Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22052

Hankkeen nimi: Työkykyä tulevaan

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2020 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Näre ry

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 1067045-4

Jakeluosoite: Koulukatu 5

Puhelinnumero: 0407151963

Postinumero: 75500

Postitoimipaikka: Nurmes

WWW-osoite: http://www.nare.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Piritta Karjalainen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: hankevastaava, toiminnanjohtajan sijainen

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: narekartano(at)nare.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0451290552

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Työkykyä Tulevaan on Näre ry:n hallinnoima ESR -hanke, jonka tavoitteena on työttömien jakasamisen tukeminen sekä työkyvyn ylläpito ja parantaminen asiantuntijaluentojen, valmennuksen ja vertaisryhmien avulla. Lisäksi hankkeen tavoitteena on, että työttömät pääsevät mukaan yhteiskunnassa meneillään olevaan etätyön murrokseen ja saavat tarvittavat tiedot ja taidot etätyön välineistä ja työtavoista. Talousneuvonnan avulla pyritään ennalta ehkäisemään hallitsemattomien taloudellisten ongelmien syntymistä.

Hanke järjestää työttömille asintuntijaluentoja, ryhmämuotoisia valmennuksia ja vertaistukiryhmiä liittyen liikuntaan, painonhallintaan, ruokavalioon, mielenterveyteen, etätyön menetelmiin ja oman talouden hallintaan. Ryhmät toteutetaan ainakin aluksi digitaalisesti verkon kautta ja mahdollisesti jatkossa myös lähitapaamisina. Hankkeen asiakkailla on mahdollisuus osallistua hankkeen toteuttamiseen vartaisryhmien vetäjinä. Hanke toimii Nurmeksessa ja Juuassa.

Hankkeeseen osallistuneiden kohderymään kuuluvien henkilöiden työkyky joko paranee tai pysyy ennallaan. Heidän työkykynsä tai taloudellinen tilanteensa ei ole este työllistymiselle. Hanke on tukenut osalistujien sekä heidän perheidensä psyykkistä jaksamista. Osallistujilla on tarvittavat tiedot ja taidot työhön tai koulutukseen etänä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Työttömäksi jääneet henkilöt Nurmeksessa ja Juuassa, jotka ovat kiinnostuneet fyysisen ja psyykkisen terveydentilansa sekä työelämätaitojensa ylläpidosta ja oman taloutensa hallinnasta.

4.2 Välilliset kohderyhmät

- Liikunta, valmennus ja muita hankkeen varsinaiselle kohderyhmälle tarvittavia palveluja myyvät yritykset ja yhdistykset, voivat tarjota palveluitaan hankkeelle.
- Työttömän parantuneesta elämäntilanteesta hyötyvät myös työttömien henkilöiden perheet ja läheiset.
- Nurmeksen kaupunki ja Juuan kunta hyötyvät kuntalaiseten parantuneeste työkyvystä ja terveydentilasta.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 79 106

