Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22036

Hankkeen nimi: Verkkoverstas

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2020 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Joensuun Nuorisoverstas ry

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 1466314-7

Jakeluosoite: Tulliportinkatu 54

Puhelinnumero: 0504923306

Postinumero: 80130

Postitoimipaikka: Joensuu

WWW-osoite: http://www.nuorisoverstas.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Nora Kettunen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: vs. Toiminnanjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: nora.kettunen(at)nuorisoverstas.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358504923306

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

VerkkoVerstas-hankkeen tavoitteena on kehittää työttömien ja koulutuksen ulkopuolella olevien 16-28 vuotiaiden nuorten verkkopohjaista valmennusmallia, nuortentyöpajatoiminnan tavoitteiden mukaisesti. Koronaviruksen aiheuttama poikkeustila ja Nuorten työpajatoiminnan hyppääminen etäpalveluksi, verkkoon, haastaa pikaiseen verkkovalmennuksen kehittämiseen. Tuemme mahdollisimman monta nuorta tässä uudessa tilanteessa mm. järjestämällä kokkailupajan etänä, jolloin nuoret saavat konkreettista apua, haastavassa tilanteessa. Hankkeessa kehitämme osallistavaa ja käyttömukavaa verkkoympäristöä. Sidomme verkkovalmennuksen käytännön arjessa tapahtuvaan toimintaan. Kehitämme verkkotyöskentelyä yhdeksi menetelmäksi vaihtoehtona läsnävalmennuksen lisäksi, jolla jatkossa tavoitamme myös niitä nuoria, joilla on haasteita osallistua aikaan ja paikkaan sidottuun toimintaan. Kehittämistyöhön käymme yhdessä nuorten ja yhteistyöverkoston voimin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Työttömät ja koulutuksen ulkopuolella olevat, sekä opinnoista keskeytyksessä olevat nuoret ja yhdistyksen henkilöstö, sekä nuoria ohjaava yhteistyöverkosto.

