Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22045

Hankkeen nimi: Kansallislaji kuuluu kaikille

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2020 ja päättyy 31.10.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Puijon Pesis ry

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 2309338-5

Jakeluosoite: Ajajantie 2 B 1

Puhelinnumero: 0443704306

Postinumero: 70780

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: https://puijonpesis.fi/

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Eskelinen Aleksi Eerikki

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Puheenjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: aleksi(at)puijonpesis.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0443704306

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeella haetaan ratkaisuja koronavirusepidemian aikaansaamaan poikkeukselliseen tilanteeseen, eristäytymisen aiheuttamiin seurannaisongelmiin sekä yhteenkuuluvuuden, yhteisöllisyyden ja osallisuuden tukemiseen poikkeusaikana ja sen jälkeen. Hankkeella tavoitteena on luoda uudenlaisia etä- ja digitaalisia menetelmiä sekä uutta sisältöä osallisuuden ja yhteisöllisyyden tukemiseksi, kannustamaan liikkumaan omatoimisesti tai perheen kesken ja pienryhmissä, sekä ehkäisemään riskiä henkisestä lamaantumisesta ja harrastamisen hiipumisesta. Uusia sisältöjä rakentamalla vuorovaikutteisille digitaalisille alustoille mahdollistetaan monille tärkeä osallisuuden ja yhteisöllisyyden tunne esimerkiksi hyödyntämällä vanhoja ottelutallenteita ja niiden yhteisiä livekatseluita. Lisäksi kehitetään sähköisiä seuranta- ja arviointimenetelmiä ja toimintamalleja puuttua, mikäli havaitaan innon laantumista. Hankkeessa kehitetään valmentajien osaamista erityisesti liittyen nuorten käytös- ja oppimishäiriöihin parantamaan vuorovaikutusta ja siten innokkuutta jatkaa harrastamista. Erityisesti on havaittu, että nuorilla murrosikäisillä tytöillä harrastamisen sosiaalinen kanssakäyminen korostuu ja riskinä rajoitustoimien aikana on harrastamisinnon loppuminen. Digitaalista alustaa hyödyntäen rakennetaan mahdollisuus etänä tapahtuvaan vuorovaikutukseen ja harjoittelun motivointiin sekä ohjaamiseen ja seurantaan. Hankkeen tavoitteena on löytää kanavia tavoittaa työelämän ulkopuolella ja syrjäytymisvaarassa olevia ja mahdollistaa heidän osallisuus edistäen toimintakykyä, painottuen erityistä tukea vaativiin nuoriin ja maahanmuuttajiin, joille järjestetään lajiin ja harrastamismahdollisuuksiin tutustumista. Hankkeessa hyödynnetään aiemman Höntsäpesis-toiminnan kokemuksia sekä sen ympärille rakentunutta työikäisten höntäisilijäyhteisöä, joille tarjotaan digitaalisen Höntsäpesis-alustan kautta syötteitä omaehtoiseen harjoitteluun niin kauan kuin ryhmäharjoittelu ei ole mahdollista. Uuden alustan tavoitteena on saavuttaa ja innostaa myös uusia harrastajia matalan kynnyksen ryhmään. Uudet digitaaliset alustat ja sisällöt edesauttavat uusien toimintatapojen käyttöä, sosiaalista osallistumista, yhteisöllisyyttä ja omien voimavarojen vahvistumista tavoitteena parempi hyvinvointi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

- Junioriharrastajat sekä heidän perheet, joiden liikkumista ja aktiivista osallistumista täytyy tukea virusepidemian aikana, erityisesti herkässä drop out –iässä olevat murrosikäiset / teinit ja nuoret

- Nuoret syrjäytymisvaarassa olevat, maahanmuuttajat ja työelämän ulkopuolella olevat

- Perheet, joissa on kehitysvammainen / erityistä tukea vaativa lapsi ja nuori tai vähävaraisuus tai muu vaikeus on harrastamisen uhkana, sekä oppimis- ja käyttäytymishäiriöistä kärsivät nuoret

- Työikäiset, jotka kaipaavat matalan kynnyksen ryhmäliikuntaa ja ovat aiemmin osallistuneet Höntsäpesikseen tai voisivat olla potentiaalisia uusia höntsäharrastajia

- Seuran valmentajat ja joukkueenjohtajat sekä muut toimijat osaamisen kehittämisen kautta

