Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22047

Hankkeen nimi: Tukea perheille ja nuorille Joensuun alueella COVID-19 poikkeusoloista selviytymiseen

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2020 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Joensuun Ev. -Lut. Seurakuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Seurakunta

Y-tunnus: 0168185-6

Jakeluosoite: PL 10, Kirkkokatu 28

Puhelinnumero: 0132635300

Postinumero: 80100

Postitoimipaikka: Joensuu

WWW-osoite: http://www.joensuunseurakunnat.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Nuuhkarinen Katja

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: hankepäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: katja.nuuhkarinen(at)evl.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0505508335

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tukea perheille ja nuorille Joensuun alueella COVID-19 poikkeusoloista selviytymiseen -hankkeen tavoitteena on tukea perheiden hyvinvointia, kehittää kohdennettuja tukitoimenpiteitä kohderyhmille joustavasti ja nopealla aikataululla julkisten palvelujen tueksi sekä ohjata perheitä tarvittavan avun piiriin. Menetelminä ovat perheiden tarpeista lähtevät erilaiset osallistavat ja voimaannuttavat toiminnalliset ja luovat toiminnat sekä vertaistukitoiminta. Hankkeessa käytetään olemassa olevia verkostoja. Hankkeen tukitoimenpiteillä pyritään perheiden ja perheissä olevien nuorten voimaannuttamiseen, jotta osallistujat saisivat poikkeusolojen jälkeen kiinni mahdollisimman hyvästä arjesta, osallisuudesta ja oman elämän tavoitteista työllistyminen mukaan lukien.

Hankkeen keskeisin toimenpide on tukea perheiden hyvinvointia ja luoda edellytyksiä hyvinvoinnin jatkuvuudelle. Perheiden hyvinvoinnin jatkuvuuden tukemiseksi perhe ohjataan myös tarvittavan avun piiriin.

Hankkeessa rakennetaan yhdessä perheiden kanssa heille sopiva tukimuoto, jossa voidaan käyttää erilaisia osallistavia, toiminnallisia ja perheen omatoimista selviytymistä tukevia toimintatapoja. Tavoitteena on syrjäytymiskehityksen ehkäisemiseksi perheen yhteyden ja kommunikaation vahvistaminen huomioiden myös perheen lapset.

Hanke tukee kohderyhmänsä tasa-arvoisuutta ja yhdenvertaisuutta tarjomalla tukea ja ohjaamalla avun piiriin perheitä, joilla ei ole tarvittavia voimavaroja poikkeusolojen haasteista selviytymiseen ja joiden syrjäytymisriskiä poikkeusolot kasvattavat. Hanke edistää toimenpiteillään kestävää kehitystä sosiaalisesta näkökulmasta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen käynnistyessä kohderyhmänä ovat jo olemassa olevan verkoston kautta tiedossa olevat tukea tarvitsevat perheet, jotka ovat syrjäytymisriskissä ja joilla on haasteita osallisuuden säilyttämisessä poikkeusoloissa. Hankkeen aikana tehdään jatkuvaa erityistä tukea tarvitsevien perheiden kartoitusta yhteistyöverkoston kanssa.


Perheiden erityistä tukea kaipaavien nuorten vahvuuksia haetaan mm. toiminnallisilla ja luovilla menetelmillä (harrastukset, pelit, taide, liikunta) ja tuetaan kiinnittymistä opiskeluun, harrastustoimintaan, vertaisryhmiin ja tarvittaviin tukipalveluihin. Tavoitteena nuoren oman tavoitteellisuuden ja tulevaisuuden näköalojen vahvistaminen. Mobiiliteknologiaa apuna käyttäen luodaan verkostoja, jotka toimivat vertaistukena mm. päihteisiin liittyvissä haasteissa. Kohderyhmänä nuoret, jotka eivät ole olleet päihdepalvelujen piirissä, mutta joilla on vaara jäädä omaehtoisen opiskelun tai toiminnan ulkopuolelle mm. päihteiden käytön lisääntymisen vuoksi.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat hankkeessa mukana olevien perheiden ja nuorten lähiverkostot sekä heidän tukiverkostonsa mm. Joensuun kaupungin ja Siun Soten organisaatioissa.Toiminta toteutetaan yhteistyössä osallistujien, alueen järjestöjen, seurojen ja seurakuntien sekä oppilaitosten, terveydenhuollon, sosiaalitoimen, työvoimahallinnon sekä muiden tarvittavien kaupungin ja valtionhallinnon toimijoiden kanssa.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 102 900

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 94 195

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 102 900

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 94 195

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun

Kunnat: Joensuu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeen toimenpiteissä edistetään sukupuolten välistä tasa-arvoa, mutta poikkeusoloissa toimintaympäristön analyysiä ei ole tehty sukupuolinäkökulmasta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimenpiteissä edistetään sukupuolten välistä tasa-arvoa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen toimenpiteissä edistetään sukupuolten välistä tasa-arvoa, mutta hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 0
Hankkeella tuetaan perheiden hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 4 0
Hankkeella tuetaan perheiden yhdenvertaisuutta poikkeusoloissa ja reuna-alueilla.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tarkoitus oli auttaa Joensuun seudun perheitä ja nuoria koronasta johtuvien poikkeusolojen aiheuttamissa ongelmissa. Pyrimme tavoittamaan erilaisiin ongelmiin ajautuneita asiakkaita. Toiminnan sisältöön kuului myös verkostoituminen alueella muiden auttajatahojen kesken.

Pääsääntöisesti hankkeessa avustettiin perheitä. Lisäksi tarjosimme apua myös toisen asteen opiskelijoille.
Hankkeessa tavoitettiin 60 perhettä, joissa oli yhteensä 125 lasta ja nuorta. Avustettavista kohteista 60,7 % oli yhden aikuisen perheitä.

Perheille tarjottiin keskusteluapua, edistettiin harrastustoimintaa sekä tuettiin hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä.

Hankkeen aikana kehitimme joensuulaisten urheiluseurojen SeeMe –hankkeen kanssa yhteistyökuvion perheiden urheiluharrastamisen tukemiseksi. Yhteistyössä perustimme rahaston, josta perheet voivat diakoniatyöntekijöiden avulla hakea taloudellista tukea lasten ja nuorten urheiluharrastamisen mahdollistamiseen.

Keräämämme palautteen perusteella asiakkaamme olivat toimintaamme ja apuumme tyytyväisiä.