Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22041

Hankkeen nimi: Yrittäjien HelpDesk

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2020 ja päättyy 31.5.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Savon Yrittäjät r.y.

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 0171517-1

Jakeluosoite: Kauppakatu 28 B, 3krs

Puhelinnumero: 0400404346

Postinumero: 70100

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: http://www.savonyrittajat.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Paula Aikio-Tallgren

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: paula.aikio-tallgren(at)yrittajat.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400404346

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

HelpDesk-hanke toteutetaan ajalla 1.5.-31.10.2020.

Hankkeella tavoittelemme Yrittäjien HelpDeskin vakiinnuttamista Savon Yrittäjien pysyväksi toiminnaksi vuosille 2020-2022:

Yrittäjien HelpDesk-hanke koostuu kolmesta eri osakokonaisuudesta.

1. Yrittäjien välitön HelpDesk-apu – lähinnä ajanjaksolle toukokuu-elokuu 2020

2. HelpDesk-apu jatkuu ja laajenee – ajanjaksolla syyskuu-joulukuu 2020

3. HelpDesk – suunnitelmia vuosille 2021-2023

Koronapandemia iski suomalaiseen yhteiskuntaan kovemmin kuin mikään muu aiempi talouskriisi. Yhdistettynä pandemian kansalaisille aiheuttamaan terveysriskiin, vaikutukset ovat jo lyhyessä ajassa olleet massiivisia. Savon Yrittäjissä arvioimme, että koronapandemian vaikutukset säteilevät maakuntaamme akuutisti ainakin seuraavien kahden vuoden aikana. Tästä syystä on todellinen tarve poikkeuksellisiin auttamistoimiin.

HelpDesk-hankkeen aikana yrityksille annetaan yrityskohtaista maksutonta täsmäneuvontaa. Tätä neuvontaa antavat asiantuntijat puhelimitse ja koronatilanteen salliessa myös henkilökohtaisesti. Maksutonta neuvontaa annetaan kolmessa eri kategoriassa:
1. Akuuttineuvonta
2. Yrityksen alasajoon liittyvä neuvonta; eri vaihtoehdojen tunnistaminen
3. Liiketoiminnan kehittäminen

Hankkeen tavoitteena on:

- Maakunnan yritysten selviytyminen koronapandemian yli. Keinoina ovat akuutissa talousneuvonnassa auttaminen ja mm. julkisten organisaatioiden avustusten hausta tiedottaminen.

- Ajantasaisen tiedon antaminen ja kädestä pitäen opastaminen sekä yritys- että yrittäjäkohtaisesti.

- Yritysten työpaikkojen säilyttäminen sekä uusien luominen ja sitä kautta maakunnan työllisyysasteen pitäminen mahdollisimman korkeana.

- Henkilökohtaisella neuvonnalla lisäämme yrittäjien työhyvinvointia. Toimenpiteillä myös parannetaan yritysten ja yrittäjien sopeutumiskykyä koronan eteen tuomiin nopeisiin muutostilanteisiin.

- Toimenpiteillä voimme myös edistää työn ja yksityiselämän yhteensovittamista, koska teemme vahvaa yhteistyötä mm. Kuopion Kriisikeskuksen kanssa.

Lisäarvona on kaikkinensa yrittäjien suora tukeminen tässä vaikeassa tilanteessa. Näin pystytään auttamaan ja säilyttämään yrityksiä Pohjois-Savon alueella.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Pohjois-Savon maakunnan yritykset, kaikki toimialat ja kaikki yritysmuodot:

- Yksinyrittäjät
- Mikroyrittäjät (1-10 hlöä työllistävät yritykset)
- Pk-yritykset (yli 11 hlöä työllistävät yritykset)
- Kuntien yrityspalvelu ja elinkeinotoimi
- Muut elinkeinoelämän julkiset toimijat

4.2 Välilliset kohderyhmät

- Yritysten henkilöstö
- Yrittäjien perhe ja henkilöstön lähipiiri
- Media
- Pohjois-Savon ja laajemmin Savo-Karjalan vaalipiirin kansanedustajat

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 114 670

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 87 850

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 114 670

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 87 850

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion, Koillis-Savon, Varkauden, Ylä-Savon, Sisä-Savon

Kunnat: Keitele, Kaavi, Rautalampi, Suonenjoki, Siilinjärvi, Tuusniemi, Vesanto, Sonkajärvi, Kiuruvesi, Rautavaara, Lapinlahti, Tervo, Kuopio, Varkaus, Vieremä, Leppävirta, Pielavesi, Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 500

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 320

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Neuvontapalvelua annetaan tasapuolisesti niin naisille kuin miehillekin.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei ole
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Yrityskohtaista neuvontaa annettaan tasapuolisesti niin mies- kuin naisrittäjille

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

HelpDesk-hankkeen tarkoituksena ja tavoitteena oli antaa koronapandemian vaikeana aikana yrityksille yrityskohtaista maksutonta täsmäneuvontaa. Tätä neuvontaa antoivat asiantuntijat puhelimitse ja osittain koronatilanteen salliessa myös henkilökohtaisesti. Neuvonnan ja myös samalla hankkeen tavoitteena oli auttaa pohjoissavolaisia yrityksiä selviämään koronapandemian yli.
Hankkeen tavoitteiden voidaan sanoa täyttyneen ja samalla yritysten tietoisuus eri yritystukimuodoista ja neuvontapalveluista voidaan sanoa lisääntyneen. Hankkeella voidaan arvioida olleen vaikutuksia myös maakunnan työpaikkojen säilymiseen sekä yrittäjien ja yritysten henkilökunnan työhyvinvointiin. Ensi arvoisen tärkeää kriisin akuutissa vaiheessa on ollut hankeyhteistyö Kuopion kriisikeskuksen kanssa.

Maksutonta neuvontaa annettiin kolmessa eri kategoriassa:
1. Akuuttineuvonta
2. Yritysjärjestelyt
3. Liiketoiminnan kehittäminen

Hankkeen neuvontapalveluihin osallistui koko hankkeen aikana 321 yritystä. Näistä mikroyrityksiä oli 304 ja pienyrityksiä 17. Palvelutilauksia hankkeen aikana tehtiin 439 kpl. Jotkut yritykset ovat tehneet useampaan kategoriaan palvelupyynnön tai ovat hankkeen aikana tarvinneet palvelua useammin kuin kerran.