89 660

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Varkauden, Kuopion

Kunnat: Siilinjärvi, Kuopio, Leppävirta

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Teollisuuskatu 1

Postinumero: 70620

Postitoimipaikka: KUOPIO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Toimintaamme ohjautuu valmentautujia siten, että 2/3 valmentautujista on miehiä. Ohjautumista ei kuitenkaan säännellä millään tavalla, vaan toimintaan ohjautuu henkilöt heidän palvelutarpeensa, oma motivaationsa sekä palvelukuvausten mukaisesti. Miehet ovat yleiseseti naisia enemmän teknologiaorientautuneitä, joten hankkeeseen voi ohjautua tämä näkökulma huomioiden miehiä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Olemme tietoisia, että palveluihimme ohjautuvista valmentautujista 2/3 on miehiä. Tämä johtuu selkeästi miesten toiminnallisen profiilin yleisestä luonteesta: miehet yleisesti ammatillisesti vähemmän koulutettuja ja heitä on suurempi osa yhteiskunnan toimintojen ulkopuolella. Toimimme kuitenkin siten että palveluihin ohjatuu palvelutarpeen eikä sukupuolen mukaan. Ymmärämme, että naisia voi omatoimisesti ohjautua hankkeeseen miehiä vähemmän sen teknologisen painotuksen vuoksi. Pyrimme kuitenkin motivoimaan myös naisia ja rohkaisemaan uusien teknologioiden ja ohjelmien käyttöönotossa. Lisäksi valmentautujien ohjautumiseen vaikuttaa toimintamme erityispiirteet mm. toiminnallisuus. Hankkeen toimintoja ei suunnitella tai rakenneta sukupuolten tasa-arvoa edistävästi.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeella ei ole tasa-arvon edistämiseen liittyviä tavoitteita

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 6
Fyysinen liikkuminen vähenee etävalmennuksen myötä
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 4
Fyysinen liikkuminen vähenee etävalmennuksen myötä
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 1
Fyysinen liikkuminen vähenee etävalmennuksen myötä
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei vaikutusta
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 3
Elinvoimaisuuden, joustavuuden ja organisaation ketteryyden lisääminen
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 7
Uusein palvleuide sekä uusein tapojen tuottaa valmennuspalveluita kehittyminen
Liikkuminen ja logistiikka 2 2
Fyysinen liikkuminen vähenee etävalmennuksen myötä
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 6
Valmennuspalveluiden kehittäminen ja monipuolistaminen lisää valmentautujien hyvinvointia ja yhteiskuntaosallisuutta
Tasa-arvon edistäminen 3 4
Valmennuspalvelujen laajemman ja tasa-arvoisemman saavutettavuuden lisääminen
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 6
Valmennuspalveluiden kehittäminen ja monipuolistaminen lisää valmentautujien hyvinvointia ja yhteiskuntaosallisuutta. Valmennuspalvelut ovat myös helpommin saavutettavissa
Kulttuuriympäristö 3 5
Vaikutusta lähinnä organisaation toimintakulttuurin pitkäaikaseen muuttamiseen
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta

9 Loppuraportin tiivistelmä

Toimet-toiminnallinen etävalmennus oli ESR-hanke, joka toteutettiin aikavälillä 1.5.- 30.9.2020. Hankkeesta vastasi Tukeva-säätiö sr. Rahoittajina toimivat Euroopan sosiaalirahasto sekä ELY-keskus. Toimet-hankkeella tuettiin Tukeva-säätiön työpajatoimintaa niin ,että se olisi toteutettavissa toiminnallisena etävalmennuksena. Tavoitteena hankkeen aikana oli löytää sekä hankkia etävalmennukselle sopivia digitaalisia alustoja ja tekniikkaa, jotka ovat helposti löydettävissä sekä valmentautujille että työntekijöille. Toiminnallisesta etävalmennuksesta on tarkoitus tulla pysyvä osa pajatoimintaa ja silla tavoitellaan entistä laajempaa sekä monipuolisempaa sisältöä tarjoamiimme palveluihin.

Etävalmennusta toteutettiin sekä yksilö- ettäryhmämuotoisena erityisesti keväällä 2020. Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi pajatoiminta jouduttiin laittamaan tauolle ja etävalmennus oli ainoa toteutettavissa oleva valmennusmuoto. Toteutuneesta etävalmennuksesta kerättiin palautetta siihen osallistuneilta valmentautujilta ja etävalmennuksen kehittämistä sekä toteuttamista jatketaan Tukeva-säätiöllä myös tulevaisuudessa.

Tukeva-säätiön toimihenkilöille hankittiin hankkeen aikana uusia työpuhelimia sekä kannettavia tietokoneita. Uudet ajantasaiset laitteet sekä alustat mahdollistivat etävalmennuksen toteuttamisen sekä etätyön tekemisen. Toimihenkilöille toteutettiin osaamiskartoitus koskien digitaalisia laitteita sekä alustoja. Toteutuneen kartoituksen perusteella tehtiin alustava suunnitelma koulutuksista, joita järjestetään Tukeva-säätiön toimihenkilöille.

Opinnollistamista edistettiin käymällä työpajat läpi yhdessä työvalmentajien kanssa. Työtehtäviä tarkasteltiin etävalmennuksen toteuttamisen näkökulmasta sekä verraten työtehtäviä ammatillisen koulutuksen perusteisiin. Hankkeen aikana hahmoteltiin opinnollistamisen mobiilisovelluksen rakennetta sekä toimintoja, varsinaisen mobiilisovelluksen käytännön suunnittelu toteutuu myöhemmin. opinnollistamisen kehittämistä jatketaan Tukeva-säätiöllä myös hankkeen päättymisen jälkeen.