Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22044

Hankkeen nimi: Tuetaan toisiamme Welhosydän

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2020 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Salibandyseura Welhot ry

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 1087349-7

Jakeluosoite: Haapaniementie 17

Puhelinnumero: 0505711338

Postinumero: 70620

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: http://www.welhot.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Lappi Panu Ossian

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toiminnanjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: panu.lappi(at)welhot.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0505711338

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tavoitteet
Tavoitteena on:
1) Ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja edistää yleistä hyvinvointia kohderyhmään kuuluvilla nuorilla tukemalla heidän jatkamistaan mukana seuratoiminnassa ns. pidä kiinni toiminta
2) Kehittää seuratoimintaa muiden kuin suoraan pelaamiseen liittyvien tehtävien osalta ns. tee näkyväksi ja tarjoa
3)Luoda uusia toimintamuotoja pelaamiseen ja seuratoimintaan liittyen ns. uudet liittymäpinnat


Toimenpiteet
1) Yhteydenpitoa ja kriisiaikaa varten digitaalisten, ja etätyökalujen sisältöjen, toimintamallin, alustojen ja laitteiden kartoitus, suunnittelu ja käyttöönotto.
2) "Tee näkyväksi ja tarjoa"-toiminnan suunnittelu, vapaaehtoistehtävien kartoittaminen, ohjaajien ja muiden toimijoiden rekrytointi,koulutuksen toteuttaminen ja ohjaus.
3) Uusien toimintatapojen kehittäminen, muotoilu ja pilotointi.


Tulokset
1) Koko seurayhteisön eri toimijoiden yhteydenpitoa varten toimiva digi- ja etätyökalujen valikoima ja niiden käytön sovittu malli, jota testaan ensin yläkoulun ikäluokissa ja myöhemmin otetaan käyttöön koko seurassa.
2) Vapaaehtoistyönkuvat kartoitettu ja dokumentoitu, koulutettuja toiminnanohjaajia, mallit jatkaa tätä työnkuvaa projektin päätyttyä.
3) Uutta ryhmämuotoista toimintaa luotu ja testattu.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

1.Työkalujen luominen poikkeustilannetta varten, toiminnan koordinointi ja uuden työotteen ja tehtävän luominen
-yläkouluikäiset ja sitä vanhemmat ilman yläikärajaa, erityistä huomiota kiinnitetään syrjäytymisvaarassa oleviin, sekä seuran toiminnan piirissä olevien toimijoiden mukana pitäminen. Ns.Drop out-ilmiön ehkäiseminen.

2.Seuratyössä olevien muiden liikunnan tukitoimien hyödyntäminen osallisuuden, voimaantumisen ja ammattitaidon kasvattamisessa.
-esim. osa-aikatehtävien luominen kykyjen ja oman mielenkiinnon mukaisesti. Myös seuran ulkopuoliset. Mahdollisuus myös erityistilanteissa oleville, työharjoittelijoille ja kuntoutujille.

3.Uusien, kohderyhmään kuuluvien ryhmien perustaminen ja toteuttaminen
-mukaan tulevat toiminnanohjaajat, toiminnanohjaajien vaikutuspiirissä olevat ohjattavat

4.2 Välilliset kohderyhmät

Toiminnan perustan mukaan välillisiä kohderyhmiä ovat jäsenet ja ympäröivä yhteiskunta
Salibandyseura Welhot ry:n päätarkoituksena on tarjota lapsille, nuorille ja aikuisille liikunnallinen, terveisiin elämäntapoihin kannustava salibandyharrastus haluamallaan harraste- tai kilpatasolla. Toimintamme tukee erityisesti lasten ja nuorten tervettä kasvua yhteisöllisiksi, yhteiskuntakelpoisiksi, itsestään ja toisistaan huolta pitäviksi aikuisiksi.

Normaaliolosuhteissa liikutamme viikoittain yli 850 kuopiolaista lasta, nuorta ja aikuista, kannustaen heitä liikkumaan monipuolisesti. Lisäksi seuratoimintamme toimii yhteisöllisenä kasvun alustana ja mielekkäänä toimintaympäristönä lukuisille vapaaehtoisille, sekä nuorille että aikuisille. Nuorille mahdollisuus kasvaa tuetusti ohjaajan rooliin ja vastuunkantoon on erityisen tärkeä ja hyvinvointia tukeva taito.

