Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22054

Hankkeen nimi: Yrittäjyyden parhaaksi Kontiolahdella

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 15.4.2020 ja päättyy 15.12.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kontionloikka Oy

Organisaatiotyyppi: Muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 2657527-5

Jakeluosoite: Keskuskatu 8

Puhelinnumero: 0504724144

Postinumero: 81100

Postitoimipaikka: Kontiolahti

WWW-osoite: http://www.kontiolahti.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Peiponen Jarkko Ilmari

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Yritysvalmentaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jarkko.peiponen(at)kontiolahti.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0504724144

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen toteutusaika on 15.4 – 15.12.2020

Yrittäjyyden parhaaksi Kontiolahdella -hankkeen taustalla on äkillisesti alkanut korona-pandemia, joka on nopealla tahdilla vaikuttanut myös alueemme yritysten toimintaympäristöön. Yritysten toimintaedellytykset ovat toimialasta riippuen huonontuneet merkittävästi kevään 2020 aikana. Tästä syystä Kontiolahden kunnan alueella toimivien yritysten toiminnan tukemiseksi, työllisyyden turvaamiseksi sekä yrittäjille alueella suunnattujen ohjaus- ja neuvontapalveluiden koordinoimiseksi on käynnistetty tämä hanke. Hanke koostuu kolmesta, toisiaan tukevasta työpaketista seuraavasti:

Työpaketti 1: Teemakoulutukset ja valmennukset yrityksille
Työpaketti 2: Markkinointiviestintä alueen yrityksille
Työpaketti 3: Toiminnallisen sovelluksen suunnittelu ja toteutus

Hankkeen toiminta on avointa kaikille Kontiolahden kunnan alueen noin 600 yritykselle. Hanke ja sen toimenpiteet vaikuttavat merkittävällä tavalla Kontiolahden alueen yritysten toimintaedellytysten säilymiseen koronakriisin aikana ja välittömästi sen jälkeen.

Hankkeen tulosmittareita ovat:
-Hankkeen aikana kehitetään kaksi konkreettista digitaalista palvelua yritysten neuvontaprosessin tueksi.
-Hankkeen tavoitteena on, että sen toimintaan osallistuu 50 yritystä alueelta.
-Hankkeen aikana järjestettävät neuvonta- ja koulutustoimenpiteet hyödyttävät yrityksiä ja niiden avulla edesautetaan yritysten selviytymistä korona-kriisistä.
-Hankkeen tiedottamiseen ja viestintään liittyvät toimenpiteet keräävät yli 10 000 näyttökertaa sosiaalisen median kanavissa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaista kohderyhmää ovat:
1. Kontiolahden alueella toimivat yritykset ja yrittäjät.
2. Alueelle yrityksen perustamista suunnittelevat henkilöt.
3. Kontiolahden alueelle sijoittumista harkitsevat yritykset ja yrittäjät.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Työttömät ja lomautetut henkilöt Kontiolahden kunnan alueella.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 89 250

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 87 456

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 89 250

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 87 456

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun

Kunnat: Joensuu, Kontiolahti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 100

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 151

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Suunnitteluvaiheessa on todettu, että hankkeen toiminta on sukupuolineutraalia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toiminnassa huomiodaan tasa-arvoisuus, toiminnassa pyritään maksimoimaan tiimikohtaineen sukupuolidiversiteetti.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
-

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 7
Hankkeen toimenpiteet keskittyvät alueen yritysten toimintaympäristön äkillisen muutostilan huomioimiseen
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 5
Hankkeen avulla yritykset kehittävät myös uutta ja katsovat tulevaan
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hanke toteutettiin hankesuunnitelman mukaisesti. Sen aikana tarjottiin Kontiolahden alueen yrityksille neuvonta- ja valmennuspalveluita sekä kehittettiin yritysten käyttöön digitaalista sovellusta. Hankkeen aikana viestittiin yrityksille monikanavaisesti korona-asioihin liittyvistä ajankohtaisista aiheista.