Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22053

Hankkeen nimi: Etävalmennus kaikille

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2020 ja päättyy 31.8.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kuopion Luisteluseura ry

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 0687955-4

Jakeluosoite: Haapaniemenkatu 10 A

Puhelinnumero: 0400276665

Postinumero: 70100

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: http://kuls.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Sammelvuo Petra Paulia

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Taitoluistelujaoston puheenjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: petrasammelvuo(at)gmail.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0443088912

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Harrastustoiminnassa tapahtunut muutos poikkeusolon vuoksi. Uuden toimintatavan kehittäminen etävalmennukseksi.
Rahoitusta haetaan neljäksi kuukaudeksi, ja toiminta aloitettaisiin heti avustuksen saannin jälkeen.

Tarve:
Tarjota uutena harrastustoimintona vähävaraisille tai muutoin vaikeassa tilanteissa oleville nuorille osallistumisen seuran harrastetoimintaan etäyhteyden kautta. Näin nuorilla ei ole sosiaalista painetta heti alkuun ryhmätilanteesta, vaan he voivat tutustua ja saada kokemusta likkunnasta, ja sitten päättää haluavatko he jatkaa sen jälkeen harrrasteryhmän mukana lajin pariin. Seura lähettää osallistuville nuorille ja perheille perhekoteihin linkin älypuhelimiin ja tietokoneisiin, jonka kautta nuoret pääsevät mukaan osallistumaan harjoitteisiin. Harjoitteita ovat esimerkiksi tanssi- ja kehonhuoltotunnit.

Seuratoiminnan muutos koronaviruksen aiheuttamasta harrastustoiminnan keskeytymisestä. Taloudellisen tilanteen vuoksi Kuopion Luisteluseura ry on joutunut lomauttamaan kolme valmentajaansa, sekä seuratyöntekijän 28.3.2020 alkaen poikkeusolon ajaksi. Lasten ja nuorten harrastustoiminta loppui kokonaan. Tarvitsemme avustusta toimintojen uudistamiseksi tänä poikkeusaikana.
Vanhemmat eivät jäseninä halua maksaa kuukausimaksua, koska ei ole jääharjoitusta ja päivittäiset oheiset ovat kuuluneet jäämaksuun. Taitoluistelujaostona olemme hyvin huolissamme tulevaisuuden suhteen lasten ja nuorten luisteluharrastamisesta, koska tilanne tuli hyvin yllättäen ja kaikki toiminnot piti tehdä hyvin nopeasti ja lakkauttaa toiminta.

Kohderymä: valmentajat, harrastajat eli luistelijat
Uusi kohderyhmä: lastenkotien nuoret ja sijoitus- sekä luisteluperheet

Tavoite:
Toiminnan uudistaminen etätoiminnaksi digitaalisia välineitä hyödyntäen, ja uuden kohderyhmän tavoittaminen tarjoamalla maksutonta palvelua vähävaraisille nuorille lastenkoteihin ja sijoitusperheisiin. Nuoret pääsevät osallistumaan etäyhteyden kautta seuran toimintaan tanssitunneille ja oheistoimintaan. Tämä yhteisöllisyyden jakaminen voi aktivoida nuoria harrastustoimintaan liikkeelle ja laskea rimaa tulla tutustumaan paikan päälle seuran toimintaan. Tällä tavoin voimme mahdollisesti vaikuttaa nuorten kasvuun ja kehittymiseen hyvinvointia tukien sekä saada uusia jäseniä seuralle.
Harrastustoiminnan jatkuminen poikkeusoloissa. Monelle perheelle tämä on ollut yhteisöllinen harrastus, koska lapset pääsevät harrastustoimintaan, niin vanhemmat jakavat yhteenkuuluvuutta keskenään. Etäyhteyden kautta saisimme kontaktin koko perheeseen, ja vanhemmatkin innostumaan kokeilemaan lasten oheis- ja tanssiharjoituksia. Perheitä on kohdannut lomautukset, joten tämä antaa vanhemmillekin puhtia arkeen. Tällainen toiminta voi aktivoida vanhempia/huoltajia jatkossa seuran varainhankintatyöhön. Kun koetaan, että seura haluaa pitää huolta perheestä näin erityistilanteessakin. Luistelijoilla ja nuorilla on kotona /lastenkodeissa älypuhelimet, joita he voivat käyttää etävalmennuksen vastaanottamisessa.

Valmentajien saaminen avustuksen turvin takaisin töihin. He pystyvät rakentamaan etävalmennusohjeet ja videoyhteydet /videovälitteiset tanssi ja oheisharjoitteet harrastajille, jolloin saadaan seuran tulevaisuus turvattua, jotta lapset ja nuoret kokevat, että heistä välitetään ja pidetään huolta poikkeustilanteessakin. Tämä luo seuralle yhteisöllisyyttä ja mahdollistaa harrastamisen jatkumisen tänä vaikeana aikana.

