Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22060

Hankkeen nimi: Noustaan yhdessä

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2020 ja päättyy 30.9.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kuopion Yrittäjät ry

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0577131-4

Jakeluosoite: Kauppakatu 28 B

Puhelinnumero: 0445680509

Postinumero: 70100

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: http://www.kuopionyrittajat.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kirsi Sisso-Litmanen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toiminnanjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kirsi.sisso-litmanen(at)yrittajat.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0445680509

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen kohderyhmänä on pk- ja mikroyritykset ja yksinyrittäjät. Hankeaikana (touko-syyskuussa) toteutetaan viikottain sähköisella menetelmällä järjestetty sparraus/koulutus alla olevista teemoista, jotka hankitaan minikilpaituksella paikallisilta yrityksiltä:

1. Yrittäjän jaksamista tukevat:
- omat vahvuudet jaksamisen voimavarana
- yrittäjän työhyvinvointi mitä se on ja miten sitä kehitetään
- oman osaamisen tunnistaminen
- miten rakennat luottamusverkostoja?

2. Liiketoiminnan kehittäminen ja uudistaminen
- Keinoja liiketoiminnan uudistamiseen
- tulevaisuuden suunnittelu suurten muutosten jälkeen
- strategian päivittäminen + toimintasuunnitelma

3. Yrityksen talous ja kannattavuus
- talouden ja liiketoiminnan johtaminen poikkeustilanteessa, toimenpiteet ja työkalut kassavirran vahvistamiseksi
- kannattavuudesta huolehtiminen,
- talouden suunnittelu, raportointi ja ennustaminen

Luennot viikoittain touko-kesä-, ja elokuussa. Elo-syyskuussa (koronatilanne huomioiden) järjestetään verkostoitumistilaisuus osallistuneille yrityksille, tilaisuudessa kerrotaan myös yrityksille haettavissa olevista julkisista tukimuodoista ja rahoituksista.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Koronakriisin vaikutuksista kärsivät pk- ja mikroyritykset.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Koronakriisistä kärsineiden yritysten työntekijät.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 18 360

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 18 360

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 18 360

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 18 360

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion

Kunnat: Kuopio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 50

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanke on sukupuolineutraali, hankkeeseen valittavat toteuttajat ja osallistujat voivat olla mitä sukupuolta tahansa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuoli ei vaikuta hankkeeseen osallistumiseen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen kohderyhmänä on yrittäjät, sukupuolesta riippumatta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 5
Hankkeen toteuttamistapa säästää luonnonvaroja.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 5
Hankkeen toteuttamistapa säästää luonnonvaroja.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 3
Hankkeen toteuttamistapa suosii luonnon monimuotoisuutta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 2
Hankkeen toteuttamistapa on luonnonvaroja säästävä, eikä vaikuta vesiin, maaperään eikä eilman laatuun negatiivisesti.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta Natura 2000 ohjelmaan.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Hankkeella on neutraali vaikutus materiaalien ja jätteiden hyötykäyttöön.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeella on neutraali vaikutus uusiutuvien energialähteiden käyttöön.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 5
Hanke suosii paikallisien palvelujen hyödyntämistä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 3
Hanke edistää aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittämistä.
Liikkuminen ja logistiikka 0 3
Hankkeen toteuttamistapa suosii energiatehokkuutta ja vähähiilisyyttä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 5
Hanke vaikuttaa hankkeen toimintaan osallistuvien hyvinvointiin myönteisesti.
Tasa-arvon edistäminen 0 2
Hankkeen sisältö on sukupuolineutraali, tekninen toteuttamistapa saattaa kiinnostaa miehiä jonkin verran naisia enemmän.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 1 2
Hanke saattaa edistää yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta kultturiympäristön kehittymiseen.
Ympäristöosaaminen 0 1
Hankkeen toteuttamistapa huomioi ympäristövaikutukset.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen kohderyhmänä oli pk- ja mikroyritykset ja yksinyrittäjät. Hankeaikana touko-syyskuussa 2020 toteutettiin yhteensä 10 etäkoulutusta sekä BisnesBoost- tapahtuma syyskuussa. Tapahtumiin osallistui yhteensä 98 yrittäjää. Etäkoulutukset järjestettiin seuraavista teemoista: 1. Yrittäjän jaksamista tukevat, 2. Liiketoiminnan kehittäminen ja uudistaminen ja 3. Yrityksen talous ja kannattavuus.

Koulutuksia hankittiin kilpailutuksen tuloksena kaikenkaikkiaan seitsemältä eri yritykseltä, joista kahdelta useampi kuin yksi koulutuskokonaisuus. Tarjouksia tuli yhteensä 30 toimijalta. Hankkeen toteuttamisen positiiviseksi puoleksi on laskettava myös näiden koulutusten toteuttajien saama palkkio - korona aikaan monen koulutusalan yrittäjän tulot putosivat tai jopa lakkasivat.

3.9. järjestetyssä Bisnesboost -tapahtumassa ohjelmassa oli bisnesrehvit sekä Ely-keskus ja eri hankkeita kertomassa yrittäjille tarjolla olevasta avusta. Tapahtuman lopuksi kuultiin professori Arto O Salosen puheenvuoro aiheesta Näkymiä hyvän tulevaisuuden rakentamiseen. Tapahtuman palaute oli 4,3 (asteikolla 1-5)

Odotimme koulutuksiin hieman enemmän osallistujia. Yhtenä syynä osallistujien odotettua vähäisempään määrään lienee ollut hyvä kesä ja tiukimpien koronarajoitusten poistuminen, eli yrittäjät keskittyivät yritystoimintaansa.