Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22039

Hankkeen nimi: Keski-Karjalan yhdistysten toiminnan tukeminen muuttuvassa maailmassa

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2020 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Keski-Karjalan Jetina ry

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 1442788-1

Jakeluosoite: Kanttorintie 3

Puhelinnumero: 0407594929

Postinumero: 82500

Postitoimipaikka: Kitee

WWW-osoite: http://www.jetina.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Karjalainen Maare Eliisa

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toiminnanjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: maare.karjalainen(at)jetina.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0407594929

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Jetina toimii tiiviissä yhteistyössä Keski-Karjalan yhdistysten kanssa ja pystyy helposti tavoittamaan merkittävän määrän alueen aktiivisimpia yhdistystoimijoita. Monen yhdistyksen toiminta on nyt keskeytetty kokoontumiskieltojen takia.

Jetinan hallinnoiman ESR -hankkeen päätavoite on ratkaista yhdistysten tarveselvityksessä esille tulleita ongelmia ja kehittämiskohtia sekä pyrkiä vastaamaan koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan yhdistystoimijoille asettamiin haasteisiin. Hankkeessa tehtävien toimenpiteiden tavoitteena on tukea yhdistyksiä poikkeuksellisessa tilanteessa. Tavoitteena on myös tukea yhdistyksiä perustoiminnassaan joka on syrjäytymistä ehkäisevää ja osallistavaa toimintaa.

Yhdistysten jo aiemmin esille tuomiin kehittämistarpeisiin pyritään löytämään ratkaisuja digitaalisin keinoin. Hankkeessa toteutetaan etäyhteyksien käytön opettelu ja perehdytys tarvittavien laitteiden käyttöön. Toteutetaan yhdistysten yhteisten etäaamukahvien järjestäminen kuukausittain ja yhdistysten totuttaminen etäyhteydellä toimimiseen yhdistystoiminnassa. Toteutetaan lakiasioihin, mm. yhdistyslakiin ja tietosuojaan liittyvien koulutusten järjestäminen yhdistyksille etäyhteydellä sekä opetusvideoiden tekeminen yhdistysten käyttöön.

Monet hankkeessa tehdyt toimenpiteet luovat pysyviä käytäntöjä yhdistysten toimintaan. Hankkeen toimenpiteet vahvistavat yhdistysten osaamista ja tietotaitoa ja parantavat yhdistysten toiminnan laatua. Yhteiset aamukahvitilaisuudet tutustuttavat seudun yhdistystoimijoita toisiinsa ja seurauksena muodostuu mahdollisesti uusia yhteistyökuvioita ja kokemusten vaihtoa. Hankkeen toimenpiteillä tuetaan yhdistysten toiminnan jatkumista ja osallisuuden vahvistamista digitaalisin keinoin myös poikkeustilanteissa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhmänä hankkeessa on kaikki Keski-Karjalan seudun yhdistykset. Arvioitu hankkeeseen osallistuvien yhdistysten lukumäärä on 50 yhdistystä. Jetinalla on välitön yhteys kohderyhmiin sekä perustoimintansa että tehdyn tarveselvityksen ansiosta. Yhdistysten kehittämistarpeita ratkaisevien sekä toimintaa tukevien toimenpiteiden avulla pystytään välillisesti tukemaan myös yhdistysten jäseniä. Yhdistykset tekevät tärkeätä osallistavaa ja syrjäytymistä ennaltaehkäisevää työtä ja vaikuttavat positiivisesti suuren joukon elämänlaatuun Keski-Karjalassa.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat Keski-Karjalan seudulla toimivien yhdistysten toiminnassa mukana olevat henkilöt eli seudun asukkaat. Kohderyhmään kuuluu monenlaisia yhdistyksiä; kyläyhdistyksiä, urheiluseuroja, erilaisia kerhoja, nuorisoseuroja, lasten- ja nuorten yhdistyksiä sekä kulttuuriyhdistyksiä. Näin ollen hankkeen hyöty kohdistuu välillisesti hyvin monipuolisesti seutumme asukkaisiin.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 37 800

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 36 153

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 37 800

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 36 153

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Keski-Karjalan

Kunnat: Rääkkylä, Tohmajärvi, Kitee

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Sukupuolella ei ole merkitystä
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Toimenpiteet soveltuvat molemmille sukupuolille
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole päätavoite

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 2
Edistetään etäyhteyksien käyttöä, vähentää autoilua
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 2
Edistetään etäyhteyksien käyttöä, vähentää autoilua
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei liity hankkeeseen
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 1
Edistetään etäyhteyksien käyttöä, vähentää autoilua
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei liity hankkeeseen
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei liity hankkeeseen
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 1
Ei liity hankkeeseen, hankitaan kuitenkin kestäviä pientarvikkeita
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Kannustetaan toiminnan jatkuvuuteen
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 2
Etäyhteysohjelmistot
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei liity
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Yhdistysten toimintaedellytykset vahvistuvat ja tukee toimintaan osallistuvien ihmisten elämää.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Kaikki pystyvät osallistumaan paremmin
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 8
Paremmat mahdollisuudet osallistua poikkeusaikanakin.
Kulttuuriympäristö 6 7
Vahvistaa myös kulttuuritoimijoiden toimintaa.
Ympäristöosaaminen 3 3
Kannustaa keskinäiseen kokemustenvaihtoon myös tässä asiassa

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hanke toteutui suunnitelman mukaisesti. Hankkeessa toteutui suunnitellut toimenpiteet ja tulokset. Hankkeesta tiedotettiin laajasti ja monipuolisesti eri kanavissa hankesuunnitelman mukaisesti. Hankkeen ilmoittautumislomakkeella osallistujilta kysyttiin tarpeellisia teemoja aamukahvien keskustelunaiheiksi sekä tarvetta pientarvikehankinnoille. Hankkeen toimenpiteisiin ilmoittautui mukaan yhteensä 36 yhdistystä Keski-Karjalan alueelta. Hankkeen alussa koottiin pieni testiryhmä jonka kesken etsittiin helppo etäyhteysmenetelmä etäaamukahvien ja koulutusten pitämistä varten. Yhdistyksille hankittiin yhteydenpitoa helpottavia pientarvikkeita kuten kuulokemikrofoneja ja kaiuttimia. Hankkeen aikana järjestettiin kuukausittain etäaamukahvit joissa käytiin läpi yhdistysten toivomia teemoja. Lisäksi pidettiin hankesuunnitelman mukaan asiantuntijan vetämät koulutukset. Hankkeessa toteutettiin kaksi pidempää opasvideota ja kolme lyhyempää opasvideoita yhdistysten tarpeisiin. Toimenpiteiden tuloksena osallistujien toimintaedellytykset etäyhteyksien avulla paranivat ja etäyhteydenpitomenetelmät tulivat heille tutuiksi sekä tieto koulutusten käsittelemistä aiheista kasvoi. Osaaminen koulutettuihin asioihin liittyen lisääntyi. Lisäksi tehtiin yhdistyskohtaista neuvontaa tietosuoja-asiakirjan laatimisesta yhdistyksille sekä koottiin asiakirjasta mallidokumentti jota osallistujat voivat hyödyntää toiminnassaan.