Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22032

Hankkeen nimi: Koronaviruksen aiheuttaman häiriön minimointi yrityksille

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 14.4.2020 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lieksan Kehitys Oy LieKe

Organisaatiotyyppi: Muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 2856925-8

Jakeluosoite: Energiatie 2

Puhelinnumero: +358 40 480 4287

Postinumero: 81700

Postitoimipaikka: Lieksa

WWW-osoite: http://www.lieksankehitys.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Rusanen Ismo Heikki

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: heikki.rusanen(at)lieksankehitys.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 40 480 4287

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Korona-pandemia on vaikuttanut merkittävästi yritysten toimintaympäristöön maailmanlaajuisesti sekä alueellisesti Pohjois-Karjalassa. Yritysten asiakasrahoitu on pahimmillaan jopa loppunut kokonaan kiinteiden kustannusten kuitenkin edelleen toteutuessa.

Yritysten on pystyttävä selvitytymään akuutin kriisin yli, mutta myös uusiutumaan ja tuottamaan palveluja kriisin jälkeisessä muuttuneessa toimintaympäristössä. Taloudellisen tilanteen nopea muutos vaikuttaa myös yrittäjien henkiseen jaksamiseen, joten on löydettävä keinoja jaksamisen ylläpitämiseen.

Lieksan Kehitys Oy LieKe on hyvin lähellä yrittäjien arkea. Yhtiön tehtävänä kriisin aikana ja sen jälkeen on auttaa yrittäjiä hyödyntämään olemassa olevia yritysten tukipaketteja tiedottamalla rahoitusvaihtoehdoista, auttamalla niiden hakemisessa ja toisaalta pohtimalla yrittäjien kanssa keinoja yritysten talouskriisin helpottamiseen. Keinoina yritysten liiketoiminnan säilyttämiseen ovat käytettävissä rahoitustukien hakemisen lisäksi yritysten tervehdyttämistoimenpiteet ja taloushallinnan ohjaus sekä uuden liiketoiminnan tai liiketoimintamallin hakeminen.

Valtion ohjeistuksen mukaan yksinyrittäjät voivat hakea tukea kunnilta koronavirustilanteessa. Hakemushetken tiedon mukaan tuen suuruus tulee olemaan 2000 € / yritys. Yksinyrittäjiä on Lieksassa noin kaksisataa henkilöä.
- Lieksassa yksinyrittäjien tuen hakemista varten Lieksan Kehitys Oy:lle tulee sähköinen hakulomake.
- Valmistelutyö tehdään LieKellä.
- Viranomaispäätös ja maksatus tehdään Lieksan kaupungin toimesta.

Hanketta on valmisteltu sekä Lieksan Kehitys Oy LieKen oman henkilöstön toimesta, että maakunnallisesti eri kehittämisyhtiöiden välisissä keskusteluissa. Näyttää siltä, että kehittämisyhtiöille tulee maakunnallisesti hyvin yhtenäinen tapa hakea selvitymistä omien alueidensa yrityksille.

Hankkeen suunnittelussa on huomioitu Pohjois-Karjalan kehitysyhtiöiden yhdessä hakema Yritysten toimintaedellytysten turvaaminen koronaepidemia -tilanteessa hanke, joka LieKen osatoteuttamana kohdistuu Lieksan matkailutoimialan yrityksiin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat Lieksan kaupungin alueella toimivat yritykset, jotka ovat kärsineet korona-pandemian aiheuttamista taloudellisista vaikeuksista.

Tämän hankkeen ulkopuolelle rajataan matkailutoimialan yritykset, koska Lieksan Kehitys Oy LieKe on saanut tämän kohderyhmän haasteiden ratkaisemiseen resurssit Pohjois-Karjalan maakuntaliiton rahoittamasta Yritysten toimintaedellytysten turvaaminen koronaepidemia -tilanteessa hankkeesta (hankekoodi A76021).

4.2 Välilliset kohderyhmät

- Kriisirahoituksia yrityksille tarjoavat organisaatiot ml. Lieksan kaupunki
- Lieksan Kiinteistöt Oy (teollisten toimitilojen osalta)
- Asiantuntijapalveluita tarjoavat yritykset
- Maakunnan muut kehittämisyhtiöt

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 122 999

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 121 750

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 122 999

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 121 750

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Pielisen Karjalan

Kunnat: Lieksa

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Energiatie 2

Postinumero: 81700

Postitoimipaikka: Lieksa

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 200

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 240

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeella ei ole sukupuolivaikutuksia, kaikki yritykset yrittäjän sukupuolesta riippumatta ovat hankkeen kohderyhmää.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimet ovat sukupuolineutraaleja.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on kaikkien kohderyhmään kuuluvien yritysten auttaminen talouskriisissä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 3
Yritysten palvelut siirtyvät osittain toteutettavaksi verkon välityksellä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 3
Liikematkustaminen vähenee kun yritysten palvelut siirtyvät osittain toteutettavaksi verkon välityksellä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutuksia.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 3 3
Liikematkustaminen vähenee kun yritysten palvelut siirtyvät osittain toteutettavaksi verkon välityksellä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutuksia.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei vaikutuksia.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutuksia.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Yritysten kehittämishankkeiden avulla niiden toiminta uusiutuu vastaamaan korona-kriisin jälkeistä kysyntää.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 6
Yritysten paveluja siirtyy toteutettavaksi sähköisten palveujen avulla.
Liikkuminen ja logistiikka 5 5
Kriisin aikana liikematkustaminen vähenee. Kun etätyökaluja opitaan nyt käyttämään, niin liikematkustaminen voi vähentyä pysyvästi.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 6
Hankkeen aikana kiinniteltään huomiota yrittäjien ja myös työntekijöiden työssä jaksamiseen.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei vaikutuksia tasa-arvoon.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei vaikutuksia
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutuksia
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutuksia

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hanke toteutettiin ajalla 14.4.-31.12.2020 ja sen kohderyhmänä olivat Lieksan kaupungin alueella toimivat yritykset. Hankkeen tavoitteena oli kriisin aikana ja sen jälkeen auttaa yrittäjiä hyödyntämään olemassa olevia yritysten tukipaketteja tiedottamalla rahoitusvaihtoehdoista, auttamalla niiden hakemisessa ja toisaalta pohtimalla yrittäjien kanssa keinoja yritysten talouskriisin helpottamiseen. Keinoina yritysten liiketoiminnan säilyttämiseen olivat, käytettävissä rahoitustukien hakemisen lisäksi, yritysten tervehdyttämistoimenpiteet ja taloushallinnan ohjaus sekä uuden liiketoiminnan tai liiketoimintamallin hakeminen.
Hankkeessa oltiin yhteydessä yhteensä 240 yritykseen ja tiedottamisen lisäksi yrityksiä avustettiin mm. yksinyrittäjätuen, ELY-keskuksen tilanneanalyysin ja kehittämisavustuksen sekä Business Finlandin esiselvitys- ja kehittämisrahoituksen hakemisessa.