Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22033

Hankkeen nimi: VALO -Yksin- ja pienyrittäjien jaksamisen edistäminen koronakriisin yli

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2020 ja päättyy 30.6.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Pohjois-Karjalan Yrittäjät r.y.

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0212392-8

Jakeluosoite: Länsikatu 15

Puhelinnumero: 0503675194

Postinumero: 80100

Postitoimipaikka: JOENSUU

WWW-osoite: http://www.pkyrittajat.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Merja Blomberg

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: merja.blomberg(at)yrittajat.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0503675194

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen päätavoitteena on auttaa yksin- ja pienyritysten yrittäjiä jaksamaan COVID-19 -epidemiatilanteen yli.
Päätavoitteeseen liittyvät osatavoitteet ovat:
- kohdeyritysten tietoisuus tarjolla olevista kriisityövälineistä hahmottuu
- kohdeyrityksille järjestetään ohjattuja työpajoja, joissa käsitellään COVID-19 epidemian aiheuttamaa kriisiä yrittäjille itselleen henkisellä tasolla - vertaistuen merkitys kasvaa.
- kohdeyritysten yrittäjille järjestetään henkilökohtaista sparrausta ja työnohjausta - yrittäjän usko itseensä yrittäjänä kasvaa
- kohdeyritysten johtoa koulutetaan etätyön johtamiseen
- kohdeyritykset verkoistoituvat ja jakavat omaa osaamista toiselle yrittäjälle
- kohdeyritykset saavat uskoa toiminnan jatkamiselle

Hankkeessa toteutetaan seuraavia konkrettisia toimenpiteitä yritysten toimintaedellytysten ja yrittäjien/yritysten johdon jaksamisen tukemiseksi:
1) Viestitään ja informoidaan kohdeyrityksille tarjolla olevista häiriötilanne- ja kriisirahoitusmahdollisuuksien lisäksi eritoten korona kriisiapupalveluista. Viestinnässä hyödynnetään, esim. järjestön sähköiset kanavat, printtimedia ja suorakontaktointia. Toimenpiteistä vastaa hankehenkilöstö. Lisäksi käytetään ulkopuolisia ostopalveluja.
2) Toteutetaan Yrittäjien jaksamiseen liittyviä pienryhmä webinaareja/työpajoja sekä järjestetään kohdeyrityksien yrittäjille/johdolle henkilökohtaista sparrausta sekä työnohjausta. Toimenpiteisiin käytetään ulkopuolisia ostopalveluja.
3) Koulutetaan kohdeyritysten johtoa etätyön johtamiseen. Tähän käytetään ulkopuolisia ostopalveluja.
4) Sparrataan ja autetaan yrityksiä verkostoitumaan ja jakamaan omaa osaamistaan toisille yrittäjille. Toimenpiteistä vastaa hankehenkilöstö. Lisäksi käytetään ulkopuolisia ostopalveluja.
5) Lisätään yrittäjien uskoa toiminnan jatkamiselle erilaisin webinaarein. Tähän käytetään ulkopuolisia ostopalveluja.

Hankkeen tuloksena saadaan aikaan seuraavia tuloksia:
- kohdeyritykset selviytyvät koronakriisistä paremmin.
- kohdeyritysten osaaminen ja aktiivisuus digitaalisilla alustoilla kasvaa
- kohdeyrityksissä etätyönjohtaminen lisääntyy
- kohdeyritykset osaavat sopeutua erilaisiin muutostilanteisiin tehokkaammin.
- kohdeyritykset ovat valmiimpia käynnistämään uudestaan liiketoimintaa kriisin jälkeen.
- vältytään enimmiltä itsemurhilta, alkoholisoitumiselta, syrjäytymiseltä

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmä on pohjoiskarjalaiset yksin- ja pienyritysten yrittäjät ja johto. Toimenpiteet kohdistuu henkisessä ahdingossa oleviin yrittäjiin, jotka tarvitsevat ulkopuolista apua. Avuntarvetta tunnistetaan mm. yritysneuvonnassa, joten maakunnan kehittämiyhtiöiden yritysneuvojien kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Asiantuntijapalveluita tarjoavat yritykset, maakunnan kehittämisyhtiöt, kunnat, kuntien asukkaat. Avuntarvetta tunnistetaan mm. yritysneuvonnassa, joten maakunnan kehittämiyhtiöiden yritysneuvojien kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 73 400

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 38 106

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 73 400

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 38 106

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun, Keski-Karjalan, Pielisen Karjalan

Kunnat: Rääkkylä, Outokumpu, Joensuu, Kontiolahti, Tohmajärvi, Liperi, Lieksa, Nurmes, Polvijärvi, Juuka, Kitee, Ilomantsi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 215