4.2 Välilliset kohderyhmät

- yhteistyötahot eli muut järjestöt / toimintaryhmät
- lapset, nuoret, työikäiset ja eläkeikäiset lajin seuraajat

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 58 800

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 58 649

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 58 800

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 58 649

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion

Kunnat: Kuopio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen valmistelussa on analysoitu ja kuultu valmentajien näkemyksiä harrastajien yleisimmistä motivaatiotekijöistä. Analyysissä on tullut ilmi, että varsinkin nuorilla tytöillä kaverit ja sosiaalinen kanssakäyminen on olennainen osa harrastamista, jolloin normaalin toiminnan rajoitukset voivat johtaa harrastamisen lopettamiseen. Höntsäpesikseen osallistuu aiempien kokemusten mukaan enemmän naisia kuin miehiä, joten odotettavissa on, että erityisesti naiset ovat kiinnostuneita matalan kynnyksen liikunnasta myös digialustalla ohjattuna.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Toimenpiteissä huomioidaan erityisesti nuorten tyttöjen drop out -riski ja suunnataan huomiota tyttöjen sosiaaliseen ja yhteisölliseen etäosallistumiseen. Digi-Höntsäpesiksen sisällön suunnittelussa otetaan huomioon, että odotettavissa olevasta osallistujista enemmistö on naisia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeessa edistetään sukupuolten tasa-arvoa, mutta se ei ole päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 7
Hankkeessa kehitetään uusia toimintatapoja ja digitaalisia alustoja etäosallistumiseen, joka vähentää liikkumisen tarvetta ja siten polttoaineiden kulutusta. Hankkeen sisällöt tuotetaan digitaaliseen muotoon.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 7
Etäosallistuminen vähentää liikkumisen tarvetta ja siten hiilidioksipäästöjä. Digialustat ja etäosallistumisen toimintatavat luovat uusia toimintamalleja tilanteisiin, joissa ilmastonmuutoksen aiheuttamat myrskyt, rankkasateet tai vastaavat sääilmiöt estävät liikkumista.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 7
Hankkeessa luodaan ideoita ja toimintamalleja kotona, pihalla tai luonnossa tapahtuvaan liikkumiseen sekä osallisuuteen, ilman että tarvitsee olla rakennettua harrastusympäristöä tai raskaita olosuhteita. Harrastamisvälineissä pyritään huomioimaaan se, että jokaisen kotoa löytyvillä välineillä voi toteuttaa harjoitteita ilman suuria lajivälinehankintoja.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 7
Kannustamalla liikkumaan ja osallistumaan, vahvistamalla yhteisöllisyyttä kehitetään hyvinvointia ja siten jokaisen työkykyä. Aktiivisen toiminnan ja tapahtumien mahdollistaminen tekee paikkakunnasta houkuttelevan vapaa-ajantarjonnan suhteen, joka edesauttaa työntekijöiden saatavuudessa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 9
Hankkeessa kehitetään uusia innovatiivisia toimintatapoja, digialustoja sekä etäosallistumisen muotoja. Kokemusten pohjalta pystytään kehittämään aineettomia palveluja ja tuotteita hyvinvointipalveluina ja tapahtumatuotteina.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Hankkeen toimenpiteet kannustavat liikkumaan, luovat uusia ideoita harrastamiseen, antavat mahdollisuuksia omaehtoiseen toimeliaisuuteen sekä estävät henkistä laamaantumista. Digialuistoilla toteutettavat tapahtumat luovat yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuuden tunteita, joka on tärkeää henkisen hyvinvoinnin kannalta.
Tasa-arvon edistäminen 9 9
Toimenpiteitä suunnataan erityisesti nuorten tyttöjen mukana pitämiseen herkässä murrosiässä ja luodaan heille tärkeitä sosiaalisen yhdessäolon muotoja poikkeusaikana.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 9 9
Etäosallistuminen digialuistoilla tapahtuu matalalla kynnyksellä riippumatta missä asuu ja sisällöt suunnitellaan siten, ettei varallisuus ole este osallistumiselle. Toimenpiteitä suunnataan erityistä tukea vaativille nuorille (mm. kehitysvamma) sekä maahanmuuttajille.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeella haettiin ratkaisuja koronaviruspandemian aikaansaamaan poikkeukselliseen tilanteeseen, eristäytymisen aiheuttamiin seurannaisongelmiin sekä yhteenkuuluvuuden, yhteisöllisyyden ja osallisuuden tukemiseen poikkeusaikana ja sen jälkeen. Lähtökohtana oli liikkumiseen, urheiluun, harrastamiseen ja ottelutapahtumiin liittyvät hyvinvointivaikutukset, yhteisöllisyyden ja kohtaamisen kokemukset ja mielekkään elämän sisällön turvaaminen poikkeustilanteessa.

