Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22042

Hankkeen nimi: TYKKE2

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2020 ja päättyy 31.12.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Huoltoliitto ry

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0109030-0

Jakeluosoite: Jokiharjuntie 3

Puhelinnumero: 0447470696

Postinumero: 70910

Postitoimipaikka: VUORELA

WWW-osoite: http://www.huoltoliitto.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Sirpa-Sari Borg-Holopainen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: järjestöpäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: borg.holopainen(at)huoltoliitto.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 788 9498

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Työttömyys tuo tullessaan merkittäviä ongelmia, niin yksilön kuin myös kansantaloudellisestakin näkökulmasta. Kerätären ja Oivon laatiman STM:n raportin (2018) mukaan pitkäaikaistyöttömien joukossa on runsaasti sellaisia henkilöitä, joiden työkykyä voitaisiin kohentaa sairauksien hoidolla sekä yksilöllisestä tarveselvityksestä lähtevällä kuntoutuksella, kunhan nämä henkilöt tunnistettaisiin terveydenhuollossa riittävän hyvin. Kirsi Lappalaisen väitöskirjassa (2017) todetaan, että terveydenhuollon palvelu ei kuitenkaan ole vielä osa saumatonta palveluketjua työvoimahallinnon kanssa, vaan rajapintojen yhteistyön kohentamiseen tarvitaan prosessin kehittämistä.

Hankkeen päätavoitteena on (1) pitkäaikaistyöttömien ja/tai pitkittyneen työttömyyden uhassa olevien elämänhallinnan/-laadun sekä työ- ja toimintakyvyn parantuminen.

Lisäksi hankkeen tavoitteina ovat:

2. Avoimille työmarkkinoille (osa)työkyvyttömien työkyvyn parantaminen sairauksien hoidolla ja moniammatillisella yksilöidyllä kuntoutuksen tarveselvityksellä sekä ohjaamalla asiakkaita oikeaan jatkopolkuun (kuten terveydenhuoltoon, työkyky- ja eläkeselvittelyihin, työkykyä kohentavan kuntoutukseen ja/tai kuntouttavaan työtoimintaan/työkokeiluun)

3. Asiakkaiden työllisyystoimien palveluohjauksen parantaminen sekä palveluiden parempi kohdentaminen ja oikea-aikaisuus (asiakkaiden työkykyä rajoittavien tekijöiden tunnistamisen myötä).

4. Tukea asiakkaiden osallisuutta ja niukkuudesta selviytytymistä sekä kohentaa huono-osaisuutta

5. Kehittää kustannustehokas toimintamalli, jolla pystytään toteuttamaan kyseiselle kohderyhmälle hankkeen tavoitteiden 1-4 mukaisia toimenpiteitä yhteistyössä (esim. ostopalveluina) työllisyyspalveluista vastaavien tahojen kanssa.

Hankkeen kohderyhmänä ovat hankekuntien (Kuopio, Tuusniemi) työttömät, joilla on pitkittynyt työttömyysjakso ja/tai tunnistettuja/tunnistamattomia, työllistymistä haittaavia työ- ja toimintakyvyn rajoitteita, jotka kohottavat riskiä asiakkaan työttömyysjakson pitkittymiseen. Hankkeen ohjausarviointi tehdään kunnallisen työllisyyspalvelun (Kuopio) / Sosiaalitoimen (Tuusniemi) ja/tai Pohjois Savon Te-palveluiden asiantuntijoiden toimesta, mikäli he ovat todenneet, että asiakas hyötyisi hankkeen toiminnasta.

