Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22062

Hankkeen nimi: Etsivän Nettityön palvelun vahvistaminen

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 10.5.2020 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Nuorten Palvelu r.y.

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 0292537-3

Jakeluosoite: Tulliportinkatu 34 A

Puhelinnumero: 0404874806

Postinumero: 70100

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: https://nuortenpalvelu.fi/

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tossavainen Tatu Tapani

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toiminnanjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tatu.tossavainen(at)nuortenpalvelu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0404874806

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Nuorten Palvelu ry:n Etsivä Nettityö on valtakunnallinen toiminto, jossa nuorisotyön ammattilaiset päivystävät nuorten suosimilla some-alustoilla silloin, kun kohderyhmä on aktiivisimmillaan. Toiminnon tavoite on tarjota matalan kynnyksen, anonyymiuden mahdollistava palvelu erityisen haavoittuvassa asemassa oleville nuorille. Palvelun erityisyytenä on, että se mahdollistaa pitkät asiakasprosessit; nuori voi aina palata jatkamaan aiempaa keskustelua ja kohdata tuttuja työntekijöitä.

ESR-hankkeella pyritään vastaamaan korona-kriisin aiheuttamaan Etsivän Nettityön asiakasmäärän kasvuun. Järjestö ei pysty nykyisillä resursseilla vastaamaan nuorten lisääntyneeseen oireiluun ja palvelun ruuhkautumiseen. Korona itsessään mietityttää nuoria paljon ja poikkeustilassa nuorten ongelmat korostuvat ja kärjistyvät. Mitä pidempään poikkeustila kestää, sitä pahemmiksi nuorten ongelmat pääsevät syvenemään, ja kriisin vaikutukset ovat kauaskantoiset. 

Hankerahoituksen turvin järjestön on mahdollista palkata lisähenkilöstöä vastaamaan akuuttiin tarpeeseen ja verkkotyön vahvistamiseen. Etsivällä Nettityöllä on jo olemassa koulutettu, ammattitaitoinen sijaisryhmä, joten toiminnan käynnistäminen on mahdollista välittömästi. Hanketyöntekijät kohtaavat nuoria verkossa ja ohjaavat heitä myös kuntien etsiville työntekijöille, jotka ovat poikkeusaikana siirtyneet verkkotyöskentelyyn.

Etsivällä Nettityöllä on erityisen tärkeä rooli nuorten arjen hyvinvoinnin turvaamisessa nyt poikkeusaikana, kun monet hyvinvointia tukevat palvelut ovat tauolla, sosiaaliset suhteet kaventuneet entisestään ja arjen rutiinit kadonneet. Nuoret saavat toiminnan kautta välitöntä apua mm. yksinäisyyteen, ahdistukseen ja arjen hallintaan sekä tahon, joka kuuntelee ja tukee heitä hyvin monenkirjavissa elämänhallinnan ongelmissa.  

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Etsivä Nettityö toimii nuorisolain puitteissa, ja toimintaan ovat tervetulleita kaikki alle 29-vuotiaat nuoret. Suurimman kohderyhmän tällä hetkellä muodostaa kuitenkin 13-20 –vuotiaat nuoret. Erityisesti nyt poikkeusaikana palveluun on hakeutunut myös entistä nuorempaa kohderyhmää.

Tyypillisellä palveluun hakeutuvalla nuorella on erilaisia mielenterveyden häiriöitä, kuten masennus ja itsetuhoinen käyttäytyminen. Yleensä taustalla on laajempi ongelmien vyyhti, esim. vakavia puutteita perheoloissa tai koulukiusaamista.

Etsivä Nettityö löytää eri tukiverkkojen läpi pudonneita nuoria ollen läsnä nuorten arjessa iltaisin tarjoamalla mahdollisuuden luottamukselliseen keskusteluun aikuisen ja nuorisotyön ammattilaisen kanssa verkkoympäristössä. Toiminta on valtakunnallista ja luonteensa vuoksi tavoittaa erityisen haavoittuvassa asemassa olevia nuoria, jotka ovat syystä tai toisesta pudonneet tai vaarassa pudota palvelujen ulkopuolelle, ja elämäntilanne on ehtinyt vakavasti kriisiytymään. Tyypillinen asiakkaaksi hakeutuva nuori on jo kiinnittyneenä laajan palveluverkoston piirissä (oppilashuolto, mielenterveyspalvelut, etsivä nuorisotyö) mutta ei silti koe tulevansa kuulluksi. Etsivän Nettityön rooliksi muodostuukin usein luottamuksen uudelleen rakentaminen siihen pisteeseen, että nuori on valmis palaamaan saattaen kotikuntansa palvelujen piiriin.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Kunnissa toimivat etsivät nuorisotyöntekijät, nuorten palveluverkostot, lähiverkostot (perhe, ystävät)

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 69 315

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 63 991

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 69 315

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 63 991

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Etelä-Savo

Seutukunnat: Kuopion, Joensuun, Mikkelin

Kunnat: Mikkeli, Kuopio, Joensuu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Tulliportinkatu 34 A

