Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22031

Hankkeen nimi: Korona-kriisin haittojen minimointi

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 13.4.2020 ja päättyy 28.2.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy (PIKES Oy)

Organisaatiotyyppi: Muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 2042869-6

Jakeluosoite: Kirkkokatu 14

Puhelinnumero: 0400250552

Postinumero: 75500

Postitoimipaikka: NURMES

WWW-osoite: http://www.pikes.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Nevalainen Jukka Tapani

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Kehittämispäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jukka.nevalainen(at)pikes.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400250552

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Korona-pandemialla on sekä maailmanlaajuisesti että myös alueellisesti Pohjois-Karjalassa merkittävät vaikutukset yritysten talouteen. Yritysten liikevaihto on tippunut muutamassa viikossa pahimmillaan jopa lähes nollaan kiinteiden kustannusten kuitenkin edelleen juostessa. Yritysten on pystyttävä selvitytymään kriisin yli, mutta myös uusiutumaan ja tuottamaan palveluja kriisin jälkeisessä muuttuneessa yritysilmastossa. Taloudellisen tilanteen nopea muutos vaikuttaa myös yrittäjien henkiseen jaksamiseen, on tarpeen löytää keinoja myös jaksamisen ylläpitämiseen.

Hankkeen tavoitteena on turvata Nurmeksen alueen yritysten toimintaedellytykset koronan aiheuttaman kriisin yli ja mahdollistaa yritysten mahdollisimman nopea liikkeelle lähtö kriisin jälkeen.

Päätavoitetta tukemaan on asetettu osatavoitteet:
- yrittäjien ja työntekijöiden osaamisen kehittäminen uusien liiketoimintojen kehittämiseen muuttuneessa talous- ja markkinatilanteessa
- varmistaa yritysten mahdollisimman laaja poikkeustilanteen yritystukien hyödyntäminen
- helpottaa taloudelliseen kriisiin ajautuneiden yritysten tilannetta neuvonnan ja ohjauksen avulla
- auttaa yrityksiä uudistamaan liiketoimintaansa, mm. olemssa olevienpalvelujen uudelleen tuotteistaminen ja uusien liiketoimintojen lnaseeraus markkinoille, työn uudelleen organisointi
- auttaa yrittäjiä jaksamaan talouskriisin aikana ja sen jälkeisessä tiiviissä liiketoiminnan kehittämisessä.

Hankkeen toimenpiteet ovat:
1. Yrityksille käytettävissä olevista kriisirahoitusmuodoista tiedottaminen
2. Taloudellisessa kriisissä olevien yritysten ohjaaminen käytettävissä olevien rahoituspalvelujen piiriin ja tarvittaessa yritysten avustaminen rahoituksen hakemisessa
3. Kuntien myöntämien yritystukien käsittelyssä Nurmeksen kaupungin avustaminen, mm. lausuntojen antaminen rahoitushakemuksiin ja rahoituksesta tiedottaminen
4. Kriisitilanteeseen joutuneiden yritysten taloudellinen neuvonta, talouden tervehdyttäminen ja taloudenhallinnan ohjaus
5. Liiketoiminnan uudistamiseen liittyvä neuvonta ja muut toimenpiteet yritystoiminnan monipuolistamiseksi, mm. etänä tuotettavien palvelujen tuotteistaminen, työn organisointi, tuottavuuden kehittäminen
6. Yrittäjien ja työntekijöiden kouluttaminen uuden toimialan tai lisäpalvelujen käynnistämiseen ja uuden liiketoiminnan käynnistämisen vaatiman osaamisen kehittäminen
7. Asiantuntijapalvelut ja koulutukset digitaalisten palvelujen tuottamiseen
8. Yritysten rahoitushakemusten/kehittämistoimenpiteiden toteuttamisessa avustaminen
9. Yhteiset ja yksilölliset toimenpiteet yrittäjien ja työntekijöiden työssä jaksamiseen

Hankkeen tuloksena
- yritykset saavat paremmin tietoa käytettävissä olevista rahoitusvaihtoehdoista ja osaavat paremmin hakea niille parhaiten soveltuvaa rahoitusta
- yksinyrittäjille suunnattu rahoitus saadaan Nurmeksen kaupungin alueella nopeasti hyödyntämään yrittäjien vaikeaa tilannetta
- taloudelliseen kriisiin ajautuneet yritykset saadaan pysymään toiminnassa kriisin ajan ja nopeasti toimimaan rajoitteiden ja kriisin päätytyyä
- yritykset monipuolistavat liiketoimintaansa vastaamaan sekä kriisinajan toimintaa että myös kriisin jälkeistä muuttunutta markkinatilannetta
- yritykset pystyvät hyödyntämään omia kehittämishankeitaan paremmin
- yrittäjien ja työntekijöiden työssä jaksaminen paranee