Valmennuksemme sisältää jäsentemme kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin huomioimisen. Ohjaamme liikunnan lisäksi myös muihin terveellisiin elämäntapoihin. Teemme määrätietoista työtä yhdenvertaisen ja tasa-arvoisen osallisuuden puolesta. Meillä liikkuvat tytöt, pojat, naiset ja miehet, erityisryhmiä unohtamatta.

Osallistuminen ja aktiivinen tavoitteellinen yhdessä tekeminen auttavat nuoren terveen minäkuvan muodostumisessa. Nuorten sosiaalinen eristäytyminen ja yksin jääminen ovat erityisen riski nykytilanteessa, kun arjen sosiaalinen ympäristö on kaventunut. Urheilutoimintaan liittyvät elämykset syntyvät omaan yhteisöön osallistumisen ja aktiivisen tekemisen kautta. Realistisesti saavutettavissa olevat tavoitteet myös vahvistavat yksilön omaa pätevyyden ja kyvykkyyden tunnetta. Parhaimmillaan nuori voi saavuttaa onnistumisen kehän, jonka syntymisessä tavoitteella, ryhmältä saatavalla palautteella ja ohjauksella on keskeinen merkitys.

Liikunnan ja urheilullisuuden sekä urheilullisen elämäntavan tukeminen on urheiluseuramme perustehtäviä. Tämä tavoite on sekä yksilön, että yhteiskunnan kannalta merkittävä. Lisääntyneet tuki- ja liikuntaelinsairaudet, istuva elämäntapa ja, muut epäterveelliset elintavat vaikuttavat haitallisesti yksilön omaan terveyteen jo nuoruudessa sekä kansallisesti terveydenhuollon ja sairaanhoidon tarpeeseen. Liikunnallinen elämäntapa on erittäin tärkeää omaksua jo mahdollisimman varhain lapsuudessa, ja tämän hyvän kehityksen jatkuvuutta pystytään tukemaan valmennuksen ja ohjauksen avulla nuoren kasvaessa. Kehittymisen näkökulma niin yksilön kuin ryhmienkin kannalta on keskeinen toimintamme painopistealue. Emme tavoittele vain fyysisten kykyjen kehittymistä vaan ennen kaikkea psyykkistä ja sosiaalista kehitystä, joista on hyötyä myös opiskelussa ja työelämässä. Kannustamme nuoria hoitamaan kaikenlaiset elämään liittyvät vastuut hyvin; uskomme, että liikuntaharrastus tukee koulunkäyntiä ja opiskelua ja niissä jaksamista.
Selkeät tavoitteet, oman toiminnan arviointi, oikean tiedon jakaminen, ohjaustuottaminen ja yksilön sisäisen motivaation ja ymmärryksen kasvattaminen ovat pohjana urheilullisen elämäntavan omaksumisessa, säilyttämisessä tai siihen palaamisessa. Seuratoimintamme normaalioloissa tähän osa-alueeseen vaikutetaan ohjatulla liikunnalla. Poikkeusoloissa korostuu yksilön sisäisen motivaation tukeminen, kun ryhmän tarjoama apu ja tuki eivät ole fyysisesti läsnä.
Itsensä likoon laittaminen ja itsensä ylittämisen mahdollisuus liittyvät urheiluun ja seuratyöhön. Parhaansa yrittäminen, sinnikkyys, taitopotentiaalin kasvattaminen ja sen hyödyntäminen onnistuneesti erilaisissa harjoittelu- ja kilpailutilanteissa kasvattavat yksilön luottamusta omiin taitoihinsa, auttavat ymmärtämään säännöllisen harjoittelun ja urheilullisen elämäntavan merkitystä ja tukevat myös elämän muissa tilanteissa ja haasteissa. Valmennuksellisesti tähän liittyy jokaisen liikkujan ja urheilijan tukeminen yrittämään parhaansa, mikä puolestaan tarjoaa yksilölle omien rajojen ja mahdollisuuksien tunnistamista ja niistä oppimista.