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 76 931

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 79 106

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 76 931

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun, Pielisen Karjalan

Kunnat: Nurmes, Juuka

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 5

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeesta ei ole tehty varsinaista selvitystä. Hankkeen toimenpiteet ja ongelmat joihin haetaan ratkaisua ovat samat kaikille sukupuoleen katsomatta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimenpiteet ovat avoimia kaikille työttömille. Ryhmien jäsenet ovat keskenään tasa-arvoisessa asemassa. Toimenpiteiden kilpailutuksessa pyydetään palveluntarjoajia huomioimaan sukupuolten tasa-arvo. Joustavat verkkototeutus menetelmät mahdollistavat osallistumisen esim. lastenhoitovastussa olevalle.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on työttömien työkyvyn ja jaksamisen edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 3
Etätyömenetelmien ja verkko-opetuksen käyttö vähentää tarvetta liikkumiselle ja liikenteelle.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 5
Hanke tarjoaa paikallisille yrittäjille mahdollisuuden tarjota hankkeelle uusia verkon välityksellä toimivia palveluita. Palvelut jäävät mahdollisesti elämään myös hankkeen jälkeen ja ovat tarjolla myös laajemmalle asiakaskunnalle.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 0
Ostamalla verkossa toimivia palveluita, hanke kannustaa yrityksia tuotteiden kehittämiseen.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 0
Hankkeen tärkein tavoite on töyttömien työkyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen ja kaikki sen toimenpiteen tähtäävät tähän-
Tasa-arvon edistäminen 6 0
- Vekossa tapahtuvat toimenpiteen mahdollistavat syrjässä asuvien ja vähävaraisten osallistumisen. - Hankkeen tarjoama pienimuotoinen materiaalinen apu mahdollistaa työttömien ja heidän perheenjäsentensä osallistumista harrastuksiin ja työelämään.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 0
-Etätyömenetelmien opetus ottaa työttömät mukaan meneillään olevaan yhteiskunnalliseen muutokseen, etätyön ja verkkovalmennusten buumiin.
Kulttuuriympäristö 5 0
- Luovien menetelmien valmennus tarjoaa työmahdollisuuksia luovien alojen ammattilaisille alueella. Toimintatapojen toivotaan vakinaistuvan liiketoiminnaksi.
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Näre ry:n hallinnoima, Nurmeksen ja Juuan alueen työttömille kohdennettu työkyvyn ylläpitoon ja parantamiseen sekä jaksamisen tukemiseen tähtäävä Työkykyä tulevaan -hanke toteutettiin ajalla 1.5.-31.12.2020. Hankkeen aikana järjestettiin hankkeeseen osallistuneille 21 henkilölle monimuotoisesti ja ennaltaehkäisevällä otteella tukea liikuntaan, painonhallintaan, ruokavalioon, digitaitoihin ja etätyön menetelmiin liittyen yhdessä hankkeen yhteistyökumppanien kanssa.
Fyysiseen hyvinvointiin ja tämän päivän työelämätaitoihin liittyvien teemojen lisäksi hankkeen aikana järjestettiin mm. luovuuteen, kädentaitoihin, uneen ja stressinhallintaan liittyviä sekä henkistä hyvinvointia ja osallisuutta tukevia vertaistukitoimintoja. Osallistujille tarjottiin myös mahdollisuus saada tukea esimerkiksi oman talouden hallintaan liittyvissä asioissa. Nämä toiminnat jatkuvat hankkeen päätyttyä Näre ry:n toiminnassa vuonna 2021.
Hankkeen toiminnot toteutettiin kulloisetkin koronarajoitukset huomioiden terveysturvallisesti joko ryhmille tai yksilöille kohdennetuin valmennuksin, luennoin ja vertaistuen muodossa. Hankkeen toteutuksessa vastattiin keväällä 2020 alkaneen koronapandemian tuomiin haasteisiin myös mm. sosiaalisessa kanssakäymisen ja jaksamisen teemoissa sekä toimittiin ennakoiden ajatellen koronan vaikutusta alueen työllisyystilanteeseen. Tällöin erityisesti etätyöosaamiseen ja digiosallisuuteen tähtäävät toiminnot ja olivat hankkeen keskeinen toteutusteema. Samalla digiosaamisen ja osallisuuden nähtiin parantava harvaan asutun seudun asukkaiden arkea yleisellä tasolla.
Työkykyä tulevaan -hankkeen toiminnan tulosten keskeisenä mittarina oli hankkeessa käytetty Työterveyslaitoksen Kykyviisari-kyselyn verkkopalvelu. Kyselyiden tuloksista välittyi hankkeen vaikutus osallistujien tilanteen kehityksessä kokonaisuudessa parempaan päin. Kyselytulosten yhteenvedosta voitiin siten todeta hankkeen toteutuneen sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Työkykyä tulevaan -hanke on tukenut työttömien työkyvyn ylläpitämistä ja parantamista, eikä työkyvyn aleneminen ole esteenä työllistymiselle jatkossa. Myös kohderyhmän sekä heidän perheiden psyykkistä jaksamista ja talouden hallintaa on tuettu. Lisäksi on edistetty osallistuneiden etätyövalmiuksia sekä nykyaikaisen työnhaun tietoja ja taitoja. Kaiken kaikkiaan hanke on tukenut kohderyhmää ESR-rahoituksen toimintalinja 5:n tavoitteessa sosiaalisen osallisuuden edistämissä ja köyhyyden torjunnassa.