Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22063

Hankkeen nimi: Entergr8

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2020 ja päättyy 30.9.2022

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Tampereen kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0211675-2

Jakeluosoite: Aleksis Kiven katu 14-16 C, PL 487

Puhelinnumero: 03565611

Postinumero: 33101

Postitoimipaikka: Tampere

WWW-osoite: http://www.tampere.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Mari Taverne

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Kansainvälisen osaamisen palvelupäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mari.taverne(at)tampere.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 8012686

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Spring House Oy, 1786915-9
Tampereen Aikuiskoulutuskeskus, 0155651-0

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Entergr8 -hankkeen tavoitteena on tukea osaavan työvoiman saatavuutta muualta Euroopasta Suomeen ja alueella jo olevan osaamisen hyödyntämistä. Hanke toteuttaa osaltaan Talent Boost -toimenpideohjelmaa sekä Tampereen kaupungin kansainvälisen osaamisen ja maahanmuuton strategista ohjelmaa. Hanke edesauttaa pk-yritysten kasvua ja kansainvälistymistä kehittämällä paikallisia viranomaisten tarjoamia yrityspalveluja sekä tukemalla työllistämistä tarjoamalla avoimiin työpaikkoihin täsmäkoulutettuja työntekijöitä. Hankkeessa tuetaan yritysten edellytyksiä rekrytoida kansainvälistä osaamista. Hanke kehittää paikallisia viranomaispalveluja, jotta työnantajat ja henkilöasiakkaat saisivat parempaa, nopeampaa ja yhtenäisempää palvelua sujuvoittaen työntekijöiden integroitumista maahan. Hanke tukee kasvua hakevien yritysten työperäistä, kansainvälistä rekrytointia ja kouluttaa työnantajia ja myös heidän henkilökuntaansa kansainvälisen työvoiman sopeuttamisessa työpaikalle sekä yhteiskuntaan.

Tampereella toimivan International HUB Tampereen yhteyteen suunnitellaan

viranomaispalvelupistettä maahantulon alkuvaiheen prosessien sujuvoittamiseksi ja nopeuttamiseksi. Kokka kohti Suomea hankerahoituksella on tarkoitus täydentää International HUB Tampereen palvelukokonaisuutta viranomaisten yhteispalvelupisteenä. Tällöin sujuva ja nopea kansainvälisten osaajien maahantuloprosessi edistää yritysten työvoiman nopeaa saamista sekä edistää Tampereen seudun houkuttelevuutta kansainvälisten huippuosaajien ja heidän perheidensä silmissä. Tavoitteena on kehittää paikallisille yrityksille tarjottavia palveluja lisäämällä ja helpottamalla kansainvälisten ammattiosaajien rekrytoitumista ja asettumista työelämään ja Pirkanmaalle. Tavoitteena on auttaa työnantajia löytämään uusia tapoja osaavan työvoiman rekrytointiin.

Toimenpiteinä hankkeessa on ulkomaalaisten ammattiosaajien ja pirkanmaalaisten työnantajien kohtaannuttaminen, ammattiosaamisen kartoitusten mallinnus ja pilotointi, rekrytointia tukevien työyhteisövalmennusten pilotointi sekä rekrytoitaville tarjottavien kielikoulutusten ja muun koulutuksen kehittäminen ja pilotointi. TAKK:n ja Spring Housen työpaketeissa keskitytään näihin toimenpiteisiin.

Pirkanmaalla on käyty viranomaisten kanssa valmistavaa keskustelua viranomaisyhteistyön lisäämisestä. Kaikilla osapuolilla on ollut positiivinen näkemys asiaan ja halu kehittää palveluja niin että asiakkaille voidaan antaa yhtenäisempää ja tasapuolisempaa palvelua tulevaisuudessa. Tästä kehityksestä on hyötyä sekä asiakasosapuolille että viranomaisille. Yhteistyön tavoitteena on, että viranomaisten ymmärrys toisten viranomaisten toimintaan paranee, jolloin myös asiakasneuvonnan taso paranee ja tehostuu.

Hankkeen aikana suunnitellaan viranomaisyhteistyötä palvelemaan kaikkien Pirkanmaan kuntien tulevaisuuden tarpeita kansainvälisten osaajien rekrytointiin liittyen. Pilotointi nivoutuu Tampereen kaupungin olemassa olevaan palvelukokonaisuuteen eli International HUB Tampere (IHT) -keskukseen fyysisesti ja digitaalisesti. COVID-19 viruksen (korona) tuomien haasteiden vuoksi hankkeen alussa kiinnitetään huomiota erityisen hyvään konseptin suunnitteluun. Tampereen kaupunki on jo paikallistanut potentiaalisen fyysisen lokaation viranomaispalvelupisteelle International HUB Tampereen yhteyteen. Fyysisen tilan suunnitteluun liittyvät viranomaisneuvottelut käytäisiin jo hankkeen alkumetreistä alkaen. Suunnittelutyö tehdään tilanteesta riippuen projektipäällikön johdolla etäpalavereina tai fyysisinä palavereina viranomaisosapuolten ja International HUB Tampereen välillä. Viranomaiset muodostavat työryhmän, joka raportoi neuvotteluista hankkeen ohjausryhmälle sekä sidosryhmille.

