Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22028

Hankkeen nimi: Kriisituki alueilla

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 18.5.2020 ja päättyy 12.3.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Työväen Sivistysliitto TSL ry, ruotsiksi Arbetarnas Bildningsförbund ABF rf

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0215382-8

Jakeluosoite: Siltasaarenkatu 18-20A

Puhelinnumero: 0445122062

Postinumero: 00530

Postitoimipaikka: Helsinki

WWW-osoite: http://www.tsl.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Ylitalo Mervi Hannele

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hankekeskuksen päällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mervi.ylitalo(at)tsl.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0445122062

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Keväällä 2020 uuden koronaviruksen aiheuttama taloudellinen kriisi on johtanut laajamittaisiin lomautuksiin ja irtisanomisiin. Kriisi aiheuttaa häiriöitä yhteiskunnan kaikilla sektoreille. Hankkeen tarkoitus on auttaa lomautettuja ja irtisanottuja työntekijöitä sekä työttömyysuhan alla olevia työntekijöitä (osa-aikatyötä tekevät, joiden työtunnit ovat kriisin takia vähentyneet), ylläpitää toimintakykyä ja mahdollistaa työelämään paluun kriisin väistyttyä.

Kohderyhmänä ovat erityisesti kaupan, julkisten ja palvelualoilta lomautetut tai irtisanotut työntekijät. Hankkeen vertaistuella ja muilla kohderyhmälle järjestettävillä tieto- ja tukipalveluilla ylläpidetään työ- ja toimintakykyä ja hyvinvointia.

Hankkeen pääasialliset toimenpiteet ovat vertaistukiryhmä ja henkilökohtainen valmennus etäyhteyksien avulla ja jatkossa lähitapaamisissa, kun se taas on mahdollista. Toimenpiteitä tuetaan asiantuntijapalveluilla ja kohderyhmän parissa työskentelevien työnohjauksella.
Hankkeen tuloksena on pystytty järjestämään koronakriisin aikana lomautetuille ja irtisanotuille tukea selviytyä vaikeimman kriisivaiheen ohi, ylläpitää toimintakykyä, tukea osaamisen kehittämistä ja mahdollistaa työelämään paluun kriisin väistyttyä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen toimenpiteet on suunnattu avoimesti kaikille. Koronan aiheuttamat lomautukset ja työttömyysuhka kohdistuu erityisesti kaupan, julkisten ja palvelualoilla toimiville (irtisanotut, mahdollisesti myös osa-aikatyöhön joutuneet) työntekijöille Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueilla.

Hankkeen toimenpiteisiin osallistuu yhteensä n. 150 työntekijää Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakunnista. Osallistujat kokoontuvat joko etä- tai lähikontaktiryhmissä riippuen koronatilanteen etenemisestä kuuden kuukauden aikana.

Kohderyhmän tavoittamiseksi hankkeen toimenpiteistä tiedotetaan TSL:n tiedotuskanavissa, maakuntien alue- ja paikallistiedotuskanavissa, liitot.fi -sivuilla, ammattiliittojen sivuilla, SAK:n kanavissa ja työttömyyskassoille. Liittojen aluetyöntekijät ja luottamusmiesverkosto hyödyntävät alueellista tuntemustaan tiedottamisessa. TE-toimistojen kanssa sovitaan yhteistyöstä tiedottamisessa.

Hankkeen toimenpiteet ovat avoimia kaikkien alojen työntekijöille, työyhteisöille ja yrityksille hankkeen toiminta-alueella Pohjois-Savossa, Etelä-Savossa ja Pohjois-Karjalassa. Tarkoitus on tavoittaa koko hankkeen aikana yhteensä 150 osallistujaa hankkeen toimenpiteisiin.
Toimenpiteillä tuetaan kohderyhmän, työyhteisöjen ja yritysten toiminta- ja työkykyä osaamista vahvistaen.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Te-palvelut, työttömyyskassat, yritykset, SAK:n ja liittojen asiakaspalvelu