Toimintamenetelmä/ tuotos / tulokset:
Valmentajat luovat harrastustoiminnan etäharrastamiseksi. He tekevät viikottaiset oheis- ja tanssiharjoitukset videovälitteisten laitteiden kautta sekä kommunikoivat digitaalisten laitteiden kautta harrasteryhmiin. Kuopion luisteluseuralla on taitoluistelupuolella seitsemän eritasoista harrasteryhmää.
Näiden uusien etämenetelmien kautta saadaan pidettyä yllä harrastajien kesken osallisuutta, ja heidät saadaan mukaan rakkaaseen harrastukseen. Aktivoidaan perheitä yhteiseen liikkumiseen erikoisolosuhteissa, ja saadaan perheiden vuorovaikutusta lisättyä. Nuoret otetaan mukaan lajin eteenpäin viemiseen uudella viestimisen tavalla. Tällä menetelmällä saamme pidettyä harrastajien toimintakykyä yllä ja seura jatkossakin toimintakykyisenä.
Seura on yhteydessä lastenkoteihin ja sijoitusperheisiin. Heidän kanssaan sovitaan yhteisestä käytännöstä, miten ja milloin etävalmennusta ohjataan heidän nuorilleen. Haluamme myös jatkossa tarjota heille yhteisöllisiä tapahtumia seuran muiden nuorten kanssa esim. seurapäiviin tutustumalla.

Kustannukset:
Valmentajien palkat noin 4000 e kk(50% kolmen valmentajien palkkatuloista) x 4 kk= 16 000 euroa,
40% 6400 e (videokamera (digitaaliset ominaisuudet),tietokone, välineitä lastenkotien ja sijoitusperheiden nuorille; kuminauhoja, hyppynaruja, pieniä palloja)

Arviointi: Luistelijoilta,perheiltä ja nuorilta kysytään etäharjoittelujakson jälkeen palaute digitaalista palautelinkkiä hyödyntäen.
Toiminnan jatkokehittäminen: Valmentajat tekevät etävalmennuspaketteja uusia digitaalisia laitteita hyödyntäen luistelijoille ja seura voi tarjota oheisharjoitteita muillekin harrastajille. Haetaan jatkorahoitusta vähävaraisten perheiden harrastamisen tukemiselle.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Uusi kohderyhmä: lastenkotien nuoret ja sijoitusperheet

4.2 Välilliset kohderyhmät

Kohderyhmä:Seura harrastajat eli luistelijat,valmentajat

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 22 680

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 21 203

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 22 680

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 21 203

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion

Kunnat: Kuopio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Haapaniemenkatu 10 A

Postinumero: 70100

Postitoimipaikka: Kuopio

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Taitoluistelu on perinteisesti tyttöjen laji. Luistelukoulussa on näkyvillä uusi suuntaus eli pojatkin ovat lähteneet kokeilemaan taitolajia.Osa harrastusseuran jäsenistä on aikuisia ja sieltä löytyy myös miehiä. Tavoite on tarjota luisteluharrastusta sukupuolesta riippumatta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Uuden kohderyhmän mukaan tulo edes auttaa tyttöjen sekä poikien tutustumisen lajiin, koska kehonhuolto koetaan tänä päivänä myös pojissa tärkeäksi. Perheiden kautta tavoitamme koko perheen eli miehet, pojat, naiset ja tytöt.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on edistää terveyttä ja hyvinvointia vähävaraisten ja muutoin vaikeassa tilanteessa olevien nuorten kohdalla edistämällä heidän liikunta tottumuksiaan.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 3
Etävalmennus mahdollistaa kotona valmentautumisen, jolloin bensakustannukset ovat huomattavasti vähemmät.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 6 3
Päästöjen väheneminen, koska valmentajat ja vanhemmat ajavat huomattavasti vähemmän autolla.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 3
Materiaalit joilla tuotetaan valmennus on digitaalista.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 3
Välineiden osto paikalliselta yrittäjältä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 5
Digitaalisesti kehitetty tuote.
Liikkuminen ja logistiikka 5 4
Liikkumista 100% tukevaa toimintaa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 8
Tämä hanke edistää nuorten ja perheiden terveyttä ja hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 7 8
Kaikki ovat toimintaan tervetulleita sukupuolesta riippumatta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 6 7
Hankkeen toimintatavalla edistämme yhdenvertaisuutta ottamalla mukaan vähävaraisia nuoria ja vaikeassa tilanteessa olevia perheitä (lomautus).
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 5 7
Etävalmennuksella emme kuormita energiakulutusta (jäähallin käyttö pienenee),hankintoja ja materiaaleja on maltillisesti. Käytämme hyppynaruja ja kuminauhoja.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Valmentajat loivat viikotteiset oheis-ja tanssiharjoitukset videovälitteisten laitteiden kautta perhekoteihin ja luistelijaperheisiin. Valmentajat loivat digitaalisen alustan, jonne he tallensivat tekemiänsä harjoitusvideoita. Seuramme luistelijat toimivat harjoitteissa esimerkkeinä valmentajien ohjeiden mukaisesti. Tämä loi seuraamme yhteisöllisyyttä, ja luistelijat saivat olla osana tekemässä perhekodin nuorille hyvinvointia. Kaikki harjoitteet on tallennettu alustalle, ja niitä voi hyödyntää jatkossa perhekodit sekä luistelijaperheet haluamallaan tavalla.

Etävalmennus mahdollisti nuorten luistelijoiden harjoittelun kotioloissa, joka mahdollisti myös perheiden vanhempien osallistumisen nuorten harrastustoimintaan mukaan.

Perhekoteihin on jaettu etävalmennuslinkit sähköposteille viikottain. Harrastusvideoita lähetettiin kolme kappaletta viikossa. Hankkeesta tiedotettin heille sähköisesti sekä seuran nettisivuilla. Lähetimme 36 etäharjoitusvideota perhekoteihin harjoituslinkkeinä. Esittelimme hankkeen aloituskoulutuksessa, jossa toimme esille hankkeen vaiheita.

Seuramme omat luistelijat harjoittelijat myös kesäloman aikana ja haluamallaan ajalla etävalmennuksen kautta harjoitteita.