Tarkoituksena on pilotoinnin aikana kiinnittää ja vakiinnuttaa palvelu osaksi IHT:n kansainvälisiä yritys- ja henkilöasiakaspalveluita.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhmänä ovat sekä viranomaispalveluita tuottavat toimijat, että yritykset/ työnantajat sekä henkilöasiakkaat. Hankkeen varsinaista kohderyhmää ovat työttömät vieraskieliset ammattiosaajat sekä pirkanmaalaiset yritykset, joilla on työvoiman tarve. Suunnitelman mukaisesti hanke tavoittaa 100 vieraskielistä työnhakija-asiakasta, joista jatkotoimenpiteisiin ohjataan 40. Lisäksi työyhteisövalmennuksiin osallistuu mukana olevissa yrityksissä työskenteleviä henkilöitä 40. Yritysten viranomaispalvelut paranevat, kansainvälisten ammattiosaajien ja yritysten kohtaantuminen helpottuu ja rekrytointivaiheeseen sekä työsuhteen alkuvaiheeseen on tarjolla palveluita, jotka edesauttavat rekrytoinnin onnistumista sekä asettautumista ja kotoutumista.

Yritys osallistuu hankkeeseen aktiivisesti määrittelemällä oman työvoiman osaamisen tarpeen, työtehtävän kriteerit ja ammattiosaamisen kriteerit.

Aieilmoituksella hankkeeseen mukaan lupautuneita yrityksiä hakemusvaiheessa ovat

Telatek
Tasowheel
Gardner Denver Oy
Tampereen tiivisteteollisuus Oy – TT Gaskets
Tampereen konepajat Oy

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisinä kohderyhminä toimivat sidosryhmät, kuten Tampereen kauppakamari, yritysten edunvalvontaorganisaatiot, korkeakoulut, oppilaitokset sekä Pirkanmaan muut kunnat.

Välillisenä kohderyhmänä ovat lisäksi vieraskielisten työnhakijoiden ohjausta tekevät tahot (viranomaiset ja oppilaitokset), joiden työ helpottuu ja tehostuu, kun rekrytoinnin, asettautumisen ja kotoutumisen tueksi luodaan palvelutarjotin.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 300 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 112 583

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 472 117

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 141 796

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa

Seutukunnat: Tampereen

Kunnat: Hämeenkyrö, Nokia, Kangasala, Orivesi, Lempäälä, Tampere, Vesilahti, Pirkkala, Ylöjärvi, Pälkäne

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 20

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 7

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 80

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Sukupuolinäkökulma otetaan huomioon hankkeen jokaisessa toimenpiteessä koordinoidusti.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolijakaumaa seurataan hankkeen aikana.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 2
Koska tieto saadaan digitaalisena tarvitaan vähemmän liikkumista, joka vähentää päästöjä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 4
Hanke pyrkii edistämään työllistymistä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 0
Kehitetään digitaalista viranomaispalvelupolkua, jolloin asiakkaiden kulkeminen eri viranomaisten luona vähenee.
Liikkuminen ja logistiikka 2 2
Digitaalien viranomaispalvelu mahdollistaa tiedon saamisen digitaalisesti. Liikkumista tarvitaan vähemmän ja tieto asiakkaalle viranomaisprosesseista on saatavissa helpommin.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 5
Hankkeessa edistetään kansainvälisten osaajien työllistymistä ja sitä kautta hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Kansainvälisten osaajien tasa-arvon uskotaan parantuvan suhteessa suomalaisiin työnhakijoihin. Hankkeessa tehtävällä koulutuksella tuodaan osaajan osaamiseen työnantajia kiinnostavaa lisäarvoa. Uuden osaamisen myötä osaajasta tulee kiinnostavampi työllistettävä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 5
Kansainvälisten työnhakijoiden osaamista päivitetään suomalaiseen yhteiskuntaan sopivaksi ja työnantajien tarpeita vastaavaksi.
Kulttuuriympäristö 4 4
Yrityksille ja yritysten työntekijöille annetaan koulutusta kansainvälisen työntekijän sopeutumiseksi työyhteisöön.
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-