4.2 Välilliset kohderyhmät

-

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 70 805

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 70 805

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 70 805

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 70 805

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun

Kunnat: Kontiolahti, Polvijärvi, Outokumpu, Liperi, Joensuu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanke on sukupuolineutraali, koska verkkotyöskentely ei ole sukupuoleen sidonnainen. Hankkeen toimintoja ei kohdenneta eri sukupuolille, vaan ylipäätään nuorille. Hanke toteuttaa kestävän kehityksen periaatteita.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen avulla parannetaan tasavertaisia mahdollisuuksia hyvään elämään, osallisuuteen ja osallistua työpajatoimintaan. Hankkeen toiminta on sukupuolineutraalia. Hankkeeseen voivat osallistua kaikki kohderyhmän nuoret.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on sukupuolineutraali.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Hankkeella ei ole vaikutuksia
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 0
Siirtymällä etätöihin, ja kulkemalla vähemmän autoilla voidaan vaikuttaa CO2 -päästöihin vähentävästi.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 0
Nuoria opastetaan elintarvikejätteiden kierrättämiseen ja kompostointiin.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutuksia
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutuksia
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 0
Opetellaan lajittelemaan ja kierrättämään jätteitä. Tekemään vanhasta uutta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
ei vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Ei vaikutusta
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 2
Työpajatoiminnan verkkovalmennuksen kehittyminen on aineeton tuote.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei vaikutusta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 2
Nuorten hyvinvointi lisääntyy. Verkkovalmennus voi tuottaa vaikutuksia myös tulevaisuudessa, laaja-alaisemmin.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 0
Nuorten osallisuuden kokemukset ovat yhteiskunnallista kestävää kehitystä.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutuksia
Ympäristöosaaminen 1 1
Hankkeessa on mahdollista toteuttaa mm. yrttien poiminnan ohjausta, kokkailukurssin aikana. Eri Habitaatit, päästöjen laskeummat ym. tulevat tutuksi.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Verkkoverstas-hankkeen tavoitteena oli kehittää verkkopohjaista valmennusmallia nuorten työpajatoiminnan tavoitteiden mukaisesti Pohjois-Karjalassa. Hankkeessa lähdettiin kehittämään nuorten työpajatoimintaan digitaalisia elementtejä ja keinoja, joilla tuettiin työpajatoiminnan perustehtävää tuoden siihen toimintaa helpottavia, saavutettavuutta parantavia ja nuoren osaamista näkyväksi tekeviä verkkotyöpajatoimintoja. Hanke tuli ajankohtaiseksi Korona-pandemian sulkutoimenpiteiden vuoksi ja toimi erityistilanteessa koko hankeajan. Hankkeeseen osallistuminen vaati nuorelta älypuhelimen ja liittymän.
Verkkoverstaan toiminta jaettiin kolmeen pääteemaan, jotka olivat: Yhdessä etänä, Köksää verkossa ja Ylös ja ulos.
Hanke tuki nuoria tässä uudessa tilanteessa mm. järjestämällä kokkailupajan etänä, jolloin nuoret saivat konkreettista ruoka-apua,tavoitteellisesti, haastavassa tilanteessa. Köksää verkossa organisoitiin niin, että viikon esimerkkiruoka valmistettiin Joensuun Nuorisoverstas ry:n tiloissa. Valmistaminen videoitiin, editoitiin, ja julkaistiin keskiviikkoisin Discordissa. Nuoret ilmoittivat osallistumisestaan ko. kokkailuun joko nettisivuilla olleella lomakkeella, tai viestillä/Padlet-kommentilla ja ruokatarvikkeet tilattiin joko nuoren lähikauppaan, tai Joensuussa nouto oli Taitoverstaalta.
Ylös ja ulos -toiminnalla pyrittiin saamaan nuoret liikkeelle niin liikkumaan kuin toteuttamaan eri projekteja omassa lähiympäristössään. Tässä osiossa tehtiin yhteistyötä myös muiden hankkeiden kanssa. Yhdessä etänä oli Verkkoverstas -hankkeen keskeisintä kehittämistyötä. Hankkeessa kehitimme osallistavaa ja käyttömukavaa verkkoympäristöä yhdessä nuorten ja yhteistyöverkoston voimin. Sidoimme verkkovalmennuksen työpajan arjessa tapahtuvaan toimintaan. Kehitimme verkkotyöskentelyä yhdeksi menetelmäksi vaihtoehtona läsnävalmennuksen rinnalle, jolla jatkossa tavoitamme myös niitä nuoria, joilla on haasteita osallistua aikaan ja paikkaan sidottuun toimintaan. Kehittämistyöhön liittyi myös niin verkoston, henkilökunnan, kuin nuorten koulutuksia. Alustaksi valittiin, nuorten ehdotuksesta, Discord ja valmennusmateriaalia kerättiin Google classroomiin. Pelitoiminnalla tavoitettiin niitä nuoria, joilla esim. sosiaalisten tilanteiden pelkoa.

Hankkeen tuloksena syntyi Joensuun Nuorisoverstas ry:n toteuttaman nuorten työpajatoiminnan tueksi verkkoympäristö sekä toimintamalli, jossa nuoria voidaan kohdata ja valmentaa yksilöllisesti sekä ryhmänä. Työpajatoiminnassa on otettu käyttöön keskiviikkoisin oleva etätyöskentelypäivä, jolloin työpajasisällöt ohjataan verkkovälitteisesti ja nuoret toteuttavat tehtävät omassa lähiympäristöissään. Verkkoympäristö toimii myös tiedotusalustana alueen yhteistyöverkostolle.
Köksää verkossa!-pajan välittömänä tuloksena nuoret saivat helpotusta arkeensa sekä kartuttivat arjen hallinnan taitojaan.
Yhdessä etänä!-pajan nuoret kokivat ryhmässä toimimisen sekä ihmisten kohtaamisen helpommaksi kun oltiin ensin tutustuttu ryhmän jäseniin mm. verkkopelien avulla. Nuorissa näkyi selvä sosiaalinen vahvistuminen. Ohjattu verkkopelitoiminta toimi tavoitteellisena syrjäytymistä ehkäisevänä keinona.
Ylös ja ulos! -pajan nuoret saivat uutta tietoa ammateista ja erilaisista liikuntamuodoista. Etäkeskiviikoissa nuoret ylläpitivät kuntoaan mm. LIITOON-hankeen kanssa järjestettyissä liikuntapäivissä.
Hankkeessa kehitetyt toimintamallit on juurrutettu Joensuun Nuorisopverstas ry:n toiminnan arkeen pysyväksi osaksi.