Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22049

Hankkeen nimi: PK-yritysten sparrausnyrkki

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 20.4.2020 ja päättyy 20.12.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kuopion alueen kauppakamari- Kuopio region handelskammare ry

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0276398-4

Jakeluosoite: PL 1199

Puhelinnumero: 0172663800

Postinumero: 70211

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: http://www.kuopiochamber.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Haapakorva Johanna Katariina

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Palvelujohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: johanna.haapakorva(at)kuopiochamber.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0503794795

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Hallituspartnerit Itä-Suomi ry, 2586349-4

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on parantaa Pohjois-Savon alueen pk-yritysten toimintakykyä kriisiajan asiantuntijaverkoston avulla. 

Hankkeessa rakennetaan nopealla aikataululla ”sparrausnyrkki”, asiantuntijaverkosto, joka jalkautetaan neuvomaan yrityksiä heidän liiketoiminnallisissa haasteissaan sparraustapaamisissa. Yrityksiä kontaktoidaan aktiivisesti, teetetään heille tarvekartoituksia, ja tarjotaan heille asiantuntijaverkoston tukea. Asiantuntijaverkosto pikakoulutetaan ja heille tarjotaan yhteinen infomateriaali tapaamisten tueksi. Yrityksille verkoston palvelu on maksutonta.

Hankkeen kohderyhmän muodostavat Pohjois-Savon alueella toimivat yritykset.

Hankkeen palveluja tarjotaan erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajille ja johtajille.

Hankkeen asiantuntijaryhmään haetaan kaikenkokoisten yritysten johtajia ja asiantuntijoita, joilla on kokemusta liiketoiminnan eri osa-alueista: johtaminen, talous, markkinointi, tuotanto, henkilöstö, hallitustyö. Kokemuksessa painotetaan erilaista kriisitilanteiden kokemustaustaa. Henkilö voi olla myös työelämän ulkopuolella toimiva hallitusammattilainen tai mentori.

Hankkeen tuloksilla on tavoitellaan seuraavia vaikutuksia:

- Lyhyellä aikavälillä yritysten toimintakyky paranee. Yritys saa ratkaisuja liiketoimintansa tueksi ja selviää todennäköisemmin kriisistä.
- Pitkällä aikavälillä yritysten toimintaedellytykset paranevat. Alueen elinkeinoelämä pysyy elinvoimaisena ja turvaa alueen työllisyyttä.

Hankkeen päätoteuttajana toimii Kuopion alueen kauppakamari ja osatoteuttajana Hallituspartnerit Itä-Suomi ry.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmän muodostavat Pohjois-Savon alueella toimivat yritykset.

Hankkeen palveluja tarjotaan erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajille ja johtajille.

Hankkeen asiantuntijaryhmään haetaan kaikenkokoisten yritysten johtajia ja asiantuntijoita, joilla on kokemusta liiketoiminnan eri osa-alueista: johtaminen, talous, markkinointi, tuotanto, henkilöstö, hallitustyö. Kokemuksessa painotetaan erilaista kriisitilanteiden kokemustaustaa. Henkilö voi olla myös työelämän ulkopuolella toimiva hallitusammattilainen tai mentori.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeella ei ole välillisiä kohderyhmiä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 74 844

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 42 963

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 74 844

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 42 963

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Varkauden, Kuopion, Ylä-Savon

Kunnat: Kuopio, Varkaus, Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 100

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 49

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 100

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanke on analysoitu sukupuolinäkökulmasta ja todettu, että se on tasa-arvovaikutuksiltaan sukupuolineutraali.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma on huomioitu.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteet ovat muualla.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Vaikutus on neutraali, koska hankkeen tavoitteet ovat muualla.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Vaikutus on neutraali, koska hankkeen tavoitteet ovat muualla.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Vaikutus on neutraali, koska hankkeen tavoitteet ovat muualla.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Vaikutus on neutraali, koska hankkeen tavoitteet ovat muualla.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Vaikutus on neutraali, koska hankkeen tavoitteet ovat muualla.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Vaikutus on neutraali, koska hankkeen tavoitteet ovat muualla.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Vaikutus on neutraali, koska hankkeen tavoitteet ovat muualla.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 3
Hankkeella haetaan nopeaa apua ja tukea alueen elinkeinoelämälle poikkeustilanteessa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 3
Hankkeessa tuotetaan tarvekartoitus- ja sparrauspalvelua yritysten tueksi.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Vaikutus on neutraali, koska hankkeen tavoitteet ovat muualla.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 2
Hankkeella tavoitellaan yritysten parempaa selviytymistä kriisistä, jolloin sen uskotaan vaikuttavan myönteisesti myös yrittäjien ja toimitusjohtajien hyvinvointiin.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Vaikutus on neutraali, koska hankkeen tavoitteet ovat muualla.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Vaikutus on neutraali, koska hankkeen tavoitteet ovat muualla.
Kulttuuriympäristö 0 0
Vaikutus on neutraali, koska hankkeen tavoitteet ovat muualla.
Ympäristöosaaminen 0 0
Vaikutus on neutraali, koska hankkeen tavoitteet ovat muualla.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli parantaa Pohjois-Savon alueen pk-yritysten toimintakykyä kriisiajan asiantuntijaverkoston
avulla. Hankkeessa rakennettiin nopealla aikataululla ”sparrausnyrkki” asiantuntijaverkosto. Asiantuntijat sitoutuivat neuvomaan
yrityksiä heidän liiketoiminnallisissa haasteissaan sparraustapaamisissa.

Hankkeessa Pohjois-Savon alueen yrityksiä kontaktoitiin henkilökohtaisesti puhelimitse ja sähköpostitse. Kontaktoinnin yhteydessä kuunneltiin yritysten kuulumisia ja tarvetta sparraukseen osallistumiselle. Palvelusta kiinnostuneille teetettiin tarkempi taustakysely, jonka pohjalta sopiva sparraaja pystyttiin matchaamaan. Sparraajat valmennettiin sparraustilanteisiin tarjoamalla tukimateriaalia, yhteiskoulutus ja yksilöllistä coachausta.

Sparraajina toimivat koostuivat kauppakamarin ja Hallituspartnereiden jäsenistöstä, yritysjohtajista ja yrittäjistä, joilla oli kokemusta vaativista liiketoiminnan tehtävistä. Sparraukseen ilmoittautunut yritys pääsi valitsemaan yritykselleen tarvittavan aiheen. Näitä olivat talous- ja rahoitusasiat, yhteiskunnalliset tuet ja niissä menettely, henkilöstöasiat, myynti ja markkinointi, kansainvälinen liiketoiminta, liiketoiminnan digitalisointi, uudet liiketoimintamahdollisuudet, yrityksen tulevaisuuden näkymät, itsensä johtaminen ja työssä jaksaminen, hallitustyöskentely tai yrityksen itsensä nimeämä tarve.

Hankkeen tuloksilla on tavoiteltiin yritysten toimintakyvyn paranemista koronakriisin aikana. Yritykset saivat ulkopuolista näkemystä ja ratkaisuja liiketoimintansa tueksi. Palautekyselyn mukaan yritysten kokonaistyytyväisyys palveluun oli 4,3/5 ja NPS 73 (n.15). Palveluun osallistui yhteensä 50 yritystä ja 32 sparraajaa.