Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22064

Hankkeen nimi: Digitaalinen yhteydenpitoväline seuran ja seuran nuorten välillä

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2020 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kuopion Palloseura r.y.

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 0281218-4

Jakeluosoite: Kaartokatu 6

Puhelinnumero: 0504354267

Postinumero: 70620

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: http://www.juniorikups.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Jari Koistinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toiminnanohjaaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jari.koistinen(at)juniorikups.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0504354267

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Suomessa on urheiluseuroilla erilaisia toiminnanohjaus- ja seuratyökaluja, jäsenrekistereitä ja verkkosivustoja. KuPS ry käyttää Suomen johtavaa ja monipuolisinta Jopox-toiminnanohjaustyökalua, joka on käytössä n. 200 seurassa. Kaikista, myös Jopox-toiminnanohjaustyökalusta, puuttuu vielä joukkueen tai yksittäisen pelaajan valmennukseen ja kehitykseen keskittyvä sähköisen viestinnän valmennustyökalu.

KuPS ry edistää liikunta- ja urheiluharrastusta, kehittää jäsentensä pelitaitoja, ylläpitää ja edistää jalkapalloharrastusta Pohjois-Savon alueella. Seura pyrkii juurruttamaan jäseniinsä rehdin pelitavan ja hyvän yhteishengen.
Seura tarjoaa jokaiselle mahdollisuuden harrastaa jalkapalloa pelaajan kykyjen ja taitojen mahdollistamalla tasolla lähtökohdista riippumatta.
Seuran valmennuksesta riippumaton hoitokunta jakaa stipendejä taloudellisin ja sosiaalisin perustein pelaajien perheille vuosittain yli 10.000 euroa. Seuratoiminnan kautta autamme maahanmuuttaja perheiden ja lasten osallisuutta, osaamista, hyvinvointia ja integroitumista yhteiskuntaan. KuPS ry järjestää tarvittaessa maahanmuuttajille maksuttoman tulkkipalvelun, helpottamaan perheiden pääsyä seuran toimintaan mukaan. Seurassa on tällä hetkellä yli 60 maahanmuuttajaperhettä. Seurassa toimii myös erityisjalkapallojoukkue, jossa on n. 25 pelaajaa.

Seura on pilotoinut U13 ikäluokalla Itä-Suomen Yliopiston ja Kuopion Liikuntalääketieteellisen Tutkimuslaitoksen kanssa Urheilijaksi kasvaminen - projektin, jossa kysytään perheen ruokailu-, liikunta-, lepo- ja unitottumukset ja tehdään nuoren lepo-EKG-, kehonkoostumus- ja spirometria- mittaukset. Tämä toiminta on perheille maksuton.

UEFA:n tekemän SROI*-mallinnuksen mukaan jalkapallon arvo yhteiskunnalle Suomessa on 770.000.000 euroa vuodessa. KuPS ry:n arvo yhteiskunnalle jäsenmäärään suhteutettuna on 7.360.000 euroa vuodessa.
Suomen Palloliitto UEFA SROI-mallinnus>> https://www.palloliitto.fi/sites/default/files/Palloliitto/sroi_sivuille_28102019_pdf.pdf
*(Social Return on Investment)


Sähköisestä työkalusta kehitetään merkittävä yhteydenpitoväline tukemaan nuorten osallisuutta seuratoiminnassa. Se antaa valmentajalle mahdollisuuden ohjeistaa ja tukea suuria pelaajamääriä yhteisillä harjoitteilla, videoilla, viesteillä ja keskusteluilla, sekä tukea yksilötasolla pelaajia henkilökohtaisilla harjoitteilla, videoilla, viesteillä ja keskusteluilla. Se mahdollistaa myös aikaisempaa välittömämmän palautteen keräämiseen suoraan pelaajalta tai pelaajan huoltajilta parantaen merkittävästi seuran tarjoamaa tukea kokonaisvaltaisen yhteisöllisyyden kehittämisessä ja ylläpidossa. Tämä lisää lapsen tai nuoren osallisuutta oman joukkueen yhteisöllisyyden rakentamisessa ja luo parempia edellytyksiä paitsi fyysisen valmennuksen toteutukseen, myös psyykkisen hyvinvoinnin ja yhteenkuuluvuuden edistämiseen. Kehitettävän työkalun merkitys korostuu parhaillaan käynnissä oleva koronavirusepidemia tai muun vastaavan tauon aikana.

