Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22037

Hankkeen nimi: Etänä

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2020 ja päättyy 31.10.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Pyhäselän 4H-yhdistys ry

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0226359-2

Jakeluosoite: Pyhäseläntie 1

Puhelinnumero: 0504062554

Postinumero: 82200

Postitoimipaikka: Hammaslahti

WWW-osoite: http://www.pyhaselka.4h.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Riikonen Taru Johanna

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toiminnanjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: taru.riikonen(at)4h.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0504062554

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa työllistetään 8 kpl 16-28 –vuotiasta nuorta digitaalisten materiaalien tuottamiseen ja etäleirin ohjaukseen. Toteutetaan kaikille nuorille avoimia työelämäkoulutuksia 6 kpl etänä, jolloin ehkäistään nuorten syrjäytymistä poikkeusolojen aikana ja kannustetaan työllistymään tai perustamaan oman yrityksen.
Järjestetään etäleiri, jolla taataan lapsille ja nuorille laadukasta toimintaa ja hyödyllistä tekemistä kotiin sekä kannustetaan liikkumaan luonnossa poikkeusjärjestelyt huomioiden. Hankkeen tuloksena lapset ja nuoret saadaan innostumaan yhteisestä etäyhteyksin toteutettavasta toiminnasta. Lasten ja nuorten aktiivisuus lisääntyy ja he saavat osallisuuden kokemuksia. Etäleiri on avoin kaikille ja se järjestetään yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Tukea tarvitsevat perheet ja nuoret

4.2 Välilliset kohderyhmät

Kunnat, pk-yritykset (paikallisia hankintoja), maa –, metsä -ja puutarha-alanyritykset (työtilaisuuksia)

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 34 367

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 34 367

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 34 367

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 34 367

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Keski-Karjalan, Joensuun, Pielisen Karjalan

Kunnat: Liperi, Joensuu, Nurmes, Tohmajärvi, Rääkkylä, Juuka, Kitee

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei ole tehty analyysia. Toimintamme lähtökohta on, että kaikki voivat osallistua toimintaan sukupuolesta riippumatta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Toimintaamme osallistuu yleensä enemmän tyttöjä/naisia, mutta toimintaan kannustetaan enemmän mukaan poikia/miehiä ja nämä on huomioitu kaikessa ohjelman suunnittelussa ja toteuttamisessa (esim. etäleiri).
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Toiminnan sisältö suunnitellaan ja toteutetaan niin, että se sopii kaikille.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 9 0
Etätyöskentely -ja toiminnat vähentävät kuljetus ja liikkumistarpeita.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 0
Hanke edistää nuorten työllisyyttä, lisää lasten ja nuorten harrastemahdollisuuksia ja osallisuutta.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 9 0
Tukea tarvitsevat lapset ja perheet pääsevät mukaan toimintaan matalalla kynnyksellä, koska toimintaan osallistuminen on maksutonta ja helppo osallistua (etäleirit). Nuorten rekrytointiprosessissa varmistetaan, että haku on avointa kaikille ja yhdenvertaista.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 9 0
Ympäristöosaamista kasvatetaan opetusvideoilla ja etäleirin ohjelmilla (kotitarveviljely, jokamiehenoikeudet, hyönteishotelli, perhosbaari yms.)

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa työllistettiin 9 kpl 16-28 –vuotiasta nuorta digitaalisten materiaalien tuottamiseen ja etäleirin ohjaukseen. Toteutettiin kaikille nuorille avoimia työelämäkoulutuksia 6 kpl etänä, joiden avulla ehkäistiin nuorten syrjäytymistä poikkeusolojen aikana ja kannustettiin työllistymään tai perustamaan oman yrityksen.
Järjestettiin etäleiri, jolla taattiin lapsille ja nuorille laadukasta toimintaa ja hyödyllistä tekemistä kotiin sekä kannustettiin liikkumaan luonnossa poikkeusjärjestelyt huomioiden. Hankkeen tuloksena lapset ja nuoret saatiin innostumaan yhteisestä etäyhteyksin toteutettavasta toiminnasta. Lasten ja nuorten aktiivisuus lisääntyi ja he saivat osallisuuden kokemuksia. Etäleiri oli avoin kaikille ja se järjestettiin yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa.