Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22056

Hankkeen nimi: VahvaKS - yrittäjien talousosaamisen ja työhyvinvoinnin vahvistaminen Keski-Savossa

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 11.5.2020 ja päättyy 31.3.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Navitas Kehitys Oy

Organisaatiotyyppi: Muu julkisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 0775736-4

Jakeluosoite: Wredenkatu 2, PL 1

Puhelinnumero: 029 1708 800

Postinumero: 78201

Postitoimipaikka: Varkaus

WWW-osoite: http://www.navitas.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Niiranen Katja

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Yritysasiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: katja.niiranen(at)navitas.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 720 9395

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

VahvaKS-hankkeen tavoitteena on turvata elinvoimaa ja työllisyyttä tukemalla yritystoimintaa Keski-Savon alueella. Tavoitteena on varmistaa, että mahdollisimman moni yritys voi jatkaa toimintaansa pandemiasta johtuneesta poikkeustilanteesta huolimatta. Hankkeella minimoidaan yritysten konkurssiriskiä ja turvataan yritysten ja yrittäjien taloudellista tilannetta.

Hanke parantaa yrittäjien ja yritysten johdon talousosaamista sekä kykyä johtaa taloudellisella tiedolla. Hankkeen myötä yritykset tunnistavat mahdollisuuksia uuteen liiketoimintaa sekä nykyisen toimintansa tehostamiseen.Hankkeen toimenpiteillä tuetaan pk-yrittäjien sekä pk-yrityksien johdon ja henkilökunnan henkistä jaksamista ja hyvinvointia. Hankkeella pyritään vahvistamaan poikkeustilanteesta kärsineiden työyhteisöjen jaksamista. Näin varmistetaan yritysten suorituskyky ja osaavan työvoiman pysyvyys kasvun jälleen käynnistyessä. Hankkeessa annetaan yrittäjille ja pk-yritysten johdolle henkilökohtaista ja luottamuksellista neuvontaa yrityksen taloudellisiin vaikeuksiin ja henkiseen jaksamiseen liittyvissä asioissa.

Hankkeen tavoitteisiin pyritään toteuttamalla toimenpiteitä, jotka jaetaan kahteen työpakettiin: 1) Taloudellisen toimintakyvyn vahvistaminen sekä 2) Henkisen toimintakyvyn vahvistaminen. Keinoina käytetään muun muassa yksilöohjausta, ryhmävalmennuksia sekä koulutuksia.

Hankkeen tuloksena alueen yritysten talouden hallinta paranee Hankkeella vähennetään maksuhäiriöitä, toimittajien luottotappioita, konkursseja ja parannetaan veronmaksukyvyn ja maksuvalmiuden säilymistä. Hanke turvaa osaltaan työpaikkojen säilymistä kohdeyrityksissä.Hankkeen myötä yrittäjän tai johtajan jaksaminen ja henkinen työhyvinvointi paranevat. Talous- ja jaksamishuolet vähenevät. Hankkeen tuloksena kriisistä ja epävarmuudesta kärsineet työyhteisöt säilyttävät toimintakykynsä ja voivat käyttää voimavaransa tehokkaasti. Osaava työvoima pystytään pitämään laadukkaasti johdetuissa yrityksissä, eikä henkilöstö niin herkästi vaihda työnantajaa työmarkkinatilanteen sen salliessa. Hanke lisää erilaisten mentorointi- ja kehittämispalveluiden käyttöä Keski-Savon alueella.Pitkällä aikavälillä syntyy kannattavampaa yritystoimintaa ja sen kerrannaisvaikutuksena verotuloja ja työllistämistä. Hankkeen onnistumista mitataan määrällisesti osallistuvien yritysten, yrittäjien tai yritysjohtajien sekä työyhteisöjen määrällä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisen kohderyhmän muodostavat ovat pandemian aiheuttamien poikkeusolojen tai muutoin äkillisen suhdannekäänteen johdosta taloudellisia haasteita kohdanneet pienet ja keskisuuret yritykset sekä yritysten vastuuhenkilöt (yrittäjät ja johto). Lisäksi kohderyhmänä ovat työyhteisöt, joiden henkisiin voimavaroihin taloudellisen tilanteen vaikeutuminen on vaikuttanut esimerkiksi lomautusten tai kollegoiden irtisanomisten kautta. Tällaisia työyhteisöjä ovat alustavan arvion mukaan yli 10 henkilöähenkilöä työllistävät yritykset, yhdistykset tai julkiset organisaatiot