Henkinen hyvinvointi ja tunne siitä, että on osana suurempaa yhteisöä, on hyvin tärkeää erityisesti poikkeusolosuhteiden aikana. Tämän edistämiseksi säännöllinen yhteydenpito seuran ja pelaajien välillä on välttämätöntä. Tähän haemme uutta voimaa ja tehokkuutta hankkeen tuotoksena saatavan työkalun myötä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat seuran valmentajat ja toimihenkilöt, joiden ensisijaiseen käyttöön uusi palvelutoiminta rakennetaan. Jopox-toiminnanohjaustyökalua kehitetään kokonaisuutena niin, että joukkueiden yhteisöllisyyttä tukevaa vuorovaikutteista yhteydenpitoa voidaan systemaattisesti ylläpitää valmentajien ja toimihenkilöiden avulla mahdollisimman hyvin. Se ei tule korvaamaan normaaleja olosuhteita, sillä etänä suoritettava valmennus ei mitenkään pysty syrjäyttämään yhteistä jalkapallokentällä tapahtuvaa vuorovaikutusta. Digitalisaation tuomia mahdollisuuksia hyödyntämällä kenenkään ei tarvitse jäädä kokonaan yksin ja vaille valmennusta ja muuta tukea, vaan kaikilla on edelleen mahdollisuus yhdessä tekemisen, keskinäisen välittämisen tunteeseen, sekä oikeuteen iloon, erilaisuuteen ja yhteisöön poikkeusoloissakin.

Kohderyhmänä ovat myös KuPS ry:n seuratyönkehittäjät ja valmennuksesta vastaavat henkilöt, sillä heille uusi palvelumalli antaa uudenlaisen välineen kommunikoida valmentajien, pelaajien ja heidän huoltajiensa kanssa. Seuratyön ja valmennuksen tasoa voidaan ylläpitää myös poikkeusolosuhteissa, kun kaikille seuran jäsenille saadaan välitettyä helposti hyödynnettävät ohjeistukset omatoimisen harjoittelun tueksi. Seura saa myös kätevän työkalun palautteen keräämiseen eri toimijoilta (valmentajat, joukkueenjohtajat, huoltajat, pelaajat, huoltajat, yhteistyökumppanit jne.).

Seura saa sähköisesti tallennettua tietoa seuran toiminnan kehittämiseen. Tätä arvokasta dataa voidaan hyödyntää paitsi pitkän ajan seurannassa, myös yhteistyössä UEF:n ja Kuopion Liikuntalääketieteellisen tutkimuslaitoksen kanssa tehtävässä jalkapalloilijan hyvää arkea koskevassa tutkimuksessa.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillinen kohderyhmä on nuoret pelaajat, joiden fyysisestä ja henkisestä hyvinvoinnista, harjoittelun motivoinnista ja syrjäytymisen estämisestä seura kantaa kokonaisvaltaisen vastuun myös poikkeusolojen ja esim. loukkaantumisen aikana.

Välillinen kohderyhmä on myös pelaajien vanhemmat, jotka saavat tietoa seuran sähköisestä järjestelmästä lasten / nuorten harjoittelusta ja osallistumisesta, seura / joukkueen harjoittelusta sekä lapsen ja nuoren omaehtoisesta ohjatusta harjoittelusta. Lisäksi työkalun kyselyjen kautta on mahdollisuus tunnistaa perheiden mahdollinen avun tarve, mihin seura pystyy tarjoamaan tai ehdottamaan ratkaisua. Seurassa on jo vallitsevan koronakaranteenin aikana huomattu yhteydenpidon merkitys erityisesti niihin perheisiin, joissa ei osata ohjata nuoria omatoimisen harjoittelun piiriin tai elämä on muuten hankaloitunut esim. sosiaalisten/taloudellisten huolien johdosta.

