Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22034

Hankkeen nimi: Kohti tulevaisuutta - Yritystoiminnan edellytysten parantaminen COVID-19 -epidemian yli

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 15.4.2020 ja päättyy 31.3.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy

Organisaatiotyyppi: Muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 1934207-8

Jakeluosoite: Kiteentie 9-11 B

Puhelinnumero: 050 303 1313

Postinumero: 82500

Postitoimipaikka: Kitee

WWW-osoite: http://www.keti.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Risto Hiltunen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: risto.hiltunen(at)keti.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 303 1313

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen päätavoitteena on Keski-Karjalan seudun matkailun, majoitus- ja ravitsemistoiminnan sekä kaupan ja palvelualojen mikro- ja pienyritysten toimintaedellytysten turvaaminen COVID-19 -epidemiatilanteen yli.

Päätavoitteeseen liittyvät osatavoitteet ovat:
- kohdeyritysten tietoisuus tarjolla olevista häiriötilanne- ja kriisirahoitusmahdollisuuksista ja -palveluista lisääntyy
- kohdeyritykset hakevat aktiivisesti tarjolla olevia rahoituksia ja palveluja; yritysten osaaminen rahoitus- ja neuvontapalvelujen hyödyntämisessä lisääntyy
- kohdeyritysten liiketoimintaan löydetään ja kehitetään soveltuvia, uudistavia ratkaisuja; osaaminen liiketoiminnan kehittämisessä lisääntyy
- kohdeyritysten osaaminen kriisiviestinnässä lisääntyy
- kohdeyritysten johdon muutosjohtajuus-osaaminen lisääntyy
- kohdeyritykset reagoivat ja sopeutuvat paremmin erilaisiin muutostilanteisiin
- kohdeyritykset ovat kilpailukykyisiä koronaepidemista aiheutuneen poikkeustilanteen normalisoiduttua

Hankkeessa toteutetaan seuraavia konkrettisia toimenpiteitä yritysten toimintaedellytysten ja liiketoiminnan turvaamiseksi sekä yrittäjien/yritysten johdon jaksamisen tukemiseksi:

1) Viestitään ja informoidaan kohdeyrityksille tarjolla olevista häiriötilanne- ja kriisirahoitusmahdollisuuksista ja palveluista hyödyntäen eri viestintä- ja markkinointikanavia, esim. sähköiset kanavat, printtimedia ja suorakontaktointi. Toimenpiteistä vastaa hankehenkilöstö. Lisäksi käytetään ulkopuolisia ostopalveluja.

2) Toteutetaan käytännönläheistä häiriötilanne- ja kriisineuvontaa; opastetaan ja autetaan yrityksiä hakemaan esim. kuntien, ELY:n ja Business Finlandin nykyisiä ja mahdollisesti tulevia uusia häiriö- ja kriisitilanteen avustusrahoituksia ja palveluja. Rahoituksen ja palvelujen hakuneuvonnan lisäksi autetaan ja neuvotaan yrityksiä muissa esille tulevissa liiketoiminnan häiriötilanteen tarpeissa. Toimenpiteistä vastaa hankehenkilöstö. Lisäksi käytetään ulkopuolisia ostopalveluja.

3) Autetaan yrityksiä löytämään ja kehittämään liiketoimintaansa soveltuvia ja sitä uudistavia ratkaisuja, joilla kriisi olisi mahdollista kääntää mahdollisuudeksi. Toimenpiteistä vastaa hankehenkilöstö. Lisäksi käytetään ulkopuolisia ostopalveluja.

4) Sparrataan ja autetaan yrityksiä liiketoiminnan uudelleen suuntaamisessa ja suunnittelussa, huomioiden mahdollisuudet ja edellytykset kannattavuudelle ja kilpailukyvylle kriisin jälkeisessä tilanteessa. Toimenpiteistä vastaa hankehenkilöstö. Lisäksi käytetään ulkopuolisia ostopalveluja.

5) Lisätään ja vahvistetaan yrittäjien / yritysten johdon muutosjohtajuusvalmiuksia sekä yritysten kriisiviestintäosaamista. Toimenpiteistä vastaa hankehenkilöstö. Lisäksi käytetään ulkopuolisia ostopalveluja.