Alueellisesti kohderyhmä rajautuu ensisijaisesti Keski-Savon kuntien (Joroinen, Leppävirta, Varkau) alueella toimiviin yrityksiin. Hankkeen toimenpiteisiin voivat osallistua kaikki pk-yritykset toimialasta ja yrityskoosta riippumatta. Kohderyhmää ei rajata eikä osallistujia valita muutoin kuin yrityksen ja yrittäjän osoittaman tarpeen pohjalta. Hankkeen toimenpiteiden huomioidaan kuitenkin samanaikaisesti mahdollisesti käynnistyvät muut toimenpiteet, esimerkiksi Savon Yrittäjät ry:n ja Keski-Savon Yrittäjänaiset ry:n jäsenistöilleen kohdistamat hankkeet, jotta voidaan välttää päällekkäisyyksiä ja saavuttaa vaikuttavuutta hankkeiden keskinäisellä yhteistyöllä. Keskeisenä perusteena tälle erilliselle hankkeellemme näemme sen, että VahvaKS hanke on avoin ja maksuton kaikille osallistujayrityksille.

Hanke kohdistuu päätoimisiin yrittäjiin eli sivutoimiset yrittäjät rajataan tämän kehittämishankkeen kohderyhmän ulkopuolelle.

Määrällisesti tavoitellaan seuraavia osallistujamääriä:
- yrityksiä 80 kpl
- yksittäisiä henkilöitä /yrittäjät tai yritysjohdon edustajat 80 kpl
- työyhteisöjä 10 kpl

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisinä kohderyhminä nähdään alueen ja maakunnan muut yrittäjät, jotka saavat hankeviestinnästä kehittämisideoita omaan toimintaansa. Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat myös erilaiset kehittäjä- ja yhteistyökumppanitahot, yrittäjäjärjestöt sekä yrittäjien lähipiiri.

Hankkeen toimenpiteissä tärkeässä roolissa ovat julkiset ja yksityiset rahoittajat sekä taloushallinnon ammattilaiset, esimerkiksi tilitoimistot.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 64 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 56 269

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 80 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 70 336

