Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22050

Hankkeen nimi: OOTA – Opiskelija opiskelijan tukena arjessa

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2020 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta POKA

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 2049486-1

Jakeluosoite: Tikkarinne 9

Puhelinnumero: 0440606472

Postinumero: 80200

Postitoimipaikka: Joensuu

WWW-osoite: http://www.pokapoka.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Nina Yletyinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Pääsihteeri

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: paasihteeri(at)pokapoka.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0440606472

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteet ovat:
Osallisuuden ja yhteisöllisyyden tukeminen ja uudenlaisen yhteisöllisyyden luominen verkkoympäristöissä.
Opiskelukyvyn ylläpitäminen poikkeustilanteen aikana. Mielenterveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin turvaaminen rajoitusten aikana.
Opiskelijoiden tukeminen lähiopintojen jatkuessa.

Tavoitteisiin pyritään seuraavanlaisilla toimenpiteillä: POKAn Discord-palvelimen laajempi käyttöönotto lisäämällä markkinointia ja lisäämällä toimintaa palvelimen sisällä, opintopiirien järjestäminen, uuden hyvinvointia tukevan toiminnan järjestäminen ja hyvinvointivinkkien jakaminen, panostaminen ihmisten välisiin kohtaamisiin rajoitusten jälkeen jatkamalla ja kehittämällä matalan kynnyksen kerhotoimintaa, tuutoreiden ja vip-opiskelijoiden (Välittämisen IlmaPiiri) koulutuksissa poikkeustilanteen huomioiminen ja ohjaaminen ko opiskelijoita toimimaan kouluun paluun havainnoijina, rästitalkoiden pilotin järjestäminen ja virtuaalisten hyvinvointiryhmien perustaminen ja paluu opintoihin ja arkeen -hyvinvointi/liikuntaryhmän perustaminen.

Hankkeen myötä opiskelijakunta POKAlle saadaan uusia toimintamalleja ja palveluja opiskelijoiden yhteisöllisyyden, osallisuuden, opiskelukyvyn ja -hyvinvoinnin edistämiseksi. Tuloksia arvioidaan loppuraportissa ja arvioinnissa käytetään hyväksi opiskelijoille tehtävän kyselyn tuloksia.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijat. Opiskelijat tavoitetaan käyttäen useita viestintäkanavia. POKAn discord-kanava on avoin kaikille opiskelijoille.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä on koko Karelia-ammattikorkeakoulun yhteisö.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 28 178

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 26 787

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 28 178

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 26 787

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun

Kunnat: Outokumpu, Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Polvijärvi, Juuka, Ilomantsi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijoista noin puolet ovat naisia ja puolet miehiä. Naisia on toisilla aloilla enemmän kuin miehiä ja toisilla aloilla miehiä on enemmän kuin naisia. Näistä perinteisimmät alat ovat olleet hoitotyö ja tekniikka. Ero on hieman tasoittunut, mutta edelleen hyvin selvä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen aikana tehdyt toimenpiteet eivät suosi kumpaakaan sukupuolta. Hanke toteutetaan osittain verkossa ja sosiaalisten rajoitusten poistumisen jälkeen fyysisesti kokoontumalla. Toiminnoissa huomioidaan molemmat sukupuolet järjestämällä toimintaa mahdollisimman eri aiheista ja myös opiskelijoiden toiveet huomioiden.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole hankkeen päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 9
Digitaalisten työkalujen kehittäminen on osa hankkeen keskeistä sisältöä.
Liikkuminen ja logistiikka 9 9
Digitaalisten työkalujen kehittäminen on osa hankkeen keskeistä sisältöä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Hankkeen keskeinen toimenpide.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 6 6
Reagoiminen yhteiskunnalliseen poikkeustilanteeseen.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