Hankkeen tuloksena saadaan aikaan seuraavia tuloksia:
- kohdeyritykset ovat paremmin tietoisia tarjolla olevista rahoitusmahdollisuuksista ja palveluista
- kohdeyritysten osaaminen ja aktiivisuus häiriötilanne- ja kriisirahoitusavustusten sekä -palvelujen hakemisessa on kasvanut
- kohdeyrityksille on löydetty ja kehitetty liiketoimintaa uudistavia uusia ratkaisuja; osaaminen liiketoiminnan kehittämisessä on lisääntynyt
- kohdeyritysten osaaminen ja valmius kriisiviestintään on lisääntynyt
- kohdeyritysten valmiudet reagoida, toimia ja sopeutua erilaisiin muutostilanteisiin ovat parantuneet
- kohdeyritykset pääsevät nopeammin tilanteen normalisoiduttua toteuttamaan liiketoimintaansa
- turhia kohdeyrityksien alasajoja ja konkurssiin ajautumisia on estetty

Sekä lyhyen että pitkän aikavälin vaikutuksena on, että yritysten liiketoimintamahdollisuudet turvataan. Muutosvalmius niin kohdeyrityksissä kuin hankkeen toteuttajaorganisaatiossa parantuu.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Keski-Karjalan seudulla toimivat mikro- ja pk-yritykset majoitus- ja ravitsemistoiminta- sekä kaupan ja palvelun aloilla.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Häiriötilanne- ja kriisirahoituksia yrityksille tarjoavat organisaatiot, asiantuntijapalveluita tarjoavat yritykset, KETI Oy:n henkilöstö, maakunnan muut kehittämisyhtiöt, kunnat, kuntien asukkaat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 81 200

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 59 989

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 81 200

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 59 989

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Keski-Karjalan

Kunnat: Rääkkylä, Tohmajärvi, Kitee

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 250

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 204

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei relevantti hankkeen kannalta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimet ovat sukupuolineutraaleja.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on kaikkien kohderyhmän yritysten auttaminen COVID-19 -epidemiatilanteen aiheuttamassa häiriö- ja kriisitilanteessa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 3
Yrityksiä tuetaan uusiutumaan, toimintojen toteuttamista uudella tavalla yhtenä huomioitavana tekijänä tullee olemaan ekologisuus eri muodoissaan.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 3
Liikkumis- ja ryhmätapaamis-rajoitukset vaikuttavat liikennettä vähentävästi, ne on huomioitava niin hankkeen toteuttamisessa kuin yritysten palvelutuotannossa.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei relevantti hankkeen kannalta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei relevantti hankkeen kannalta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei relevantti hankkeen kannalta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 2
Voi olla välillinen vaikutus kohdeyritysten muuttuneiden toimintatapojen myötä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 1
Voi olla välillinen vaikutus kohdeyritysten muuttuneiden toimintatapojen myötä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 5
Hankkeen toimenpiteillä tuetaan yritysten selviytymistä kriisitilanteen yli ja vahvistetaan kannattavan liiketoiminnan toteuttamisen edellytyksiä sen jälkeen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 5
Hankkeen toimenpiteillä turvataan aineettomia tuotteita ja palveluja tarjoavien yritysten liiketoimintammahdollisuuksia ja tuetaan uusien kehittämistä.
Liikkuminen ja logistiikka 5 2
Kriisin aikana liikkuminen vähenee, etäpalaverikäytännöt ja etäkouluttautuminen jäänevät käytäntöön pysyvästi kriisin jälkeen jossain määrin.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 5
Hankkeen tavoitteena on turvata yritysten liiketoimintamahdollisuuksia ja siten turvata työpaikkojen säilyminen. Uusiutumis- ja muutosvalmius yrityksissä lisääntyy.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Hankkeen kautta autetaan kohdeyrityksiä riippumatta yrittäjien/johdon/työntekijöiden sukupuolesta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Hankkeen kautta autetaan kohdeyrityksiä riippumatta yrittäjien/johdon/työntekijöiden kansallisuudesta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei relevantti hankkeen kannalta.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei relevantti hankkeen kannalta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen toteutuksessa on tehty tiivistä yhteistyötä EAKR-rahoitteisen Yritysten toimintaedellytysten turvaaminen koronaepidemiatilanteessa -hankkeen kanssa (A76021). Asiantuntijapalvelut kilpailutettiin yhteisen puitahankinnan kautta. Viestinnässä ja tiedotuksessa sekä tilaisuuksien järjestämisessä on tehty paljon yhteistyötä.

