Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22035

Hankkeen nimi: Valoa kohti - Yritysten toimintaedellytysten turvaaminen ja liiketoiminnan uudistaminen koronaepidemian yli

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 15.4.2020 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Business Joensuu Oy

Organisaatiotyyppi: Muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 2921270-1

Jakeluosoite: Länsikatu 15

Puhelinnumero: 0500285905

Postinumero: 80110

Postitoimipaikka: Joensuu

WWW-osoite: http://www.businessjoensuu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Jarmo Kauppinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Kehityspäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jarmo.kauppinen(at)businessjoensuu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0500285905

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

TAVOITTEET:

Hankkeen päätavoitteena on kohdeyritysten toimintaedellytysten turvaaminen koronaepidemia -tilanteen yli.

Päätavoitetta tarkentavat osatavoitteet ovat:
- kohdeyritysten tietoisuus tarjolla olevista kriisirahoitusmahdollisuuksista ja palveluista lisääntyy
- kohdeyritykset hakevat aktiivisesti tarjolla olevia rahoituksia ja palveluja
- kohdeyritysten liiketoimintaan löydetään ja kehitetään uudistavia ratkaisuja
- vältetään kohdeyritysten ajautumista konkursseihin
- vältetään kohdeyritysten irtisanomistilanteita
- kohdeyritykset ovat kilpailukykyisiä koronaepidemista aiheutuneen poikkeustilanteen normalisoiduttua
- kohdeyritykset sopeutuvat paremmin erilaisiin muutostilanteisiin


Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat Business Joensuun toimialueella Joensuussa, Ilomantsissa, Outokummussa ja Polvijärvellä:
- matkailun, ravitsemusalan, kaupan ja palvelualojen yritykset sekä
- alle kolme vuotta vanhat start up -yritykset


TOIMENPITEET:

Hankkeessa toteutetaan seuraavia konkrettisia toimenpiteitä yritysten toimintaedellytysten ja liiketoiminnan turvaamiseksi koronaepidemia -tilanten yli:

1) Viestitään ja informoidaan kohdeyrityksille tarjolla olevista kriisirahoitusmahdollisuuksista ja palveluista käyttäen eri viestintä- ja markkinointikanavia. Tässä hyödynnetään esim. sähköisiä kanavia, lehtiä ja suorakontaktointia. Toimenpiteistä vastaa hankehenkilöstö. Lisäksi käytetään ulkopuolisia ostopalveuja.

2) Toteutetaan käytännönläheistä yrityskohtaista kriisineuvontaa ja -palvelua eli opastetaan ja autetaan yrityksiä hakemaan ja saamaan esim. ELY:n ja Business Finlandin yrityksille korona -tilanteeseen tarjoamia nykyisiä ja uusia rahoitusmuotoja ja palveluja. Rahoituksen hakuneuvonnan lisäksi autetaan ja neuvotaan yrityksiä muissa esille tulevissa liiketoiminnan tarpeissa liittyen poikkeusoloon. Toimenpiteistä vastaa hankehenkilöstö. Lisksi käytetään ukopuolisia ostopalveluja.

3) Autetaan yrityksiä löytämään ja kehittämään liiketoimintaa uudistavia ratkaisuja, joilla pyritään kääntämään kriisi mahdollisuudeksi. Toimenpiteistä vastaa hankehenkilöstö. Lisäksi käytetään ulkopuolisia ostopalveluja.

4) Päivitetään yritysten liiketoimintasuunnitelmia, erityisesti alle kolme vuotiaiden start up -yritysten osalta sekä mahdollistetaan ja luodaan edellytykset hankkeen kohdeyritysten kannattavalle liiketoiminnalle kriisin jälkeiseen tilanteeseen. Toimenpiteistä vastaa hankehenkilöstö. Lisäksi käytetään ulkopuolisia ostopalveluja.


TULOKSET:

Hankkeen tuloksena saadaan aikaan seuraavia tuloksia:
- kohdeyritykset ovat paremmin tietoisia tarjolla olevista rahoitusmahdollisuuksista ja palveluista
- kohdeyritykset hakevat ja saavat kriisirahoitusta tarjolla olevista rahoituslähteistä
- kohdeyrityksille löydetään ja kehitetään liiketoimintaa uudistavia uusia ratkaisuja
- kohdeyritykset pääsevät nopeammin kriisin jälkeen normaaliin liiketoimintaan
- estetään kohdeyrityksien konkurssiin ajautuminen

Sekä lyhyen että pitkän aikavälin vaikutuksena on, että yritysten liiketoimintamahdollisuudet turvataan. Lisäksi kohdeyritysten ja Business Joensuun kriisi- ja muutosvalmius paranee.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat Business Joensuun toimialueella Joensuussa, Ilomantsissa, Outokummussa ja Polvijärvellä:
- matkailun, ravitsemusalan, kaupan ja palvelualojen yritykset sekä
- alle kolme vuotta vanhat start up -yritykset

Kohderyhmä on hyvin tiedossa Business Joensuulla ja sen asiantuntijat tuntevat erittäin hyvin kohderyhmän yritykset; Business Joensuun palvelujen, sis. projektitoiminta, asiakkaina on ollut suuri joukko matkailun, kaupan ja palvelualojen yrityksiä. Lisäksi Business Joensuun yrityskiihdyttämön (aiemmin Joensuun Tiedepuiston yrityshautomo) asiakkaina on ollut vuosittain kymmeniä yritystoimintaa käynnistäviä start up -yrittäjiä. Yrityskiihdyttämän lisäksi Business Joensuu on palvellut ja auttanut vuosittain kymmeniä uutta yritystoimintaa käynnistäviä henkilöitä.