Hankkeessa pilotoitiin etä- ja digitaalisia menetelmiä nuorten ja perheiden osallistamiseksi yhteisölliseen hyvinvointia lisäävään toimintaan sekä luotiin uusia toimintatapoja poikkeustilanteessa. Pandemiatilanteen sallittua toteutettiin myös fyysisen kokoontumisen terveysturvallisia tapahtumia.

Hankkeessa toteutettiin verkkotapahtumia, sisällön tuotantoa ja livestriimauksia. Näin pystyttiin tarjoamaan toimintaa myös rajoitustoimien aikana ja ylläpitämään yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta. Nuorille suunnattua markkinointia testattiin onnistuneesti tubettajien kanssa tehdyllä markkinointiyhteistyöllä.

Hankkeessa toteutettiin Treenipankki ja Höntsäpesis -nimiset digitaaliset alustat ja sosiaalisen median kanavat, joiden kautta tarjottiin maksutta opasvideoita monipuoliseen treenaamiseen ja pesäpallon harjoittelun alkeita. Treenivideot soveltuvat niin urheiluseurojen junioreille, aktiiviliikkujille kuin aloittelijoillekin. Harjoitukset olivat helposti toteutettavia paikasta riippumatta.

Korona-aika kannusti pihalla, puistossa, mökillä tai lähiluonnossa liikkumiseen, joten hankkeessa kehiteltiin uutta pihapesis, puistopesis ja mökkipesis -konseptia. Tavoitteena oli murtaa ennakko-odotuksia pesäpallosta ison kentän ja pelaajamäärän sekä erityisvarusteiden lajina ja osoittaa, että pesäpalloa muistuttavaa leikkiä tai peliä voi harrastaa kuka vain, missä tahansa ja lähes millaisilla välineillä ja säännöillä tahansa. Tätä konseptia varten luotiin uudet säännöt ja introvideo inspiroimaan omanlaiseen matalan kynnyksen pesäpallon pelaamiseen.

Hankkeessa pyrittiin kiinnittämään huomiota pandemian aiheuttamiin motivaation heikkenemiseen ja henkiseen lamaantumiseen. Tavoitteena oli erityisesti ehkäistä nuorten murrosikäisten harrastamisen lopettamista, mutta tässä ei täysin onnistuttu.

Osana hanketta pilotoitiin uusia digitaalisia ja mobiilisti käytettäviä valmennusalustoja. Tavoitteena oli mahdollistaa etäharjoittelun valmennus, kehittää palautteen keräämistä ja itsearviointia sekä -seurantaa. Pilotointiin sisältyi kolme erilaista alustaa ja testaus tuotti tarvittavat kokemukset alustavalinnan tekemiseksi sekä käyttöönoton pohjaksi.

Hankkeessa tarjottiin pesäpalloon tutustumista ja harjoittelua kahdelle erityisryhmälle: erityistä tukea vaativille nuorille ja maahanmuuttajataustaisille. Tavoitteena oli kannustaa liikkumiseen, tarjota mahdollisuus uuteen tutustumiseen ja yhteisöllisyyteen. Samalla luotiin uusia yhteistyöverkostoja toiminnan jatkamiseksi. Lisäksi kehitettiin koulutuksella valmentajien osaamista erilaisuuden kohtaamiseen sekä erilaisten oppimis-, käytös-, aktiivisuus- ja tarkkaavuushäiriöiden huomioimiseen.

Hankkeen erilaisia tapahtumia, videoita ja muita sisältöjä oli yhteensä 104 kappaletta sekä osallistumiskertoja, katselukertoja ja muita sisältöjen tavoitettavuuksia oli yhteensä 79 543 kappaletta. Hankkeen keskeisenä tuloksena oli uusien toimintatapojen ja alustojen käyttöönoton lisäksi toimijoiden osaamisen kehittäminen. Hanke kerrytti kokemusta ja osaamista hanketoiminnasta, digi- ja etäteknologioiden käytöstä sekä sisällön tuotannosta.