Hankkeen päätavoitteena oli Keski-Karjalan seudun matkailun, majoitus- ja ravitsemistoiminnan sekä kaupan ja
palvelualojen mikro- ja pienyritysten toimintaedellytysten turvaaminen COVID-19 -epidemiatilanteen yli.

Päätavoitteeseen liittyviin osatavoitteisiin päästiin:
- kohdeyritysten tietoisuus tarjolla olevista häiriötilanne- ja kriisirahoitusmahdollisuuksista ja -palveluista lisääntyi.
- kohdeyritykset hakivat aktiivisesti tarjolla olevia rahoituksia ja palveluja; yritysten osaaminen rahoitus- ja
neuvontapalvelujen hyödyntämisessä lisääntyi.
- kohdeyritysten liiketoimintaan löydettiin ja kehitettiin soveltuvia, uudistavia ratkaisuja; osaaminen liiketoiminnan
kehittämisessä lisääntyi.
- kohdeyritysten osaaminen kriisiviestinnässä lisääntyi.
- kohdeyritysten johdon muutosjohtajuusosaaminen lisääntyi.
- kohdeyritykset reagoivat ja sopeutuivat paremmin erilaisiin muutostilanteisiin.
- kohdeyritykset ovat kilpailukykyisiä koronaepidemista aiheutuneen poikkeustilanteen normalisoituessa.

Hankkeessa toteutettiin seuraavia konkrettisia toimenpiteitä yritysten toimintaedellytysten ja liiketoiminnan turvaamiseksi sekä yrittäjien/yritysten johdon jaksamisen tukemiseksi:

1) Kohdeyrityksille viestittiin ja informoitiin tarjolla olevista häiriötilanne- ja kriisirahoitusmahdollisuuksista ja
palveluista hyödyntäen eri viestintä- ja markkinointikanavia.

2) Toteutettiin käytännönläheistä häiriötilanne- ja kriisineuvontaa; opastettiin ja autettiin yrityksiä hakemaan esim.
kuntien, ELY:n ja Business Finlandin häiriö- ja kriisitilanteen avustusrahoituksia ja palveluja. Rahoituksen ja palvelujen hakuneuvonnan lisäksi autettiin ja neuvottiin yrityksiä muissa esille tulevissa liiketoiminnan häiriötilanteen tarpeissa.

3) Autettiin yrityksiä löytämään ja kehittämään liiketoimintaansa soveltuvia ja sitä uudistavia ratkaisuja, joilla kriisi olisi mahdollista kääntää mahdollisuudeksi.

4) Sparrattiin ja autettiin yrityksiä liiketoiminnan uudelleen suuntaamisessa ja suunnittelussa, huomioiden mahdollisuudet ja edellytykset kannattavuudelle ja kilpailukyvylle kriisin jälkeisessä tilanteessa.

5) Lisättiin ja vahvistettiin yrittäjien / yritysten johdon muutosjohtajuusvalmiuksia sekä yritysten kriisiviestintäosaamista.

Hankkeen avulla saatiin seuraavia tuloksia:
- kohdeyritykset olivat paremmin tietoisia tarjolla olevista rahoitusmahdollisuuksista ja palveluista
- kohdeyritysten osaaminen ja aktiivisuus häiriötilanne- ja kriisirahoitusavustusten sekä -palvelujen hakemisessa kasvoi
- kohdeyrityksille on löydetty ja kehitetty liiketoimintaa uudistavia uusia ratkaisuja; osaaminen liiketoiminnan
kehittämisessä on lisääntynyt
- kohdeyritysten osaaminen ja valmius kriisiviestintään on lisääntynyt
- kohdeyritysten valmiudet reagoida, toimia ja sopeutua erilaisiin muutostilanteisiin ovat parantuneet
- kohdeyritykset pääsevät nopeammin tilanteen normalisoiduttua toteuttamaan liiketoimintaansa
- turhia kohdeyrityksien alasajoja ja konkurssiin ajautumisia on estetty.

Matkailualan kehittämiseksi valmisteltiin Matkailun toimintamalli yhdessä matkailualan yrittäjien kanssa. Mallilla pyritään turvaamaan alan ýritysten pitkäjänteinen kehittäminen koronanpandemian aikana ja sen jälkeen.

Sekä lyhyen että pitkän aikavälin vaikutuksena on turvattu yritysten liiketoimintamahdollisuuksia. Muutosvalmius kohdeyrityksissä ja hankkeen toteuttajaorganisaatiossa on parantunut.