Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22043

Hankkeen nimi: Pikapestuu

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2020 ja päättyy 30.9.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0212371-7

Jakeluosoite: PL 70

Puhelinnumero: 013244200

Postinumero: 80101

Postitoimipaikka: Joensuu

WWW-osoite: http://www.riveria.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Sallinen Jaana Kristiina

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: hanketoiminnan asiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kristiina.sallinen(at)riveria.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0503100745

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on tukea Riverian opiskelijoiden valmistumista ja työllistymistä koronapandemian myötä syntyneessä haasteellisessa työmarkkinatilanteessa. Samalla autetaan Pohjois-Karjalan yrityksiä, erityisesti mikro- ja pk-yrityksiä, tarjoamalla valmistuvien opiskelijoiden osaaminen yritysten avuksi. Tällaisia ovat esimerkiksi marjojen ja vihannesten tuottajat, jotka tarvitsevat nopeasti korvaavaa työvoimaa. Lisäksi mahdollistetaan opiskelijoiden opintojen suorittaminen työelämässä myös muilla kuin omalla koulutusalalla. Tämä on mahdollista etenkin joustavan oppisopimuksen avulla, jos työstä on mahdollista saada palkkaa.

Hanke toteutetaan ajalla 1.5. - 30.9.2020, 5 kk:n aikana. Hankkeeseen rekrytoidaan 4 henkilöä, jotka muodostavat yhdessä maakunnan yrittäjien Pikapestuu-palvelun, ja joiden tavoitteena on löytää sopivat opiskelijat yritysten tarpeisiin nopealla aikataululla.

Hankkeen avulla Riverian opiskelijoiden valmistuminen varmistetaan ja heidän mahdollisuutensa hakeutua työelämään tai jatko-opintoihin suunnitellussa aikataulussa paranevat. Maakunnan yrittäjät saavat lisätyövoimaa toiminnan ylläpitämiseen tai uudelleen käynnistämiseen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat Riverian monialaisen ammatillisen koulutuksen opiskelijat sekä pohjoiskarjalaiset yritykset, erityisesti mikro- ja pk-yritykset.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat Pohjois-Karjalan kunnat ja asukkaat, joiden palvelujen tarjontaa voidaan hankkeen avulla turvata myös poikkeusolojen aikana. Lisäksi voidaan välillisesti vaikuttaa kuntien ja kuntalaisten taloustilanteen tasapainottamiseen.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 74 880

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 35 341

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 93 600

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 44 176

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun, Keski-Karjalan, Pielisen Karjalan

Kunnat: Rääkkylä, Outokumpu, Joensuu, Kontiolahti, Tohmajärvi, Liperi, Lieksa, Nurmes, Polvijärvi, Juuka, Kitee, Ilomantsi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 42

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 30

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeen toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta ei ole relevantti. Hankkeen toimenpiteet ja tuotettavat palvelut on suunnattu yrityksille ja opiskelijoille sukupuolesta riippumatta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimenpiteet kohdennetaan tasapuolisesti miehille ja naisille.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on uuden ammatillisen koulutusratkaisun kehittäminen nopealla aikataululla.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei relevantti.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei relevantti.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei relevantti.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei relevantti.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei relevantti.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei relevantti.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei relevantti.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 4
Hankkeen tavoitteena on valmistuvien opiskelijoiden ja yritysten tukeminen kriisitilanteessa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
Hankkeessa kehitetään uusi koulutusratkaisu.
Liikkuminen ja logistiikka 1 1
Hankkeen toimenpiteissä huomioidaan liikkumiseen ja logistiikkaan käytettävät välineet ja aika.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 5
Hankkeessa tuotetaan palveluja, jotka edistävät kohderyhmän hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Hanke on sukupuolineutraali.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei relevantti.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei relevantti.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei relevantti.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Pikapestuu-hankkeen tavoitteena oli tukea Riverian opiskelijoiden valmistumista ennalta suunnitellussa aikataulussa ja opiskelumahdollisuuksia työpaikoilla koronapandemian aiheuttamassa haasteellisessa työmarkkinatilanteessa. Hanke pyrki tukemaan myös pohjoiskarjalaisia yrityksiä tarjoamalla niille valmistuvien opiskelijoiden työvoimaa. Hankkeen toiminta keskittyi yhteydenottoihin opiskelijoihin ja kausityöpaikkoihin, opiskelijoiden ohjaukseen sekä opiskelijoiden osaamisen arviointiin. Opiskelijoita ohjattiin yhteisen tutkinnon osan opinnoissa ja heille laadittiin koulutussopimuksia sekä joustavia oppisopimuksia. Yrityksissä opiskelijoilla oli mahdollisuus osoittaa osaamisensa ammatillisen osaamisen näytöllä viimeistään alkusyksystä 2020.

Opiskelijoille tarjoutui hankkeen myötä marjatiloilla suoritettavaksi uusi paikallisesti tarjottava 10 osaamispisteen valinnainen Kausityö-opintojakso. Kausityö -opintojaksolla opiskelija olisi voinut täydentää mahdollisesti puuttuvia valinnaisia ammatillisia opintoja kesän aikana. Hankkeessa ei onnistuttu saamaan opiskelijoita näihin opintoihin, mutta mahdollisuutta siihen tarjotaan myöhemmin uudestaan.

Hankkeessa työskenteli neljä kokoaikaista hanketyöntekijää. Hankkeen asiakkaiksi saatiin noin 120 opinnoissaan viivästynyttä opiskelijaa. Opiskelijoita tuettiin yhteisten ja ammatillisten tutkinnon osien suorittamisessa kesän ja alkusyksyn aikana. Hankkeessa tuetuista opiskelijoista ammattiin valmistui 22 henkilöä.

Hankkeessa onnistuttiin luomaan Riveriaan toimintamalli, joka on käyttökelpoinen kesäajan ohjauksessa ja hyödynnettävissä akuuteissa työvoimatarpeissa myös tulevina vuosina.