Myös seuran yhteistyökumppaneille on tärkeää, että seura kehittää aktiivisesti parempia välineitä yhteisöllisyyden edistämiseen ja laadun varmistukseen.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 61 600

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 61 434

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 61 600

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 61 434

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion

Kunnat: Kuopio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kaartokatu 6

Postinumero: 70620

Postitoimipaikka: Kuopio

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
On tehty. KuPS ry toimintaa kuluu tällä hetkellä vain poikajalkapallo mutta syksyllä seuran toimintaan liittetään paikallinen tyttöjalkapalloseura. Seuran toimihenkilöt (valmentajat, joukkueenjohtajat ja rahaston hoitajat ym.) seurassa ovat tällä hetkellä 80% miehiä, joten jalkapallotoiminta mielletään vielä tällä hetkellä perinteisesti enemmän miesten toiminnaksi mutta seuran toimintaa tulee yhä enemmän myös naisia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
On huomoitu
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole päätavoite mutta järjestelmä toimii sukupuolineutraalisti huomioon ottaen molemmat sukupuolet.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 2
Tiedon keruu automaattisesti seuraohjausjärjestelmään digitaaliseen muotoon.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 5
Hankeessa kehitetään tuote, jota Jopox voi myydä yhtenä osana seuraohjausjärjestelmää.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 5
Luodaan uudenlaista lasten ja nuorten työhyvinvoinnin edistämisen kulttuuria ja mallia.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
KuPS:n toiminnanohjausjärjestelmän piiriin pääseen jatkossa myös seuraan liittyvä tyttöjalkapalloseura
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 10
Luodaan seuran toiminnanohjausjärjestelmä, jolla voidaan tunnistaa avun tarpeessa olevat perheet ja ohjata seuran eri tukimuodot perheiden avuksi.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Työkalun tarpeen kartoitus ja analysointi;
Työkalun tarvekartoitus tehtiin seuran sisäisesti valmentajakerhoissa ja keskusteluissa eri ikäluokkien valmentajien kanssa. Lisäksi tarvekartoitus tehtiin yhdessä Jopox Oy:n kanssa valtakunnallisesti Jopox asiakkaille suunnatulla tarvekyselyllä. Molemmat kysely että valmentajakeskustelut tuottivat saman tarvevastuksen. Tarvekartoitus tehdään 1.5. - 15.5.2020 välisenä aikana. (Liite: Asiakaskyselyn poimintoja)

Suunnittelutyö;
Työkalun teemasuunnittelu ja avaintekijöiden päättäminen sekä niiden lajittelu tehtiin 15.5. – 30.6.2020 välisenä aikana. Teemavalikosta tehtiin kirjallinen esitys Jopoxille kesäkuun 2020 lopussa (Liiteet: Harjoitepankkirakenne 1. versio, Harjoitepankki, Harjoitelomake).
Joulukuun alussa Suomen Palloliitto päivitti omaa valmennuslinjausta, jonka johdosta jouduimme aloittamaan suunnittelutyön alusta uudestaan ja uusimaan kaikki työkalun lajittelutekijät. Tämä siksi, ettemme tekisi työkalusta julkaistessa jo valmiiksi vanhaa. (Liite: Harjoitepankkirakenne SPL mukainen viimeistelty)