Hankkeen asiakasprosessin toteutus muodostuu kahdesta toimintakokonaisuudesta:

1. Moniammatillisen työryhmän työ- ja toimintakyvyn sekä palvelutarpeen arvioinnista (Kunnonpaikassa toteutuvat selvitys- ja seurantapäivät), jossa prosessin eteenpäin saattamisen yksilöllisenä tukena työskentelee kaksi vastuuhanketyöntekijää. Vastuuhanketyöntekijät työskentelevät tiiviissä yhteistyössä hankkeeseen asiakkaita ohjaavien yhteistyötahojen kanssa. Hankkeen selvitysten perusteella laaditaan hankkeeseen ohjanneelle taholle ja asiakkaalle moniammattillisen työryhmän suositus, jossa otetaan kantaa asiakkaan työ- ja toimintakykyyn sekä palvelutarpeen arvioon.

2. Osallisuutta tukevista ryhmämoduuleista, joihin ohjataan asiakkaita heidän yksilölliset tarpeensa huomioiden.

Hankkeen tuloksena tavoitellaan uudenlaisen, kustannustehokkaan, toimintamallin kehittämistä 3. sektorin ja kuntien yhteistyöhön. Toimintamallilla pyritään vaikuttamaan hankkeen (yllä kuvattuihin) tavoitteisiin. Hankkeen aikana on tarkoitus kartoittaa mahdollisuuksia kyseisen toiminnan vakiinnuttamiseen, osaksi kuntien ja 3. sektorin yhteistyötä. Tämä tähtää tulevaisuuden visioon, jossa mahdollisesti työllisyyden hoidon vastuu siirtyisi (osin tai kokonaan) kunnalliselle taholle. Hankkeen aikana selvitetään miten tulevaisuudessa kyseiset palvelut voisi sisällyttää osaksi kunnallista työllisyyspalvelua; Voiko palvelut toteuttaa, osin tai kokonaan, kunnan omana palveluna tai tarvitaanko palveluntuottamiseen ostopalveluita 3. sektorin toimijoilta ja/tai muilta palvelutuottajalta?

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankekuntien (Kuopio, Tuusniemi) työttömät, joilla on pitkittynyt työttömyysjakso ja/tai tunnistettuja/tunnistamattomia, työllistymistä haittaavia työ- ja toimintakyvyn rajoitteita, jotka kohottavat riskiä asiakkaan pitkittyneeseen työttömyysjaksoon.

Hankkeen ohjausarviointi tehdään kunnallisen työllisyyspalvelun (Kuopio) / Sosiaalitoimen (Tuusniemi) ja/tai Pohjois-Savon Te-palveluiden asiantuntijoiden toimesta, mikäli he ovat todenneet, että asiakas hyötyisi hankkeen toiminnasta.

Hankkeen asiakkaiden määrä jakautuu kotipaikkakunnan osalta suhteessa kohderyhmän sekä kuntarahan osuuteen (kuopiolaisia n. 95%, tuusniemeläisiä n. 5% hankkeen osallistujista). Kokonaisuudessaan hankkeeseen pystyy osallistumaan hankekauden aikana maksimissaan 522 varsinaisen kohderyhmän asiakasta.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Kohdassa 5.4. mainitut tahot (Kuopion kaupungin työllisyyspalvelut, Tuusniemen kunnan sosiaalitoimi sekä Pohjois-Savon Te-palvelut), jotka ohjaavat asiakkaitaan hankkeen toimintaan. Kyseiset yhteistyötahot osallistuvat aktiivisesti kohdassa 6.1. kuvattuun asiakasprosessiin. Tämän myötä välillisenä kohderyhmänä toimivien tahojen tietämys hankkeen toimintaan osallistuvien asiakkaiden työ- ja toimintakyvynrajoitteista lisääntyy tukien asiakkaiden työllistymispolun ohjausta.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 482 064

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 380 824

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 583 906

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 461 278

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Koillis-Savon, Kuopion

Kunnat: Tuusniemi, Kuopio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 445

