Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22059

Hankkeen nimi: Matkailu- ja matkailusidonnaisten palveluyritysten avainhenkilöiden liiketoimintaosaamisen vahvistaminen poikkeustilanteessa

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2020 ja päättyy 31.5.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Savonlinnan Seudun Matkailu Oy

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2330462-1

Jakeluosoite: Puistokatu 7

Puhelinnumero: +35840730 9765

Postinumero: 57100

Postitoimipaikka: Savonlinna

WWW-osoite: http://www.visitsavonlinna.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Jaana Komi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jaana.komi(at)visitsavonlinna.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0407309765

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa annetaan tukea mikro- ja pk-yritysten omistajille ja johdolle sekä autetaan löytämään ratkaisuja, jotka kantavat kriisin yli. Tukea annetaan koulutuksen muodossa niin liiketoiminnan kehittämiseen kuin henkilökohtaiseen jaksamiseen ja kehittymiseen johtajana. Hankkeen kohderyhmänä ovat Etelä-Savon ja erityisesti Savonlinnan seudun matkailu- ja matkailusidonnaiset palveluyritykset.
Hankkeessa koulutetaan ja valmennetaan osallistujia johtamaan itseään ja liiketoimintaansa uusin keinoin. Hankkeen aluksi tehdään yrityksille tilannekuva-kysely, jonka avulla voidaan kohdentaa sisältöjä tarkemmin. Keskeisiä sisältöjä ovat mm. liiketoiminnan nykytilanteen analysointi, oma jaksaminen ja energian suuntaaminen, verkostomainen toiminta, kestävän liiketoimintamallin rakentaminen ja sen testaaminen sekä markkinoille menon suunnittelu.
Hankkeessa toteutettavan koulutuksen ja valmennuksen jälkeen yrityksillä on päivitetty liiketoimintamalli, selkeä suunnitelma sen käytäntöön viemiseen ja malli johtamiseen. Henkilökohtaisesti osallistujat ovat saaneet näkemyksiä siihen, miten kriisissä voi nähdä myös mahdollisuuksia ja miten omaa jaksamista voi arjessa vahvistaa.

Hankkeen tuloksena yritykset pystyvät hyödyntämään paremmin uusia liiketoimintamahdollisuuksia, saavat keinoja kriisistä selviämiseen ja vahvistavat kriisin jälkeisen ajan liiketoimintaedellytyksiä; kuinka ollaan entistä vahvempia yhdessä kriisin jälkeen.
Hanke vaikuttaa välittömästi yritysten liiketoimintaosaamiseen ja välillisesti koko Savonlinnan seudun matkailusektoriin. Tavoitteena työpaikkojen säilyminen ja liiketoiminnan palauttaminen mahdollisimman nopeasti kriisiä edeltävälle tasolle

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmiä ovat eteläsavolaiset ja erityisesti Savonlinnan seudun mikro- ja pk-yritysten yrittäjät ja johtohenkilöt. Savonlinnan seudulle matkailu- ja palvelualat ovat keskeinen elinkeino, työllistäjä ja verotulojen kartuttaja.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat loppuasiakkaat, eli matkailijat sekä yritysten palvelutuottajaverkostoihin kuuluvat yritykset elintarvikkeista kuljetuspalveluihin. Välillisiä kohderyhmiä ovat myös alueen kunnat, jotka saavat yritysten kautta verotuloja sekä kaupanalan yritykset, joille matkailuyritykset tuovat asiakkaita.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 100 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 100 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 100 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 100 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin, Savonlinnan, Pieksämäen

Kunnat: Mikkeli, Puumala, Enonkoski, Rantasalmi, Sulkava, Heinävesi, Savonlinna, Juva

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 30

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 45

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Matkailu- ja palvelualoilla työskentelee naisia ja miehiä. Kehitettävä toimialasektori on naisvaltainen, jonka on erityisesti todettu kärsivän korona-pandemian vaikutuksista.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke koskee tasapuolisesti kumpaakin sukupuolta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole tasa-arvon edistäminen

