Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22040

Hankkeen nimi: Urheiluseurojen erityisapu (URHEA)

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2020 ja päättyy 31.1.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Pohjois-Karjalan Liikunta ry

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 1443277-9

Jakeluosoite: Rantakatu 35

Puhelinnumero: 0407739243

Postinumero: 80100

Postitoimipaikka: Joensuu

WWW-osoite: http://www.pokali.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Lehtimäki Jouni

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: seurakehittäjä

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jouni.lehtimaki(at)pokali.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0503995508

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Urheiluseurojen erityisapu (URHEA) -hankkeella haetaan ratkaisuja ja uusia toimintatapoja poikkeustilanteen aiheuttamaan toimintaympäristön muutokseen urheiluseuroissa. Tavoitteena hankeessa on tukea seuroja uusin menetelmin toiminnan ylläpitämiseksi poikkeustilanteen aikana, sekä tukea valmistautumisessa toiminnan uudelleen käynnistämiseksi tilanteen normalisoituessa. Hankkeen kohderyhminä ovat urheiluseurojen johto ja työntekijät Pohjois-Karjalan maakunnassa.

Hanke järjestää koulutuksia webinaareina yms. etätyötapoina sekä joissain tapauksissa yksilöohjauksena.

Hankkeen tuloksena syntyy seurahenkilöiden yhteydenpitoverkosto, jota hyödynnetään pysyvänä toimintatapana myös poikkeustilanteen jälkeen. Hankkeen aikana toteutettujen koulutusten avulla seurojen tietotaito kriisitilanteiden hoidossa paranee ja seurat pystyvät nopeammin reagoimaan toimintaa uhkaaviin tilanteisiin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hanke suuntautuu liikunta- ja urheiluseurojen tukemiseen sekä näissä seuroissa jo toimiviin työntekijöihin sekä toiminnassa mukana oleviin vaapaehtoistoimijoihin. Näitä ryhmiä tuetaan webpohjaisilla seminaareilla ja koulutuksilla, joista ammattimaisimmat osiot hoidetaan ostopalveluna. Hankkeeseen haetaan yhteensä 15-20 seuraa, joista mukana 10-15 seuratyöntekijää ja 30-50 seurajohdon ihmistä.

Olemme alustavasti kartoittaneet seuroja, joita ensisijaisesti pyydämme mukaan hankkeeseen. Nämä seurat ovat: Joensuun Kataja, Karelia Golf, Jippo ry., Jippo juniorit ry., LehPa-77, Karjalan Tennis, LeBa-96, Polvijärven Urheilijat, Lieksan Hiihtoseura, Nurmeksen Sepot, Kontiolahden Urheilijat, FC Hertta, Joensuun Urheiluautoilijat, Joensuun Maila ry., Pielisen Ampujat, Kiteen Pallo, Josba juniorit, Ahman Pojat, Kolin Ipatti.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hanke tavoittaa epäsuorasti myös seurojen urheilijat, harrastajat, muut toimijat ja vapaaehtoiset työntekijät. Lisäksi hankkeessa haetaan ulkopuolisten ammattilaisten työpanosta ja apua ostopalveluina uusien toimintojen suunnittelussa, ja samalla siis halutaan pitää huolta myös heidän työmahdollisuuksista. Myös kunnat toimivat Pohjois-Karjalan välillisinä hyötyjinä. Ne kunnat hyötyvät joista on hankkeessa mukana myös pystyyn jääviä urheiluseuroja.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 26 040

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 21 293

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 29 820

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 21 293

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun, Keski-Karjalan, Pielisen Karjalan

Kunnat: Joensuu, Kontiolahti, Lieksa, Nurmes, Polvijärvi, Juuka, Kitee

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 4

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeessa ei ole tehty tätä analyysia
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Kohderyhmissä itedetään olevan molempien sukupuolien edustajia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 2
Hankkeeesa luodun toimintatavan myötä opimme hyödyntämään digitaalisia kokoontumisvälineitä, ajoneuvojen käyttö rajoittuu minimiin.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 3
Etätyötoiminnan lisääntyessä turha liikkuminen moottoriajoneuvoilla vähentyy.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
ei vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
ei vaikutusta
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
ei vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Uudet toimintavat ja verkostot lisäävät paikallisten palvelutuottajien mahdollisuuksia menestyä
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 4
Uudet toimintatavat ja tuotteet etäpalveluina
Liikkuminen ja logistiikka 2 2
Ajoneuvoilla liikkumisen vähentyessä myös kulut ajoneuvoista jäävät minimiin
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Hanke auttaa seuroja ja niiden työntekijöitä kriisitilanteiden hallinnassa.
Tasa-arvon edistäminen 3 3
Hankeseuroissa on molemman sukupuolen edustajia, jotka verkostoituvat keskenään hankkeen aikana.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 3
Seuroissa toimii myös eri etnisen ja kulttuurillisen taustan omaavia ihmisiä, jotka pääevät peilaaamaan yhdessäasioita.
Kulttuuriympäristö 0 0
ei vaikutusta
Ympäristöosaaminen 0 0
ei vaikutusta

9 Loppuraportin tiivistelmä

Urheiluseurojen erityisapu (Urhea)-hankkeen tavoitteena oli löytää ratkaisuja ja uusia toimintatapoja koronaviruksen aiheuttamaan muutokseen urheiluseurojen toimintaympäristössä. Tavoitteet pyrittiin saavuttamaan seurojen johdolle ja työntekijöille suunnatuilla, aiheeseen liittyvillä ajankohtaisilla koulutuksilla sekä luomalla hankkeen tuloksena Pohjois-Karjalan urheiluseurojen seuraverkosto.

Hankkeen aikana toteutettiin kaksi koulutustilaisuutta alkukartoituksessa seurojen esiin nostamista koulutustarpeista seuraavista aiheista:
- Seura työnantajana
- Seurojen toiminnan ylläpitäminen mahdollisimman laadukkaana poikkeustilanteen aikana sekä valmistautuminen toiminnan käynnistämiseeen tilanteen normalisoituessa.

Hankkeen lopputuloksena onnistuttiin luomaan hankkeen toteuttajan ylläpitämä varsin kattava seuraverkosto, jossa seurat ja verkoston ylläpitäjä voivat jakaa tietoa ja osaamistaan ajasta ja paikasta riippumatta. Seuraverkostoon liittyi 52 Pohjois-Karjalaista urheiluseuraa ja verkosto toimii hankkeen päättymisenkin jälkeen hyvin aktiivisesti. Seuraverkoston toimintaympäristöksi valikoitui Teams-alusta.

Hankkeen aikana hankkeen toteuttaja joutui myös pohtimaan ja kyseenalaistamaan omaa toimintaansa Urheiluseurojen yhteistyökumppanina ja tukijana. Merkittävänä hankkeen sivutuotteena Pohjois-Karjalan liikunta ry. (Pokali) aloitti yhteistyökumppaneiden kanssa oman toimintansa uudistamisen ja etenkin Pokalin seurapalveluiden kehittämisen laadukkaammaksi ja seuroja paremmin palvelevaksi.
Hanke sai siis aikaan myös hankkeen toteuttajan uudistamaan ja kehittämään toimintaansa merkittävästi