Postinumero: 70100

Postitoimipaikka: Kuopio

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Etsivän Nettityön palvelussa tyttöjen osuus asiakkaista on merkitävästi suurempi. Poikien osuus palvelussa on kuitenkin kasvanut tasaiseen tahtiin viime vuosien aikana. Sukupuolivähemmistöihin kuuluvat löytävät Etsivän Nettityön erittäin hyvin Asiakkaan sukupuoli ei lähtökohtaisesti ole olennaista asiakkaan tullessa palveluun, ja sukupuoli nouseekin keskusteluissa esiin lähinnä jos asiakas haluaa itse siitä keskustella.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Toiminnan toteutuksessa ei korosteta sukupuolta, vaan keskitytään nuoren yksilöllisiin tarpeisiin sukupuoleen katsomatta. Työntekijöinä on nuoria varten niin miehiä kuin naisia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuoleen katsomatta kaikilla nuorilla on avoin pääsy palvelun piiriin. Chat-palvelu perustuu anonymiteettiin, joten sukupuolikysymys ei ole ratkaiseva tekijä tämän toiminnan kannalta. Asiakkaan sukupuoli ei lähtökohtaisesti ole olennaista asiakkaan tullessa palveluun, ja sukupuoli nouseekin keskusteluissa esiin lähinnä jos asiakas haluaa itse siitä keskustella.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Toiminta tapahtuu tietoverkossa sähköisesti etäyhteyksin, joten toiminta ei kuormita ympäristöä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Toiminnasta ei aiheudu välittömiä, eikä välillisiä ilmastovaikutuksia.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Toiminta ei vaikuta kasvillisuuteen, eliöihin tai luonnon monimuotoisuuteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Toiminta ei vaikuta vesistöön, maaperään tai ilmaan.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Vaikutus neutraali.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Toiminnasta ei synny jätettä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Ei sovellettavissa toteutettavaan toimintaan.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 8
Turvataan, tuetaan ja kehitetään aineettomia hyvinvointipalveluja sähköisillä alustoilla.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei vaikutusta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 10
Toiminta tukee vahvasti nuorten elämänhallintaa. Toiminnalla on välittömiä vaikutuksia nuorten arkeen ja heidän hyvinvointiinsa ennaltaehkäisevänä tukitoimena. Nuoret saavat toiminnan kautta välitöntä apua mm. ahdistukseensa, arjen hallintaan, itsetuhoisuuteen, yksinäisyyteen sekä tahon, joka kuuntelee ja tukee heitä hyvin monenkirjavissa elämänhallinnan ongelmissa. Pitkällä aikavälillä ehkäistään nuorten yhteiskunnasta syrjäytymistä ja autetaan heitä kiinnittymään työ-, koulu- ja arkielämään.
Tasa-arvon edistäminen 7 8
Toiminta tukee sukupuolten välistä tasa-arvoa ja edistää nuorten kiinnittymistä osaksi yhteiskuntaa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 9
Toiminta edistää nuorten kiinnittymistä yhteiskunnan rakenteisiin ja tukee kulttuurista yhdenvertaisuutta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Vaikutus neutraali.
Ympäristöosaaminen 6 7
Vaikutetaan keskustelujen kautta nuorten asenteisiin elinympäristönsä vaalimisesta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Nuorten Palvelu ry:n Etsivä Nettityö on ammatillisesti vaativaa verkkoympäristössä järjestettävää matalan kynnyksen sosiaalista erityisnuorisotyötä, jota on toteutettu kymmenen vuotta. Kohderyhmänä ovat erityisen haavoittuvassa asemassa olevat alle 29-vuotiaat NEET-nuoret.

Toiminnan tarkoituksena on olla läsnä nuorten arjessa tarjoamalla mahdollisuutta luottamukselliseen ja turvalliseen keskusteluun. Tavoitteena on nuoren toivon ja luottamuksen vahvistamisen sekä vierellä kulkeminen paikkakuntansa palveluihin ja yhteisöihin liittymiseksi. Työntekijät ovat tavoitettavissa nuorten suosimilla sosiaalisen median alustoilla sunnuntaista tiistaihin klo 20.00 - 23.30. Erityispiirteenä ovat pitkäkestoiset ja tavoitteelliset prosessit, jatkuvuus, tutut ja turvalliset ammattilaiset sekä asiakasprosessin eteneminen nuoren tahtiin.

Hankkeen tarkoituksena oli vastata koronapandemian seurauksena voimakkaasti kasvaneeseen palvelun kysyntään. Hankkeen turvin Etsivän Nettiyön henkilöstöresursseja kyettiin lisäämään kolmen työntekijän verran. Lisäksi hankkeella mahdollistettiin Etsivän Nettityön toiminnan kehittäminen entistä suunnitelmallisemmaksi ja tavoitteellisemmaksi työmuodoksi. Hankkeen aikana toiminnalla tavoitettiin 149 yksilöityä nuorta, joista hankkeen aikana ohjattiin jatkopalveluihin yhteensä 99 nuorta. Yksittäisiä kohtaamisia hankkeen aikana oli yhteensä 2472.