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 70 560

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 65 787

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 70 560

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 65 787

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Etelä-Savo

Seutukunnat: Kuopion, Joensuun, Mikkelin, Varkauden, Savonlinnan, Pieksämäen

Kunnat: Mikkeli, Pieksämäki, Kuopio, Joensuu, Varkaus, Savonlinna

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 20

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 12

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Lomautukset kohdistuvat suuressa määrin kaupan alan, julkisten ja palvelualojen työntekijöihin, joissa on paljon naisia työssä, esim. ravintolat, kaupat, kirjastot, varastot, jne.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimenpiteissä ohjausta ja toimintakyvyn ylläpitämistä tuetaan huomioiden valtavirtaistaminen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Päätavoite se ei ole, mutta kaikissa toimenpiteissä huomioidaan ja tuetaan sukupuolten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Tuetaan paikallista työllisyyttä tukemalla lomautettujen ja irtisanottujen toiminta- ja työkykyä ja paluuta työhön kriisin jälkeen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 5
Hankkeen tarjoamat palvelut voidaan tuottaa osaksi alueen omia palveluja.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 6
Hankkeen toimenpiteet edistävät osaltaan kohderyhmän hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 8
Vertaistuen ohjauksella tuetaan yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta poikkeusolojen aikana ja niiden jälkeen.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Keväällä 2020 uuden koronaviruksen aiheuttama taloudellinen kriisi johti laajamittaisiin lomautuksiin ja irtisanomisiin. Kriisi on aiheuttanut häiriöitä yhteiskunnan kaikilla sektoreilla. Kriisituki alueilla -hankkeen tarkoituksena oli tukea lomautettuja, irtisanottuja sekä työttömyysuhan alla olevia osa-aikatyötä tekeviä työntekijöitä vaikeimman kriisivaiheen ohi, ylläpitää toimintakykyä ja mahdollistaa työelämään paluu kriisin väistyttyä.

Kohderyhmänä olivat erityisesti kaupan, julkisten ja palvelualoilta lomautetut tai irtisanotut työntekijät. Hankkeen kohderyhmälle järjestettävillä tieto- ja tukipalveluilla ylläpidettiin työ- ja toimintakykyä ja hyvinvointia. Yhteistyössä toimivat SAK, PAM ja JHL. Lisäksi toimenpiteistä tiedottamisessa ja osallistujien tavoittamisessa olivat mukana Pohjois-Savon ja Etelä-Savon TE-toimistot.

Hankkeen toimenpiteinä tarjottiin yksilöohjausta, yksilö- ja ryhmämuotoista vertaistukea sekä koulutusta. Toimenpiteet toteutettiin etä- ja lähitapaamisissa koronatilanteen ja ohjauksen tavoitteet huomioiden. Yksilöohjaus painottui keskustelutukeen sekä työnhaun ohjaukseen, kuten työpaikkojen etsintään, ansioluetteloiden päivittämiseen ja työhakemusten laatimiseen. Osallistujille annettiin myös palveluohjausta sekä tuettiin työllisyystukien hakemisessa. Vertaistuki suuntautui kysynnän pohjalta luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille. Ryhmämuotoinen vertaistuki toteutettiin avoimissa ryhmissä etäyhteydellä. Lisäksi vertaistukea annettiin yksilömuotoisena hankkeen vertaistukiohjaajan toteuttamana. Koulutuksia järjestettiin lähikoulutuksina ja webinaareina. Koulutusten sisällöt tukivat osallistujien digitaitoja, työnhauntaitoja ja oman osaamisen tunnistamista.

Hankkeen tuloksena järjestettiin koronakriisin aikana lomautetuille ja irtisanotuille tukea selviytyä vaikeimman kriisivaiheen ohi, ylläpidettiin toimintakykyä, tuettiin osaamisen vahvistamista ja kehittämistä sekä mahdollistettiin työelämään paluu kriisin väistyttyä.