Kohderyhmän yritysten saavuttaminen ja tavoittaminen hankkeeseen mahdollistuu mm. seuraavilla toimenpiteillä:
- Business Joensuun asiantuntijoiden henkilökohtaiset kontaktit ja yhteydenotot asiakasyrityksiin sekä niihin, jotka eivät ole aiemmin käyttäneet Business Joensuun palveluja
- Yritysten yhteydenotot kriisitilanteessa Business Joensuun asiantuntijoihin
- Viestintä ym. toimenpiteet suoraan yrityksille hyödyntäen eri kanavia (mm. lehdet, verkkosivusto, sosiaalinen media, tekstiviestit, sähköpostit ym.)

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeessa keskitytään auttamaan ja kriisineuvomaan koronaviruksen vuoksi vaikeuksiin joutuneita kohderyhmän yrityksiä ja turvaamaan niiden toimintaedellytykset, jolloin hankkeen välillisinä kohderyhminä ovat mm.:
- Business Joensuun asiantuntijat
- kriisirahoitusta yrityksille tarjoavat organisaatiot
- yrityksille asiantuntijapalveluita tarjoavat yritykset
- kunnat
- kuntien asukkaat

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 98 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 83 549

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 98 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 83 549

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun

Kunnat: Outokumpu, Joensuu, Polvijärvi, Ilomantsi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 150

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 154

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei relevantti hankkeen kannalta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Koronaepidemian seurauksena kriisiytyneet yrittäjät edustavat molempia sukupuolia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei relevantti hankkeen kannalta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei relevantti hankkeen kannalta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 3
Koronaviruksen vuoksi liikennettä on rajoitettu, jonka seurauksena ilmaston saastuminen vähenee.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei relevantti hankkeen kannalta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei relevantti hankkeen kannalta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei relevantti hankkeen kannalta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei relevantti hankkeen kannalta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei relevantti hankkeen kannalta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 8
Hankkeen tavoitteena on turvata yritysten liiketoimintamahdollisuudet.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 4
Hankkeen toimenpiteiden seurauksena aineettomia tuotteita ja palveluja tarjoavien yritysten liiketoimintammahdollisuuksia turvataan.
Liikkuminen ja logistiikka 3 0
Koronaepidemian seurauksena kaikenlainen liikkuminen ja logistiikka on vähentynyt, jolloin se rasittaa ympäristöä normaalia vähemmän.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 5
Hankkeen tavoitteena on turvata yritysten liiketoimintamahdollisuuksia ja siten turvata työpaikkojen säilyminen.
Tasa-arvon edistäminen 7 5
Hankkeen kohderyhmänä on yrittäjiä, jotka edustavat molempia sukupuolia. Kaikkia apua tarvitsevia autetaan ja neuvotaan tasapuolisesti.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 7 5
Hankkeen kohderyhmänä on myös erityisesti ravintola-alalla toimivat maahanmuuttajataustaiset yrittäjät, joiden liiketoiminnan edellytyksiä hankkeella pyritään turvaamaan.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei relevantti hankkeen kannalta.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei relevantti hankkeen kannalta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen päätavoitteena oli kohdeyritysten toimintaedellytysten turvaaminen koronaepidemia -tilanteen yli. Kohderyhmänä olivat Business Joensuun toimialueella Joensuussa, Ilomantsissa, Outokummussa ja Polvijärvellä matkailun, ravitsemusalan, kaupan ja palvelualojen yritykset sekä alle kolme vuotta vanhat start up -yritykset.

Hankkeessa toteutettiin seuraavia toimenpiteitä:
- Viestíttiin ja informoitiin kohdeyrityksille tarjolla olevista kriisirahoitusmahdollisuuksista ja palveluista käyttäen eri viestintä- ja markkinointikanavia.
- Järjestettiin kaksi avointa webinaaria, joiden aiheina olivat myynti sekä tiimityön merkitys vallitsevassa kriisitilenteessa.
- Toteutettiin käytännönläheistä yrityskohtaista kriisinuvontaa ja -palvelua; opastettiin ja autettiin yrityksiä hakemaan ja saamaan esim. ELY:n ja Busines Finlandin yrityksille korona -tilanteeseen tarjoamia rahoituksia ja palveluja.
- Autettiin yrityksiä kehittämään liiketoimintaa uudistavia ratkaisuja, esim. uusia tuotteita / palveluja ja asiakkaita.

Em. toimenpiteet toteutettiin pitkälti hankehenkilöstön tuottamina. Lisäksi kohdeyritysten tarpeisiin käytettiin ostopalveluna ulkopuolisia asiantuntijoita. Hankkeen toimenpiteiden tuloksena on turvattu yritysten liiketoimintamahdollisuuksia ja luotu siten edellytykset selviytyä koronakriisin yli.

Hankkeessa oli asiakkaana mukana yhteensä 154 yritystä. Tavoite oli 150.