Kehitystyö;
Jopox kirjoitti KuPS:n suunnitelmien pohjalta palvelukuvauksen, jota Jopoxin kehitysyksikkö lähti toteuttamaan osaksi Jopox -toiminnanohjausjärjestelmää. Työkalu tuli integroida toiminnanohjausjärjestelmään, jotta voidaan hyödyntää valmista jäsen- ja joukkuerekisteriä yhteydenpidon helpottamiseksi. Kehitystyötä hidasti Jopox -järjestelmän seurakohtaiset verkkosivupäivitykset, jotka venyivät aina lokakuun 2020 alkuun asti. Marraskuun 2020 alussa Jopox sai KuPS:lle työkalun ensimmäisen version testattavaksi. Joulukuun 2020 alussa Suomen Palloliitto julkaisi uuden valmennuslinjauksen päivityksen, joka aiheutti työkalun rakenteiden (lajittelutekijöiden) täydellisen uusimisen. Päätimme yhdessä Jopox Oy:n kanssa, ettemme tee työkalua, joka on valmiiksi vanhoilla tiedolla toteutettu, vaan päätimme muokata rakenteet uuden valmennuslinjauksen mukaiseksi. Tästä syystä työkalun valmistuminen ei onnistunut joulukuun 2020 loppuun mennessä. Koska tiedämme, että olemme yhdessä Jopox Oy kanssa kehittämässä valtakunnallisesti merkittävää pelaajakehitystyökalua, päätimme viedä hankkeen maaliin alku vuoden 2021 aikana omalla rahoituksella. Uuden version suunnittelu- ja kehitystyön tulokset alkavat näkyä nyt helmikuun lopussa. (Liite: Harjoitteen syöttölomake, Harjoitepankin harjoitteita, Harjoittelun analysointi diagrammit)

Sisällön tuottaminen;
Työkalun sisällön tuottaminen aloitettiin kesäkuun 2020 alussa. Harjoitteiden kuvat piirretään Soccer Tutor piirto-ohjelmalla, joka on kansainvälisesti yksi parhaista ja monipuolisemmista harjoitteiden piirto-ohjelmista. Joulukuussa harjoitusten lajittelu- ja selitetekstit jouduimme muuttamaan vastaamaan päivitettyä Palloliiton valmennuslinjausta (Liite: Harjoitepankin harjoitteita).

Omatoimiharjoitevideoita on seuralla valmiina 140 kpl lisättäväksi eri harjoitteiden yhteyteen.

Pelaajapalautteet järjestelmä kerää automaattisella harjoitusten jälkeisellä kyselyllä, jossa kysytään pelaajan arvio harjoituksen rasittavuudesta ja harjoitusfiiliksestä.
Järjestelmä antaa automaattisesti palautteen joukkueen / pelaajan harjoittelusta pelin vaiheen / pääteeman / teeman / avaintekijän mukaan. (Liite: Harjoittelun analysointi diagrammit)


Työkalun testaaminen ja mahdolliset muutostyöt;
Marraskuussa 2020 pääsimme jo testaamaan työkalua 1. versioita mutta Palloliiton valmennuslinjauksen päivittämisen johdosta keskeytimme testauksen joulukuun alussa ja aloitimme työkalun suunnittelu- ja kehitystyön vastaamaan Suomen Palloliiton päivitettyä valmennuslinjausta. Olemme nyt helmikuun lopulla päässeet testaamaan päivitettyä harjoitepankkia, testaukset ovat olleet nyt onnistuneet.

Käyttöönotto ja opastaminen;
Työkalun käyttöönotto seurassa aloitetaan maaliskuun loppupuolella.
Hankepäällikkö ja hanketyöntekijät jalkauttavat työkalun seuran joukkueissa asteittain ja vastuualueittain.
Seuran valmentajat ja pelaajat koulutetaan työkalun käyttöön.
Käyttöönotto tapahtuu kevään 2021 aikana. Käyttöönotto ja opastaminen hoidetaan seuran omalla rahoituksella.
Uskomme, että uudistettu harjoitepankki tullaan ottamaan käyttöön Suomessa useammassa seurassa.
Suomen Palloliitto on kiinnostunut tästä harjoitepankki- ja harjoittelun analysointituotteesta.

Palautteen säännöllinen kerääminen ja tarkka analysointi;
Työkalu kerää automattisesti tietoa seuran toiminnasta eri osa-alueilta. Seuran valmennus-, juniori-, harrastepäälliköt ja valmentajat analysoivat kerättyä tietoa jatkuvasti käyttöönoton jälkeen. Tiedon perusteella tehdään seurassa toiminnan jatkosuunnitelmat, joilla turvataan lasten ja nuorten tukeminen ja osallisuus. (Liite Harjoittelun analysointi diagrammit)