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 42

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei tarpeellinen
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Toimenpiteet on suunnattu kaikille sukupuoleen katsomatta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeessa tavoitteena on yritysten selviytyminen koronakriisin yli.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 2
Yritysten on nyt pakko miettiä uusia toimintatapoja. Digitaalisuus lisääntyy yritysten toiminnassa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 3
Ryhmätapaamisrajoitukset ja etätyö vähentävät liikennettä, ja näin myös hillitsevät ilmastonmuutosta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei relevantti hankkeen kannalta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei relevantti hankkeen kannalta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei relevantti hankkeen kannalta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 2
Yritysten toimintatavat muuttuvat, jätettä syntyy vähemmän.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 1
Voi muuttua kohdeyritysten toimintatapojen muuttuessa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 4
Yritykset selviytyvät kriisistä eri tukipalveluiden, työpajojen ja asiantuntijoiden avulla.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 3
Hankkeen toimenpiteet turvaavat aineettomia tuotteita ja palveluja tarjoavien yritysten liiketoimintammahdollisuuksia.
Liikkuminen ja logistiikka 5 2
Kriisin jälkeen erilaisten webinaarien käyttö lisääntyy, matkustaminen vähenee, kokoukset pidetään etänä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 5
Hanke tähtää juurikin yrittäjän tai yrityksen johdon jaksamiseen, hyvinvointiin, selviytymiseen korona kriisin yli.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Hankkeen kautta autetaan kohdeyrityksiä riippumatta yrittäjien/johdon/työntekijöiden sukupuolesta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Hankkeen kautta autetaan kohdeyrityksiä riippumatta yrittäjien/johdon/työntekijöiden kansallisuudesta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei relevantti hankkeen kannalta.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei relevantti hankkeen kannalta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen päätavoitteena oli auttaa yksin- ja pienyritysten yrittäjiä jaksamaan COVID-19 -epidemiatilanteen yli. Hankkeessa toteutettiin seuraavaa:
- kohdeyritysten tietoisuus tarjolla olevista kriisityövälineistä hahmottui
- kohdeyrityksille järjestettiin ohjattuja työpajoja, joissa käsiteltiin COVID-19 epidemian aiheuttamaa kriisiä yrittäjille itselleen henkisellä tasolla - vertaistuen merkitys kasvoi.
- kohdeyritysten yrittäjille järjestettiin henkilökohtaista sparrausta ja työnohjausta - yrittäjän usko itseensä yrittäjänä kasvoi.
- kohdeyritysten johtoa koulutettiin etätyön johtamiseen
- kohdeyritysten johtoa tuettiin liiketoimintaosaamisessa, tarjoamalla työpajoja sekä lisättiin heidän osaamistaan myynnissa ja markkinoinnissa.
- kohdeyritykset saivat uskoa toiminnan jatkamiselle

Hankkeessa toteutettiin seuraavia konkrettisia toimenpiteitä yritysten toimintaedellytysten ja yrittäjien/yritysten johdon jaksamisen tukemiseksi:
1) Viestittiin ja informoitiin kohdeyrityksille tarjolla olevista häiriötilanne- ja kriisirahoitusmahdollisuuksien lisäksi eritoten korona kriisiapupalveluista. Viestinnässä hyödynnettiin, mm. järjestön sähköiset kanavat, printtimedia ja suorakontaktointia. Toimenpiteistä vastasi hankehenkilöstö. Lisäksi käytettiin ulkopuolisia ostopalveluja.
2) Toteutettiin Yrittäjien jaksamiseen liittyviä pienryhmä webinaareja/työpaja sekä järjestettiin kohdeyrityksien yrittäjille/johdolle henkilökohtaista sparrausta sekä työnohjausta. Toimenpiteisiin käytettiin ulkopuolisia ostopalveluja. 3) Koulutettiin kohdeyritysten johtoa etätyön johtamiseen. Tähän käytettiin ulkopuolisia ostopalveluja.
4) Tuettiin yritysten liiketoimintaosaamista. Sparrattiin ja autettiin yrityksiä ymmärtämään taloutta ja liiketoimintaa sekä lisäämään osaamistaan myynnissä ja markkinoinnissa. Toimenpiteisiin käytettiin ulkopuolisia ostopalveluja.5) Lisättiin yrittäjien uskoa toiminnan jatkamiselle erilaisin webinaarein. Tähän käytettiin ulkopuolisia ostopalveluja.

Hankkeen tuloksena :
- kohdeyritykset selviytyvät koronakriisistä paremmin.
- kohdeyritysten osaaminen ja aktiivisuus digitaalisilla alustoilla kasvoi.
- kohdeyrityksissä etätyönjohtaminen lisääntyi
- kohdeyritykset osaavat nyt sopeutua erilaisiin muutostilanteisiin tehokkaammin.
- kohdeyritykset ovat valmiimpia käynnistämään uudestaan liiketoimintaa kriisin jälkeen. - vältyttiin enimmiltä itsemurhilta, alkoholisoitumiselta, syrjäytymiseltä