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 8 8
Hankkeen valmennusten avulla yritysten liiketoimintasuunnitelmissa otetaan huomioon materiaalit ja jätehuolto taloudellisen kestävyyden näkökulmasta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 6 5
Hankkeen keskeinen tavoite on kestävän matkailun periaatteiden jalkauttaminen ja huomioiminen alueen matkailuyrityksissä ja -kohteissa. Hankkeessa edistetään näin uusiutuvien energialähteiden käyttöä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 8
Hanke tuottaa uutta elinvoimaa seudulle kestävällä tavalla kehittäen toimijoiden liiketoimintaosaamista
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 6
Valmennuksen avulla yrittäjien verkoston toiminta säteilee laajemmalle toimijajoukolle ja mahdollistaa liiketoiminnan laajentamisen ja kehittämisen kysynnän kasvaessa.
Liikkuminen ja logistiikka 5 3
Hanke pyrkii edistämään kohteiden saavutettavuutta ja erityisesti sisäistä saavutettavuutta kestävällä tavalla.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 6
Hanke edistää yrittäjien työssäjaksamista ja hyvinvointia, mikä välillisesti vaikuttaa myös asiakaskokemuksiin
Tasa-arvon edistäminen 9 8
Hankkeella edistetään alueellista tasa-arvoa ja elinvoimaa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 9 8
Hankkeella edistetään alueellista tasa-arvoa ja elinvoimaa. Kehittämällä liiketoimintaosaamista seudullisesti, hanke edistää yhteiskunnallista ja kultuurillista yhdenvertaisuutta.
Kulttuuriympäristö 6 6
Metsä- ja järviluontomme on myös osa toimintaympäristöämme ja sen vaaliminen on osa yritysten liiketoimintaosaamista.
Ympäristöosaaminen 9 8
Kestävän matkailun huomioiminen liiketoimintaa suunniteltaessa edistää samalla yympäristöosaamista paikallisten toimijoiden keskuudessa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli auttaa mikro- ja pk-yrityksiä löytämään ratkaisuja koronakriisistä selviämiseen vahvistamalla yrittäjien ja yritysten johtohenkilöiden liiketoimintaosaamista ja lisäämällä yhteistyötä yritysten välillä. Tarkoituksena oli myös antaa yrittäjille tukea henkilökohtaiseen jaksamiseen ja kehittymiseen johtajana. Hankkeen kohderyhmänä olivat Etelä-Savon ja erityisesti Savonlinnan seudun matkailu- ja matkailusidonnaiset palveluyritykset. Savonlinnan seudulle matkailu- ja palvelualat ovat keskeinen elinkeino, työllistäjä ja verotulojen kartuttaja. Hankkeeseen osallistui 45 yritystä, joista valtaosa mikroyrityksiä.

Hankkeella järjestetyn koulutuksen ja valmennuksen teemoihin kuuluivat mm. itsensä johtaminen kriisitilanteessa, yhteismarkkinointi- ja myynti ja muu verkostomainen toiminta, markkinointiosaamisen kehittäminen, digitaalisen saavutettavuuden parantaminen ja matkailualaan vaikuttavat megatrendit ja tulevaisuuden skenaariot. Hankkeella etsittiin myös uusia toimintatapoja yritysten välisen yhteistyön lisäämiseksi: Lopputuloksena syntyi konkreettinen esitys, “Savonlinnan seudun matkailun tiekartta”, joka on alueen matkailuyritysten yhteinen näkemys siitä, miten yhteisillä tavoitteilla ja yhteistyötä lisäämällä voidaan kasvattaa seudun matkailukysyntää ja houkutella alueelle uusia asiakasryhmiä niin kotimaasta kuin ulkomailtakin. Lisäksi hankkeella järjestettiin yrittäjien yhteisiä työhyvinvointipäiviä: kaksipäiväinen tapahtuma syksyllä 2020 ja yksipäiväinen keväällä 2021. Syksyllä yrittäjät saivat työkaluja hyvinvointinsa parantamiseen ja keväällä pääsivät seuraamaan hyvinvoinnissaan tapahtuneita muutoksia. Ryhmätasolla osallistujien hyvinvoinnissa oli mittausten valossa tapahtunut muutoksia parempaan, ja myös työhyvinvointipäivistä kerätty osallistujapalaute oli lähes yksinomaan positiivista. Työhyvinvointipäivät auttoivat yrittäjiä löytämään keinoja jaksamiseen ja voimaantumiseen kriisin keskellä ja lisäsivät yritysten välistä yhteistyötä tarjoamalla yrittäjille verkostoitumismahdollisuuksia.

Hankkeen lähtökohtana oli auttaa yrityksiä selviämään koronakriisistä, palauttamaan liiketoimintansa kriisiä edeltäneelle tasolle ja jopa kasvattamaan sitä. Matkailukysynnän kasvu on olennainen tekijä koronakriisistä selviämiseksi, koska ilman kysyntää ei ole tarjontaa. Viimeisimpien, huhtikuun 2021 matkailijamäärätilastojen valossa näyttää siltä, että Savonlinnan seutu on selvinnyt koronakriisistä odotettua paremmin - Yöpymisten määrä Savonlinnan seudulla oli jopa suurempi kuin vuoden 2019 huhtikuussa ennen koronakriisiä, ainoana Saimaan seutukaupungeista. Kasvu matkailijoiden määrissä on vuodentakaiseen, koronakriisin alkuvaiheeseen, nähden ollut voimakasta. Hankkeen toimenpiteet ovat osaltaan olleet myötävaikuttamassa tähän; Yrittäjien hankkeen myötä vahvistunut digitaalinen ja markkinointiosaaminen on lisännyt yritysten näkyvyyttä mm. sosiaalisessa mediassa ja sen myötä tuonut seudulle lisää matkailijoita.

Kokonaisuutena hankkeen toimenpiteet tukivat yrittäjien jakamista kriisitilanteessa, vahvistivat yrittäjien liiketoimintaosaamista, lisäsivät yhteistyötä yritysten välillä ja antoivat yrityksille työkaluja kääntää tulevaisuuden kriisit mahdollisuuksiksi.