POKAn OOTA eli Opiskelija opiskelijan tukena arjessa -hanke tarjosi yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja hyvinvointia tukevaa toimintaa etä- ja lähitoteutuksessa, uudenlaisen etäyhteisön POKAn Discord-palvelimella, opiskelukykyä tukevaa toimintaa opintopiirien ja rästitalkoiden muodossa, uusia pilotteja, kuten rästitalkoot ja etäopintopiirit Discordissa. Hankkeen kohderyhmänä oli Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijat ja yhteisö. Tavoitteiden pohjalta hankkeessa kehitetyt uudet toimintamallit ja palvelut opiskelijoiden yhteisöllisyyden, osallisuuden, sekä opiskelukyvyn ja hyvinvoinnin edistämiseksi jäivät osaksi POKAn toimintaa hankkeen päättymisen jälkeenkin.

Hankkeen aikana järjestettiin tavoitteita vastaavaa monipuolista toimintaa kasvokkain ja etätoteutuksena:
Opiskelijan päiväkirja -kirjoituskilpailu kevät 2020
Valokuvasuunnistus (kesä 2020) ja Valokuvasuunnistus vol2. (syksy 2020) -kampanjat
Säännöllistä etätoimintaa POKAn Discordissa (päivittäiset kahvihetket & viikottaiset kyselykahvit)
Säännöllistä, monipuolista ja matalan kynnyksen vapaa-ajan Into-kerhotoimintaa kasvokkain (Into, IntoFun ja IntoSport) ja etätoteutuksena (IntoAfter)
Opintopiirit etänä kesällä 2020 POKAn Discordissa
Tuutoreiden ja VIP-opiskelijoiden koulutuksia ja tapaamisia (etätuutoroinnin tukipaketti)
Webinaareja yhteistyössä muiden ESR-hankkeiden kanssa
Rästitalkoiden pilotti Karelia-ammattikorkeakoulun kanssa (Liiketalouden ruotsin rästitalkoot)
Pikkujoulut Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijoille yhteistyössä järjestöjen ja jaostojen kanssa

Hankkeen tavoitteet toteutuivat pääosin kokonaan tai hyvin. Alati muuttuva koronapandemia tilanne haastoi kasvokkain suunnitellut toiminnan toteuttamista ja syksyn 2020 kiristyneiden kokoontumisohjeistusten myötä, jouduimme vähentämään kasvokkain järjestettävää toimintaa. Osa toiminnasta korvattiin etätoteutuksilla. Hanke lisäsi POKAn järjestämää yhteisöllisyyttä tukevaa toimintaa ja sen kautta opiskelijoiden yhteisöllisyyttä ja etäyhteisöllisyyttä. Lisäksi hanke lisäsi POKAn vapaa-ajan kerhotoiminnan monipuolisuutta ja saavutettavuutta.

Hankkeessa käytettiin paljon jo olemassa olevia verkostoja. Tiivis yhteistyö Karelia-ammattikorkeakoulun ja sen eri toimijoiden kanssa oli hankkeen toimien kannalta tärkeässä osassa. Hankkeen aikana luotiin myös uusia verkostoja paikallisesti sekä valtakunnallisesti. Paikallisesti hankkeen aikana tehtiin yhteistyötä mm. Luotsi-hankkeen, Pohjois-Karjalan Marttojen, PKO:n ja Joensuun kaupungin kanssa. Loppuvuodesta OOTA-hanke osallistui myös paikallisen YTHS:n terveystyöryhmän kokouksiin. Valtakunnallisesti yhteistyötä tehtiin Nyyti ry:n kanssa. Hankkeessa toteutettiin yhteistyötä myös muiden ESR-hankkeiden kanssa: Mieli ry:n Kriisityötä etäyhteyksillä-hanke (Webinaari “Kriisit ja niistä selviytyminen) sekä ISYYn OLKi-hanke (Webinaarisarja Suuntana työelämä). OOTA-hanke osallistui aktiivisesti Sokran järjestämiin yhteisiin tapaamisiin ja kokouksiin.