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Tilastojen, sekä TYKKE-hankkeesta (S21330) saatujen kokemusten, mukaan kohdekunnissa naisten osuus pitkäaikaistyöttömistä on alle 40 %. Hankkeeseen on tavoitteena saada osallistujiksi mahdollisimman kattava otanta hankkeen varsinaisen kohderyhmän edustajista. Hankkeen asiakkaiksi pyritään saamaan miehiä ja naisia, samassa suhteessa työttömyystilastojen sukupuolijakauman mukaan. Tämä on huomioitu myös kohdan 12.2. jakaumassa. Mikäli miesten tai naisten osuus näyttää hankkeen asiakkaissa korostuvan, pyrimme muokkaamaan rekrytointia ja asiakasohjausta sukupuolineutraalimpaan suuntaan. Huomioiden kuitenkin, että sukupuolten tasa-arvon edistäminen ei ole hankkeen ensisijainen tavoite.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulmat on otettu huomioon hankkeen toimintojen suunnittelussa niin, että ne kohdentuvat tasavertaisesti ja sukupuolineutraalisti.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen tavoite on parantaa, kohdassa 5.4 kuvatun, kohderyhmän työ- ja toimintakykyä, asemaa, terveyttä ja elämänlaatua sekä mahdollisuuksia työllistyä, sukupuoleen katsomatta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Neutraali, ei vaikutusta
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Neutraali, ei vaikutusta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Neutraali, ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Neutraali, ei vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Neutraali, ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 1
Materiaalihankinnoissa huomioidaan ekologisuus, kierrätettävyys ja vältetään hankintoja kertakäyttötarkoituksiin. Tulosteet tehdään kaksipuoleisena ja suositaan mahdollisimman paljon julkaisuja sähköisillä alustoilla (verkkosivut, sosiaalinen media) Materiaalien järkevään käyttöön perustuen harkitsemme tarkasti vain tämän hankkeen tarkoituksiin soveltuvien viestinnällisten elementtien (kansiot, roll up-mainokset, ym.) tarpeellisuutta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Neutraali, ei vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 4
Hankkeen myötä parannetaan paikallisten ihmisten työllistymismahdollisuuksia, mikä tulevaisuudessa voi näkyä parantuneena paikallisena työvoiman saantina.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 4
Hankkeessa kehitetään toimintamallia kohderyhmän työ- ja toimintakyvyn karttoittamiseen. Tällä tavoitellaan asiakkaiden osallisuuden, elämänhallinnan ja -laadun sekä työllistymisen tukemista.
Liikkuminen ja logistiikka 4 0
Hankkeen asiakkaiden liikkumisissa hankkeen toimintaan hyödynnetään pääasiassa joukkoliikennettä. Lisäksi osaa toimintaa toteutetaan etäohjauksena.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 7
Hankkeen keskeisenä tavoitteena on osallistujien työ- ja toimintakyvyn sekä elämänlaadun parantaminen, jotka ovat kaksisuuntaisesti liitännäisiä yksilön hyvinvointiin ja sen edistämiseen. Hankkeessa on myös tavoitteena kehittää toimintamallia, jonka avulla toimintojen vaikutuksia pystytään levittämään hankkeen kohderyhmää laajemmalle ryhmälle.
Tasa-arvon edistäminen 7 5
Hankkeen kohderyhmänä on pitkäaikaistyöttömät tai pitkittyneen työttömyyden uhassa olevat, jotka ovat sosiaalisesti heikommassa asemassa. Hankkeen toiminnoilla tähdätään sosiaaliluokkien välisten terveyserojen kaventamiseen. Kehitettävän toimintamallin myötä vaikutusta mahdollisuus levittää myös laajemmalle ryhmälle.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 4
Hankkeessa luotavalla toimintamallilla pyritään kohentamaan sosioekonomisesti heikommassa asemassa olevien henkilöiden osallisuutta ja työllistymisen tukemista, joiden myötä myös mahdollisuus yhteiskunnalliseen yhdenvertaisuuteen lisääntyy.
Kulttuuriympäristö 0 0
Neutraali, ei vaikutusta
Ympäristöosaaminen 0 0
Neutraali, ei vaikutusta

9 Loppuraportin tiivistelmä

-