Yhteisöllisyyteen liittyvät yhteisön arvojen, normien, tapojen ja kulttuurin hyväksyminen ja siihen kuulumisen kokemus ja liittymisen tavat. Näiden arvojen, normien, tapojen ja kulttuurin läpinäkyvyys, esille tuominen ja yksilön mahdollisuus vaikuttaa häntä itseään koskeviin asioihin lisäävät yhteisöön kuulumisen tarvetta ja kokemusta. Poikkeusoloissa, jossa yksilöiden välinen vuorovaikutus voi olla vähäisempää esim. estyneiden tapaamisten takia on tärkeää määrittää, läpikäydä ja vahvistaa yksilön ja yhteisön kannalta yhteisiä arvoja, tapoja ja tunnusmerkkejä, jotka auttavat yksilöä määrittämään omaa paikkaansa yhteisön jäsenenä ja jäsentämään omaa ja yhteisönsä paikkaa muuttuvissa tai epävakaissa olosuhteissa. Tämä luo yksilölle turvaa, pysyvyyttä ja antaa merkityksiä ja odotusarvoja.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 81 900

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 81 900

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 81 900

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 81 900

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion

Kunnat: Kuopio, Siilinjärvi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Welhojen toiminta perustuu sukupuolten tasa-arvoon ja tätä periaatetta noudatetaan myös tässä hankkeessa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Welhojen toiminta perustuu sukupuolten tasa-arvoon ja tätä periaatetta noudatetaan myös tässä hankkeessa. Toiminta kohdistuu samalla tavalla eri sukupuoliin. Seurassa on yläkoulu ikäisinä ja sitä vanhempina jäseninä 125 naispuolista ja 300 miespuolista jäsentä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Syrjäytymisen ehkäisy ja hyvinvoinnin edistäminen

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei vaikutusta
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei vaikutusta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei vaikutusta
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Ei vaikutusta
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Ei vaikutusta
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei vaikutusta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Koko hankeen tavoite on edistää välittömästi ja välillisesti siihen osallistuvien hyvinvointia. Hanke edistää liikunnan ja muun seuratoimintaan osallistumisen kautta terveyttä ja siten myös hyvinvointia. Luo osallisuuden ja osallistumisen mahdollisuuksia. Mahdollistaa työelämään tutustumista. Toiminnassa on harrastemahdollisuus ja sitä kautta itsensä ja luovuuden toteuttaminen ja oman toiminnan merkityksellisyyden kokeminen.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Seuratoiminnassa ja salibandyssa lajina on mahdollisuus toimia tasa-arvoisesti.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 5
Koko hankeen tavoite on edistää välittömästi ja välillisesti siihen osallistuvien yhdenvertaisuutta. Tämä toteutuu lähinnä syrjäytymisen ehkäisemisen kautta. Toimenpiteet kohdistuvat suurimmassa riskissä oleviin yläkouluikäisiin ja sitä vanhempiin.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli 1) ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja edistää yleistä hyvinvointia kohderyhmään kuuluvilla nuorilla, tukemalla heidän jatkamistaan mukana seuratoiminnassa (ns. pidä kiinni -toiminta), 2) kehittää seuratoimintaa muiden kuin suoraan pelaamiseen liittyvien tehtävien osalta (ns. tee näkyväksi ja tarjoa), ja 3) luoda uusia toimintamuotoja pelaamiseen ja seuratoimintaan liittyen (ns. uudet liittymäpinnat)

Hankkeen toimenpiteisiin kuuluivat mm. 1) yhteydenpitoon ja kriisiaikaa varten soveltuvien digitaalisten, ja etätyökalujen sisältöjen, toimintamallin, alustojen ja laitteiden kartoitus, suunnittelu ja käyttöönotto, 2) “tee näkyväksi ja tarjoa"-toiminnan suunnittelu, vapaaehtoistehtävien kartoittaminen, ohjaajien ja muiden toimijoiden rekrytointi, koulutuksen toteuttaminen ja ohjaus, sekä 3) uusien toimintatapojen kehittäminen, muotoilu ja pilotointi.

Hankkeella saavutettiin sille asetetut tavoitteet; 1) suunnittelimme ja pilotoimme kriisiaikaan soveltuvan yhteydenpitoon ja etävalmennukseen soveltuvan toimintamallin työkaluineen. 2) kartoitimme seuratoimintaan liittyvät vapaaehtoistehtävät, ja loimme näihin liittyvät polut eri vaiheineen, ja 3) suunnittelimme ja pilotoimme uutta ryhmämuotoista toimintaa.