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo, Etelä-Savo

Seutukunnat: Varkauden, Pieksämäen

Kunnat: Leppävirta, Joroinen, Varkaus

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 80

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 85

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 80

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen valmistelussa on huomioitu sukupuolten tasa-arvo ja hankkeen sisältöä voidaan pitää sukupuolineutraalina. Hankkeen toimenpiteet tukevat hankealueen yritysten toimintaedellytyksiä ja edistävät sekä naisten että miesten työpaikkojen säilymistä, työllistymistä ja työuria ja ehkäisevät mlempien sukupuolien syrjäytymistä. Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ja hyödynsaajana ovat yrittäjien perheet, joiden hyvinvointiin hanke myös vaikuttaa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimenpiteet ovat kaikille sukupuolesta riippumatta avoimia. Valtavirtaistaminen ja segregaation purku on mahdollista, mutta ne eivät ole erityispainotteisia tavoitteita toimenpiteissä. Sukupuolinäkökulma tullaan kuitenkin huomioimaan kaikissa toimenpiteissä. Hanketoteuttaja toteuttaa omiassa organisaatioissaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteita.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena ei ole sukupuolten tasa-arvo, muttatasa-arvokysymykset on huomioitu hankkeen toiminnassa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 2
Hankkeessa etävalmennukset säästävät aikaaj a liikkumisesta johtuvaa kulutuksen ja päästöjenmäärää. Projektipäällikkö tai asiantuntijat tekevät osittain etätyötä ja tapaavat asiakkaita etänä erilaisia digitaalisiajärjestelmiä hyväksi käyttäen
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 3
Suurin osa materiaaleista voidaan toetuttaa digitaalisessa muodossa eikä paperitulosteita käytetä juuri lainkaan.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 9
Hankkeella pyritään estämään konkursseja ja säilyttämään työpaikkoja. Jokaisen yrityksen säilymisellä on myös välillinen kerrannaisvaikutuksensa aluetalouteen. Hanke edistää yritysten uudistumista ja parantaa yritysten kannattavuutta. Pienten yritysten roolia tulee korostaa paikallisen elinvoiman, kehityksen ja palvelujentuottajana. Tämän hankkeen toiminta korostuu harvaan asutun Itä-Suomen alueella. Edellisen laman aikana työttömyyden lasku, erityisesti työttömäksi jääneiden yrittäjien työllistyminen oli erityisen hidasta juuri Itä-Suomen alueella.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 5
Huomiota kiinnitetään myös yritysten liiketoiminnan uudistamiseen. Uuudistus-ja tehostamismahdolisuudet voivat köytyä esimerkiksi digitalisaatioista. Hanke ohjaa tarvittaessa erityisasianttuntemuksen pariin.
Liikkuminen ja logistiikka 1 1
Etäneuvonnalla ja -valmennuksilla voidaan pienentää hiilijalanjälkeä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 9
Hankkeen tavoitteena on hyvinvoinnin, erityisesti henkisen hyvinvoinninja jaksamisen edistäminen ja välillisesti työttömyyden ja syrjäytymisen ehkäiseminen kerrannaisvaikutuksineen. Hyvinvointia edistetään sekä yksilö- että työyhteisötasoilla.
Tasa-arvon edistäminen 1 1
Hanke ei ole tasa-arvohanke, mutta tasa-arvonäkökohdat huomioidaan.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 6 6
Konkurssi, työttömyys, mielenterveysongelmat ja niistä aiheutuva syrjäytyminen on suuri riski niin yrityksille,yhteisöille kun yksittäisille henkilöille. Hankkeella ehkäistään syrjäytymistä.
Kulttuuriympäristö 1 1
Kulttuuriympäristöön voidaan katsoa kuuluvaksi yritykset ja niiden tapa toimia alueella. Ne luovat yhteistyökulttuuria ja ovat osa alueiden elinvoimaa, mikä mahdollistaa verotulojen kautta tapahtuvaa kulttuurityötä.
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

VahvaKS-hankkeen tavoitteena oli turvata elinvoimaa ja työllisyyttä tukemalla yritystoimintaa Keski-Savon alueella. Tavoitteena oli varmistaa, että mahdollisimman moni yritys voi jatkaa toimintaansa pandemiasta johtuneesta poikkeustilanteesta huolimatta.
Hankkeen toiminnan tuloksena useat alueen yritykset saivat apua ja tukea taloudellisen tilanteen parantamiseksi koronapandemian aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi. Hankkeessa mukana olleet olivat pk-yrittäjiä, -yrityksiä ja niiden henkilöstöä.

Hankkeen toiminnan tuloksena mukana olleiden alueen yritysten taloudellinen toimintakyky vahvistui. He saivat konkreettista apua kassanhallintaan, poikkeusrahoitusten hakemiseen ja henkisen toimintakyvyn vahvistamiseen. Tällä turvattiin osaltaan yritystoiminnan jatkuvuutta ja työpaikkojen säilymistä alueella.

Hanke tavoitti hyvin kohderyhmän ja saatu palaute hanketoiminnasta oli pääsääntöisesti positiivista.