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat Nurmeksen alueen yritykset, jotka ovat kärsineet korona-pandemian aiheuttamista taloudellisista vaikeuksista huomioiden Buustia kasvuun-hankkeen kautta resursoitavat kasvuyritykset ja Pohjois-Karjalan maakuntaliitolta haettavan hankkeen kohderyhmään kuuluvat matkailualan yritykset. Hankkeessa ei ole muuta toimialakohtaista tai yritysmuotokohtaista rajausta.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Kriisirahoituksia yrityksille tarjoavat organisaatiot ml. Nurmeksen kaupunki
Asiantuntijapalveluita tarjoavat yritykset
Muut maakunnan kehittämisyhtiöt

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 122 290

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 122 290

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 122 290

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 122 290

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Pielisen Karjalan

Kunnat: Nurmes

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 153

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 139

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeella ei ole sukupuolivaikutuksia, kaikki yritykset yrittäjän sukupuolesta riippumatta ovat hankkeen kohderyhmää.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimet ovat sukupuolineutraaleja.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on kaikkien kohderyhmään kuuluvien yritysten auttaminen talouskriisissä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 3
Yritysten palvelut siirtyvät osittain toteutettavaksi verkon välityksellä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 3
Yritysten palvelut siirtyvät osittain toteutettavaksi verkon välityksellä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutuksia
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 3
Liikkuminen vähenee, kun yritysten palvelut siirtyvät osittain toteutettavaksi verkon välityksellä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutuksia
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei vaikutuksia.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutuksia
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 5
Yritysten kehittämishankkeiden avulla niiden toiminta uusiutuu vastaamaan korona-kriisin jälkeistä kysyntää.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 6
Yritysten paveluja siirtyy toteutettavaksi sähköisten palveujen avulla.
Liikkuminen ja logistiikka 5 3
Kriisin aikana ihmisten liikkuminen vähenee, mutta palautunee kriisin jälkeen lähes ennalleen.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 6
Hankkeen aikana kiinniteltään huomiota yrittäjien ja myös työntekijöiden työssä jaksamiseen.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei tasa-arvovaikutuksia.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei vaikutuksia
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei erityisiä vaikutuksia kulttuuriympäristöön
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei erityisiä vaikutuksia ympäristöosaamiseen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Korona-pandemialla on ollut alueellisesti Pohjois-Karjalassa ja Nurmeksessa merkittävät vaikutukset yritysten talouteen. Yritysten liikevaihto on tippunut muutamassa viikossa pahimmillaan jopa lähes nollaan kiinteiden kustannusten kuitenkin edelleen juostessa. Yritykset ovat pyrkineet selviytymään kriisin yli, mutta samalla myös uusiutumaan ja tuottamaan palveluja kriisin jälkeisessä muuttuneessa toimintaympäristössä selvitäkseen. Taloudellisen tilanteen nopea muutos on vaikuttanut myös yrittäjien henkiseen jaksamiseen, ja tähän tarpeeseen pyrittiin löytämään keinoja jaksamisen ylläpitämiseen. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on ollut turvata Nurmeksen alueen yritysten toimintaedellytykset koronan aiheuttaman kriisin yli ja mahdollistaa yritysten mahdollisimman nopea liikkeelle lähtö kriisin helpottaessa.

Hankkeen keskeisiä toimenpiteitä ovat olleet yritysten tukeminen erityisrahoitustukien valmistelussa ja hakemisessa. Tukea yrityksille on tuotettu myös PIKES yritysasiantuntijoiden toimenpitein. Hankkeessa on myös tarjottu yrityksille asiantuntijapalveluja työnohjauksellisin menetelmin (jaksaminen) ja digiasiantuntijapalveluja. Nämä palvelut on toteutettu ulkopuolisten kilpailutettujen asiantuntijoiden tuella.

Edellä mainitut toimenpiteet ja niissä yritysten tukeminen, ovat olleet oikein suunnattuja tukitoimenpiteitä, joilla hankkeen tavoitteiksi asetettu: laaja poikkeusrahoitusten hyödyntäminen, yritysten uusien tuotteiden ja uusille liiketoiminta-alueille suuntaaminen, on saavutettu.